• Tartalom

449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

egyes társadalombiztosítási és családpolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.02.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá

a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f), h), i) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím, valamint az 1. és a 2. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 22. pontjában, valamint az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím és a 3. melléklet tekintetében az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról, valamint egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi CXII. törvény 11. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.2

1. §

2.3

2. §

3. §

4. §

3.4

5. §

6. §

7. §

8. §

9. §

10. §

11. §

4.5

12. §

5.6

13. §

14. §

15. §

16. §

6.7

17. §

7.8

18. §

8.9

19. §

9.10

20. §

21. §

10.11

22. §

11.12

23. §

12.13

24. §

13.14

25. §

14. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

26. §15

27. §16

15. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése

28. § A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésének a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 3. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontját megállapító rendelkezése a „balettművészeti” szövegrész helyett a „táncművészeti” szöveggel,

b) 3. § (4) bekezdés d) pontját megállapító rendelkezése a „80. § (7) bekezdése” szövegrész helyett a „Tny. 84. § (3) bekezdése” szöveggel

lép hatályba.

16. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–13. alcím, valamint az 1–3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

30. § Ez a rendelet az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló, 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet VIII. melléklet 11. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez17

2. melléklet a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez18

3. melléklet a 449/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez19

1

A rendeletet a 212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § i) pontja hatályon kívül helyezte 2023. június 16. napjával.

2

Az 1. alcím (1. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. alcím (2–4. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. alcím (5–11. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. alcím (12. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. alcím (13–16. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. alcím (17. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. alcím (18. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 8. alcím (19. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 9. alcím (20–21. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 10. alcím (22. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 11. alcím (23. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 12. alcím (24. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 13. alcím (25. §) a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 26–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére