• Tartalom

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

2022.04.06.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya

a) a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvénynek a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezetében meghatározott állami sport célú támogatásokra vonatkozó előirányzatokra,

b) az állami sport célú támogatás nyújtásának költségvetési évét megelőző évekről áthúzódó, a miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti előirányzathoz való kapcsolódására vagy annak hiányára, valamint

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján év közben megállapított, az a) pont szerinti fejezetbe tartozó, állami sport célú támogatásokra vonatkozó új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont szerinti előirányzatok a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában

1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. csoportmentességi rendeletek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet, az EUMSz 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 193., 2014.7.1., 1–75. o.), és az EUMSz 107. és 108. cikke alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. december 16-i 1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369., 2014.12.24., 37–63. o),

4. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,

5. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

6. elsődleges mezőgazdasági termelés: az EUMSz I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,

7. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

8. hivatásos csapat: olyan sportszervezet, amely hivatásos sportolót alkalmaz,

9. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 143. pontja szerinti sporttevékenységet végez,

10. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

10a.1

11. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,

12. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,

13. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,

14. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

15. működési eredmény: a beruházásnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számvitelről szóló törvény) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség,

16. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,

17. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

18. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,

19. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,

20. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

1. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

2. § Ha az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatást az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül, a támogatás

a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás szabályaival összhangban, vagy

b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményre és multifunkcionális szabadidős létesítményre nyújtott támogatás szabályaival összhangban

nyújtható.

3. § Nem ítélhető meg támogatás

a)2 – a 2. alcím szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,

b)3 – a 2. alcím szerinti támogatás kivételével – nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került,

c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,

d) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

e) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére támogatás, ha

ea) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

f) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

i) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák részére.

4. § (1) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés meghozatala napjától számított tíz évig megőrizni.

(2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(4) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(5) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(6) A 2. alcím szerinti, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(7) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni.

(8) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(9)4 Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a 3. alcím szerinti sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás esetén meghaladja a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja a 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(10) A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a 3. alcím hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásról.

(11) A (10) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok közzétételére vonatkozó szabályokat az Atr. 18/A–18/D. §-ai határozzák meg.

(12) E rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(13)5 E rendelet alapján a 2. és 3. alcím szerinti támogatások esetén 2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás

5. § (1) Csekély összegű (de minimis) támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtható.

(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

3. A 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti a sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

6. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen cím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

7. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6)6 A kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

8. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (pl. az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

3/A. 7 Átmeneti támogatás

8/A. § (1) Az átmeneti támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatásként nyújtható.

(3) A támogatás a 4. § (3)–(6) bekezdése szerint halmozható az egyéb állami támogatással.

(4)8 A támogatásról támogatási döntés a támogatási program Európai Bizottság általi jóváhagyását követő naptól 2022. június 30-ig hozható.

8/B. § (1) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, hogy a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

8/C. § (1)9 A támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás csökkenti a támogatás (1) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét, amennyiben azokat azonos költségekre nyújtják.

8/D. § (1) Ha a támogatás támogatástartalma meghaladja a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a támogatást nyújtó a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közzététel céljából.

(2) A támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

(3) A támogatás az 50/A. § szerinti célokra nyújtható.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

4. Az előirányzatok kezelésével kapcsolatos szabályok

9. §10 (1) Az előirányzatokból nyújtott költségvetési támogatások tekintetében – a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 41. § c) pontjában a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB), az Stv. 46/A. § (6) bekezdés c) pontjában a Magyar Paralimpiai Bizottság, az Stv. 46/G. § (5) bekezdés c) pontjában a Nemzeti Versenysport Szövetség, az Stv. 46/M. § (6) bekezdés c) pontjában a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban együtt: sportköztestület) tekintetében meghatározott feladatra is tekintettel – az előirányzatok kezelő szerve – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium).

(2) A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz kapcsolódó tulajdonosi joggyakorlói ügyleteket biztosító előirányzat kezelő szerve a Nemzeti Sportközpontok.

10. § (1) A kommunikációs feladatok ellátására legfeljebb a kedvezményezettnek nyújtott támogatás öt százaléka fordítható, kivéve a „Szabadidősport támogatása”, valamint a „Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások” előirányzatok terhére nyújtott támogatásokat.

(2) Az előirányzatokon összesen rendelkezésre álló összeg öt százaléka az előirányzatok pályázat útján történő felhasználására, a pályáztatás lebonyolítására, valamint a költségvetési támogatások szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére is fordítható.

11. §11 A kedvezményezett részére – ha e rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) vagy az Ávr. eltérően nem rendelkezik – vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható támogatási kérelem, pályázat vagy egyedi döntés alapján, az e rendeletben meghatározott szervezetek javaslatára.

5. A pályázat útján nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje

12. § (1) A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatosan a pályázati kiírás honlapon történő közzétételével, a pályázati kiírás és a támogatási döntés előkészítésével, a támogatási szerződés megkötésével, módosításával, nyilvántartásával, a támogatási szerződés teljesítésének ellenőrzésével, valamint a tájékoztatással kapcsolatos feladatokat pályázatkezelő szervezet is elláthatja.

(2) Ha a pályázati kiírás előírja, a pályázó a pályázat benyújtásakor pályázati díjat köteles fizetni. A pályázati díj mértékét a pályázati kiírás határozza meg, amelynek összege legfeljebb húszezer forint lehet.

13. § (1) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt címre és formában kell benyújtani.

(2) Érvénytelen a pályázat, ha

a) azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,

b) a pályázat határidőn túl érkezett, vagy

c) a pályázati kiírás nem biztosít lehetőséget hiánypótlásra és a pályázat hiányosan került benyújtásra.

(3) Ha a pályázat érvénytelen, erről az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázat, a hiánypótlás beérkezésétől számított nyolc napon belül a pályázót értesíteni kell.

(4) A pályázat értékelésének és elbírálásának szempontjait a pályázati kiírás tartalmazza.

14. § A támogatási szerződéseket a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő hatvan napon belül kell megkötni.

6. Az egyedi döntéssel nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje

15. § (1)12 A nem pályázati úton biztosított költségvetési támogatás iránt támogatási kérelmet írásban kell benyújtani a miniszternek, vagy a támogatás kérelem nélkül, egyedi döntés alapján is nyújtható.

(2) A támogatási kérelem tartalmazza a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit.

(3) Ha a támogatási kérelem nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakat, a miniszter a támogatási kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül a költségvetési támogatás igénylőjét legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével írásban hiánypótlásra hívja fel. Ha a költségvetési támogatás igénylője a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a miniszter a támogatási kérelmet elutasítja és erről a költségvetési támogatás igénylőjét – az elutasítás indokának megjelölésével – írásban értesíti.

16. § (1) A miniszter a támogatási kérelemről annak kézhezvételétől számított huszonegy napon belül dönt.

(2) A támogatási döntés meghozatalában a miniszternek mérlegelési joga van, amely során vizsgálja a költségvetési támogatás forrásául szolgáló előirányzat által finanszírozott közfeladat – a költségvetési támogatás igénylője által történő – ellátásának szervezeti célszerűségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátását szolgáló megfelelését.

(3) Költségvetési támogatás a támogatási kérelemben megjelöltnél kisebb összegben is megállapítható azzal, hogy ez esetben a kedvezményezettnek a tényleges támogatási összegnek megfelelő költségtervet kell benyújtania.

7. 13 A támogatási szerződés és a támogatói okirat előkészítése, megkötése és módosítása

17. § (1)14 A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés vagy a támogatói okirat (a továbbiakban együtt: támogatási szerződés) előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint dokumentumokat nyújtja be:

1.15 gazdasági társaság esetén teljes – cégnyilvántartás szerinti – cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamennyi fizetési számlaszámát, harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, képviselőjének nevét és közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját,

2.16 gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítő okiratának egyszerű másolatát, képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát, helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát,

3.17 egyéni vállalkozó esetén nevét, székhelyét, nyilvántartási számát vagy vállalkozói igazolvány számát, adószámát, valamennyi fizetési számlaszámát, az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó hatósági igazolás másolatát vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, harminc napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt,

4.18 az 1–3. pontban meghatározottaktól eltérő egyéb jogi személy adószámát, valamennyi fizetési számlaszámát, harminc napnál nem régebbi igazolást az egyéb jogi személyt nyilvántartó szervezettől az egyéb jogi személy nyilvántartásban szereplő adatairól, képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát. A nyilvántartásban szereplő adatokra vonatkozó igazolás a nyilvántartó szervezet által vezetett, jogszabállyal rendszeresített nyilvános és közhiteles nyilvántartásából történő lekérdezés útján is teljesíthető;

5. az 1–4. pont szerinti szervezet működési engedélyét, ha a szervezet tevékenysége működésiengedély-köteles,

6.19 természetes személy esetén születési nevét, anyja születési nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, fizetési számlaszámát,

7. a sportköztestületnek nyújtott működési célú költségvetési támogatás esetén a kedvezményezett költségvetését,

8. a sportköztestületnek nyújtott működési célú költségvetési támogatás kivételével a tervezett program szakmai tervét és az 1. melléklet szerinti költségtervét, a felhasználás részletes leírását,

9. a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyeket, az építésiengedély-köteles tevékenységekhez szükséges jogerős építésügyi hatósági engedély kivételével,

10.20 építésiengedély-köteles tevékenység esetén a jogerős építési engedélyt – amennyiben arra a támogatási szerződés lehetőséget biztosít, legkésőbb a beruházás kivitelezésének megkezdéséhez szükséges támogatási részösszeg átutalásáig, annak feltételeként –, vagy építéshatósági vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a beruházás nem építésiengedély-köteles,

11.21 beruházási célú költségvetési támogatás esetén – a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően – a kedvezményezett, valamint a tulajdonos vagy – amennyiben van – a vagyonkezelő nyilatkozatát arról, hogy tizenöt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését,

11a.22 sportcélú ingatlanra irányuló építésiengedély-köteles tevékenységgel összefüggő felhalmozási célú költségvetési támogatás esetén – amennyiben arra a támogatási szerződés lehetőséget biztosít, legkésőbb a támogatás, vagy a támogatás első részletének kedvezményezett részére történő átutalásáig, annak feltételeként – a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi eszköz üzembe helyezését követően tizenöt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését, illetve ha a kedvezményezett az ingatlan használója vagy vagyonkezelője, a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartásának igazolásához a tulajdonos nyilatkozata vagy a használó, vagyonkezelő és a tulajdonos között létrejött, a fenti feltételeket biztosító szerződés csatolása is szükséges,

11b.23 sportcélú ingatlanra irányuló nem építésiengedély-köteles tevékenységgel összefüggő felhalmozási célú költségvetési támogatás esetén – amennyiben arra a támogatási szerződés lehetőséget biztosít, legkésőbb a támogatás, vagy a támogatás első részletének kedvezményezett részére történő átutalásáig, annak feltételeként – a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a tárgyi eszköz üzembe helyezését követően öt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartását, üzemeltetését, illetve ha a kedvezményezett az ingatlan használója vagy vagyonkezelője, a létesítmény támogatási szerződésben foglalt célú fenntartásának igazolásához a tulajdonos nyilatkozata vagy a használó, vagyonkezelő és a tulajdonos között létrejött, a fenti feltételeket biztosító szerződés csatolása is szükséges,

12. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján a doppingellenes tevékenységet végző kedvezményezett nyilatkozatát, igazolását arról, hogy doppingellenes feladatainak eleget tesz,

13. a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti sportinformációs rendszer részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének a jogszabályban foglaltaknak megfelelően eleget tesz,

14. a kedvezményezett sportszövetség nyilatkozatát, igazolását arról, hogy az Stv. 23. § (1) bekezdésében meghatározott szabályzatalkotási kötelezettségének eleget tett,

15. a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a sportrendezvények biztonságos lebonyolításával összefüggő kötelezettségeinek eleget tesz,

16. a kedvezményezett igazolását arról, hogy a 32. § (3) bekezdés és a 38. § (2) bekezdés szerinti önrész rendelkezésére áll,

17. a kedvezményezett nyilatkozatát az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásról.

(1a)24 Támogatási szerződés ötmilliárd forintot el nem érő összegű költségvetési támogatás esetén is köthető.

(2) Az (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott személyes adatok kedvezményezett részéről történő szolgáltatása önkéntes, de azok támogató részére való rendelkezésre bocsátása és a kezelésükhöz való hozzájárulás a költségvetési támogatás feltételét képezi.

(2a)25 Az (1) bekezdés 11–11b. pontja szerinti tulajdonosi nyilatkozatot a tulajdonos a kedvezményezett kérelmének beérkezését követő 60 napon belül köteles a kedvezményezett részére kiadni vagy a kérelmet elutasítani. Ha a tulajdonos a kérelem beérkezését követő 60 napon belül nem válaszol a kedvezményezettnek, a tulajdonosi nyilatkozatot megadottnak kell tekinteni. A kedvezményezett ebben az esetben a tulajdonoshoz benyújtott kérelmének tértivevénnyel kézbesített másolatát, valamint a tulajdonos válaszának hiányáról büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát csatolja a támogató felé.

(3)26 A támogató a kedvezményezettet hiánypótlásra szólítja fel, ha a kedvezményezett nem nyújtja be a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Hiánypótlásra két alkalommal, az első felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül, valamint a második felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül van lehetőség, a határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A hiánypótlások időtartama a támogatási szerződés megkötésére meghatározott határidőbe nem számít bele.

(4) A 32. § (2) bekezdése szerinti esetben a kezesi felelősséggel helytálló sportszövetségnek az (1) bekezdés 2. pontja szerinti dokumentumot, valamint a tartozás visszafizetése esetére az azonnali beszedési megbízás alkalmazására vonatkozó meghatalmazást kell csatolnia.

(5)27 A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezettnek esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn, és erről a kedvezményezett benyújtja a támogató részére a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: adóhatóság) származó vagy az adóhatóság által vezetett, jogszabállyal rendszeresített nyilvános és közhiteles nyilvántartásából lekérdezett harminc napnál nem régebbi igazolást.

18. § (1)28 A 17. § (1) bekezdés 1., 2., 4. és 5. pontjában meghatározott dokumentumokat – a szervezet képviselője aláírási címpéldányának, valamint a fizetési számlákra vonatkozó nyilatkozat kivételével – nem kell benyújtani, ha a kedvezményezett

a) a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,

b) az államháztartás központi alrendszerébe sorolt és nem a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,

c) olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter jogszabály vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársasággal kötött szerződés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol és a miniszter a támogató,

d) olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol és a miniszter a támogató,

e) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogi személyiségű társulás, térségi fejlesztési tanács.

(1a)29 Ha a kedvezményezett képviseletére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája egy korábbi támogatási jogviszonyból eredően a támogató rendelkezésére áll, és a képviselő személye nem változott, a támogató e korábban benyújtott aláírási címpéldányról, aláírás mintáról készített egyszerű másolatot csatolhat az ügyirathoz.

(2) Ha az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kedvezményezettről a kincstár törvényben meghatározott közhiteles és nyilvános nyilvántartást vezet, a kedvezményezettnek a 17. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott dokumentumot nem kell benyújtania. Ez esetben a kedvezményezett létezését a támogató ellenőrzi a nyilvántartásban.

(3) Ha a kedvezményezett a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezett, OM azonosítóval nyilvántartott intézmény vagy a felsőoktatás információs rendszerének intézménytörzsében nyilvántartott szervezet, a 17. § (1) bekezdés 1., 2., 4. és 5. pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania. A kedvezményezett létezését és egyéb nyilvántartott adatait a támogató ellenőrzi a nyilvántartásokban.

(4) Ha a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében

a) a civil szervezet, közhasznú szervezet nem csatolta adatairól a nyilvántartást vezető bíróság által kiállított, harminc napnál nem régebbi kivonatot, a miniszter a civil szervezet, közhasznú szervezet bírósági nyilvántartásba vett adatait a bíróság nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi,

b) az egyéni vállalkozó nem csatolta az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó hatósági igazolás másolatát vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, harminc napnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, a miniszter az adatokat az egyéni vállalkozók nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi,

c) a gazdasági társaság nem csatolta harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, a miniszter az adatokat a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be.

(5)30 Támogatói okirattal történő támogatásnyújtáskor a miniszter a támogatói okiratot a 17. § (1) bekezdés 11–15. pontja szerinti dokumentumok hiányában is kiadhatja. Ha a 17. § (1) bekezdés 11–15. pontja szerinti dokumentumok a támogatói okirat kiadását követő tizenöt napon belül nem kerülnek benyújtásra, akkor a támogató a támogatói okiratot visszavonja.

(6)31 A támogatási szerződés előkészítése során a támogató arra figyelemmel dönt a támogatási igények jóváhagyásáról, hogy a költségtervben szereplő egyes támogatási igények nem haladhatják meg a miniszter által az egyes költségterv rovatokon nyújtható költségvetési támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott minőségbiztosítási rendszerben (a továbbiakban: benchmark-rendszer) foglaltakat és annak követelményeit. A miniszter a kedvezményezett – támogatási szerződés megkötése vagy módosítása során tett – egyedi írásbeli kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti a benchmark-rendszertől és követelményeitől való eltérést.

19. §32 Az Ávr. 84. § (1) bekezdésének figyelembevételével a kedvezményezett az Ávr. 84. § (2) bekezdésében meghatározott biztosítékként köteles benyújtani a támogatóhoz valamennyi, jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több fizetési számla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is. A kedvezményezett biztosítékként egyéb olyan eszközt is felajánlhat a támogatónak, amely lehetővé teszi, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen érvényesítse. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén a költségvetési támogatás folyósítását annak pótlásáig fel kell függeszteni.

20. § (1) A támogatási szerződés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja és véghatárideje tekintetében – a költségvetési támogatás felhasználására az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott véghatáridő leteltéig írásban kezdeményezheti. A költségvetési támogatás összegének módosítása az Ávr. 95. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben többlet költségvetési támogatás biztosítására is kiterjedhet. A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása írásban kezdeményezhető az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerződésben meghatározott beszámolási határidő leteltéig. A támogatási szerződés módosítására irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell a módosítás indokát is. Az elszámolási határidő módosítása esetén a kedvezményezett köteles a 19. §-ban meghatározott, a módosított elszámolási határidőnek megfelelő biztosítékot benyújtani, legkésőbb az általa történő támogatási szerződés módosítás aláírásakor.

(2) Ha a támogatási szerződés megkötését követően eltérő finanszírozást megalapozó indok merül fel, a támogatási szerződést módosítani kell.

(3) A támogatási szerződésben meghatározott módon – a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett – a költségtervben rögzített összegek – a bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás rovatok (a továbbiakban együtt: a költségterv rovatai) szintjén – a költségvetési támogatás és – ha az előírásra került – a saját forrás főösszegén belül eltérhetnek.

(4)33 A költségvetési támogatás terhére történő felhasználás esetében a (3) bekezdés szerinti, a támogatási szerződésben meghatározott mértéket, de a költségterv rovatai szintjén pozitív irányban külön-külön legfeljebb húsz százalékot meghaladó eltérés elfogadására csak a támogatási szerződés módosítása keretében kerülhet sor az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5)34

21. § A költségvetési támogatás folyósítására a támogató részéről akkor kerülhet sor, ha

a)35 a kedvezményezettnek az olimpiai központok működtetését és fejlesztését végző szervezettel, vagy a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben kilencven napnál régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn, vagy arra részletfizetési megállapodást kötött, és

b) a kedvezményezett a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján igénybe vehető látvány-csapatsport támogatásból nincs kizárva.

8. A költségvetési támogatás felhasználása, elszámolása és a felhasználás ellenőrzése

22. § (1) A költségvetési támogatás – a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási szerződésben foglalt célra és feltételekkel – e rendelet és a támogatási szerződés előírásainak megfelelő harmadik személy által is felhasználható.

(2)36 A költségvetési támogatás felhasználásáról történő beszámolót a támogató által előírt formában kell benyújtani. A költségvetési támogatás felhasználását igazoló összesített elszámolási táblázatot és a szöveges szakmai beszámolót papír alapon eredetiben kell benyújtani, és a támogatási szerződésben a támogató részéről megjelölt kapcsolattartó személy részére elektronikus úton is mellékelni kell szerkeszthető változatban.

23. § (1)37 Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett köteles a költségvetési támogatásról a költségvetési támogatás végső felhasználóját az összesített elszámolási táblázat szerint elszámoltatni, és a kedvezményezett és a támogatás végső felhasználója közötti, a támogatás felhasználására vonatkozó szerződés, valamint annak lezárását vagy megszűnését igazoló okirat kedvezményezett által hitelesített másolatát a támogatónak átadni a támogató által előírt formában benyújtott elszámolással egyidejűleg. A kedvezményezett köteles továbbá csatolni a támogatás végső felhasználójától egy nyilatkozatot, miszerint a kedvezményezett a fizetési kötelezettségének eleget tett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elszámoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.

24. § (1)38 A beszámoló benyújtására előírt határidőt a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatos pénzügyi teljesítés utolsó napját követő hatvan napon belüli időpontra kell a támogatási szerződésben meghatározni.

(2)39 A pénzügyi elszámolást a támogatási szerződés mellékletét képező költségtervvel összehasonlítható módon kell elkészíteni. Pénzügyi elszámolásként a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített számlaösszesítőt kell benyújtani, amely alapján a támogató szúrópróbaszerűen választja ki és vizsgálja a költségvetési támogatás, valamint – ha előírásra került – a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok, a költségvetési támogatás jogszerű és a céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok létezését és az összesítővel való egyezőségét. A támogató a költségvetési támogatás, valamint a saját forrás felhasználásának ellenőrzése során a 18. § (6) bekezdése szerinti benchmark-rendszer és követelményei, valamint az elszámolási útmutató előírásait figyelembe véve dönt az elszámolás elfogadásáról. Az ellenőrzést az eredeti bizonylatok, dokumentumok vagy azok hiteles másolatának bekérésével vagy helyszíni ellenőrzés során kell lefolytatni. Az ellenőrzés során a bizonylatok legkevesebb 10%-át, ha az összesítőn tíz darabnál kevesebb bizonylat szerepel, azok legalább 50%-át, de legkevesebb egy darab bizonylatot kell vizsgálni úgy, hogy az ellenőrzött számlák összege elérje az összesítőben szereplő érték legalább 10%-át. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére.

(3)40 Ha a szúrópróbaszerűen kiválasztott dokumentumok ellenőrzése során a támogató azt állapítja meg, hogy a támogatás felhasználása nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, vagy az nem megfelelően alátámasztott, a teljes, tételes elszámolási dokumentáció benyújtására kötelezi a kedvezményezettet.

(4) A beszámolót a támogató az annak kézhezvételétől számított kilencven napon belül megvizsgálja és dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A támogató döntéséről, továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségről a döntést követő tíz napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló elbírálására vonatkozó határidőt annak lejárta előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb negyven nappal meghosszabbíthatja hiánypótlás esetén.

(5) Ha a kedvezményezett a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét követően a támogató érvényesítheti a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást.

25. § (1) Ha a kedvezményezettnek nyújtott költségvetési támogatás végső felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett képviselője a költségvetési támogatás végső felhasználójának a költségvetési támogatás felhasználását igazoló beszámolóját annak kézhezvételétől számított hatvan napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a költségvetési támogatás végső felhasználóját a beszámoló elfogadásáról vagy annak hiányosságáról. Hiánypótlásra két alkalommal, megfelelő, de alkalmanként legfeljebb tizenöt napos határidő tűzésével kerülhet sor, és a felhívásban meg kell jelölni a beszámoló hiányosságát.

(2)41 Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója az (1) bekezdés szerinti hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét követően a kedvezményezett érvényesítheti a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást.

26. § (1) A költségvetési támogatás felhasználását és elszámolását a minisztérium, valamint a jogszabályban, a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik.

(2)42 A támogató – a felhasználási időszakban vagy a beszámoló benyújtását követően, de legkésőbb a beszámoló elfogadását követő öt éven belül, de beruházási célú költségvetési támogatás esetén 15 évig bármikor – a felhasználás helyszínén ellenőrizheti a költségvetési támogatás felhasználását. Amennyiben a beruházási célú költségvetési támogatás ellenőrzése esetén a támogató megállapítja, hogy a kedvezményezett a 15 évre vállalt sportcélú fenntartásnak nem tesz eleget, a támogatási összeg visszafizetését 100%-ban, ügyleti kamattal együtt előírhatja. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja.

(3) A támogató a beszámoltatás során ellenőrzi, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során a kedvezményezett a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések, beruházások, szolgáltatás megrendelések kapcsán a közbeszerzést lebonyolította-e. Az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követően – legkésőbb az elszámolással egyidejűleg – nyújtja be a támogató részére. A kedvezményezett e kötelezettségéhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok körét és a benyújtás határidejét a támogatási szerződésben kell meghatározni.

(4)43 Beruházási vagy felújítási célú támogatás esetén a kedvezményezett köteles fényképpel igazolni, hogy jól látható módon elhelyezte a kommunikációs táblát, amelyhez az elszámolás előtt a logót a támogató elektronikus levél útján a rendelkezésére bocsátja. A kommunikációs tábla mérete legalább 40×20 cm, a megjelenés részleteit a felek a támogatási szerződésben rögzíthetik.

(5)44 Ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járt el, de a támogatás összegét a támogatási szerződés szerinti célra használta fel, és a támogatás összegével a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elszámol, a támogató a támogatási összeg közbeszerzést érintő részösszege legfeljebb 15%-ának ügyleti kamattal történő visszafizetését írhatja elő. Az ügyleti kamat számításának kezdő időpontja a költségvetési támogatás folyósításának napja.

(6)45 Az (5) bekezdés szerinti visszafizetendő támogatási összeg meghatározásánál a támogató figyelembe veszi

a) a szerződésszegés súlyát,

b) a szükséges közbeszerzés tárgyát és értékét,

c) a szerződésszegés esetleges ismételt tanúsítását és

d) a szerződésszegés nyilvánvalóan szándékos voltát.

26/A. §46 (1) A támogató a 26. § (2) bekezdése szerinti időpontig utóellenőrzés lefolytatásáról dönthet, ha olyan tényt, körülményt észlel, amely az általa lefolytatott ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezheti. Az utóellenőrzés keretében a költségvetési támogatás felhasználásának – ideértve a támogatott cél és feladat megvalósítását – utólagos ellenőrzésére kerül sor.

(2) A támogató az eredeti bizonylatok, dokumentumok bekérésével vagy a lefolytatott helyszíni ellenőrzés alapján 60 napon belül dönt az utóellenőrzés lefolytatásáról. A támogatónak a döntésében meg kell határoznia az utóellenőrzés lefolytatásának kezdő időpontját. Az utóellenőrzés lefolytatásának az utóellenőrzéssel érintett, visszafizetési kötelezettséget előíró támogatói döntésre halasztó hatálya van.

(3) Amennyiben a támogató az utóellenőrzés lefolytatásáról dönt, a (4) bekezdés szerinti döntését az utóellenőrzés lefolytatásának kezdő időpontjától számított 180 napon belül hozza meg. Ez a határidő egy alkalommal további 180 nappal meghosszabbítható.

(4) A támogató az utóellenőrzés megállapításai alapján az elszámolás ellenőrzésének eredményét változatlanul hagyja, módosítja, vagy a támogatási szerződést egyoldalúan módosíthatja, ha a támogatás céljával összhangban megvalósult a támogatott tevékenység.

9. A költségvetési támogatás felfüggesztése, visszavonása

27. § (1) A támogató

a) felfüggeszti vagy visszavonja a Gerevich Aladár-sportösztöndíját annak

aa) a versenyzőnek, akivel szemben a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján doppingeljárás megindítására kerül sor vagy a lefolytatott doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra, vagy akinek a válogatott kerettagsága megszűnik,

ab) a sportszakembernek, akivel szemben a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján doppingeljárás megindítására kerül sor vagy a lefolytatott doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás büntetés kerül kiszabásra, vagy akinek a versenyzőt felkészítő jogosultsága megszűnik,

b) felfüggeszti vagy – a meghatározott időszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén – visszavonja annak a sportszervezetnek, vagy sportszervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének a költségvetési támogatását,

ba) amellyel az a) pontban meghatározott versenyző vagy sportszakember tagsági, illetve szerződéses jogviszonyban áll, és

bb) amellyel szemben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége a doppingszabályzatának az a) pontban meghatározott versenyző vagy sportszakember általi megsértésével összefüggésben jogerős sportfegyelmi büntetést szab ki,

c) felfüggeszti vagy – a meghatározott időszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén – visszavonja annak a sportszövetségnek a költségvetési támogatását,

ca) amelynek a b) pontban meghatározott sportszervezeta tagja, illetve amelynek versenyrendszerében részt vesz, és

cb) amely sportszövetség – a nemzeti doppingellenes szervezet vezetőjének tájékoztatása szerint – nem tesz eleget a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatainak.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, a kedvezményezettre vonatkozó jogerős büntetést kiszabó határozat egy példányát az eljáró doppingbizottság a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt napon belül továbbítja a támogatónak.

(3) A nemzeti doppingellenes szervezet vezetője az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakról szóló tájékoztatását a tudomásszerzéstől számított öt napon belül továbbítja a támogatónak.

(4) A költségvetési támogatás teljes összegének – (1) bekezdés szerinti – felfüggesztésére vagy visszavonására akkor van lehetőség, ha:

a) a doppingszabályzat megsértése, a doppingellenes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzetközi sporteseményen történik,

b) a doppingvétséget a sportág utánpótláskorú versenyzőjének sérelmére követik el, vagy

c) a doppingvétséget a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegyzékben szereplő anabolikus szerekkel, peptid hormonokkal (ennek mimetikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén szerekkel összefüggésben követik el.

28. § (1) A költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésének időtartamáról, a visszafizetendő költségvetési támogatás összegéről a támogató a 27. § (1) bekezdésében meghatározott magatartások, a 27. § (4) bekezdése, valamint a (2) és a (3) bekezdés figyelembevételével, a határozat vagy a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc napon belül dönt.

(2) A költségvetési támogatás felfüggesztésének kezdő időpontja a Gerevich Aladár-sportösztöndíj esetében a felfüggesztésről szóló döntést követő hónap első napja, egyébként a költségvetési támogatás felfüggesztéséről szóló döntés meghozatalának napja.

(3) A költségvetési támogatás felfüggesztésének időtartama

a) a 27. § (1) bekezdés a) pontja esetén nem lehet hosszabb, mint a versenyzővel vagy sportszakemberrel szemben kiszabott jogerős döntésben meghatározott eltiltás büntetés időtartama, más büntetés alkalmazása esetén legfeljebb egy év,

b) a 27. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén legfeljebb egy év.

(4) A költségvetési támogatás felfüggesztésének időtartama alatt állami sport célú támogatás a sportág szakmai feladatainak ellátásával összefüggésben – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – nem nyújtható.

(5) A költségvetési támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztéséről való döntés nem veszélyeztetheti a sportszervezet vagy a sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.

(6) A visszavont költségvetési támogatást a kedvezményezett – a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétől, amennyiben elektronikus úton kerül értesítésre, úgy attól a naptól számítva számított harminc napon belül – visszafizeti a minisztérium 10032000-01220328-50000005 számú fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlára az átutalási megbízás közlemény rovatában az Áht. azonosító és a szerződésszám megjelölésével.

(7) A támogató a költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztéséről a döntés meghozatalát követő öt napon belül értesíti a nemzeti doppingellenes szervezet vezetőjét.

29. § (1) Ha a kedvezményezett neki fel nem róható okból nem teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit vagy a támogatási szerződés meghiúsul, köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül írásban bejelenteni a támogatónak, és a fel nem használt költségvetési támogatásról írásban lemondani, azt visszafizetni, valamint a költségvetési támogatás felhasznált részéről elszámolni.

(2) A vissza nem térítendő céllal nyújtott költségvetési támogatás esetén bármely okból visszafizetésre kötelezett kedvezményezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére biztosított részletekben történő teljesítés a tizenkét hónapot nem haladhatja meg. A részletfizetési kedvezmény biztosítására a támogató és a kedvezményezett külön megállapodást kötnek.

29/A. §47 Ha a kedvezményezettnek a támogatás felhasználása, vagy annak ellenőrzése során visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a kedvezményezett köteles a visszafizetést igazoló banki kivonatot a visszafizetés napján elektronikus úton megküldeni a támogatási szerződésben megjelölt kapcsolattartónak, egyidejűleg jeleznie kell a visszafizetés okát.

IV. Fejezet

A SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

30. § (1)48 Az előirányzatok részletes felhasználási szabályait a 4. és a 4/a. melléklet tartalmazza. A 4. és a 4/a. mellékletben meghatározott felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendbeli besorolásától függetlenül. Az előirányzatok terhére nyújtott támogatások felhasználására és az elszámolható költségekre az V. Fejezet további különös szabályokat állapít meg.

(2)49 Az előirányzatokon rendelkezésre álló források – a 4. és a 4/a. mellékletben, illetve az V. Fejezetben szereplő különös szabályokon kívül – az alábbiakra használhatók fel:

a) bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

c) adott feladathoz kapcsolódó működési, dologi kiadások támogatása,

d) a feladat megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések,

e) beruházási és felújítási célú kiadások.

(3)50 Az előirányzatokon rendelkezésre álló források harmadik személy részére – a 4/a. melléklet szerinti előirányzat kivételével – továbbadhatóak, amelynek elszámolásáért a költségvetési forrás kedvezményezettje felel.

(4)51 Az országos sportági szakszövetség vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége részére edzőtábor tartása és sportszakmai felkészülés céljából nyújtott szakmai támogatás olimpiai központokban történő igénybevételére közvetlenül a Nemzeti Sportközpontokon keresztül kerülhet sor, amelynek során az országos sportági szakszövetség vagy a fogyatékosok országos sportszövetsége erre irányuló jogosultságának helyszínéről és időtartamáról a miniszter dönt.

V. Fejezet

A SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

31. § E fejezet tartalmazza a 10–19. alcímekhez tartozó egyes fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó, a támogatás igénybevételének feltételeiként előírt eljárási és előirányzat gazdálkodási szabályokat.

10. Versenysport támogatása

32. § (1)52 A miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat valamennyi, a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló kormányrendelet hatálya alá nem eső sport- és sportdiplomáciai események rendezésével összefüggő költségek fedezetéhez:

a) a felnőtt és az az alatti első utánpótlás korosztály világbajnoksága,

b) a felnőtt és az az alatti első utánpótlás korosztály Európa-bajnoksága,

c) a felnőtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként meghatározott verseny),

d) világ- és európai sportági szövetség által rendezett kongresszus, konferencia, illetve szövetség irányító és szakmai szerveinek ülése,

e)53 olimpiai, paralimpiai kvalifikációs verseny.

(2) Ha a sportszövetség előzetes jóváhagyását követően a sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége vagy a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezet nyeri el az (1) bekezdés szerinti sportesemény rendezési jogát, a regisztrációs kérelem és a támogatási kérelem benyújtására, valamint sikeres pályázat esetén a sportesemény költségvetési támogatására a sportszövetség bevonásával kerülhet sor a sportszövetség kezesi felelőssége mellett.

(3)54 A miniszter a költségvetési támogatás feltételeként a 32. § (1) bekezdése szerinti sport- és sportdiplomáciai esemény teljes költségvetésének legfeljebb tizenöt százalékát kitevő saját forrás biztosítását írhatja elő.

33. § (1)55 A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtási határidejét megelőzően legalább negyvenöt nappal, de legkésőbb a sportrendezvény időpontját megelőző év március 1-jéig, a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet – a 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetet kivéve – a sportesemény megrendezésének szándékát és az előirányzat terhére nyújtandó költségvetési támogatás iránti kérelmét tartalmazó regisztrációs kérelmet nyújt be a miniszter részére. A regisztrációs kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával kell postai és elektronikus úton megküldeni.

(2) A miniszter a regisztrációs kérelmet annak kézhezvételétől számított harminc napon belül elbírálja, dönt annak nyilvántartásba vételéről vagy elutasításáról, amelyről a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezetet értesíti. Ha a regisztrációs kérelem kiegészítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter hiánypótlás végett a kérelmező sportszövetségnek legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével visszaküldi.

(3) A miniszter a regisztrációs kérelem nyilvántartásba vételét elutasítja, ha

a) nem a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet nyújtotta be, vagy

b) nem a 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemény megrendezésének szándékát tartalmazza, vagy

c) a regisztrációs kérelem a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet hibájából hiányosan került benyújtásra és a hiánypótlás nem vezetett eredményre, vagy

d) a regisztrációs kérelem benyújtására az (1) bekezdés szerinti határidő elteltét követően került sor.

(4)56

(5) A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a miniszter részére fizetési kötelezettségvállalást nem jelent.

33/A. §57 (1)58 A 100 millió forintot meghaladó költségvetési támogatási igényű, a 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezésére történő pályázati szándéka esetén, vagy ha a 100 millió forint alatti költségvetési támogatási igényű sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz a Kormány döntését igénylő létesítményfejlesztés, beruházás szükséges, a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet az 5/A. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával kérelmet nyújt be a miniszter részére. Ha a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz a Kormány döntését igénylő létesítményfejlesztés, beruházás szükséges, a kérelemhez a sportesemény tervezett helyszínéül szolgáló létesítmény vezetőjének a sportesemény megrendezéséhez szükséges előzetes és részletes beruházási és fejlesztési költségtervét tartalmazó írásbeli nyilatkozatát is csatolni kell.

(2)59 Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet a pályázat benyújtási határidejét megelőzően legalább kilencven nappal nyújtja be elektronikus úton, majd gondoskodik a postai úton történő megküldésről is. Ha a nemzetközi szövetség írásban igazolja, hogy a pályázati kiírás megjelenésére a kilencven napos határidő lejártát követően került sor, a sportesemény kiemelt jelentőségére tekintettel a Kormány egyedi döntéssel az e §-ban foglalt eljárási szabályok alól mentesítheti a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezetet. A kérelem a kilencven napos határidőn belül, de legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 45. napig benyújtható, ha a nemzetközi szövetség írásban igazolja, hogy a pályázati kiírás megjelenésére a kilencven napos határidő lejártát követően került sor.

(3)60 Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a miniszter megvizsgálja, az abban foglalt esemény kapcsán dönt az esemény támogathatóságáról.

(4)61 Ha a miniszter az eseményt támogathatónak tartja, a Kormány garanciavállalásával kapcsolatos kormány-előterjesztést készít (a továbbiakban: előterjesztés). Az előterjesztés tartalmazza az esemény előzetes költségtervét évenkénti bontásban, valamint az esemény tervezett évében megrendezésre kerülő költségvetési támogatási igényű hazai rendezésű nemzetközi sporteseményekről szóló összefoglaló táblázatot. Ha a pályázat benyújtásához a nemzetközi szövetség a Kormány részéről garanciavállalási nyilatkozatok aláírását kívánja meg, az előterjesztés mellékletét képezi a nyilatkozatok magyar és angol nyelvű szövege is.

(5) Ha az érintett nemzetközi szövetség előzetes írásbeli egyeztetést követően a sportesemény megrendezésére felkéri a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezetet, a rendezési lehetőség tudomására jutását követően a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelmet soron kívül megküldi a miniszter részére.

(6) A Kormány döntését követően a miniszter haladéktalanul értesíti a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezetet a döntés tartalmáról.

(7) A 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet a kormánygarancia birtokában benyújtott pályázat eredményéről annak kihirdetését követő 5 napon belül elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.

(8)62 A miniszter a (7) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően, de legkésőbb az állami támogatás biztosítását megelőző naptári évben az esemény megszervezésével kapcsolatos további kormányzati intézkedésekről és a részletes költségterv bemutatásáról előterjesztést készít a Kormány részére, amennyiben az esemény a miniszter által kezelt előirányzat terhére nem finanszírozható. A 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet az előzetes költségtervben bemutatott költségektől legfeljebb 10%-kal térhet el a részletes költségtervben az eltérés részletes indokolása mellett.

(9)63 Nem részesülhet állami sport célú támogatásban a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet, ha

a) az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtását elmulasztja,

b) a 100 millió forint alatti költségvetési támogatási igényű regisztrációs kérelmét követően 100 millió forintot meghaladó támogatási kérelmet nyújt be.

33/B. §64

34. § (1)65 A 33/A. § (1) bekezdése szerinti eseteket kivéve a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezet a sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén támogatási kérelmet nyújthat be – legkésőbb a sportesemény időpontját megelőző év március 1-jéig – a miniszter részére. A támogatási kérelmet a 6. melléklet szerinti nyomtatvány alkalmazásával kell postai és elektronikus úton megküldeni.

(2) A miniszter – egyedi kérelemre – a 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemény esetén eltekinthet a regisztrációs kérelem benyújtásától, és a támogatási kérelem az (1) bekezdés szerinti határidőt követően is benyújtható, ha:

a) a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázat az (1) bekezdés szerinti határidő lejártát követően kerül kiírásra,

b) az adott nemzetközi szövetség előzetes írásbeli egyeztetést követően a sportesemény megrendezésére kéri fel a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezetet, vagy

c) a sportesemény kiemelkedő sportszakmai jelentőségű.

(3)66 Ha az évenként megrendezendő Világkupa rendezési jogára vonatkozóan pályázat nem kerül kiírásra, a sportszövetségnek kizárólag a 6. melléklet szerinti támogatási kérelmet kell postai és elektronikus úton megküldenie a minisztérium részére a sportrendezvény időpontját megelőző év március 1-jéig.

35. § (1) A miniszter a beérkezett támogatási kérelmek alapján dönt a költségvetési támogatásban részesíthető, a 4. melléklet 4. sorában meghatározott szervezetekről.

(2) A tárgyévre vonatkozó költségvetési támogatásról való döntés során a következő szempontokra kell figyelemmel lenni:

a) a sportesemény hazai megrendezésének eredményességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe,

b) a sporteseményen részt vevő országok, sportolók, nézők várható száma,

c) a sportesemény közvetítésének Magyarország kedvező nemzetközi megítélésére gyakorolt hatása,

d) a sporteseménnyel összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztés, akadálymentesítés, a beruházás sportágfejlesztési és sportpolitikai, valamint gazdaságösztönző hatása,

e) a sportesemény, valamint az azzal összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztés, beruházás hosszú távú – költségvetési éven áthúzódó – hatása,

f) a sporteseménnyel összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó egyéb állami sport célú támogatási kérelem,

g)67 a sporteseménnyel összefüggő sportinfrastruktúra-fejlesztés a nyári olimpiai és paralimpiai játékok, valamint a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (GAISF) IWGA Világjátékok Magyarországon történő megrendezésével is összefüggő összetettsége, jelentősége,

h) a sporteseménynek a sportág további fejlődésére gyakorolt, várható hatása,

i) a fogyatékos személyek társadalmi integrációjára gyakorolt hatása,

j)68

36. § A 32. § (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás esetén – a 17. §-ban meghatározottak mellett – a támogatási szerződés megkötésének feltételei a következők:

a) a kedvezményezett szervezet lehetővé teszi, hogy a támogatási szerződés megkötésétől a költségvetési támogatás felhasználásával történő elszámolásig a miniszter képviselője tanácskozási joggal részt vehessen a szervezőbizottság munkájában,

b) a kedvezményezett szervezet költségvetést készít és nyújt be a miniszter részére, amely alapján meghatározásra kerül, hogy a miniszter által nyújtott költségvetési támogatás milyen rendezési költségekhez használható fel.

37. § A kedvezményezett szervezet a támogatási szerződésben megállapított elszámolási határidőig a miniszter részére megküldi a sportesemény szakmai értékelését is.

38. § (1) A 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemények körébe nem tartozó, azonban sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények rendezésével összefüggő költségek fedezetéhez a miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat.

(2) A miniszter a 32. § (1) bekezdése szerinti sportesemények körébe nem tartozó, azonban sportszakmai szempontból kiemelkedő jelentőségű hazai rendezésű, nemzetközi sportesemények teljes költségvetésének legfeljebb huszonöt százalékát kitevő saját forrás biztosítását írhatja elő.

39. § A kedvezményezett szervezet a 32. § (3) bekezdése és a 38. § (2) bekezdése szerinti önrész rendelkezésre állását legkésőbb a szerződés megkötéséig igazolni köteles.

40. § A miniszter a Versenysport támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat a 32. § (1) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezéséhez szükséges sporteszközök, berendezések, sportfelszerelések beszerzéséhez.

41. §69 A sportinformációs rendszer szakmai ügyvitel- és rendszerszervezésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok keretében támogatható a rendszer adattörzs bővítéséhez és frissítéséhez kapcsolódó feladatok folyamatos ellátása, ennek keretében

a) a funkcionalitás javítása és az esetleges redundanciák kiküszöbölését célzó informatikai-paraméterezési feladatok elvégzése,

b) a rendszer használatába bevont szervezetek adminisztrátori struktúrájának kialakítása,

c) a rendszer széles körben történő megismeréséhez és használatához szükséges kommunikációs és disszeminációs, különösen médiakampányok lebonyolítása és

d) a sportinformációs rendszer támogatása, valamint jogszabálykövetési feladatok ellátása.

11. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása

42. §70 Az Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása előirányzat szerinti költségvetési támogatás a Magyar Labdarúgó Szövetség alapszabályában és stratégiájában nevesített feladatainak és programjainak végrehajtásával, ideértve

a) a szabadidős labdarúgás fejlesztésével és népszerűsítésével,

b) versenyszervezéssel,

c) nemzeti válogatottak felkészítésével és versenyeztetésével,

d) utánpótlás-neveléssel és tehetségképzéssel,

e) sportegészségüggyel és sporttudománnyal,

f) digitalizációs fejlesztésekkel,

g) sportszakember képzéssel,

h) sportlétesítmény-fejlesztési és -fenntartási feladatokkal,

i) köznevelés intézményekkel történő együttműködések kialakításával és működtetésével és

j) az a)–i) pontok szerinti feladatok ellátásával összefüggő irányítási, koordinációs és adminisztratív tevékenységek ellátásával

összefüggő költségekre használható fel.

12. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

43. § (1) A 4. melléklet 7. sor 7.1. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következő tételek számolhatók el:

a) a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

b) a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,

c) a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

d) a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott vagy olimpiai kerettagok sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségek,

e) doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségek,

f) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és tartásával kapcsolatos, valamint állategészségügyi költségek,

g) a sportszövetség, sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,

h) a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

i) sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,

j) sportszakemberek képzésének és továbbképzésének költségei.

(2) A 4. melléklet 7. sor 7.2. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során – az (1) bekezdésben meghatározottak mellett – a következő tételek számolhatók el:

a) a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,

b) a sportszövetségi, sportszervezeti iroda működésével kapcsolatos költségek,

c) a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei,

d) a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

e) a pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek, szakértői díjak,

f) a sportszövetség, sportszervezet sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazási költségek.

(3) A 4. melléklet 7. sor 7.2. pontja szerinti költségvetési támogatásban részesülő országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség sportköztestület a költségvetési támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában meghatározott feladatokra köteles fordítani. A szövetségi költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek következő szövetségi adatait kell figyelembe venni:

a) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz,

b) a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz,

c) a 7. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján számított sportági eredményességi pontszám nem nulla.

(4)71 Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül kettőnek nem felel meg, a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet több ötmillió forintnál.

(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább kettőnek megfelel, a támogatási döntéskor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek következő adatait kell figyelembe venni:

a)72 a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg huszonöt százalékának felosztása a 7. mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám, továbbá az országos sportági szakszövetség adott évi szakmai feladataihoz közvetlenül kapcsolódó támogatási igénye alapján történik,

b) a 4. melléklet 7. sor 7.2. pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg hetvenöt százalékának felosztása a következő adatok alapján történik, a megjelölt arányban

ba) a sportszövetség által fizetendő nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,

bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,

bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,

bd) a sportszövetség közgyűlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,

be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulása óta eltelt évek) háromszoros szorzóval,

bf)73 egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, azaz a sportág szállítási igénye, pályaigénye, technikai igényei és állatok bevonásának igénye, edzőpartner bevonásának igénye, női és férfi szakágai, olimpiai szakágak száma, az országos sportági szakszövetség adott évi szakmai feladataihoz közvetlenül kapcsolódó támogatási igénye.

(6)74 Az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség tagszervezeteként működő sportszervezet részére a versenysport és olimpiai felkészülés szakmai feladataihoz nyújtandó költségvetési támogatás összegének meghatározásakor az eredményességet a 7. melléklet szerinti pontérték-táblázat figyelembevételével kell meghatározni oly módon, hogy a pontokat az eredményt elérő sportoló sportszervezeténél kell érvényesíteni. Amennyiben az eredményt elérő sportoló a pontszámot adó világversenyre történő felkészülés során sportszervezetet váltott, az általa elért sporteredmény pontértékét a sportszervezetek között a felkészüléssel eltöltött idővel arányosan kell megosztani.

13. A Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

44. § (1) A miniszter Gerevich Aladár-sportösztöndíjként kiemelt sportösztöndíjat és szövetségi sportösztöndíjat adományozhat az olimpiai, paralimpiai, sakkolimpiai, speciális világjáték-válogatott kerettag versenyző, valamint a felkészítésében közreműködő edző, szövetségi kapitány, válogatott vezetőedző és a versenyző felkészítésében közvetlenül részt vevő egyéb sportszakember [a (8)–(17) bekezdés alkalmazásában, a továbbiakban együtt: edző] részére.

(2)75 A sportösztöndíj tárgyévi keretösszegét, valamint a (8)–(17) bekezdés alapján sportösztöndíjban részesíthető természetes személyek legnagyobb számát a miniszter állapítja meg. A szövetségi sportösztöndíj keretét a miniszter a 7. melléklet szerinti pontérték-táblázat figyelembevételével és az érintett sportköztestület javaslatára figyelemmel határozza meg.

(3) A (8)–(17) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek mellett sportösztöndíjra

a) csak válogatott kerettag versenyző jogosult, amely feltétel meglétét a szövetség igazolja,

b) csak olyan, az a) pontban meghatározott versenyzőt felkészítő edző jogosult, aki

ba) a sport területén képesítéshez kötött tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott legalább középfokú edzői képesítéssel, vagy más, a közvetlen sportszakmai felkészítéssel összefüggő képesítéssel, továbbá

bb) a versenyző sporttevékenységének feltételeit, felkészítését biztosító sportszervezettel vagy a versenyző részére versenyengedélyt kiadó sportszövetséggel fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal

rendelkezik, és e feltételek fennállását igazolja.

(4) Külföldi állampolgárságú edző sportösztöndíjra jogosultságának – kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat – a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakon kívül további feltétele, hogy az edző

a) az edzői tevékenység végzésére jogosító okirat honosított példányának másolatát,

b) a társadalombiztosítási jogviszony fennállásának igazolására alkalmas okirat másolatát,

c)76 annak igazolását, hogy fizetési számlával rendelkezik, továbbá

d) a tartózkodási engedélye másolatát – amelyből megállapítható, hogy legalább a munkaszerződés, munkavégzésre irányuló egyéb szerződés időtartamával megegyező időtartamban Magyarország területén jogszerűen tartózkodik –

csatolja.

(5) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti EGT-állampolgárságú edzők esetében a sportösztöndíjra jogosultság feltételei azonosak a magyar állampolgárságú edzőkre a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételekkel.

(6) A sportösztöndíjban részesülőkről a miniszter a (8)–(17) bekezdésben meghatározottak szerint dönt és gondoskodik a havi sportösztöndíjak tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történő folyósításáról.

(7) Ha a versenyzővel, edzővel szemben doppingvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt doppingeljárás indul, a sportösztöndíj folyósítását fel kell függeszteni.

(8) Kiemelt sportösztöndíjban részesíthető

a) az előző négy évben olimpiai játékokon érmes vagy világbajnokságon kizárólag olimpiai versenyszámban világbajnok versenyző,

b) az a) pont szerinti versenyzőt felkészítő edző,

c) az előző négy évben paralimpián érmes vagy világbajnokságon paralimpiai versenyszámban világbajnok versenyző,

d) a c) pont szerinti versenyzőt felkészítő edző.

(9) A kiemelt sportösztöndíj mértéke

a) a (8) bekezdés a) pontja szerinti versenyző esetén

aa) egyéni sportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta négyszázezer forint,

ab) egyéni sportág csapat versenyszámaiban vagy csapatsportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után versenyzőnként havonta legalább kétszázezer, legfeljebb háromszázezer forint,

b) a (8) bekezdés b) pontja szerinti edző esetén – a (13) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel –

ba) az a) pont aa) alpontjában meghatározott versenyző által elért, kiemelt sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta négyszázezer forint,

bb) az a) pont ab) alpontjában meghatározott versenyzők, csapat által elért, kiemelt sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta háromszázezer forint,

c) a (8) bekezdés c) pontja szerinti versenyző és a (8) bekezdés d) pontja szerinti edző esetén egyéni sportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta legfeljebb kétszázezer forint,

d) a (8) bekezdés c) pontja szerinti versenyző és a (8) bekezdés d) pontja szerinti edző esetén egyéni sportág csapat versenyszámaiban vagy csapatsportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után versenyzőnként és edzőnként havonta legfeljebb egyszázezer forint.

(10) A kiemelt sportösztöndíjban részesülő személyekről a miniszter

a) versenyző esetén az elért eredményekre,

b) edző esetén a legjobb eredményt elért versenyzőjének eredményessége és az edző szakmai pályafutásának értékelésére

figyelemmel dönt.

(11)77 A versenyző a (9) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában, c) és d) pontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra. Az edző a (9) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában, c) és d) pontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult költségvetési támogatásra. Egy személy versenyzőként vagy edzőként részesülhet költségvetési támogatásban.

(12) Szövetségi sportösztöndíjban részesíthető a (8) bekezdés hatálya alá nem tartozó felnőtt, valamint utánpótlás korosztályban induló versenyző, és a felkészítését végző edző.

(13) A szövetségi sportösztöndíj mértéke a (14) és (15) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel

a) sportoló esetén havonta legalább harmincezer, legfeljebb háromszázezer forint,

b) edző esetén havonta legalább ötvenezer, legfeljebb háromszázezer forint.

(14) A fogyatékosok sportjában működő sportszövetségek vagy ezek tagszervezetei által foglalkoztatott edző, továbbá a fogyatékosok sportjának versenyrendszerében induló versenyző sportösztöndíjának mértéke – a (15) bekezdésre is figyelemmel – versenyző és edző esetén egyaránt havonta legalább húszezer, legfeljebb százötvenezer forint.

(15) A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség részére biztosítandó sportösztöndíj-keret kizárólag edzők támogatására fordítható.

(16)78 A szövetségi sportösztöndíj a sportszövetségek egyedi kérelme alapján kerül felhasználásra, a miniszter dönt a szövetségi ösztöndíjban részesülő személyekről és a sportösztöndíj összegéről.

(17)79 Az Stv. 58. § (2) bekezdésében meghatározott sportköztestületek, továbbá az érintett országos sportági szakszövetségek félévente egy alkalommal a miniszter részére javasolhatják az éves keretösszegen belül a költségvetési támogatás mértékének, valamint a támogatott személyek körének a módosítását.

(18)80 Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő személy egyidejűleg nem támogatható a Kiemelt Edzői Program keretében.

(19)81 A Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő edzőnek – az ösztöndíjra jogosultságának időtartama alatt – részt kell vennie a miniszter által kijelölt szervezet által szervezett edzői továbbképzési rendszerben. Amennyiben az edző a miniszter által kijelölt szervezet által szervezett edzői továbbképzési rendszerben történő részvételt megtagadja, vagy annak felszólítás ellenére nem tesz eleget, a sportösztöndíjat a miniszter megvonhatja.

(20)82 A Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő sportoló abban az időszakban, amelyben várandósságára és gyermekének megszületését követően annak gondozására tekintettel az edzésmunkában, felkészülésben nem vesz részt, a várandósságot megelőző hónapban részére folyósított sportösztöndíj felének megfelelő mértékű sportösztöndíjra válik jogosulttá. A sportoló edzésmunkából történő kimaradásáról, illetve visszatéréséről a sportszövetség a minisztert haladéktalanul köteles tájékoztatni.

14. Utánpótlás-nevelési feladatok

45. § (1) A Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program (a továbbiakban: Sport XXI. Program) koordinációs feladatai keretében a költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:

a) a Sport XXI. Programban részt vevő sportszervezetek, valamint országos sportági szakszövetségek szakmai feladatainak támogatása,

b) testnevelők, edzők, csoportvezetők és szervezők, valamint a program szakszövetség általi irányítását, felügyeletét, koordinációját végzők – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, – a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti – béren kívüli juttatásai, a béren kívüli juttatások kifizetői közterhei és megbízási díja,

c) sportesemények, versenyrendszerek támogatása,

d) a Sport XXI. Programhoz kapcsolódó működési kiadások támogatása,

e) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése,

f) átfogó teljesítménymérési rendszer működtetésének támogatása,

g) a Sport XXI. Program működtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatása,

h) hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása,

i) eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása,

j) egyéb, a Sport XXI. Program koordinációjával összefüggő feladatok támogatása.

(2) A Héraklész Program megvalósítása érdekében nyújtott költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:

a) hazai és nemzetközi edzőtáborokban való részvétel támogatása,

b) hazai és nemzetközi versenyen, mérkőzésen való részvétel, illetve versenyrendezés támogatása,

c) a Héraklész Programban részt vevő válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének támogatása,

d) sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatása,

e) sportszakemberek díjazása,

f) bevizsgált táplálék-kiegészítők beszerzésének támogatása,

g) sportegészségügyi háttér biztosításával összefüggő kiadások támogatása,

h) sportszer, sporteszköz, sportruházat beszerzésének támogatása,

i) egyéb, a Héraklész Programmal szorosan összefüggő feladatok,

j) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése.

(3) A köznevelési típusú sportiskolák részére nyújtott költségvetési támogatás a következő célokra fordítható:

a) a köznevelési típusú sportiskolákban használandó, sportszövetségi jóváhagyással rendelkező sportági tantervek elkészítése,

b) a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott és elektronikus formában történő kiadása,

c) a sportági tantervekhez kapcsolódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus formában történő kiadása,

d) a sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai koncepció kidolgozása,

e) kiemelt és modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe folyamatosan bekapcsolódó intézmények és szakmai műhelyek munkája,

f) a sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzőtáboroztatással kapcsolatos költségek támogatása,

g) a sportiskolai kerettanterv megvalósításában közreműködő pedagógusok programmal kapcsolatos többletfeladatainak – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai,

h) a sportiskolai kerettanterv megvalósítását segítő eszközbeszerzés,

i) egyéb, a sportiskolai programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok,

j) egységes informatikai rendszer működtetése, fejlesztése,

k) egyesületi jellegű sportiskolák szakmai feladatainak ellátása.

(4) A miniszter az Utánpótlás-nevelési feladatok előirányzat terhére támogatja az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátását a következők szerint:

a) az Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban: ORV) történő részvételt,

b) az ORV magyarországi megrendezését,

c) a sportegyesületek utánpótlás-nevelési műhelyeinek szakmai munkáját,

d)83 a Duna-Kupa versenyrendszerében történő részvételt, valamint a Duna Kupa versenysorozat magyarországi megrendezését,

e)84 kiemelt jelentőségű nemzetközi utánpótlás-sportesemény hazai rendezését,

f)85 sportiskolai sporteseményeket, sportrendezvényeket,

g)86 az Utánpótlás Edzők Életút Programját,

h)87 az utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló szakmai programok megvalósítását.

15. Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

46. § (1) A 4. melléklet 12. sor 12.1. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következő tételek számolhatók el:

1. a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

2. a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,

3. a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

4. a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott kerettagok sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatásokkal, táplálkozási tanácsadással, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlásával) kapcsolatos költségek,

5. a válogatott kerettag versenyzők doppingvizsgálatával, doppingellenes tevékenységgel kapcsolatos felvilágosításával összefüggő költségek,

6. sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és tartásával kapcsolatos, valamint állategészségügyi költségek,

7. a sportszövetség, sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,

8. a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

9. sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,

10. a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,

11. a sportszövetségi, sportszervezeti iroda működésével kapcsolatos költségek,

12. a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei,

13. a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

14. a pénzügyi tevékenységgel és könyvelési szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek, szakértői díjak,

15. a sportszövetség, sportszervezet, sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazási költségek,

16. sportszakemberek képzésének és továbbképzésének díjai.

(2) A 4. melléklet 12. sor 12.2. pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során az (1) bekezdés 1–9. pontjában meghatározott tételek számolhatók el.

(3) A költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek esetében a következő feltételeket kell figyelembe venni:

a) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz,

b) a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz,

c) a 7. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján számított sportági eredményességi pontszám nem nulla.

(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül kettőnek nem felel meg, a 4. melléklet 12. sor 12.1. pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet több másfélmillió forintnál.

(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább kettőnek megfelel, a 4. melléklet 12. sor 12.1. pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg

a) huszonöt százalékának felosztása a 7. mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított sportági eredményességi pontszám alapján történik,

b) hetvenöt százalékának felosztása a következő arányok alapján történik:

ba) a sportszövetség által fizetendő nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,

bb) a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,

bc) a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,

bd) a sportszövetség közgyűlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,

be) a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulása óta eltelt évek) háromszoros szorzóval,

bf) egyéb, előre nem számszerűsíthető szempontok, így a sportág szállítási igénye kétszeres szorzóval, pályaigénye kétszeres szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának igénye négyszeres szorzóval, edzőpartner bevonásának igénye négyszeres szorzóval, női és férfi szakágai hatszoros szorzóval, olimpiai szakágak száma hatszoros szorzóval

számítandó.

16. Sportegészségügyi ellátás támogatása

47. § A Sportegészségügyi ellátás támogatása előirányzat terhére nyújtott támogatás az alábbi költségekre fordítható:

a) az egyes válogatott keretek mellett tevékenykedő orvosok (keretorvosok), sportpszichológusok, masszőrök, gyógytornászok tevékenységének szakmai felügyeletéhez,továbbá orvosok (keretorvosok), gyógytornászok, sportpszichológusok, masszőrök foglalkoztatásához,

b) a keretorvossal nem rendelkező válogatott keretek sporttevékenységének támogatására szolgáló keretorvosi csoport működtetéséhez,

c) a válogatott kerettagok szűrővizsgálatainak elvégzéséhez, táplálkozási tanácsadáshoz,

d) teljesítmény-élettani laboratórium, valamint sportgenomikai laboratórium működtetéséhez,

e) intézményi műszeres fejlesztéshez, eszközbeszerzéshez,

f) sportegészségügyi kiadványok vásárlásához, megjelentetéséhez,

g) edzőtáborokban, olimpiai központokban, valamint az országos sportegészségügyi hálózat keretében a sportorvosi ellátáshoz,

h) sportorvosi szakrendelések, valamint a keretorvosi hálózat online regisztrációs rendszerének kialakítására, fejlesztésére,

i) a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakemberek tevékenysége keretében megelőző, felvilágosító, nevelő, ellenőrző tevékenységhez,

j) orvosi eszközök, berendezések, műszerek, gépek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához, működtetéséhez,

k) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, szolgáltatások igénybevételéhez,

l) az olimpiai, paralimpiai és a Speciális Világjátékokra való felkészüléssel, az élsportolók kiemelt ellátásával kapcsolatos sportegészségügyi feladatok megvalósításához, különös tekintettel a betegirányítási feladatokat ellátó telefonos ügyfélszolgálati rendszer működtetésére,

m) egyéb, a sportegészségüggyel összefüggő feladatok ellátásához.

17. Szabadidősport támogatása

48. § (1) A Szabadidősport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében

a) a szabadidősport-rendezvény megrendezésével közvetlenül összefüggő kiadások,

b) sportegészségügyi ellátással (a rendezvényeken részt vevő személyek sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, bevizsgált étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) összefüggő költségek,

c) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával összefüggő költségek,

d) sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díj,

e) szabadidősport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építésével, fejlesztésével, korszerűsítésével, felújításával közvetlenül összefüggő költségek,

f) a sportszövetség, sportszervezet, sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazás költségei,

g) a munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, megbízási díja, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek,

h) a sportrendezvény szervezésével összefüggő étkezés és frissítők költségei,

i) a sportrendezvény résztvevőinek díjazásával kapcsolatos közvetlen költségek,

j) a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos költségek – a (2) bekezdésben foglalt korlátozással –,

k) a versenyrendezés (ideértve a jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések rendezésének költségei,

l) a hazai és külföldi szakmai programokon való részvétel költségei (ideértve a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségeket is)

m)88 országos jelleggel működő szabadidősport szövetségek szakmai feladatai és azok ellátásához kapcsolódó működési költségek,

n)89 országos jelleggel megvalósuló szabadidősport programok működtetésének költségei

számolhatók el.

(2) A költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos költségek elszámolhatók.

18. Diák- és hallgatói sport támogatása

49. § A Diák- és hallgatói sport támogatása előirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:

a) a sportegészségügyi ellátás (a rendezvényeken, eseményeken részt vevő személyek sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlása) költségei,

b) a munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek – a számvitelről szóló törvény szerinti – bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai, megbízási díja, valamint a számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek,

c) sportfelszerelés, sporteszközök, sportág specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,

d)90 a kedvezményezett sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazás és külföldi versenyekre való utazás költségei,

e) a sportesemény szervezésével összefüggő étkezés költségei,

f) a sportesemény szervezésével összefüggő frissítők költségei,

g)91 a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken és egyéb programokon kiemelkedően szereplő iskolák, szervezetek, pedagógusok, sportszakemberek és diákok, valamint a diáksport területén hosszú időn keresztül eredményes tevékenységet kifejtő személyek jutalmazásának költségei,

h) a hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel költségei,

i)92 a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok, rendezvények, képzések, továbbképzések megrendezésének költségei,

j) a sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő, vagy az általa bérelt vagy más jogcímen használt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, működtetésével összefüggő költségek,

k) pálya- és létesítménybérleti, -használati díjak

l)93 az iskolai sport monitoring és nevezési rendszer működtetésének és fejlesztésének költségei

számolhatók el.

19. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

50. § (1) A miniszter a Kiemelt Edzői Program (a továbbiakban: KEP) keretében biztosítja a kiemelt edzők foglalkoztatásának, továbbképzésének költségeit. A KEP a legeredményesebb, legtehetségesebb edzők pályán tartását, továbbképzését, magyarországi foglalkoztatását, illetve munkavégzésük egységes követelményrendszerének kialakítását szolgálja. A KEP keretében foglalkoztatott kiemelt edző a hozzá kapcsolódó sportoló olimpiai sportágban elért eredménye alapján részesül állami támogatásban.

(2) A KEP tárgyévi keretösszegét, valamint a támogatásban részesíthető természetes személyek legnagyobb számát a miniszter állapítja meg. A KEP tárgyi- és személyi hatályát, a jogosultsági feltételeket, a kiemelt edzői kategóriákat és azok díjazását a miniszter szabályzat keretében határozza meg.

(3) A kiemelt edzők díjazásáról a miniszter a (2) bekezdésben hivatkozott szabályzatban meghatározottak szerint dönt és gondoskodik azok tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig történő folyósításáról.

(4) Ha a KEP keretében foglalkoztatott edzővel, valamint az edzőhöz kapcsolódó sportolóval szemben doppingvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt doppingeljárás indul, a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

(5) Vissza kell vonni a támogatást, ha

a) az edzővel, valamint az edzőhöz kapcsolódó sportolóval szemben jogerős doppingbüntetésként eltiltás kerül kiszabásra,

b) az edző sportolót felkészítő jogosultsága megszűnik.

(6)94 A támogatásban részesülő személyekről a miniszter a MOB és a Magyar Edzők Társasága javaslatára való figyelemmel dönt.

(7)95

20. 96 COVID-19 járvánnyal összefüggő átmeneti támogatás

50/A. § (1) A miniszter a COVID-19 járvánnyal összefüggő átmeneti támogatás keretében támogatja a sportszövetségek és sportszervezetek szakmai feladatainak ellátását, továbbá a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségeket.

(2) A COVID-19 járvánnyal összefüggő átmeneti támogatás keretében a költségvetési támogatás 2020. március 1. napjától felmerült következő költségekre fordítható:

1. hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

2. versenyrendezés és más szakmai programok rendezésének költségei,

3. sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

4. sportegészségügyi ellátással, egészségvédelemmel (különösen a koronavírus járvány elleni védekezéssel) összefüggő költségek,

5. doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségek,

6. sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai és digitális, informatikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,

7. sportszövetség, sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévő vagy az általa bérelt, a felkészülésre vagy edzőtáborozásra szolgáló sportlétesítmény vagyonkezelési, bérleti díja, fenntartásával, működtetésével, üzemeltetésével összefüggő költségek,

8. munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók és a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek, továbbá egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja,

9. sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei,

10. sportszakemberek képzésének és továbbképzésének költségei,

11. nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,

12. sportszervezet, sportszövetség irodájának működésével kapcsolatos költségek,

13. sporttevékenységgel közvetlenül összefüggő szakmai, kommunikációs és marketingkiadványok megjelentetésének, beszerzésének költségei,

14. online kapcsolattartást, kommunikációt, adatszolgáltatást segítő rendszerek, eszközök beszerzése, fejlesztése,

15. pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek, szakértői díjak,

16. sportszervezet, sportszövetség sporttevékenységével kapcsolatos bel- és külföldi utazási költségek,

17. sportszakmai működéssel összefüggő egyéb költségek.

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–50. § és az 52. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

52. § E rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) az EUMSz 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

53. §97 E rendeletnek a sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 17. § (1) bekezdés 10., 11a. és 11b. pontját a Módr. hatálybalépésekor98 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

54. §99 E rendeletnek az egyes sport és kulturális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 17. § (1a) bekezdését, 18. § (5) bekezdését, 25. § (2) bekezdését, 26. § (5) és (6) bekezdését, valamint 30. § (4) bekezdését és módosított 4. mellékletét a Módr2. hatálybalépésekor100 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

55. §101 E rendeletnek az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor102 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez


Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

 


A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adatok forintban

 

Szerződés iktatószáma:

 

Kedvezményezett neve:

 

Támogatott feladat megnevezése:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Saját forrás

 

 

 

 

 

 

 

 

ebből a támogató által előírt

 

 

 

 

 

 

2.

Igényelt támogatás

 

 

 

 

 

 

 

3.

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő tervezett költség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor-
szám

Kiadás megnevezése

Az igényelt támogatás terhére

Támogató által előírt saját forrás terhére (amennyiben Támogató által meghatározott forrás megléte a támogatás-nyújtás feltételeként előírásra kerül)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

 

 

 

3.

Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*

 

 

 

a.) ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

anyagköltség, készletbeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak

 

 

 

 

 

 

3.

bérleti díjak

 

 

 

 

 

 

4.

rezsi jellegű kiadások

 

 

 

 

 

 

5.

szállítási, utazási költségek

 

 

 

 

 

 

6.

egyéb szolgáltatások vásárlása

 

 

 

 

 

 

7.

egyéb dologi kiadások

 

 

 

 

 

 

b.) Központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében a 3 pontban szerepeltetett összegből a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások vásárlására tervezett kiadás* (egységes rovatrend szerint K336 rovaton elszámolandó összeg)

4.

Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat – l. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

államháztartáson belülre – kivéve központi költségvetési szervet**

 

2.

államháztartáson kívülre**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Működési kiadások összesen (1+2+3+4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Felújítások (a bekerülési ért.ék. részét képező valamennyi elismert korszerűsítési ktg.-gel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv által végzett feladat – l. Áht. 49.§, Ávr. 65/C.§ – ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem szerepeltethető)

 

 

 

ebből:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

államháztartáson belülre – kivéve központi költségvetési szervet**

 

2.

államháztartáson kívülre**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)

 

Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Az adott támogatás ÁFÁ-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban:

Ft

júliusban:

Ft

februárban:

Ft

augusztusban:

Ft

márciusban:

Ft

szeptemberben:

Ft

áprilisban:

Ft

októberben:

Ft

májusban:

Ft

novemberben:

Ft

júniusban:

Ft

decemberben:

Ft

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő év(ek)ben (az évek száma szükség esetén bővíthető):

…….... év …...….hó

Ft

…….... év …...….hó

Ft

…….... év …...….hó

Ft

…….... év …...….hó

Ft

…….... év …...….hó

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 20….év……………….hónap…….nap

PH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a támogatást igénylő cégszerű aláírása

 


* kitöltése központi költségvetési szerv kedvezményezett esetében kötelező, amely összeg személyi juttatás kiemelt előirányzat terhére kerül biztosításra

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

 

 

 

 

2. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez103

3. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez104

4. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez105

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. évi sport célú fejezeti kezelésű előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht-azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsop. név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

005412

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

23 Sporttevékenység támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

025155

 

 

4 Versenysport támogatása

Az előirányzat támogatja
4.1. a kiemelt hazai rendezésű sportesemények rendezését;
4.2. a versenysport fejlesztési feladatait;
4.3. a sportszakemberek képzését;
4.4. a sportszakmai képesítések modulrendszerű szakmai és vizsgakövetelményein alapuló kerettantervei, oktatási segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását;
4.5. a sportinformációs rendszerek szakmai ügyvitel- és rendszerszervezésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat, szakértői tevékenységet;
4.6. egyéb, a versenysport-támogatással összefüggő feladatokat.
4.7. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak biztosítása.

Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Versenysport Szövetség, Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (a továbbiakban együtt: sportköztestület), sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, fogyatékosok országos szövetsége, sportszervezet, gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény, törzskönyvi jogi személy, köznevelési intézmény, szakképző intézmény, civil szervezet, MÁK

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat (a továbbiakban: felhatalmazó nyilatkozat)

-

igénybe vehető

-

5

297446

 

 

5 Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak támogatása

Az előirányzat támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség alapszabályában és stratégiájában nevesített feladatainak és programjainak végrehajtását, ideértve a szabadidős labdarúgás fejlesztésével és népszerűsítésével, versenyszervezéssel, nemzeti válogatottak felkészítésével és versenyeztetésével, utánpótlás-neveléssel és tehetségképzéssel, sportegészségüggyel és sporttudománnyal, digitalizációs fejlesztésekkel, sportszakember-képzéssel, sportlétesítmény-fejlesztési és -fenntartási feladatokkal, köznevelési intézményekkel történő együttműködések kialakításával és működtetésével, valamint mindezekkel összefüggő irányítási, koordinációs és adminisztratív tevékenységek ellátását.

Magyar Labdarúgó Szövetség és tagszervezetei, ezek jogi személyiséggel rendelkező szakosztályai, szervezeti egységei, köznevelési intézmény, törzskönyvi jogi személy, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

6

 

 

 

6 Olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

298268

 

 

 

1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

7.1. Az előirányzat támogatja a versenysport és az olimpiai felkészülés következő szakmai feladatait:
az olimpiai felkészülést, az olimpiai kvalifikációt eredményező versenyekre történő felkészülést és részvételt, az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei, az országos sportági szövetségek, valamint e szövetségek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, továbbá – a sportágak olimpiai eredményességét is figyelembe véve – e szövetségek tagszervezeteként működő és annak versenyrendszerében részt vevő sportszervezet, szakmai feladatainak ellátását;
7.2. a sportköztestület, az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetsége, az országos sportági szövetség, sportszervezet szakmai programjai és feladatai megvalósításával összefüggő működési költségeit;
7.3. a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók (ideértve az utánpótlás-fejlesztési koncepciókat is) megvalósítását;
7.4. az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett Európa Játékokra, az ifjúsági olimpiai játékokra történő felkészülést és részvételt, továbbá a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC) által megrendezett versenyeken történő részvételt;
7.5. az olimpiai játékokon való részvételt, valamint
7.6. az olimpiai sportágak egyéb sportvilágeseményei esetében a felkészülést, kvalifikációt és részvételt.

sportköztestület, törzskönyvi jogi személy, sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, sportszervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

8

298279

 

 

 

2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése

Az előirányzat támogatja
8.1. a Nemzet Sportolója Címmel járó életjáradék folyósítását;
8.2. az olimpiai járadék folyósítását;
8.3. a Gerevich Aladár-sportösztöndíj rendszer működtetését.
Az előirányzat biztosítja továbbá
8.4. a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedő sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek rászorultsági alapon történő költségvetési támogatásának;
8.5. az Ezüstgerely pályázat
forrását.

sportköztestület, törzskönyvi jogi személy, sportszövetség, sportszervezet, gazdasági társaság, az arra jogosult magánszemély

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

9

298291

 

 

 

4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai

Az előirányzat támogatja a nemzeti doppingellenes szervezet (Hungarian National Anti-doping Organization, a továbbiakban: HUNADO) által ellátott következő doppingellenes feladatokat:
9.1. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a sportolók doppingellenőrzése;
9.2. a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti egyéb doppingellenes feladatok;
9.3. a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság és a doppingbizottság, valamint a dopping fellebbviteli bizottság működtetése;
9.4. a doppingellenes nemzetközi szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése;
9.5. a doppingellenes neveléssel, felvilágosítással kapcsolatos feladatok;
9.6. az egyéb, a doppingellenes tevékenységgel összefüggő, jogszabály, közbeszerzési szerződés és egyéb megállapodás alapján ellátott feladatok.

sportköztestület, törzskönyvi jogi személy, sportszövetség, HUNADO és további, a doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetek

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

10

250078

 

 

 

7 Utánpótlás-nevelési feladatok

10.1. Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program
10.2. Héraklész Program
10.3. Az utánpótlás-neveléssel összefüggő felkészüléshez, versenyeztetéshez, versenyrendezéshez, versenyzési feltételek megteremtéséhez, fejlesztési feladatok ellátásához, a Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület szakmai feladatainak ellátásához és a Duna Kupa versenysorozaton való részvétel, a Duna Kupa versenysorozat magyarországi megrendezése költségeihez, valamint az egyéb utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatok ellátásához.
10.4. Az Stv. hatálya alá tartozó olyan köznevelési típusú sportiskolák, amelyek sportegyesülettel és országos sportági szakszövetséggel, országos sportági szövetséggel kötött megállapodás alapján utánpótlás-nevelési feladatokat látnak el, biztosítják a testnevelés tantárgy emelt szintű oktatását, valamint
az egyesületi jellegű sportiskolák.
10.5. A versenyzői élsportoló osztályokat működtető köznevelési intézmények, azok adott tanévi működési költségei, a versenyzők kiegészítő oktatása, vizsgára való felkészítése.
10.6. Kiemelt jelentőségű hazai rendezésű utánpótlás-sportesemény rendezése, sportiskolai sportesemények, sportrendezvények támogatása,
az utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló szakmai programok megvalósítása, tárgyi eszközök beszerzése, egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátása.
10.7. Sportakadémiai feladatok ellátása.
10.8. Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj
10.9. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak biztosítása.

10.1–10.2. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet
10.3. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési intézmény, felsőoktatási intézmény, helyi önkormányzat, gazdasági társaság, törzskönyvi jogi személy, civil szervezet, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
10.4. köznevelési típusú sportiskolák, Sportiskolák Országos Szövetsége, sportszervezet, gazdasági társaság
10.5. versenyzői élsportoló osztályokat működtető köznevelési intézmények, Sportiskolák Országos Szövetsége
10.6. sportköztestület, sportszövetség, sportszervezet, gazdasági társaság, köznevelési intézmény, felsőoktatási intézmény, törzskönyvi jogi személy, civil szervezet, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
10.7. sportakadémia, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet
10.8. államilag elismert felsőoktatási intézmények, Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: MÁK)
10.9. MÁK

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

11

303024

 

 

 

8 Fogyatékosok sportjának támogatása

Az előirányzat támogatja
11.1. a paralimpiai felkészülést és a fogyatékosok versenysportját nem paralimpiai versenyszámokban;
11.2. a paralimpiai és nem paralimpiai sportágak területén működő sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, valamint a sportszervezetszakmai programjai és feladatai megvalósítását, valamint az ezzel összefüggő működési költségeit;
11.3. a fogyatékosok sportjában országos vagy megyei szinten valamennyi fogyatékossági ágban és több sportágban – a fogyatékosok sportja területén – működő sportszövetség, sportszervezet szakmai programjait és feladatait, valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit;
11.4. az olimpiai központban való edzőtáborozást;
11.5. hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt;
11.6. sportolók felkészülését és részvételét a speciális világjátékokon;
11.7. sportszakemberek foglalkoztatásának költségeit;
11.8. sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat beszerzését;
11.9. sportegészségügyi feladatok ellátását (különösen a paralimpiai és speciális világjátékok kerettagjainak sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás igénybevételét, sportegészségügyi eszközök, műszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítők, vitaminok beszerzését);
11.10. a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportszakmai és sporttudományos programokat;
11.11. a sportszakember-képzési feladatokat;
11.12. a sport által megvalósuló integrációt elősegítő programokat;
11.13. a sportrehabilitációs programokat;
11.14. egyéb, a paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggő feladatok ellátását;
11.15. a fogyatékosok nem paralimpiai sportágak területén működő civil szervezetei, ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, valamint sportszervezetei szakmai programjait és feladatait, továbbá az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit;
11.16. a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegű sportoktatását és programjait;
11.17. a fogyatékos személyek szabadidősportjának, valamint diák- és hallgatói sportjának országos, megyei és helyi rendezvényeit;
11.18.    egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggő feladatok ellátását;
11.19. a Téli Siketlimpiai Játékokra;
11.20. a Szervátültetettek Nyári Világjátékára;
11.21. a Nyári Speciális Olimpiai játékokra
történő felkészülést és részvételt, valamint
11.22. a paralimpiai felkészülést és a paralimpiai játékokon való részvételt, a paralimpiai kvalifikációs versenyekre történő felkészülést és részvételt.

sportköztestület, törzskönyvi jogi személy, sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, sportszervezet, köznevelési intézmény, felsőoktatási intézmény, helyi önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet

kérelem alapján
pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

12

343395

 

 

 

10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

Az előirányzat támogatja
12.1. a nem olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és országos sportági szövetségei, valamint az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei és az országos sportági szövetségei nem olimpiai szakágai, továbbá a Nemzeti Versenysport Szövetség szakmai programjainak és a sportról szóló 2004. évi I. törvényben és az alapszabályában meghatározott feladatainak megvalósításával összefüggő működési költségeit;
12.2. a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (GAIFS) IWGA Világjátékaira, a Küzdősportok Világjátékaira, a nem olimpiai sportágak részére rendezett sport világeseményekre való felkészülés szakmai feladatainak ellátását, az e versenyeken való részvétellel kapcsolatos költségeket, továbbá az Európai Olimpiai Bizottság által rendezett Európai Játékokon, és a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetsége (ANOC) által megrendezett versenyeken résztvevő nem olimpiai sportágak felkészülését.

sportköztestület, törzskönyvi jogi személy, sportszövetség, sportszervezet,

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

13

241889

 

 

7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

Az előirányzat biztosítja
13.1. az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló kormányrendelet alapján a sportolók, sportszakemberek részére nyújtható állami jutalom és eredményességi támogatás folyósítását, valamint
13.2. a miniszter által adományozható elismerésekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a sport területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes személyek részére sportszakmai elismerések – díjak, kitüntetések, dísztárgyak – adományozásának költségeit.

sportköztestület, sportszervezet, sportoló, sportszakember, törzskönyvi jogi személy, gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

-

-

14

298280

 

 

9 Sportegészségügyi ellátás támogatása

Az előirányzat terhére támogatás nyújtható
14.1. a sportorvoslás szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel az Országos Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI) részére a válogatott kerettag sportolók felkészülésével összefüggő emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatához, valamint egyéb sportegészségügyi szakmai feladatainak ellátására;
14.2. a sportköztestületek és a sportszövetségek részére a válogatott kerettagok sporttevékenységével összefüggő sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, különösen sportág-specifikus orvosi eszközök, berendezések, műszerek vásárlásához, táplálkozási tanácsadáshoz, étrend-kiegészítők, vitaminok vásárlásához, valamint doppingellenes tevékenységgel összefüggő feladataik ellátásához;
14.3. az olimpiai és paralimpiai válogatott kerettag sportolók kiemelt, soron kívüli sürgősségi ellátásához;
14.4. a Call Center és az Olimpiai Rendelő működtetésére (személyi, adminisztratív, fenntartási költség), valamint a jogosultak soron kívüli, emelt szintű egészségügyi ellátására;
14.5. az OSEI által saját fejlesztésben készült sportorvosi alkalmassági és versenyzési engedélyeket nyilvántartó rendszer (Országos Sportorvosi Hálózat – Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat Regisztere) működtetésére és fejlesztésére, valamint a felnőtt és utánpótlás válogatott kerettagok emelt szintű szűrővizsgálatára és a teljesítmény-élettani labor által végzett vizsgálatokra.

OSEI, sportköztestület, sportszövetségek, törzskönyvi jogi személy, gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

15

219833

 

 

23 Szabadidősport támogatása

Az előirányzat támogatja
15.1. a kiemelkedő szabadidősport rendezvényeket;
15.2. a nők és családok szabadidősportjának fejlesztését;
15.3. a hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős sporttevékenységét;
15.4. az idősek szabadidősportját;
15.5. a szabadidősporttal kapcsolatos kutatásokat;
15.6. a szabadidősport területén működő sportköztestület és országos sportszövetségek szakmai programjait és feladatait, valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit;
15.7. szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények működését, igénybevételét;
15.8. egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidősport, az iskolai, diák- és felsőoktatási szabadidősport fejlesztésével összefüggő programok, feladatok ellátását;
15.9. a szabadidősport területén működő szakemberek képzését szolgáló jegyzetek elkészítését és kiadását, továbbá a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és értékelő lapjainak kidolgozását és expediálását;
15.10. köznevelési és felsőoktatási intézmények és a mellettük működő sportegyesületek műhelyeinek szabadidősporttal kapcsolatos tevékenységét;
15.11. a munkahelyi sport fejlesztését;
15.12. a hagyományos magyar sportokat, valamint
15.13. egyéb, a szabadidősport támogatásával összefüggő feladatokat.

sportköztestület, helyi önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési intézmény, törzskönyvi jogi személy, gazdasági társaság, civil szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

16

298302

 

 

24 Diák- és hallgatói sport támogatása

Az előirányzat támogatja
16.1. a diáksport rendezvényeket, diák szabadidősport-rendezvényeket, programokat,
16.2. a diákolimpiai versenyrendszert és a fogyatékosok diákolimpiai versenyrendszerét;
16.3. a diák önkéntesek képzési rendszerét;
16.4. a Magyar Diáksport Szövetség által delegált iskolai csapatok, versenyzők és nemzeti válogatott részvételét a Nemzetközi Iskolasport Szövetség (ISF) versenyein, Gymnasiadékon;
16.5. a Magyar Diáksport Szövetség által végzett iskolai sport fejlesztését, diáksport szövetségek szakmai munkáját;
16.6. a felsőoktatási intézményekben tanulók országos bajnokságát, hallgatói szabadidősport rendezvényeket, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő egyetemi világ- és Európa-bajnokságokat;
16.7. a felsőoktatási intézmények mellett működő sportszervezetműhelyeit;
16.8. a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által kidolgozott Hajós Alfréd Terv célkitűzéseinek megvalósításával összefüggő költségeket;
16.9. a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által delegált magyar egyetemi válogatott részvételét a külföldön megrendezendő tárgyévi főiskolai Európa- és világbajnokságokon, Universiadékon, valamint az Európai Egyetemi Sportszövetség (EUSA) sportvilágeseményein;
16.10. a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai testnevelés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit, pályázatait, továbbá ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit;
16.11. a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő köznevelési és felsőoktatási intézményeket;
16.12. a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség szakmai programjait és feladatait, továbbá az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeit;
16.13. a sportszakmai képesítések modul rendszerű szakmai és vizsgakövetelményein alapuló kerettantervei, oktatási segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását;
16.14. a Testnevelési Egyetem szakmai feladatainak és szabadidős sportprogramjainak megvalósítását;
16.15. a köznevelésben és felsőoktatásban végzett sportkutatást;
16.16. az iskolai, diák- és felsőoktatási sporttal összefüggő szakmai feladatok ellátását.

sportköztestület, sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységei, sportszervezet, helyi önkormányzat, törzskönyvi jogi személy, gazdasági társaság, civil szervezet, felsőoktatási intézmény

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

17

277112

 

 

25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

Az előirányzat támogatja a sport, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerűsítésével összefüggő kommunikációs, marketing tevékenységet, tájékoztató rendezvényeket, programokat, kiadványok megjelentetését, továbbá a sportdiplomáciai feladatok ellátását.

sportköztestület, helyi önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat, sportszövetség, sportszervezet, törzskönyvi jogi személy, gazdasági társaság, civil szervezet

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

18

277156

 

 

28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei

Az előirányzat támogatja
18.1. a sporttudománnyal, sportinnovációval foglalkozó civil szervezetek működését és szakmai feladatainak ellátását;
18.2. továbbképzések szervezését, szakmai ismeretek terjesztését;
18.3. szakmai-módszertani anyagok készítését és korszerűsítését, digitalizálását;
18.4. szakképzési szakértők részére igazolvány elkészíttetését;
18.5. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal és az egészséges életmód terjesztésével, a sporttudomány, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportja, a szabadidősport, az iskolai és diáksport fejlesztésével, valamint a területi sportfeladatok ellátásának segítésével összefüggő programokat, infrastrukturális és eszközfejlesztéseket;
18.6. tudományos és kutatási tevékenységet;
18.7. tanulmányok, hatástanulmányok elkészítését;
18.8. konferenciák és rendezvények szervezését;
18.9. szakmai kiadványok szerkesztését és megjelentetését;
18.10. a szakmai feladatok ellátásával közvetlenül összefüggő működési költségeket.

sportköztestület, sportszövetség sportszervezet, testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmény, törzskönyvi jogi személy, civil szervezet, gazdasági társaság

kérelem alapján

pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

19

340640

 

 

29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

Az előirányzat támogatást biztosít a sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő sportszakmai feladatok ellátásához, a kiemelt edzők foglalkoztatásával kapcsolatos feladatokhoz, a sportszövetségek és tagszervezeteik adósságrendezéséhez, továbbá a sportszervezetek szakmai többletfeladatainak ellátásához, illetve a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatokhoz.

sportköztestület, sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, sportszervezet, gazdasági társaság, törzskönyvi jogi személy, helyi önkormányzat, civil szervezet, MÁK, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet

kérelem alapján
pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

20

348806

 

 

30 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a kiemelt sportegyesületek adósságrendezésének, a sportfejlesztési feladataik megvalósításának, a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatok megvalósításának, valamint a szakmai feladatellátásukkal összefüggő működési költségek támogatására.

sportköztestület, sportszervezet, sportfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő gazdasági társaság, törzskönyvi jogi személy, helyi önkormányzat, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

-

-

21

359428

 

 

31 Sport-táplálkozástudományi intézmény fejlesztése, fenntartása

A sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas sport-táplálkozástudományi intézmény megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1993/2015. (XII. 28.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott, a táplálék- és étrend-kiegészítők hatékonyságának, sportolói teljesítmény-optimalizáló hatásának tudományos megalapozottságú vizsgálatát végző, valamint az elsősorban sportolók által használt táplálék- és étrend-kiegészítőkben kiemelten a WADA Tiltólistáján szereplő szerek jelenlétére vonatkozó bevizsgálást végző, laboratóriumi feladatokat, továbbá felvilágosítást, tanácsadást ellátó, nemzetközi akkreditációval rendelkező intézménynek a Testnevelési Egyetem szervezeti keretein belüli kialakításával és működtetésével közvetlenül összefüggő szervezeti, szakmai és tudományos feladatok finanszírozása.

törzskönyvi jogi személy, gazdasági társaság, civil szervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

22

359439

 

 

33 Gyulai István Memorial- Atlétikai Magyar Nagydíj támogatása

Támogatja a Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj megrendezésével összefüggő előkészítési-szervezési feladatokat, továbbá a sportesemény megrendezésével összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatokat, valamint a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségeket.

sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységei, sportszervezet, a Gyulai István Memorial-Atlétikai Magyar Nagydíj előkészítésében, megrendezésében közreműködő gazdasági társaság, törzskönyvi jogi személy, helyi önkormányzat

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

23

359195

 

 

34 A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten történő megrendezésének támogatása

Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a Maccabi Európa Játékok (EMG 2019.) Budapesten történő előkészítéséhez, szervezéséhez és megrendezéséhez szükséges feladatok ellátásával összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és –fejlesztési feladatok megvalósításához, valamint a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségek támogatásához.

sportszervezet, a Maccabi Európa Játékok előkészítésében, megrendezésében közreműködő gazdasági társaság, költségvetési szerv

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

24

360228

 

 

35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása

Támogatja a sportág működtetésével, szakmai feladatai ellátásával összefüggő feladatokat.
Támogatja továbbá a hazai- és nemzetközi sportesemények megrendezésével, a sportszövetség utánpótlás-fejlesztési koncepciójában meghatározott feladatok megvalósításával, továbbá a sportszövetség verseny- és utánpótlás-nevelési feladataival összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési, sportdiplomáciai feladatokat, valamint a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségeket.

Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységei valamint a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséggel tagsági jogviszonyban álló sportszervezet

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

25

360140

 

 

36 Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása

Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai és a feladatellátásával összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatainak támogatására, az utánpótlás és a felnőtt (női, férfi) válogatottak felkészülésének, versenyeztetésének költségeire,
a kiemelt és sportszakmai szempontból jelentős egyéb hazai rendezésű sport és sportdiplomáciai események megrendezésére, a mindennapos testnevelés keretében a kézilabda oktatáshoz történő hozzájárulásra (köznevelési intézmények részére eszközbeszerzésre), a sportolói életpálya bevezetésére és fenntartására, a magyar sporttehetségek kiválasztására és folyamatos nyomon követésére, a kiemelt utánpótlás-nevelési központ akadémiai rendszerű fejlesztésére.
Az előirányzat támogatja továbbá a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás-nevelési koncepciójának megvalósítását, az abban részt vevő sportszervezeteket, azok szakosztályait, valamint köznevelési intézményeket.
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a versenysport fejlesztési feladatainak ellátására, a sportszakemberek képzésére, továbbképzésére. Az előirányzat támogatást biztosít a sportszervezetek szakmai többletfeladatainak ellátásához, illetve a feladatellátásukkal összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatokhoz.

Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar Kézilabda Szövetség tagszervezetei és jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységei, a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás-nevelési koncepciójának megvalósításában részt vevő sportszervezetek és azok szakosztályai, köznevelési intézmények

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

26

360251

 

 

37 2018. évi Felnőtt Birkózó Világbajnoksághoz kapcsolódó feladatok támogatása

Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a 2018. évi Felnőtt Birkózó Világbajnokság Budapesten történő előkészítéséhez, szervezéséhez és megrendezéséhez szükséges feladatok ellátásával összefüggő eszközbeszerzési, sportlétesítmény-fenntartási és -fejlesztési feladatok megvalósításához, valamint a szakmai feladatellátással összefüggő működési költségek támogatásához.

sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységei, sportszervezet, a Világbajnokság előkészítésében, megrendezésében közreműködő gazdasági társaság, törzskönyvi jogi személy

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

26a

 

 

 

 

38. Magyar Természetjáró Szövetség támogatása

Az előirányzat támogatást nyújt a Magyar Természetjáró Szövetség szakmai feladatainak, és a szakmai feladatok ellátásával összefüggő működési kiadások támogatására.

Magyar Természetjáró Szövetség, a Magyar Természetjáró Szövetséggel tagsági jogviszonyban álló szervezet

kérelem alapján
pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

27

 

 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

227145

 

 

 

Sportakadémiák támogatása

29.1. Az előirányzat célja a sportcélú beruházások megvalósításának, ennek érdekében a beruházás megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlásával, az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sport célú ingatlanok felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, a sport célú ingatlanok fejlesztésével összefüggő, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) alapján megnyílt, a látvány-csapatsport támogatásához szükséges önerő költségének, valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásának finanszírozása.
29.2. Az előirányzat finanszírozza az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatait, az abba illeszkedő egyedi beruházások támogatását, amely beruházási célú költségvetési támogatás legfeljebb 7%-a fordítható koordinációs feladatokra.
29.3. Az előirányzat finanszírozza az állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok működtetését.
29.4. Az előirányzat terhére támogatás nyújtható sportszervezet részére az általa használt állami, önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlanok használatával összefüggő létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, továbbá a használattal összefüggő, korábbi években felmerült létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, amelyek kiegyenlítésére a sportszervezet részletfizetési kedvezményt kapott.
29.5. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak biztosítása.
29.6. Az előirányzat támogatást biztosít a sportakadémiák utánpótlás-nevelési, képzési, sporttudományos, sportegészségügyi, tehetségkiválasztási, -gondozási, -fejlesztési, felkészítési, versenyeztetési,
a kettős karriergondozás keretében a köznevelési rendszerben megjelenő akadémiai feladatellátáshoz kapcsolódó, sportlétesítmény-fejlesztési és fenntartási feladatainak működési és fejlesztési, beruházási célú költségeihez.

helyi önkormányzat, helyi önkormányzat költségvetési szerve, országos nemzetiségi önkormányzat, országos nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerve, civil szervezet, sportszervezet, gazdasági társaság, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet, törzskönyvi jogi személy, határon túli jogi személy, határon túli szervezet, külföldi jogi személy, külföldi szervezet, sportakadémia, országos sportági szakszövetség

kérelem alapján pályázati úton, pályázati úton, kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

30

334751

 

 

 

3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések

Az előirányzat finanszírozza a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2017. évi megrendezéséhez szükséges sportlétesítmény-fejlesztéseket, valamint a lebonyolítással kapcsolatos szakmai költségeket (pl. a versenyzők és a kísérők ellátásával, egészségügyi ellátásával, szervező bizottság tevékenységével, doppingellenőrzéssel összefüggő költségek).

helyi önkormányzat, gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

igénybe vehető

-

31

250145

 

 

12 Magyar Sport Háza támogatása

Az előirányzat támogatást nyújt
31.1. a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek finanszírozásához;
31.2. a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek fedezéséhez;
31.3. a sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz;
31.4. az egyéb, a Magyar Sport Házát érintő költségek fedezéséhez.

a Magyar Sport Házát üzemeltető gazdasági társaság

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

-

-

31a

 

 

 

54. Vasas SC létesítmény-
fejlesztési program

Az előirányzat támogatást biztosít
– a Vasas SC (bármely jogcímen) használatában lévő létesítményei fejlesztéseire (különösen, de nem kizárólagosan: ingatlanok felújítására, korszerűsítésére, átalakítására), valamint új létesítmények kialakítására és építésére. Az előirányzat terhére kerülnek továbbá finanszírozása a Vasas SC sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a nézőtéri komfort, a játéktér, a kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét, a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekkel, illetve a beruházási programok megvalósításával összefüggő egyéb sportlétesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos költségek;
– az előirányzattal összefüggő kincstári díjra és tranzakciós illetékre.

sportszervezet, MÁK

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

31b

 

 

 

66. Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-
fejlesztésének támogatása

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a kiemelt budapesti sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében a nézőtéri komfort, a játéktér, a kiszolgáló helyiségek és létesítmények minőségét a sportbiztonságot és a sporttechnológiát javító fejlesztésekkel, illetve a beruházási programok megvalósításával összefüggő egyéb sportlétesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos költségek.

sportköztestület, sportszervezet, sportfejlesztési feladatok megvalósításában közreműködő gazdasági társaság, törzskönyvi jogi személy, helyi önkormányzat

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

31c

 

 

 

74. 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-
fejlesztésének támogatása

Az előirányzat támogatást nyújt:
a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat alapján a kiemelt sportágak minden évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseivel összefüggő feladatok finanszírozására,
az előirányzattal összefüggő kincstári díjra és tranzakciós illetékre.

sportköztestület, sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, sportszervezet, gazdasági társaság, törzskönyvi jogi személy, helyi önkormányzat, civil szervezet, MÁK

kérelem alapján
pályázati úton

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel
részletekben történő kifizetéssel

felhatalmazó nyilatkozat

igénybe vehető

 

32

 

 

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

264667

 

 

 

2. Sportköztestületek támogatása

A miniszter a Sportköztestületek támogatása előirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a sportköztestületek részére:
a) a sportköztestület,
b) a Magyarországon működő nemzetközi sportszövetségek és -szervezetek
szakmai programjaihoz és feladataihoz, valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségeihez.

sportköztestület

kérelem alapján

biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

részletekben történő kifizetéssel

-

felhatalmazó nyilatkozat

-

-

-

4/a. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez106

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma sport célú központi kezelésű előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Áht-
azonosító

Cím név

Alcím név

Jogcímcsoport név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának
módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

 

21. Központi kezelésű előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

5 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

6 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

392562

 

 

 

1 A Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok forrásjuttatása

1. Az előirányzat felhasználásának célja
a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok javára történő tőkeemelés és pótbefizetés pénzügyi fedezetének biztosítása.
2. Az előirányzat felhasználásának célja
a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok részére tulajdonosi támogatás biztosítása.

1–2. a Nemzeti Sportközpontok tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok

1. –
2. Az Áht. 45. § (2) bekezdése alapján, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jóváhagyása esetén a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően.

1. –
2. előleg biztosítható

1. Tőkeemelés, pótbefizetés jogcímen.
2. Egy összegben vagy részletekben, teljesítés- vagy időarányosan.

1. Pótbefizetés esetén szerződés szerint.
2. A kötelezettségvállalási dokumentumban meghatározottak szerint.

1. –
2. az Ávr. szerinti bármely biztosíték

1–2. Nemzeti Sportközpontok

5. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethezREGISZTRÁCIÓS KÉRELEM
a hazai rendezésű sportesemények rendezésének állami támogatásához

A.

B.

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) regisztrációs kérelmet benyújtó sportszövetségre vonatkozó adatok

A sportszövetség

1.1. Neve:

1.2. Székhelye:

1.3. Levelezési címe:

1.4. A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:

1.5. A kapcsolattartó személy neve:

1.6. Telefonszáma:

1.7. Faxszáma:

1.8. E-mail címe:

2. A sporteseményre vonatkozó adatok

A sportesemény

2.1. Megnevezése:

2.2. Tervezett időpontja:

kezdete:

vége:

2.3. Tervezett helyszíne:

2.4. Jellege:

világbajnokság

Európa-bajnokság

Világkupa

2.5. Tervezett létesítménye:

Papp László Budapest Sportaréna

a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő létesítmény

egyéb:

2.6. Jelentősége:

olimpiai/paralimpiai kvalifikáció

egyéb:

2.7. A pályázat nemzetközi szövetséghez történő benyújtásának időpontja:

2.8. A rendezés jogáról való döntés időpontja:

2.9. Szükséges-e a Kormány előzetes garanciavállalása:

2.10. Ha szükséges létesítmény-beruházás, felújítás, rendelkezésre áll-e saját, állami, önkormányzati, illetve egyéb piaci forrás:

3. A sportesemény tervezett bevételei (ezer Ft)

3.1. Az EMMI-től igénylendő támogatás:

3.2. Egyéb, sport célú állami támogatási igény:

Intézmény:

Összeg:

3.3. A sportesemény megrendezésével összefüggő már elnyert sport célú állami támogatás:

Intézmény:

Összeg:

3.4. A megvalósításra tervezett saját forrás:

3.5. Tervezett összes bevétel:

4. A sportesemény tervezett kiadásai (ezer Ft)

4.1. Tervezett összes kiadás:

5. A sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adatok

5.1. A sportesemény sportdiplomáciai jelentősége:

5.2. A létesítmény-beruházás, -fejlesztés hosszú távú hatásai:

5.3. Létesítmény-beruházás, -fejlesztés várható költsége (ezer Ft):

5.4. Az eszközbeszerzés várható költsége (ezer Ft):


Kelt: ..............................................................

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ha a regisztrációs kérelmen valótlan adatok szerepelnek, a támogató a támogatást visszavonja.

P. H.


...............................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

5/A. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez107


KÉRELEM
KORMÁNYGARANCIA VÁLLALÁSRA

a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények megrendezésére vonatkozó pályázatának benyújtásához

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) kormánygaranciára vonatkozó kérelmet benyújtó sportszövetségre vonatkozó adatok

A sportszövetség

1.1. Neve:

 

1.2. Székhelye:

 

1.3. Levelezési címe:

 

1.4. A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:

 

1.5. A kapcsolattartó személy neve:

 

1.6. Telefonszáma:

 

1.7. E-mail-címe:

 

1.8. Nemzetközi eredményesség (az elmúlt öt évben világbajnokságon, Európa-bajnokságon, világkupán elért pontszerző helyezések):

tárgyévet megelőző 5. évben

 

tárgyévet megelőző 4. évben

 

tárgyévet megelőző 3. évben

 

tárgyévet megelőző 2. évben

 

tárgyévet megelőző évben

 

2. A sporteseményre vonatkozó adatok

A sportesemény

2.1. Megnevezése:

 

2.2. Tervezett időpontja:

kezdete:

vége:

2.3. Tervezett helyszíne:

 

2.4. Jellege:

világbajnokság

 

 

Európa-bajnokság

 

 

Világkupa

 

 

Olimpiai/paralimpiai kvalifikációs verseny

 

2.5. Tervezett létesítménye:

neve:

 

 

címe:

 

2.6. A sporteseményen részt vevő országok várható száma:

 

A sporteseményen részt vevő magyar versenyzők várható száma:

 

2.7. A sporteseményre kilátogató nézők várható száma:

 

A sporteseményen részt vevő sajtó munkatársak várható száma:

 

2.8. A sportesemény várható média megjelenése:

 

Várható vendégéjszakák száma:

 

2.9. A sportesemény sportdiplomáciai jelentősége:

 

 

 


8K36262_2

3. Pályázási folyamattal kapcsolatos információk

3.1. A pályázat nemzetközi szövetséghez történő benyújtásának időpontja:

 

3.2. A rendezés jogáról való döntés időpontja:

 

3.3. Garanciavállalás jellege:

pénzbeli

 

 

garancialevél ellenjegyzése50

 


50 Amennyiben a pályázatbenyújtásához egy vagy több garancia levél aláírása szükséges a kormánytól vagy bármely más közjogi szervezettől, a kérelemhez a garancialevél/garancialevelek magyar és angol nyelvű változatát is csatolni szükséges.

4. Létesítményfejlesztéssel kapcsolatos információk

4.1. Van-e az eseménnyel kapcsolatban létesítményfejlesztési támogatási igény?

igen:

nem:

4.2. Eseménnyel kapcsolatos létesítmény fejlesztési támogatási igény esetén:

4.2.1. Létesítmény neve:

 

4.2.2. Létesítmény címe:

 

4.2.3. A létesítmény fenntartója / üzemeltetője:

 

4.2.4. A beruházás rövid összefoglalása:

 

4.2.5. Létesítményfejlesztéssel kapcsolatos beruházás tervezett összege:

 

4.2.6. A létesítmény-beruházás, -fejlesztés hosszú távú hatásai:

 

5. A sportesemény tervezett költségvetése

 

5.1. Bevételek éves bontásban (ezer Ft)

év

év

év

év

év

Összesen

5.1.1. Az EMMI-től igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggő támogatás:

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Egyéb sport célú állami támogatás (intézmény):

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Saját bevételek

 

 

 

 

 

 

5.1.3.1. Szponzori bevételek

 

 

 

 

 

 

5.1.3.2. Reklámbevétel összesen:

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3. Tv jogdíj:

 

 

 

 

 

 

5.1.3.4. Jogtulajdonostól származó bevétel:

 

 

 

 

 

 

5.1.3.5. Jegybevétel:

 

 

 

 

 

 

5.1.3.6. Akkreditáció díjak:

 

 

 

 

 

 

5.1.3.7. Nevezési díjak:

 

 

 

 

 

 

5.1.3.8. Egyéb bevétel:

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Bevételek összesen:

 

 

 

 

 

 

5.2. Kiadások éves bontásban (ezer Ft)

év

év

év

év

év

Összesen

5.2.1. Jogdíj:

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Reklámjogdíj:

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Tv jogdíj:

 

 

 

 

 

 

5.2.4. Utazási költség:

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Szállásköltség:

 

 

 

 

 

 

5.2.6. Étkezési költség:

 

 

 

 

 

 

5.2.7. Szállítás (helyi) összesen:

 

 

 

 

 

 

5.2.8. Létesítmény bérleti díja (technikai feltételek biztosításával) összesen:

 

 

 

 

 

 

5.2.9. Versenyhelyszín kiépítésével összefüggő kiadások összesen:

 

 

 

 

 

 

5.2.10. Sajtóközpont, média állások:

 

 

 

 

 

 

5.2.11. Bérleti díjak összesen:

 

 

 

 

 

 

5.2.12. Akkreditáció:

 

 

 

 

 

 

5.2.13. Érmek/serlegek:

 

 

 

 

 

 

5.2.14. Tiszteletdíjak

 

 

 

 

 

 

5.2.15. Eseménnyel kapcsolatos ünnepségek/értekezletek

 

 

 

 

 

 

5.2.16. Biztonsági szolgálat:

 

 

 

 

 

 

5.2.17. Sportegészségügyi/ mentőszolgálat:

 

 

 

 

 

 

5.2.18. Doppingellenőrzés:

 

 

 

 

 

 

 

év

év

év

év

év

Összesen

5.2.19. Informatikai szolgáltatás:

 

 

 

 

 

 

5.2.20. Marketing kiadások összesen:

 

 

 

 

 

 

5.2.21. Személyi jellegű kiadások összesen:

 

 

 

 

 

 

5.2.22. Formaruha:

 

 

 

 

 

 

5.2.23. Eszközbeszerzés várható költsége

 

 

 

 

 

 

5.2.24. Egyéb kiadások:

 

 

 

 

 

 

5.2.25. Kiadások összesen

 

 

 

 

 

 Kelt: ..............................................................

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

P. H.
...............................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

6. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM a hazai rendezésű sportesemények rendezésének állami támogatásához

A.

B.

1. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához (EMMI) támogatási kérelmet benyújtó sportszövetségre (jogtulajdonosra) vonatkozó adatok

A sportszövetség (jogtulajdonos)

1.1. Neve:

1.2. Székhelye:

1.3. Levelezési címe:

1.4. Alszámlaszáma:
(ha már van, a sporteseményé)

1.5. A sportszövetség képviseletére jogosult személy neve:

1.6. A kapcsolattartó személy neve:

1.7. Telefonszáma:

1.8. Faxszáma:

1.9. E-mail címe:

1.10. Tagszervezeteinek száma:

Igazolt
versenyzőinek száma:

1.11. Nemzetközi

tárgyévet megelőző 5. évben

eredményesség (az elmúlt

tárgyévet megelőző 4. évben

öt évben világbajnokságon,

tárgyévet megelőző 3. évben

Európa-bajnokságon, világkupán

tárgyévet megelőző 2. évben

elért pontszerző helyezések):

tárgyévet megelőző évben

2. A sporteseményre vonatkozó adatok

Sportesemény

2.1. Megnevezése:

2.2. Tervezett időpontja:

kezdete:

vége:

2.3. Tervezett helyszíne:

2.4. Jellege:

világbajnokság

Európa-bajnokság

világkupa

2.5. Tervezett létesítménye:

Papp László Budapest Sportaréna

a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésében, üzemeltetésében lévő létesítmény

egyéb:

2.6. Jelentősége:

olimpiai/paralimpiai kvalifikáció

egyéb:

2.7. A sporteseményen részt vevő országok várható száma:

A sporteseményen részt vevő magyar versenyzők várható száma:

2.8. A sporteseményre kilátogató nézők várható száma:

A sporteseményen részt vevő sajtó munkatársak várható száma:

2.9. A sportesemény várható média megjelenése:

3. A sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adatok

3.1. A létesítmény-beruházásra, -fejlesztésre rendelkezésre

Intézmény:

Összeg:

álló, saját, állami, egyéb piaci forrás (ezer Ft):

Intézmény:

3.2. Az eszközbeszerzésre rendelkezésre álló, saját, állami, egyéb piaci forrás (ezer Ft):

Intézmény:

Összeg:

4. A sportesemény közvetlen megrendezésével összefüggő költségvetés-tervezet

A. Bevételek

B. Összeg (ezer Ft)

4.1. Az EMMI-től igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggő támogatás:

4.2. Egyéb sport célú állami támogatás (intézmény):

4.3. Szponzori/saját bevétel összesen:

4.3.1. pénzbeli:

4.3.2. szolgáltatás jellegű:

4.4. Reklámbevétel összesen:

4.4.1. pénzbeli:

4.4.2. szolgáltatás jellegű:

4.5. Tv jogdíj:

4.6. Jogtulajdonostól származó bevétel:

4.7. Jegybevétel:

4.8. Akkreditáció díjak:

4.9. Nevezési díjak:

4.10. Szállásköltség/éj/fő összesen:

4.10.1. résztvevők:

4.10.2. versenybírók:

4.10.3. nemzetközi tisztségviselők:

4.10.4. szervezőbizottság tagjai:

4.10.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):

4.11. Étkezési költség/nap/fő összesen:

4.11.1. résztvevők:

4.11.2. versenybírók:

4.11.3. nemzetközi tisztségviselők:

4.11.4. szervezőbizottság tagjai:

4.11.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):

4.12. Egyéb sportág-specifikus bevétel:

4.13. Bevételek összesen:

A. Kiadások

B. Összeg (ezer Ft)

4.14. Jogdíj:

4.15. Reklámjogdíj:

4.16. Tv jogdíj:

4.17. Szervezési illeték:

4.18. Utazási költség/fő összesen:

4.18.1. résztvevők:

4.18.2. versenybírók:

4.18.3. nemzetközi tisztségviselők:

4.18.4. szervezőbizottság tagjai:

4.18.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):

4.19. Szállásköltség/éj/fő összesen:

4.19.1. résztvevők:

4.19.2. versenybírók:

4.19.3. nemzetközi tisztségviselők:

4.19.4. szervezőbizottság tagjai:

4.19.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):

4.20. Étkezési költség/nap/fő összesen:

4.20.1. résztvevők:

4.20.2. versenybírók:

4.20.3. nemzetközi tisztségviselők:

4.20.4. szervezőbizottság tagjai:

4.20.5. egyéb résztvevők (sportág-specifikus):

4.21. Szállítás (helyi) összesen:

4.21.1. résztvevők:

4.21.2. versenybírók:

4.21.3. nemzetközi tisztségviselők:

4.21.4. szervezőbizottság tagjai:

4.21.5. eszköz, felszerelés:

4.21.6. egyéb (sportág-specifikus):

4.22. Létesítmény bérleti díja (technikai feltételek biztosításával) összesen:

4.23. Versenyhelyszín kiépítésével összefüggő kiadások összesen:

4.24. Sajtóközpont, média állások:

4.25. Bérleti díjak összesen:

4.25.1. busz, gépkocsi:

4.25.2. mobil létesítmények:

4.26. Tv közvetítéssel összefüggő technikai eszközök:

4.26.1. irodabérlet:

4.26.2. egyéb (sportág-specifikus):

4.27. Akkreditáció:

4.28. Érmek:

4.29. Tiszteletdíjak (serlegek stb.):

4.30. Hivatalos értekezletek:

4.31. Fogadások:

4.32. Megnyitó és záró ünnepség:

4.33. Biztonsági szolgálat:

4.34. Sportegészségügyi/mentőszolgálat:

4.35. Doppingellenőrzés:

4.36. Informatikai szolgáltatás:

4.37. Marketing kiadások összesen:

4.37.1. kiadványok (plakát, fotó, műsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):

4.37.2. nyomtatványok:

4.37.3. ajándéktárgyak:

4.37.4. reklámtevékenység:

4.37.5. sajtótájékoztató:

4.37.6. egyéb:

4.38. Személyi jellegű kiadások összesen:

4.38.1. szervezőbizottság tagjai:

4.38.2. technikai személyzet:

4.38.3. tisztségviselők:

4.38.4. versenybírók:

4.38.5. hostessek:

4.38.6. tolmács:

4.38.7. bemondó:

4.38.8. szakértők:

4.38.9. egyéb:

4.39. Formaruha:

4.40. Egyéb sportág-specifikus kiadások:

4.41. Kiadások összesen:

4.42. Bevételek-kiadások egyenlege

 

 

 

 


Kelt: ..............................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ha a támogatási kérelmen valótlan adatok szerepelnek, a támogató a támogatást visszavonja.

P. H.
...............................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

7. melléklet a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelethez108

Pontérték-táblázat a sportági eredményesség megállapításához

Az eredményesség számításánál csak azok a helyezések vehetők figyelembe, amelyek az állami olimpiai jutalomról és az eredményességi támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek.

I. A különböző világversenyeken elért helyezések értékpontjai

Olimpia, Paralimpia, IWGA Világjátékok, világbajnokság

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

1. Helyezés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. Pont

12

9

7

5

4

3

2

1

Megjegyzés: Azokban a sportágakban és korosztályoknál, amelyek versenyrendszerében EB nem szerepel, a fenti pontszámokat másfélszeres szorzóval kell számolni.
Európa-bajnokság

A.

B.

C.

D.

E.

F.

1. Helyezés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. Pont

7

5

4

3

2

1

Megjegyzés: Azokban a korosztályokban, amelyek versenyrendszerében VB nem szerepel, a fenti pontszámokat kétszeres szorzóval kell számolni.

II. A különböző korosztályoknál alkalmazott szorzók

A. Korosztály

B. Szorzó

1. Felnőtt

5

2. Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló kormányrendeletben meghatározott eredményességi támogatásra jogosult utánpótlás-korosztály

2

III. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók

A. Világversenyek ciklusa

B. Olimpia, Paralimpia, IWGA Világjátékok

C. Világbajnokság

D. Európa-
bajnokság

1.

4 éves ciklus

9

5

4

2.

3 éves ciklus

4

3

3.

2 éves ciklus

3

2

4.

Évenkénti

2

1

IV. Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói

A.

B.

1. Egyéni (egyes)

1,0

2. Páros

0,75×létszám

3. Csapat

0,5× létszám

V. Csapatjáték sportágak szorzói

A.

B.

Csapat

0,5 × egyszerre pályán lévő játékosok száma

VI. Az eredmények szorzói az eredmény elérését követő években

A. 1. év

B. 2. év

C. 3. év

D. 4. év

1. Olimpia, paralimpia, IWGA Világjátékok, felnőtt VB, EB

1

0,8

0,4

0,2

2. Utánpótlás VB, EB

1

0,5

0

0

VII. Olimpiai, paralimpiai és IWGA Világjátékok, továbbá olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, valamint nem olimpiai és nem IWGA Világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és IWGA Világjátékok versenyszámainak a szorzói

A. Olimpiai, paralimpiai, IWGA Világjátékokon szereplő versenyszámok

B. Olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, valamint nem olimpiai és nem IWGA Világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és IWGA Világjátékok versenyszámai

1

0,5

VIII. Ifjúsági Olimpia esetében az Olimpiára számított pontszám ötven százaléka számítható be a sportágaknak.

1

Az 1. § (2) bekezdés 10a. pontját a 282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés a) pontja.

2

A 3. § a) pontja a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § b) pontja a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (9) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (13) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § (6) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3/A. alcímet (8/A–8/D. §) a 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

8

A 8/A. § (4) bekezdése a 723/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 8/C. § (1) bekezdése a 723/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 9. § a 130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 11. § a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 15. § (1) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. alcím címe a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 17. § (1) bekezdés 2. pontja a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 72. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 17. § (1) bekezdés 4. pontja a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 17. § (1) bekezdés 6. pontja a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 17. § (1) bekezdés 10. pontja a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 17. § (1) bekezdés 11. pontja a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 17. § (1) bekezdés 11a. pontját a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

23

A 17. § (1) bekezdés 11b. pontját a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

24

A 17. § (1a) bekezdését a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

25

A 17. § (2a) bekezdését a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be.

26

A 17. § (3) bekezdése a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 17. § (5) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 18. § (1) bekezdése a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 18. § (1a) bekezdését a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

30

A 18. § (5) bekezdése a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 18. § (6) bekezdését a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

32

A 19. § a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 20. § (4) bekezdése a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § c) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 20. § (5) bekezdését a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése.

35

A 21. § a) pontja a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § d) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 22. § (2) bekezdése a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

37

A 23. § (1) bekezdése a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

38

A 24. § (1) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

39

A 24. § (2) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

40

A 24. § (3) bekezdése a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 25. § (2) bekezdése a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 12. §-ával megállapított szöveg.

42

A 26. § (2) bekezdése a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § e) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 26. § (4) bekezdése a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

44

A 26. § (5) bekezdése a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, szövege a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 26. § (6) bekezdése a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

46

A 26/A. §-t a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

47

A 29/A. §-t a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be.

48

A 30. § (1) bekezdése a 130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

49

A 30. § (2) bekezdése a 130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

50

A 30. § (3) bekezdése a 130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

51

A 30. § (4) bekezdését a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 14. §-a iktatta be.

52

A 32. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 9. §-a, az 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

53

A 32. § (1) bekezdés e) pontját a 282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

54

A 32. § (3) bekezdése az 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

55

A 33. § (1) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

56

A 33. § (4) bekezdését a 282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a hatályon kívül helyezte.

57

A 33/A. §-t a 282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

59

A 33/A. § (2) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 33/A. § (3) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

61

A 33/A. § (4) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított, az 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 33/A. § (8) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 33/A. § (9) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

66

A 34. § (3) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

67

A 35. § (2) bekezdés g) pontja a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § f) pontja szerint módosított szöveg.

68

A 35. § (2) bekezdés j) pontját a 282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 19. § b) pontja.

69

A 41. § a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

70

A 42. § a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

71

A 43. § (4) bekezdése a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 43. § (5) bekezdés a) pontja a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

73

A 43. § (5) bekezdés b) pont bf) alpontja a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

74

A 43. § (6) bekezdését a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

75

A 44. § (2) bekezdése a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 44. § (4) bekezdés c) pontja a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 17. § c) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 44. § (11) bekezdése a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 44. § (16) bekezdése a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

79

A 44. § (17) bekezdése a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

80

A 44. § (18) bekezdését a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése iktatta be.

81

A 44. § (19) bekezdését a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

82

A 44. § (20) bekezdését a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

83

A 45. § (4) bekezdés d) pontját a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

84

A 45. § (4) bekezdés e) pontját a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

85

A 45. § (4) bekezdés f) pontját a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

86

A 45. § (4) bekezdés g) pontját a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

87

A 45. § (4) bekezdés h) pontját a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 21. §-a iktatta be.

88

A 48. § (1) bekezdés m) pontját a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be.

89

A 48. § (1) bekezdés n) pontját a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be.

90

A 49. § d) pontja a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésével megálapított szöveg.

91

A 49. § g) pontja a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megálapított szöveg.

92

A 49. § i) pontja a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésével megálapított szöveg.

93

A 49. § l) pontját a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése iktatta be.

94

Az 50. § (6) bekezdése a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

95

Az 50. § (7) bekezdését a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 19. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 20. alcímet (50/A. §) a 298/2021. (V. 31.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

97

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 279/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 23. §-a iktatta be.

98

A hatálybalépés napja 2018. december 22.

99

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

100

A hatálybalépés időpontja 2019. augusztus 24.

101

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 16. §-a iktatta be.

102

A hatálybalépés időpontja 2020. november 1.

103

A 2. mellékletet a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

104

A 3. mellékletet a 206/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

106

A 4/a. mellékletet a 130/2022. (IV. 5.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

107

Az 5/A. mellékletet a 282/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

108

A 7. melléklet a 472/2020. (X. 29.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére