• Tartalom

44/2016. (VI. 29.) FM rendelet

a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról1

2016.06.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet] 1. §-a a következő 13. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„13. mezőgazdasági termék feldolgozása: mezőgazdasági terméken végrehajtott bármely olyan művelet, amelynek eredményeként keletkező termék szintén mezőgazdasági termék, kivéve a mezőgazdasági üzem által végzett, az állati vagy növényi eredetű termék első eladásának előkészítéséhez szükséges tevékenységeket.”

2. § (1) Az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.”
„(6) Általános csekély összegű támogatás nem nyújtható
a) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására,
b) olyan vállalkozás számára, amely a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik,
c) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos tevékenység finanszírozására,
d) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben:
da) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
db) amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
e) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal, nevezetesen az exportált mennyiségekkel kapcsolatos tevékenységekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz,
f) olyan támogatáshoz, amely import áru helyett belföldi áru használatához kötött.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.”

3. § Az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 10. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a támogatási kérelem módosítása során megjelölt gép, technológiai berendezés nem szerepel a 2016. évben hatályos gépkatalógusban, akkor az ügyfélnek a támogatási kérelem módosítására az – árajánlattevő és az árajánlatot kérő adatait (amelynek azonosnak kell lennie az ügyfél adataival) tartalmazó – árajánlat eredeti példányának benyújtásával egyidejűleg van lehetősége. Ebben az esetben a jóváhagyott támogatási kérelemben szereplő géppel, technológiai berendezéssel egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely
a) legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógus szerinti, az 1–3. mellékletben felsorolt főcsoport valamelyikébe sorolható, és
b) a támogatási kérelemben szereplő géppel, technológiai berendezéssel azonos munkafolyamat elvégzésére alkalmas.”

4. § Az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet a következő 21. §-sal egészül ki:

21. § E rendeletnek a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosításáról szóló 44/2016. (VI. 29.) FM rendelettel [a továbbiakban: 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet] megállapított 1. § 13. pontját, 3. § (2), (6) és (7) bekezdését, 10. § (3a) bekezdését, valamint a 11. §-át a 44/2016. (VI. 29.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § Az 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet 11. §-ában a „száznyolcvan” szövegrész helyébe a „kettőszáztíz” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére