• Tartalom

2016. évi XLIV. törvény

2016. évi XLIV. törvény

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról1

2016.06.05.
I. Fejezet

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARÁRÓL, A KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉGRŐL, VALAMINT A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

1. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

1–52. §2

II. Fejezet

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARÁRÓL, A KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉGRŐL, VALAMINT A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELETRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

53–55. §3

3. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

56–59. §4

4. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

60–63. §5

5. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

64–67. §6

6. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

68–75. §7

7. Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 69. §-ának hatályba nem lépése

76. § Nem lép hatályba az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény 69. §-a.

III. Fejezet

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

77. §8

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. Hatálybalépés

78. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–76. § e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés

79. § (1) Ez a törvény a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazza.

(2) E törvény az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvényhez9

2. melléklet a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény és egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi XLIV. törvényhez10

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. május 20. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 62. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 56–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 60–63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 64–67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 68–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére