• Tartalom
Oldalmenü

500/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.12.29.

A Kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 10/B. alcíme a következő 32/E. §-sal egészül ki:

32/E. § (1) A beruházási célt szolgáló támogatások közül a Bgatv. 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, valamint a Bgatv. 1 § (2) bekezdés d) pontja szerinti kedvezményezett részére nyújtott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 14. pont m) alpontja szerinti oktatási támogatásokra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (3) és (3a) bekezdését, 76. § (1) bekezdését, 87. §-át, 92. § (1) bekezdését, a 93. § (1)–(3) és (5) bekezdését, valamint 98. §-át alkalmazni kell.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásoknak minősülnek különösen a 32/B. § szerinti oktatási-nevelési céllal összefüggésben nyújtott, beruházási célt szolgáló támogatások.”

2. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 35. §-sal egészül ki:

35. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 500/2016. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 32/E. §-t a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 30. napjával.