• Tartalom

43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet

43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet

egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő módosításáról, valamint a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról1

2017.01.01.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. és 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 11. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) és (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 12. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 13. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4a) és (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 14. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5., 6., 13. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 16. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A módszertani feladatokat ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), valamint gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a módszertani feladatok ellátására kijelölt szervezet (a továbbiakban: bölcsődei módszertani szervezet) segíti illetékességi területén a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók munkáját. A Főigazgatóság e feladata nem terjed ki azon egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok munkájának segítésére, amelyek tekintetében a miniszter a Gyvt. 96. § (8) bekezdése alapján egyházi módszertani intézményt jelölt ki, vagy amelyek tekintetében a Gyvt. 96. § (13) bekezdése alapján más bevett egyház kijelölt módszertani intézménye látja el a módszertani feladatokat.
(2) A Főigazgatóság – a működést engedélyező szerv kirendelése alapján – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint szakértőként
a) – a gyermekek napközbeni ellátása kivételével – véleményezi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók szakmai programját, és részt vesz azok hatósági ellenőrzésében,
b) ellátja a kijelölt egyházi módszertani intézmény feletti szakmai ellenőrzést.”

(2) Az NMr. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A bölcsődei módszertani szervezet – a működést engedélyező szerv kirendelése alapján – a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint szakértőként véleményezi a gyermekek napközbeni ellátását nyújtó szolgáltatók szakmai programját, és részt vesz azok hatósági ellenőrzésében.”

(3) Az NMr. 4. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) A Főigazgatóság a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a bölcsődei módszertani szervezet a (2a) bekezdés szerinti, a kijelölt egyházi módszertani intézmény a (3) bekezdés szerinti ellenőrzésen tapasztaltakról szakértői véleményt készít.”

2. § Az NMr. 129/A. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Az országos bizottság a nevelőszülőnek jelentkező személy, továbbá a nevelőszülő kérelmére megszervezi pszichológiai alkalmasságuk ismételt vizsgálatát, és a pszichológus szakértők véleményét megküldi a nevelőszülőnek jelentkező személy vagy a nevelőszülő számára.”

3. § Az NMr.

a) 4. § (3), (5), (6) és (11) bekezdésében a „módszertani feladatokat ellátó szerv” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében, (9) bekezdés b) pontjában és (10) bekezdésében a „módszertani feladatokat ellátó szervnek” szövegrész helybe a „Főigazgatóságnak” szöveg,

c) 4. § (9) bekezdés a) pontjában a „módszertani feladatokat ellátó szervet” szövegrész helyébe a „Főigazgatóságot” szöveg,

d) 135/E. § (1) bekezdésében a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság” szöveg

lép.

4. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról szóló 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet 2. §-ának az NMr.

a) 47. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a „módszertani feladatokat ellátó szervet (a továbbiakban: módszertani szerv)” szövegrész helyett a „bölcsődei módszertani szervezetet” szöveggel,

b) 51/D. §-át, 51/H. § (4) bekezdését, 51/M. § (4) bekezdését és 51/O. § (2) bekezdését módosító rendelkezése a „módszertani szerv” szövegrész helyett a „bölcsődei módszertani szervezet” szöveggel,

c) 51/M. § (3) bekezdését és 51/S. § (3) bekezdését módosító rendelkezése a „módszertani szerv” szövegrészek helyett a „bölcsődei módszertani szervezet” szöveggel

lép hatályba.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

5. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 39/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

39/I. § Közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától rendelkeznie kell a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a Főigazgatóság által kiadott közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzés tanúsítványával. Felmentés adható, ha a munkakört betöltendő személy a képzésben már hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és azt két éven belül elvégzi. A közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre történő jelentkezéseket a Főigazgatósághoz kell benyújtani.”

6. § Az R.

a) 14. §-ában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” szöveg,

b) 84/A. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szöveg,

c) 104/B. § (2) bekezdés f) pontjában a „Hivatal módszertani feladatokat ellátó szervezeti egységét” szövegrész helyébe a „Hajléktalanokért Közalapítványt” szöveg,

d) 110/B. § (2) bekezdésében a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „Főigazgatóság” szöveg,

e) 110/B. § (2a) bekezdésében és (4) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság” szöveg

lép.

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

7. § A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

b) 2. §-ában, 5. és 6. számú mellékletében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg

lép.

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása

8. § A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Tszr.) 4. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6b) A Főigazgatóság az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programjainak a 2. számú mellékletben meghatározott adatait a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon folyamatosan közzéteszi.”

9. § A Tszr. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A vizsgajog elnyerésére a Főigazgatóság a felsőfokú szociális végzettséget adó képzések szervezésére jogosult felsőoktatási intézmények számára pályázatot ír ki. A Főigazgatóság a vizsgajoggal rendelkező intézmények nevét és címét, valamint a vizsgajog megszűnését, továbbá a vizsgajog 18. § alapján történő meghosszabbításának tényét a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi.”

10. § A Tszr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § A 2016. év során lejárt vizsgajoggal rendelkező intézmények vizsgajogának időtartama – a 13. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően – pályázat kiírása nélkül egy évvel meghosszabbodik.”

11. § A Tszr.

a) 4. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében a „Hivatal honlapján” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság honlapján és a Szociális Ágazati Portálon” szöveg,

c) 4. § (4) bekezdésében a „Hivatal részére” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság részére” szöveg,

d) 11/A. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „Főigazgatóság” szöveg,

f) 4. § (6) és (6a) bekezdésében, 12/A. § (5) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében a „honlapján” szövegrész helyébe a „honlapján és a Szociális Ágazati Portálon” szöveg,

g) 4. § (7) bekezdésében, 13. § (5) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Főigazgatóságnak” szöveg,

h) 11. §-át megelőző alcímében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg,

i) 12/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „közigazgatási szakvizsgával” szövegész helyébe a „közigazgatási szakvizsgával vagy az állami tisztviselőkről szóló törvény alapján szerzett közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel” szöveg,

j) 12/A. § (4) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Főigazgatósághoz” szöveg,

k) 3. számú mellékletében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal címére: 1071 Budapest, Damjanich utca 48.” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.” szöveg

lép.

12. § Hatályát veszti a Tszr. 17. § (3) bekezdése.

5. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló
25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása

13. § A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Gr.)

a) 2. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” szöveg,

b) 2. § (4) bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyébe a „Főigazgatóságot” szöveg,

c) 6. §-ában a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalának” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti a Gr. 1. § (1) bekezdése.

6. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

15. § A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az oktatók a döntés-előkészítő program és a családértékelő megbeszélések alapján nem tudnak egyértelmű döntést hozni, illetve a döntés-előkészítő programban részt vevő személyt nem tartják alkalmasnak befogadó szülőnek, – a résztvevő kérelmére – az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság által felkért két pszichológus ismételt vizsgálatot végez.”

16. § Az R1.

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 3. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak” szöveg,

b) 3. § (3) és (4) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg,

c) 8/A. § (2) bekezdésében a „minisztérium honlapján” szövegrész helyébe a „minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon” szöveg,

d) 8/B. § (2) bekezdésében a „honlapján” szövegrész helyébe a „honlapján, valamint a Szociális Ágazati Portálon” szöveg

lép.

7. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

17. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A Főigazgatóság a képzésekkel kapcsolatosan minden év februárjában közleményt jelentet meg a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon, amely tartalmazza a jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, így különösen a képzés helyét, időpontját, a jelentkezési díjat és a képzési térítési díjat.”

18. § A Vr. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2017. január 1-jét megelőzően azonos szakmai tartalommal – a minisztérium, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szervezésében vagy engedélyével – folytatott, illetve szervezett képzés a Főigazgatóság által e rendelet alapján folytatott vagy szervezett képzéssel egyenértékű.”

19. § A Vr.

a) 2. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a „Hivatal” szövegrészek helyébe a „Főigazgatóság” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Főigazgatósághoz” szöveg,

d) 4. § (3), (4) és (5) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, valamint 10. § (2) és (4) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság” szöveg,

e) 2. számú mellékletében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg,

f) 3. számú mellékletében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a Vr. 18. § (3) bekezdése.

8. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása

21. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet

a) 1. § (4) bekezdés d) pontjában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló kormányrendelet” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a „közzéteszi” szövegrész helyébe a „közzéteszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéről” szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében a „honlapján a” szövegrész helyébe a „honlapján, továbbá a Szociális Ágazati Portálon a” szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében az „elsőfokú eljárásban a Hivatal főigazgatója, másodfokú eljárásban a miniszter” szövegrész helyébe az „a Hivatalt vezető kormánymegbízott” szöveg

lép.

9. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

22. § A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Jtr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Jtv.) 8. § (1) bekezdése szerinti jelnyelvi tolmácsolási tevékenység (a továbbiakban: jelnyelvi tolmácsolás) folytatásához a következő szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel vagy bizonyítvánnyal kell rendelkezni:
a) a szakértő és a fordító jeltolmács képzésről szóló 8/1983. (VI. 15.) MM–EÜM együttes rendelet alapján kiállított szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács bizonyítvány,
b) az egyes szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló 28/2003. (X. 18.) OM rendelet alapján kiadott 52 8999 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés,
c) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés vagy 52 223 01 0100 31 02 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,
d) a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet alapján kiadott 52 223 01 0000 00 00 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés, 52 223 01 0100 31 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés vagy 52 223 01 0100 52 01 azonosító számú társalgási jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés,
e) az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet alapján kiadott 53 223 01 azonosító számú jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépülés, 52 223 01 azonosító számú jelnyelvi tolmács szakképesítés vagy 51 223 01 azonosító számú relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés, vagy
f) az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján kiadott 53 223 01 Jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépülés, 52 223 01 Jelnyelvi tolmács szakképesítés vagy 51 223 01 Relé jelnyelvi tolmács rész-szakképesítés.”

23. § A Jtr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A jelnyelvi tolmács köteles bejelenteni a Hivatalnak az e rendeletben előírt továbbképzés és szakmai gyakorlat teljesítését.
(2) A továbbképzés teljesítésének bejelentéséhez mellékelni kell a továbbképzést szervező személy vagy szervezet által kiállított igazolást. A szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása tekintetében a 2. § (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni.
(3) Ha a bejelentést a jelnyelvi tolmács nem teljesíti, vagy az általa benyújtott igazolások hiányosak, a Hivatal határidő tűzésével és a jogkövetkezmények megjelölésével felhívja a jelnyelvi tolmácsot a továbbképzés, illetve a szakmai gyakorlat teljesítésének igazolására.”

24. § A Jtr. 4. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„4. Továbbképzés és szakmai gyakorlat
9. § (1) A jelnyelvi tolmács köteles továbbképzési időszakonként
a) legalább 60 órában a jelnyelvi tolmácsok szakmai konzultációja, tapasztalatcseréje, illetve képzése érdekében szervezett továbbképzésen részt venni, és
b) legalább 300 tolmácsolt óra gyakorlatot végezni.
(2) Az első továbbképzési időszak a Névjegyzékbe történő felvétellel kezdődik. A további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak leteltét követő napon kezdődnek.
(3) Az egyes továbbképzési időszakok tartama három év akkor is, ha a jelnyelvi tolmács az előírt továbbképzést és szakmai gyakorlatot korábban teljesíti.
(4) A jelnyelvi tolmácsszolgálat fenntartója éves továbbképzési tervet készít, amely tartalmazza
a) a továbbképzésen részt vevők helyettesítésére vonatkozó tervet,
b) a továbbképzésre fordítható összeg megjelölését,
c) a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát és
d) a tervezett továbbképzéseket, valamint azok óraszámát.
9/A. § (1) Továbbképzést a Hivatal által pályázati úton hároméves időtartamra kijelölt személyek vagy szervezetek (a továbbiakban: továbbképző szervezet) a kijelölésben meghatározottak szerint szervezhetnek.
(2) Az a személy vagy szervezet,
a) amelyik a 9/B. § (7) bekezdése szerinti beszámolót határidőre nem nyújtja be, vagy
b) amelynek kijelölését a Hivatal a 9/C. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint visszavonta,
a beszámolási határidő lejártától, illetve a kijelölés visszavonásától számított egy évig nem nyújthat be pályázatot.
(3) A pályázati kiírást a Hivatal a honlapján közzéteszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közzétételéről.
(4) A Hivatal a kijelölésben meghatározza, hogy a továbbképző szervezet által szervezett és a pályázatban feltüntetett programok közül melyeket ismer el a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzésnek. A Hivatal a kijelölésről szóló döntését a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Jelnyelvi Programirodája szakmai véleményének figyelembevételével hozza meg.
(5) A kijelölés feltétele, hogy a továbbképző szervezet a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájáruljon – kijelölése esetén – a nevének és elérhetőségének, a továbbképzések címének, óraszámának, valamint a továbbképzések időpontjával, helyszínével, díjával és tervezett létszámával kapcsolatos adatoknak a Hivatal honlapján és a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéhez. A Hivatal az adatokat a honlapján közzéteszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közzétételükről.
9/B. § (1) A továbbképző szervezet a továbbképzéseket a pályázati kiírásban és a pályázatában foglaltak szerint köteles megszervezni.
(2) A továbbképző szervezet – a továbbképzés megindítását megelőzően legalább tíz nappal – köteles a Hivatalnak elektronikus levélben bejelenteni
a) a képzés tényleges időpontját, helyszínét,
b) a képzés díját,
c) előzetes hozzájárulása esetén a szakmai felelős nevét, elérhetőségét és
d) a képzésben részt vevők tervezett létszámát.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatokban bekövetkező változást haladéktalanul be kell jelenteni a Hivatalnak. A Hivatal a bejelentett adatokat a honlapján közzéteszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közzétételükről.
(4) A továbbképző szervezet köteles a Hivatalnak elektronikus levélben bejelenteni, ha a pályázatában vagy a kijelölésben foglaltaktól el kíván térni. A tervezett módosításokat a Hivatal – a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottak kivételével – tíz napon belül elutasíthatja.
(5) A továbbképző szervezet a pályázati kiírásban meghatározott formában köteles
a) a továbbképzés lebonyolításáról nyilvántartást vezetni, és
b) a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolást kiadni.
(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) előzetes hozzájárulásuk esetén a továbbképzésen részt vevők természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét,
b) a továbbképzés engedélyszámát és címét,
c) a továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, a jelenléti ívet és a részvételi díjat, tanfolyami naplót,
d) a számonkérésről készült jegyzőkönyveket,
e) a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolásokat és
f) az értékelő kérdőíveket.
(7) A továbbképző szervezet a továbbképzés befejezését követő tizenöt napon belül – a pályázati kiírásban meghatározott formában – beszámolót készít a továbbképzés megvalósításáról.
9/C. § (1) A Hivatal nyomon követi a továbbképzések megvalósítását.
(2) Ha a továbbképzés eltér a pályázati kiírásban, a pályázatban vagy a kijelölésben foglaltaktól – kivéve, ha a 9/B. § (4) bekezdésében foglaltak szerint bejelentett módosításokat a Hivatal tudomásul vette –, a Hivatal határidő tűzése mellett felhívja a továbbképző szervezetet a pályázati kiírásban, a pályázatban és a kijelölésben foglaltak betartására.
(3) Ha a továbbképző szervezet a (2) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a Hivatal a kijelölést visszavonhatja.
(4) A Hivatal a kijelölés visszavonásának tényét a honlapján közzéteszi, továbbá intézkedik a Szociális Ágazati Portálon való közzétételéről.”

25. § A Jtr. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § (1) 2017. január 1-jétől a továbbképzési kötelezettség csak az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő módosításáról, valamint a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelettel megállapított 4. alcímben foglaltak szerinti továbbképzéssel teljesíthető.
(2) A Névjegyzékben szereplő jelnyelvi tolmácsok számára a továbbképzési időszak – az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő módosításáról, valamint a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelettel megállapított 9. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2017. január 1-jétől újraindul a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével.
(3) Ha a jelnyelvi tolmács a 2016. december 31-én folyamatban lévő továbbképzési időszakra előírt továbbképzési kötelezettségét 2016. december 31-éig teljesítette, és a továbbképzési kötelezettség teljesítését – a 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelően – 2017. január 31-éig a Hivatalnál igazolja, a továbbképzési időszak a 2016. december 31-én hatályos szabályok szerinti időpontban zárul le.
(4) Ha a jelnyelvi tolmács a 2016. december 31-én folyamatban lévő továbbképzési időszakra előírt továbbképzési kötelezettségét 2016. december 31-éig részben teljesítette, annak beszámítását – a továbbképzés elvégzéséről szóló igazolás csatolásával – 2017. január 31-éig kérheti a Hivataltól.”

26. § A Jtr.

a) 2. § (1) és (3) bekezdésében az „1. § a) vagy b) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel” szövegrész helyébe az „1. § d), e) vagy f) pontja szerinti szakképesítéssel, rész-szakképesítéssel, szakképesítés-ráépüléssel” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében a „jelnyelvi tolmács szakképesítéssel” szövegrész helyébe a „jelnyelvi tolmács szakképesítéssel, jelnyelvi szaktolmács szakképesítés-ráépüléssel” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalánál” szöveg,

d) 1. melléklet 2. pontjában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,

e) 1. melléklet 5. és 6. pontjában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalának” szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a Jtr.

a) 4. §-a,

b) 5. § (4) bekezdésében a „vagy az igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg,” szövegrész.

10. A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása

28. § A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1a) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

29. § Hatályát veszti az R2. 1. § (3) bekezdés a) pontjában az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló kormányrendeletben felsorolt” szövegrész.

11. A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet módosítása

30. § A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal a névjegyzékben szereplő adatokat a honlapján naprakészen közzéteszi, valamint intézkedik azoknak a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéről.”

31. § Az R3.

a) 4. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalához” szöveg,

b) 5. § (5) bekezdésében a „honlapján” szövegrész helyébe az „a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon” szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében a „Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú számlájára” szövegrész helyébe a „Hivatal 10023002-00330101-00000000 számú számlájára” szöveg

lép.

12. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól szóló 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet módosítása

32. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól szóló 38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú fizetési számlájára” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00330101-00000000 számú fizetési számlájára” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg

lép.

13. A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet módosítása

33. § A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hivatal – a törvényben meghatározott adatokon túl – a honlapján naprakészen közzéteszi a rehabilitációs orvosszakértői tevékenységre jogosult személy elérhetőségére, valamint a végzettségére, képesítésére vonatkozó, a 2. melléklet h)–j) pontjában foglalt adatokat, valamint intézkedik azoknak a Szociális Ágazati Portálon történő közzétételéről.”

34. § Az R4.

a) 3. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatalához” szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a „Hivatal 10032000-01493043-00000000 számú számlájára” szövegrész helyébe a „Hivatal 10023002-00330101-00000000 számú számlájára” szöveg,

c) 2. mellékletében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon” szöveg

lép.

35. § Hatályát veszti az R4. 4. § (3) bekezdése.

14. Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet módosítása

36. § Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet 1. § (6) bekezdésében a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal” szövegrész helyébe a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szöveg lép.

15. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosítása

37. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet 17. § (1) bekezdés h) pontjában a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát” szövegrész helyébe a „szervet” szöveg lép.

16. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása

38. § Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet

b) 1. melléklet B) pont 8.2. alpontjában a „másodfokon vagy” szövegrész.

17. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

40. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére