• Tartalom

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet

a bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról

2020.06.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 14. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1)1 E rendelet hatálya a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím 13. Bankkártya-elfogadó helyek elterjedésének támogatása jogcímcsoport (a továbbiakban: előirányzat) felhasználására terjed ki.

(2) Az előirányzat kezelésével kapcsolatos feladatokat – így különösen a nyilvántartási, pénzügyi és számviteli, valamint ellenőrzési feladatokat – a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kezelő szerv) kezelő szervként látja el.

2. § E rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet), valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtható.

2. A támogatás mértéke, igénybevételének feltételei

3. § (1) Az e rendelet szerinti vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: támogatás) a bankkártya-elfogadó terminál és tartozékai (a továbbiakban együtt: terminál) beszerzését, telepítését és üzemeltetését végző, e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő jogi személy (a továbbiakban: szolgáltató) igényelheti.

(2)2 Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a terminál beszerzésével, telepítésével és üzemeltetésével összefüggő költségekhez.

(3) A támogatást kizárólag olyan szolgáltató igényelheti, amely biztosítani tudja a bankkártya-elfogadás szolgáltatást a terminálon, és vállalja, hogy

a) a támogatás igénybevételével telepített terminált a telepítést követően legalább 24 hónapon keresztül üzemelteti,

b) a támogatás igénybevételével telepített terminál a bankkártya-elfogadás funkció mellett, legalább a 4. § (1) bekezdése szerinti paraméterekkel rendelkezik,

c) a fizikai kártyaelfogadó kereskedelmi és szolgáltató egységgel (a továbbiakban: elfogadóhely) megkötött kártya-elfogadói szerződés alapján közvetlenül vagy közvetve felszámított nettó szolgáltatói díjak – egynél több számla esetében az összes számla összesített nettó összege –, összességében egyik hónapban sem haladják meg az adott hónapban az elfogadóhelyen bonyolított bankkártyás fizetések bruttó összértékének 1%-át,

d)3 lehetővé teszi a közszolgáltatási díj kártyás befizetését a terminálon, és

e)4 a támogatás keretei között történő termináltelepítések esetében a telepítéséhez kapcsolódóan telepítési vagy egyéb egyszeri díjat vagy költséget az elfogadóhely részére nem számít fel.

(4) A támogatást a szolgáltató abban az esetben igényelheti, ha a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában

a) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ában, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 81. §-ában foglalt feltételeknek, és

b) nem rendelkezik az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozással.

(5) A köztartozásmentességet a szolgáltató – ha nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban – nemleges együttes adóigazolással igazolja a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

(6)5 A szolgáltató kérelmében megjelöli az Ávr. 69. § (1) bekezdésben foglaltakat és az általa telepíteni és üzemeltetni vállalt korábban még üzembe nem helyezett terminálok (a továbbiakban: új terminálok) darabszámát, amely kérelmenként legalább ezer darab, de legfeljebb tízezer darab lehet.

(6a)6 A szolgáltató a 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott határidő lejártát megelőzően több alkalommal is nyújthat be kérelmet.

(7) A támogatás mértéke terminálonként nyolcvanezer forint.

(8) Szolgáltató a kérelem benyújtásával egyidejűleg

a) nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról,

b) az Ávr. 84. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt biztosítékot nyújtja a kezelő szerv részére, és

c) 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a cégjegyzésre jogosult képviselője aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját benyújtja a kezelő szerv részére.

4. § (1) A támogatás kizárólag olyan új terminálokra vehető igénybe, amelyek színes érintőkijelzővel rendelkeznek és egyérintéses fizetési tranzakcióra alkalmasak.

(2)7 Korábban már üzembe helyezett terminál beszerzéséhez nem vehető igénybe támogatás.

5. § (1)8 A támogatással kizárólag olyan magyarországi elfogadóhelyen telepíthető terminál, amely 2017. november 1-jén nem rendelkezett érvényes kártya-elfogadói szerződéssel.

(2)9 Az új terminálok telepítésének határideje 2021. június 30. A telepítés megtörténtét a szolgáltató az elfogadóhellyel megkötött kártya-elfogadói szerződéssel és az elfogadóhely 1. melléklet szerinti nyilatkozatával igazolja a 10. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés keretében.

(3) A terminálra vonatkozó üzemeltetési kötelezettség a telepítés napjától számított 24 hónap. Ha valamely elfogadóhelyen az üzemeltetési időszakban megszűnik az üzemeltetés lehetősége, a támogatást igénybevevő szolgáltató áthelyezheti másik, az (1) bekezdésben meghatározott szempontoknak megfelelő elfogadóhelyre a terminált, de ez nem járhat a vállalt 24 hónapos terminál üzemeltetési időtartam csökkenésével.

(4) Ha a támogatás folyósítását követően határidőben nem valósul meg a terminálok telepítése vagy nem teljesül az üzemeltetési kötelezettség, a szolgáltató köteles a kötelezettségszegéssel érintett terminálokra igénybe vett támogatást az Áht. 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a szerinti ügyleti kamattal növelt összegben, a jogosulatlan igénybevételről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszafizetni a támogatói okiratban megjelölt számlára. Késedelmes visszafizetés esetén a szolgáltató az Áht. 53/A. § (2) bekezdése és az Ávr. 98. §-a szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles.

(5) A szolgáltató a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően terminálonként 10 ezer forint kötbért fizet a 6. § (6) bekezdése szerinti támogatói okiratban megjelölt számlára, ha nem telepíti az általa a 3. § (6) bekezdése szerint vállalt és támogatással érintett terminálmennyiséget.

6. § (1) A támogatási kérelem és a jogosultsági feltételeket igazoló dokumentumok (a továbbiakban együtt: kérelem) a kezelő szerv honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) történő regisztrációt követően nyújthatók be.

(2) A kérelmet

a)10 2017. november 30-ig elektronikusan az eAdaton keresztül és

b) az a) pont szerinti elektronikus kérelem benyújtását követő 7 napon belül – a 3. § (8) bekezdés c) pontja szerinti aláírással ellátott – papír alapon

kell a kezelő szerv részére benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása az elektronikus formában benyújtás sorrendjében történik. A kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, amikor az az eAdaton rögzítésre került.

(4) Az elektronikus formában benyújtott kérelem akkor tekinthető érvényesnek, ha a benyújtást követő 7 napon belül a papíralapú változat is beérkezik a kezelő szervhez.

(5) A kérelem elbírálása során hiánypótlásra nincs lehetőség.

(6) A kezelő szerv a kérelmet a papíralapú változat beérkezéstől számított 7 napon belül elutasítja, vagy támogatói okirattal közli a szolgáltató részére folyósítható támogatás összegét.

(7) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelem nem érkezik be határidőben, a kezelő szerv tájékoztatja a szolgáltatót arról, hogy kérelmét érvénytelennek tekinti.

(8) A kezelő szerv a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósít a szolgáltató által megadott számlára.

7. § (1) A támogatás legkisebb igényelhető összege ezer darab terminál támogatásának megfelelő összeg.

(2) A kezelő szerv a támogatást előlegként nyújtja.

(3)11 Az előleggel a szolgáltatónak legkésőbb 2023. szeptember 30-ig el kell számolnia.

(4)12 Az előleggel való elszámolás feltétele, hogy a szolgáltató a kezelő szerv részére igazolja, hogy az igényelt összeggel érintett terminálok beszerzése, telepítése és 24 hónapon keresztül történő üzemeltetése, valamint az elfogadóhely részére a 24 hónap üzemeltetési időszak alatt a 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű kedvezmény biztosítása megtörtént.

(4a)13 Az előleggel való elszámolás keretében indokolt költségként az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben az elfogadóhelyekre kihelyezendő terminálok számának növelése érdekében végzett tevékenység megvalósításához közvetlenül kapcsolódó ráfordításokat tartalmazó, a támogatói okirat kiadását követően felmerült, ténylegesen kifizetett és számlával vagy egyéb számviteli bizonylattal szabályszerűen igazolt kiadás fogadható el.

(5) A szolgáltató a kezelő szerv által meghatározott formában elkészített elszámolást és annak igazolására szolgáló (4) bekezdés szerinti dokumentumokat elektronikusan és – a 3. § (8) bekezdés c) pontja szerinti aláírással ellátott – papír alapon küldi meg a kezelő szervnek.

(6) Ha a szolgáltató a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kezelő szerv a támogatás jogosulatlan igénybevételét, valamint az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket a szolgáltató terhére megállapítja.

8. §14 A szolgáltató a támogatással érintett kártya-elfogadói szerződések alábbi adatairól elkülönített, analitikus nyilvántartást vezet, és 2021. július 31-ig az eAdaton keresztül továbbítja a kezelő szerv részére:

a) az elfogadóhely neve,

b) az elfogadóhely székhelye,

c) az elfogadóhely adószáma,

d) a terminál telepítésének helye, valamint ideje, és

e) az adott telepítési helyen telepített terminálok száma.

9. § (1) A kártya-elfogadói szerződésben a szolgáltató a támogatás igénybevételére tekintettel kötelezettséget vállal arra, hogy

a) a terminált a 3. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel telepíti és üzemelteti, és

b) az elfogadóhely részére legfeljebb 24 hónap üzemeltetési időszak alatt – ideértve az a) pontban foglaltak teljesítését is – a 3. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű kedvezményt biztosít az e rendelet hatálybalépésének napján érvényes feltételekhez képest.

(2) A kártya-elfogadói szerződésben az elfogadóhely hozzájárul ahhoz, hogy

a) a támogatás igénybevétele és annak ellenőrzése céljából a 8. § szerinti adatait a szolgáltató és a kezelő szerv kezelje, és

b) a kezelő szerv az 5. § (3) bekezdése szerinti üzemeltetési időszakra vonatkozó kötelezettség teljesítését a helyszínen ellenőrizze.

(3) A kártya-elfogadói szerződés rendelkezik a bruttó támogatástartalomról, az alkalmazott bizottsági rendeletekről és arról, hogy az elfogadóhely csekély összegű támogatásban részesült.

(4) A kártya-elfogadói szerződés megkötését megelőzően az elfogadóhely benyújtja az 1. melléklet szerinti nyilatkozatot a szolgáltató részére.

3. A támogatás jogszerű igénybevételének utólagos ellenőrzése

10. § (1) A kezelő szerv a támogatás igénybevételének jogszerűségét a szolgáltatónál dokumentumok bekérésével, illetve helyszíni ellenőrzés keretében is vizsgálhatja.

(2) A kezelő szerv az 5. § (3) bekezdése szerinti üzemeltetési időszakra vonatkozó kötelezettség teljesítését a helyszínen is ellenőrizheti.

(3) Amennyiben a kezelő szerv megállapítja, hogy a szolgáltató

a) a 3. §-ban meghatározott feltételeknek nem felelt meg, és a támogatás folyósítása megtörtént,

b) a vállalt darabszámú terminál telepítését és üzemeltetését ténylegesen nem végezte el, vagy

c) az általa telepített és üzemeltett terminál nem felel meg a 4. § szerinti követelményeknek,

d) neki felróható egyéb okból jogosulatlanul vett igénybe támogatást,

a támogatás jogosulatlan igénybevételét, valamint az 5. § (4) és (5) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket a szolgáltató terhére állapítja meg.

4. Állami támogatási szabályok

11. § (1) A 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezmény az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti, az elfogadóhelynek nyújtott állami támogatásnak minősül, amely a 2. §-ban meghatározott bizottsági rendeletek alapján nyújtható.

(2) A szolgáltatónak és az elfogadóhelynek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a kártya-elfogadói szerződés létrejöttét követő 10 évig meg kell őriznie, és a kezelő szerv ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat rendelkezésre bocsátani. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni, melyhez a szolgáltató adatszolgáltatást teljesít a kezelő szerv részére.

12. § (1)15 Az elfogadóhely az 1. melléklet szerint nyilatkozik, és a szolgáltató megállapítja, hogy a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményre a 2. § szerinti bizottsági rendeletek közül mely rendelet(ek)et kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az elfogadóhely az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjában csak a c) vagy a d) lehetőséget jelöli meg, azaz a megállapított arányok alapján a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti teljes kedvezményt az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján veszi igénybe, a szolgáltató a nyilatkozat alapján állapítja meg az elfogadóhely szabad csekély összegű támogatási keretét, és ennek alapján állapítja meg, hogy az elfogadóhely jogosult-e a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményre, illetve annak teljes összegére.

(3) Amennyiben az elfogadóhely az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjában a c) vagy a d) lehetőség mellett az a) vagy a b) lehetőséget is megjelöli, a szolgáltató a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezménynek a c), illetve a d) lehetőségnél feltüntetett arány szerinti része vonatkozásában a (2) bekezdésnek megfelelően jár el.

(4) Amennyiben az elfogadóhely az 1. melléklet szerinti nyilatkozat 2. pontjában az a), illetve a b) lehetőséget jelöli meg, a szolgáltató az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti szabad csekély összegű támogatási keretének ellenőrzése céljából adatokat kér az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, illetve a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatások nyilvántartását kezelő szervtől, és a kapott adatok alapján állapítja meg a 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményre való jogosultságot.

5. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

13. § (1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozás esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás mértékének megállapítása során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év (a továbbiakban: pénzügyi időszak) alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A támogatás az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásokkal az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(4) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

6. Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

14. § (1) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelő ágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

7. A 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

15. § (1) A 717/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére a 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 717/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során a pénzügyi időszak alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(4) A halászati és akvakultúra-ágazatban, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a halászati és akvakultúra-ágazatra tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1408/2013/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, ha biztosítva van, hogy a halászati és akvakultúra-ágazati tevékenység ne részesüljön az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

(5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

8. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

18. §16 A bankkártya-elfogadó terminálok számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról szóló 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését17 megelőzően kiadott támogatói okiratokra e rendeletnek a Módr1. hatálybalépésének napját megelőző napon hatályos rendelkezéseit a Módr1. 2. §-ával megállapított 7. § (4) és (4a) bekezdésében, a Módr1. 4. § b) pontjával megállapított 3. § (2) bekezdésében és a Módr1. 4. § h) pontjával megállapított 7. § (3) bekezdésében foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

19. §18 Az 5. § (2) bekezdését és a 8. §-t a 2016. december 15-ig benyújtott kérelmek alapján létrejött támogatási jogviszonyokra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a szolgáltató az új terminálokat 2018. április 15-ig köteles telepíteni,

b) a támogatással érintett kártya-elfogadói szerződések 8. § szerinti adatairól vezetett, elkülönített, analitikus nyilvántartás adatait 2018. május 15-ig köteles továbbítani az eAdaton keresztül a kezelő szerv részére.

1. melléklet a 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelethez

Nyilatkozat a csekély összegű támogatás igénybevételéhez

1. Az elfogadóhelyet üzemeltető vállalkozó vagy vállalkozás (a továbbiakban: kedvezményezett) adatai

Név:

Székhely:

Levelezési cím (ha eltér a székhelytől):

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Jogi személy képviselője:

Jogi személy kapcsolattartó ügyintézője:

2. Érintett tevékenység típusa

(jelölje X-szel; legalább egy lehetőséget meg kell jelölni)

a) A kedvezményezett elsődleges mezőgazdasági termeléssel1 foglalkozik, és a terminált e tevékenységéhez kapcsolódóan (is) fel fogja használni. □

A terminál e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%

b) A kedvezményezett halászati és akvakultúra-ágazathoz2 sorolható tevékenységet folytat, és a terminált e tevékenységéhez kapcsolódóan (is) fel fogja használni. □

A terminál e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%

c) A kedvezményezett ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozási tevékenységet is folytat, és a terminált e tevékenységéhez kapcsolódóan (is) fel fogja használni. □

A terminál e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%

d) A kedvezményezett egyéb, az a)–c) pontban meg nem jelölt tevékenysége(ke)t (is) folytat, és a terminált e tevékenység(ei)hez kapcsolódóan (is) fel fogja használni. □

A terminál e tevékenység körében való felhasználásának becsült aránya: ___%

_______________________

1 Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet.

2 Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott termékek előállítása, feldolgozása és forgalmazása.

3. Nyilatkozat az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, a 717/2014/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése3 értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vállalkozás neve

Adószáma

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nyilatkozat az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás igényléséhez (a nyilatkozat akkor töltendő ki, ha a 2. pontban a c) és/vagy d) lehetőséget (is) megjelölte a kedvezményezett)

Ezúton nyilatkozom a kedvezményezett nevében, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)–(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.4

____________________

3 Egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbiak közül legalább egy kapcsolat áll fenn: a) egy vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai által birtokolt szavazati jogok többségével; b) a vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét; c) a vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően; d) egy vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül irányítja az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét. Az egy vagy több másik vállalkozáson keresztül az a)–d) pontjában említett kapcsolatok egyikével rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

4 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

2. Csekély összegű támogatások5

Sorszám

Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatás kedvezményezettje és célja

A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuva-
rozáshoz vette igénybe?

Kérelem benyúj-
tásának dátuma6

Odaítélés dátuma

Támogatás összege

Támogatás bruttó támogatástartalma7

Forint

Euró

Forint

Euró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése8 közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a szolgáltatót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt: 2016.

Kérelmező

(aláírásra jogosult képviselő)

____________________________

5 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

7 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.

8 A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél ez az időpont a szerződés létrejötte.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdés d) pontját a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

4

A 3. § (3) bekezdés e) pontját a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 3. § (6) bekezdése a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (6a) bekezdését a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

7

A 4. § (2) bekezdése a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 4. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdése a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 4. § e) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdése a 3/2020. (VI. 30.) PM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 4. § g) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (3) bekezdése a 3/2020. (VI. 30.) PM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (4) bekezdése a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. § (4a) bekezdését a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

14

A 8. § nyitó szövegrésze a 3/2020. (VI. 30.) PM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 12. § (1) bekezdése a 4/2017. (III. 29.) NGM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

16

A 18. §-t a 31/2017. (X. 17.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

17

A hatálybalépés időpontja 2017. október 18.

18

A 19. §-t a 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 24. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére