• Tartalom

2016. évi LI. törvény

2016. évi LI. törvény

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról1

2019.01.01.

1. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

1–6. §2

7. §3

8. §4

9–17. §5

2. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosítása

18. §6

19. § Az Ügkr. 2. §-a a következő 43. ponttal egészül ki:

(E törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)

„43. Piaci stabilizációs tartalék: a 2015/1814/EU európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott tartalék,”

20–24. §7

25. § Az Ügkr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az állam tulajdonában lévő, térítésmentesen ki nem osztott valamennyi kibocsátási egység, amely nem került a 2015/1814/EU európai parlamenti és tanácsi határozat által létrehozott piaci stabilizációs tartalékba, árverés útján kerül értékesítésre.”

26–30. §8

3. Záró rendelkezések

31. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

(2) A 7. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.

(3) A 8. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 19. § és a 25. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

32. § (1) Az 1. alcím

a) a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról, 2015. november 17-ei 2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) A 2. alcím az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében történő létrehozásáról és működéséről, továbbá a 2003/87/EK irányelv módosításáról szóló, 2015. október 6-i 2015/1814/EU európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 2016. évi LI. törvényhez9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. május 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. május 25. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2019. január 2. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 9–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére