• Tartalom

475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

475/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet

egyes sport tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2017.01.01.

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az olimpiai központokat sportszakmai szempontból a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság közreműködésével a sportpolitikáért felelős miniszter, vagyongazdálkodási és létesítményfejlesztési szakmai szempontból az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter felügyeli.”

2. § Az R1. 6. §-ában a „sportigazgatási szerv vezetője” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

2. A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet alkalmazásában sportszervezet: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet.”

3. A Nemzet Sportolója címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzet Sportolója címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)

a) 2. § (4) bekezdés b) pontjában a „MOB-nak” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,

b) 4. § (4) és (7) bekezdésében a „MOB” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti az R2. 2. § (3) bekezdésében az „és a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) képviselője” szövegrész.

4. Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1. § (1) E rendelet hatálya a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 59. §-ában meghatározott olimpiai, paralimpiai és Siketlimpián, Sakkolimpián érmes helyezést elért személyre (a továbbiakban: érmes), annak özvegyére és edzőjére terjed ki.
(2) E rendelet rendelkezései nem érintik az Stv. alapján olimpiai, paralimpiai, illetve Siketlimpia-, Sakkolimpia-járadékra (a továbbiakban: járadék) jogosult érmesnek az egyéni, illetve csapatverseny számban szerzett világbajnoki címe alapján – az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény szerint – járó pótléka folyósítását.”

7. § Az R3. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Annak a fogyatékos sportolónak, aki olimpiai helyezés, valamint paralimpiai helyezés vagy Siketlimpián, Sakkolimpián elért helyezés alapján is járadékra jogosult, csak a választása szerinti egyik jogcímen lehet a járadékot folyósítani.”

8. § Az R3.

a) 2. § (1) bekezdésében a „sportigazgatási szervhez” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, valamint 3. § (1) bekezdésében a „sportigazgatási szervhez” szövegrész helyébe a „miniszterhez” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében a „sportigazgatási szervet” szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg,

d) 3. § (2) és (3) bekezdésében, 6. § (2), (4) és (5) bekezdésében, 9. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 10. §-ában a „sportigazgatási szerv” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

e) 6. § (1) bekezdésében a „sportigazgatási szervtől” szövegrész helyébe a „minisztertől” szöveg,

f) 11. § (2) bekezdésében a „sportigazgatási szervnél” szövegrész helyébe a „miniszternél” szöveg,

g) 1. számú melléklet 8. pontjában, 2. számú melléklet 9. pontjában, valamint 3. számú melléklet 8. pontjában az „Olimpiai, Paralimpiai Játékokon, a Siketek Világjátékain” szövegrész helyébe az „Olimpiai Játékokon, Paralimpiai Játékokon, Siketlimpián, Sakkolimpián” szöveg,

h) 1. számú mellékletében, 2. számú mellékletében, valamint 3. számú mellékletében a „Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetségével” szövegrész helyébe a „Nemzeti Versenysport Szövetséggel” szöveg

lép.

5. A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

9. § A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A sportpolitikáért felelős miniszter minden év február 28-áig a tárgyévre vonatkozó támogatási szerződést köt az OSEI-vel – a sportpolitikáért felelős miniszter, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, valamint a Nemzeti Versenysport Szövetség által meghatározott – kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó versenyzők speciális (2) bekezdés szerinti sportegészségügyi ellátása érdekében.”

10. § Az R4. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Biliárd, bridzs, darts, golf, modellezés, sakk, petanque sportágakban, valamint a rádióamatőr sportág gyorstávírász és rádióforgalmazás szakágaiban a versenyzéshez sportorvosi engedély nem szükséges. A versenyző ezen sportágakban és szakágakban sportorvosi vizsgálaton nem köteles részt venni.”

6. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya kiterjed)

a) az országos sportági szakszövetségekre, az országos sportági szövetségekre és a fogyatékosok országos szövetségeire (a továbbiakban együtt: szövetség), a Magyar Olimpiai Bizottságra (a továbbiakban: MOB), a Magyar Paralimpiai Bizottságra és a Nemzeti Versenysport Szövetségre (a továbbiakban együtt: sportköztestület), a nemzeti doppingellenes szervezetre (Hungarian National Anti-doping Organization, a továbbiakban: HUNADO), az igazolt, a verseny- vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolóra, az eltiltás hatálya alatt álló versenyzőre és az eltiltás leteltét vagy visszavonulását követően a versenyszerű sporttevékenység folytatását bejelentő sportolóra (a továbbiakban együtt: versenyző), a sportszakemberekre, valamint a versenyszerű sportban részt vevő sportszervezetekre;”

12. § Az R5. 2. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„18. sportszervezet: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet;”

13. § Az R5. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A sportköztestületek együttműködnek a HUNADO-val és a további doppingellenes tevékenységben részt vevő szervezetekkel, valamint a nemzetközi doppingellenes szervezetekkel a doppingellenes tevékenység eredményessége érdekében, ennek keretében
a) saját és tagságuk doppingellenes tevékenységét e rendelettel, a nemzetközi követelményekkel, valamint a HUNADO szakmai ajánlásaival összhangban végzik, szervezik, amelyről tájékoztatják a HUNADO-t,
b) véleményezik a HUNADO által összeállításra kerülő vizsgálat-eloszlási tervet,
c) közreműködnek a HUNADO által a sportágakra egységesen előírt általános felvilágosítási, nyilvántartási, ellenőrzési és szankcionálási elvek összeállításában,
d) ellátják a nemzetközi követelményekben részükre meghatározott feladatokat,
e) azon sport-világesemények vonatkozásában, ahol a sportköztestületek a versenyzők nevezésével és versenyeztetésével kapcsolatos egyes feladatokat ellátják, a sportköztestületeket megfelelően megilletik és terhelik a szövetségekre e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a vonatkozó nemzetközi követelményekben meghatározott jogok és kötelezettségek.”

14. § Az R5. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A TUE Bizottság elnökét és tagjait nyilvános pályáztatás útján a HUNADO választja ki. A kiválasztásban az Országos Sportegészségügyi Intézetnek és a Sportegészségügyi Szakmai Kollégiumnak javaslattételi joga van. A TUE Bizottság elnökét és tagjait a HUNADO vezetője kéri fel a tisztség ellátására. A TUE Bizottság belgyógyász, pulmonológus és sebész szakorvosokból áll. A TUE Bizottság legalább egy tagjának rendelkeznie kell a fogyatékos versenyzők speciális egészségügyi ellátására, kezelésére vonatkozó ismeretekkel.”

15. § Az R5. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A doppingbizottság három tagból áll. Állandó tagja a HUNADO erre a feladatra kijelölt munkatársa, továbbá a miniszter által vezetett minisztérium képviselője, eseti tagja annak a szövetségnek az alkalmazottja, amelynek sportágában az eljárás alá vont versenyző a sporttevékenységét folytatja, vagy az eljárás alá vont sportszakember a szakmai tevékenységét gyakorolja. A doppingbizottság elnöke a szövetség által delegált tag.”

16. § Az R5. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A doppingbizottság és a dopping fellebbviteli bizottság tagja csak olyan személy lehet, aki jogász, orvos, más egészségügyi felsőfokú vagy a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel és a doppingellenes tevékenység területén legalább hároméves szakmai tapasztalattal rendelkezik.”

17. § Az R5. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A doppingbizottság határozatával meghozott büntetés ellen benyújtott fellebbezésnek halasztó hatálya nincs, de a dopping fellebbviteli bizottság elnöke a büntetés végrehajtását indokolt esetben, kérelemre felfüggesztheti. A doppingeljárásban a MOB tanácskozási joggal részt vesz. A doppingeljárást lezáró indokolt határozatot a HUNADO a doppingeljárásban érintett felek mellett 8 napon belül megküldi a miniszter és a MOB részére.”

18. § Az R5. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az eltiltás hatálya alatt álló vagy az eltiltását letöltött versenyző szervezett sporttevékenységbe való visszatérésének feltétele a sportág nemzetközi szövetsége vonatkozó szabályzatában meghatározott számú, de legalább 1 negatív eredményű mintaszolgáltatás teljesítése.”

19. § Az R5.

a) 2. § 4. pontjában a „MOB, az MPB” szövegrész helyébe a „sportköztestületek” szöveg,

b) 4. alcímének címében az „a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság” szövegrész helyébe az „és a sportköztestületek” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „MOB és az MPB” szövegrész helyébe a „sportköztestületek” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés h) pontjában az „a MOB-ot” szövegrész helyébe az „az érintett sportköztestületet” szöveg,

e) 5. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 5. § (5) bekezdésében a „MOB-nak” szövegrész helyébe a „sportköztestületeknek” szöveg,

f) 5. § (2) bekezdés h) és m) pontjában a „MOB” szövegrész helyébe a „sportköztestületek” szöveg,

g) 9. § (2) bekezdésében a „MOB-ot” szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az R5. 3. § a) pontjában az „a MOB-on keresztül” szövegrész.

7. Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel az állami jutalomnak a 4. § (5) bekezdése szerint meghatározott jogosultanként számított mértékét
a) a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB),
b) a Magyar Paralimpiai Bizottság (a továbbiakban: MPB) vagy
c) a Nemzeti Versenysport Szövetség (a továbbiakban: NVESZ)
[a továbbiakban a)–c) pont együtt: sportköztestület] ügyintéző-képviseleti szerve a jogosultaknak a versenyző felkészítésében végzett szakmai munkája mértékére, valamint a versenyző sporttevékenységével kapcsolatban közvetlenül vagy közvetett módon végzett tevékenységben való közreműködése arányára, továbbá a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel állapítja meg, a 4. § (4) bekezdése szerinti javaslatok figyelembevételével.”

22. § (1) Az R6. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az edző, a sportszakember és a nevelőedző személyéről a (4) bekezdés szerinti szervezetek írásban tesznek nyilatkozatot (a továbbiakban: személyi nyilatkozat) a sportköztestületnek – a (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben, amennyiben a sportágban nem működik országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége, a sportpolitikáért felelős miniszternek – a versenyző sport világeseményre történő kiutazását megelőzően, a sport világeseményre történő utolsó versenyzői nevezéstől számított hét napon belül. A személyi nyilatkozatban az edző és a nevelőedző személyét a versenyzői javaslat (a továbbiakban: versenyzői javaslat) alapján kell meghatározni. A versenyzői javaslatot a személyi nyilatkozathoz csatolni kell. A személyi nyilatkozat a versenyzői javaslat nélkül érvénytelen.”

(2) Az R6. 4. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A sport világeseményt követő harminc napon belül az állami jutalomban részesíthető edzőket, sportszakembereket és nevelőedzőket, valamint azok jutalmának összegét
a) az IOC által szervezett olimpiai játékok esetében az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően a MOB-nak;
b) az IPC által szervezett paralimpiai játékok esetében az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek, az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége hiányában közvetlenül az MPB javasolja a sportpolitikáért felelős miniszternek;
c) az IWGA által szervezett Világjátékok esetében az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az NVESZ-nek;
d) a FIDE által szervezett Sakkolimpia esetében a Magyar Sakkszövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az NVESZ-nek;
e) az ICSD által szervezett siketlimpiai játékok esetében a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének ügyintéző- képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;
f) az ICCD által szervezett Sakkolimpia esetében a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;
g) az IBCA által szervezett Sakkolimpia esetében a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetségének ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;
h) a Szervátültetettek Világjátékai esetében a Magyar Szervátültetettek Szövetségének ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek;
i) a Speciális Olimpia esetében a Magyar Speciális Olimpia Szövetség ügyintéző-képviseleti szerve javasolja a (2) bekezdés szerinti személyi nyilatkozatnak megfelelően az MPB-nek.”

23. § Az R6. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az eredményességi támogatásban részesítendő személyekre és a támogatás összegére
a) olimpiai versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség tesz javaslatot a MOB-nak,
b) paralimpiai versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége tesz javaslatot az MPB-nek, vagy amennyiben a sportágban nem működik országos sportági szakszövetség, sportági szövetség, fogyatékosok országos sportszövetsége, az MPB tesz javaslatot a sportpolitikáért felelős miniszternek,
c) a sakk világbajnokságon és Európa-bajnokságon klasszikus (sztenderd) versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség tesz javaslatot az NVESZ-nek
az (1)–(5), a (7) és (8) bekezdés, a 4. melléklet, valamint a 6. § alapján a sporteseményt követő harminc napon belül. A javaslathoz elektronikus adathordozón csatolni kell a világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért, eredményességi támogatásra jogosító eredmény versenyszámainak versenykiírását, rajtlistáját és az eredményeket tartalmazó hivatalos jegyzőkönyvet, valamint az edző és a sportszakember esetében a felkészítésben való részvételről szóló sportszakmai beszámolót és az eredményességi támogatást alátámasztó indoklást. A javaslatot a sportköztestület ügyintéző-képviseleti szerve hagyja jóvá és a 3. melléklet szerint továbbítja a sportpolitikáért felelős miniszter részére a jóváhagyást követő tizenöt napon belül. A sportpolitikáért felelős miniszter a sportköztestület által jóváhagyott javaslat alapján határozza meg a támogatandók névsorát és az eredményességi támogatás összegét.”

24. § Az R6.

a) 4. § (3) és (6) bekezdésében a „MOB” szövegrész helyébe a „sportköztestület” szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében a „MOB” szövegrészek helyébe a „sportköztestület” szöveg,

ca) a „MOB-nak” szövegrész helyébe a „sportköztestületnek” szöveg,

cb) a „MOB-ot” szövegrész helyébe a „sportköztestületet” szöveg, valamint

d) 7. § (1) bekezdésében a „MOB” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti az R6. 7. § (2) bekezdése.

8. Záró rendelkezések

26. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére