• Tartalom

440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet

a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

2017.07.02.

A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9., a 15., a 19., a 20., a 24., a 25. és a 27. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 14. alcím, valamint a 2. és 3. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdésének 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 21. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 26. alcím tekintetében az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 28. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1)–(3)1

(4)2

2. §3

a)4

b)–c)5

3. §6

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

4–6. §7

3. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. §8

4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

8–10. §9

5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. §10

6. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. §11

7. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

13. §12

8. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

14–15. §13

9. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

16. §14

10. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

17. §15

11. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása

18. §16

12. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1)–(3)17

(4)18

20. §19

21. §20

a)21

b)–c)22

13. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. §23

14. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

23. §24

15. Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

24. §25

16. A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25–26. §26

17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

27–28. §27

18. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

29. §28

30. §29

19. A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

31. §30

20. Az Országos Rendőr-főkapitányság által megvalósításra kerülő egyes fejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2015. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

32. §31

21. A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosítása

33. §32

22. A TISZA-TK PROJEKT Kft. Tiszapüspökiben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 179/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet módosítása

34. §33

23. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet módosítása

35. §34

24. A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

36. §35

25. A Visonta Projekt Kft. Visonta község területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 310/2016. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása

37. §36

26. Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

38. §37

27. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozására irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 357/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

39. §38

28. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 2016. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1. § (4) bekezdése, a 2. § a) pontja, a 4–17. §, a 19. § (4) bekezdése, a 21. § b) és c) pontja, a 22–29. § és a 31–39. §, valamint az 1–5. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 18. § 2017. január 2-án lép hatályba.

(4) Az 1. § (1)–(3) bekezdése, a 2. § b) és c) pontja, a 3. § és a 30. § 2017. július 1-jén lép hatályba.

41. § (1) Az e kormányrendelettel módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendeletnek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel megállapított 4. § 17. pontjában, valamint a külön jogszabályban meghatározott feladatkör ellátása érdekében az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytisztviselője az e rendeletben foglalt képesítési követelményeket 2018. január 1. napjáig köteles teljesíteni.

(3) A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 23. § és 38. §-ának hatálybalépésekor a közszolgálati tisztviselőt és az állami tisztviselőt feladatköre ellátására képesítettnek kell tekinteni azzal, hogy a feladatkör ellátásához szükséges anyakönyvi szakvizsgát 2018. január 1. napjáig köteles teljesíteni.

1–5. melléklet a 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelethez39

1

Az 1. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 19. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 21. § nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 21. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 21. § b)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 27–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére