• Tartalom

52/2016. (VII. 21.) FM rendelet

52/2016. (VII. 21.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.07.22.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,

a 3. és 4. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

1. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A zöldség-gyümölcs termelői csoportok a termelői szervezetként történő elismerés feltételeinek teljesítése céljából a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást vehetnek igénybe a tanácsi rendelet 103a. cikk (3) bekezdésében, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 43. cikkében foglaltaknak megfelelően.”

2. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A zöldség-gyümölcs termelői csoportok a termelői szervezetként történő elismerés feltételeinek teljesítése céljából a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatást vehetnek igénybe legfeljebb a bizottsági rendelet 47. cikk (2) bekezdésében meghatározott mértékig a bizottsági rendelet 44. cikkében foglaltaknak megfelelően, figyelemmel a strukturális alapokból a „konvergencia” célkitűzés alapján 2007–2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról szóló, 2006. augusztus 4-i 2006/595/EK bizottsági határozatra.”

3. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 6. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A támogatás feltétele, hogy a tanácsi rendelet 125e. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak végén az elismerési tervben jóváhagyott, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 9. § a) pontjában foglalt feltételeket teljesítő beruházás a zöldség-gyümölcs termelői csoport termelői szervezetként történő elismerésének a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 154. cikkében meghatározott feltételeit szolgálja.”

4. § (1) A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az összevont támogatási kérelemről – a miniszter által jóváhagyott elismerési terv figyelembevételével – az MVH dönt és a támogatást a támogatási kérelem beérkezésétől számított hat hónapon belül, de legkésőbb az elismerési tervben megjelölt időszak évét követő év szeptember 30-áig fizeti ki.
(6a) Ha az MVH vagy a másodfokon eljáró szerv 2013. január 1-jét követően hozott döntésében a 4. § szerinti támogatás megállapítására irányuló, a bizottsági rendelet 45. cikkében foglalt kérelmet azért utasította el, vagy ilyen kérelem alapján megállapított támogatást azért követelt vissza, mert
a) az érintett beruházás nem az elismerési tervben megjelölt időszakban valósult meg, vagy
b) a beruházás megvalósulását alátámasztó bizonylat a megvalósítás idejét tekintve valótlannak bizonyult,
akkor az MVH a döntését visszavonja, feltéve, hogy az érintett beruházás a tanácsi rendelet 125a. cikk (1) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak végéig megvalósult.”

(2) A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A támogatás kifizetésének feltétele, hogy a beruházás pénzügyi rendezése, használatba vétele, üzembe helyezése, illetve ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése legkésőbb a (6) bekezdésben meghatározott határidő letelte előtti hatvanadik napig megtörténjen. Az ezen tényeket igazoló dokumentumokat az MVH részére ugyanezen időpontig kell benyújtani. Az igazoló dokumentumok benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő. A számla fizikai teljesítésének, továbbá a hatósági eljárás keretében igényelt igazoló dokumentumok kiállítása iránti első kérelem benyújtásának az (1) bekezdés szerinti összevont támogatási kérelem MVH-hoz történő benyújtásának időpontjáig kell megtörténnie.”

5. § A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 13. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2016. (VII. 21.) FM rendelettel [a továbbiakban: 52/2016. (VII. 21.) FM rendelet] megállapított 3. §-t, 4. § (1) bekezdését, 6. § (1) bekezdését és 9. § (8) bekezdését az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása

7. § Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.) VM rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola 1–8. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 1–4. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történő ellátása és a kérelmező által ellátott gyermekek tekintetében a 3. mellékletben meghatározott kísérő intézkedés végrehajtása, továbbá a 15. § (4) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.”

8. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az MVH a megállapodást a 13. § (1) bekezdése szerinti arányos csökkentést követően hagyja jóvá, a kérelmező jogosult az egyes teljesítési időszakokon belüli szállítási időszak arányos csökkentésére.”

9. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a 4–6. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 12. §-ban meghatározott támogatási keretet, akkor az MVH meghatározza a 12. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 4–6. § szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. Az MVH a megállapodás alapján az adott tanév vonatkozásában a szállítani kívánt termékek 1. mellékletben szereplő támogatási mértékének a fenti arányszámmal történő csökkentésével – a jóváhagyható megállapodások alapján – a kérelmezőnként igényelhető támogatás összegét arányosan csökkenti.”

10. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolatát, amely darabszámban tartalmazza a kiszállított adagok mennyiségét, valamint a 15. § (4) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségeiről kiállított számlát, amely darabszámban tartalmazza a nyomtatott munkafüzetek mennyiségét,
b) a gyűjtőszámlák vagy elszámolási számlák összesítőjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre, továbbá
c) a kifizetési kérelemmel érintett időszakban megvalósított kísérő intézkedések – ideértve a 15. § (4) bekezdése szerinti munkafüzetek kiosztásának – megvalósítását tanúsító, a köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolást, amelyben fel kell tüntetni
ca) a kísérő intézkedést megvalósító kérelmező nevét,
cb) a részt vevő tanulók számát,
cc) a megvalósítás időpontját,
cd) a köznevelési intézmény OM azonosító számát,
ce) a kóstoltatott termékek felsorolását,
cf) az átvett munkafüzetek darabszámát, és
cg) a megvalósított intézkedés 3. mellékletben felsorolt feltételeknek való megfelelése bemutatását, valamint
d) a teljesítési időszakban az iskolagyümölcs-program keretében kiszállított, támogatott termékek termelési, előállítási helyének igazolására alkalmas dokumentumokat.”

11. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 3. mellékletben meghatározott, a tanév során megvalósított, legalább négy, fogyasztásra kész állapotban átadott friss zöldség- vagy gyümölcsféle kóstoltatását tartalmazó, a gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek oktatását is magában foglaló kísérő intézkedés végrehajtásáért igényelhető támogatás tanulónként és alkalmanként hatvan forint, de tanulónként és tanévenként legfeljebb kettőszáznegyven forint. A kísérőintézkedés végrehajtásáért igényelt támogatás nem vonatkozhat a kérelmező jóváhagyott megállapodásaiban vagy megállapodásainak módosításaiban szereplő tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására.
(4) A (3) bekezdés szerinti kísérő intézkedéssel egyidejűleg a 2. § (1) bekezdése szerinti, minden egyes, a kérelmező által ellátott tanuló részére ajándékként kiosztott, az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett mintának megfelelő munkafüzetek nyomtatási költségeire igényelhető támogatás munkafüzetenként legfeljebb bruttó negyven forint, de nem haladhatja meg a nyomtatás számlával igazolt költségeit. Egy kérelmező legfeljebb az általa ellátott, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók létszámát meg nem haladó számú munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhet támogatást.”

12. § Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MVH a június 15-e után benyújtott – a 4–6. §-ban foglaltaknak megfelelő – megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyása esetén a megállapodás alapján megállapítható, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a benyújtási késedelem minden napja után 10%-kal csökkenti.”

3. A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló
150/2012. (XII. 28.) VM rendelet módosítása

14. § (1) A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A termelői szervezetnek a piacról történő árukivonási szándékáról szóló, a bizottsági rendelet 78. cikkében meghatározott értesítést az MVH által közleményben rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, a kivonás időpontját legalább öt nappal megelőzően kell benyújtania az MVH-hoz. Az értesítésnek tartalmaznia kell a kivonással érintett termékek jegyzékét, becsült mennyiségét és tervezett rendeltetését, valamint a kivonási műveletnek a bizottsági rendelet 108. cikkében meghatározott elsőfokú ellenőrzésére kijelölt helyszín és időszak megjelölését. A kivonási művelet a bizottsági rendelet 78. cikk (3) bekezdése szerinti engedély alapján hajtható végre. Az értesítésben az értesítés benyújtójának nyilatkoznia kell arról, hogy a kivonással érintett termékek megfelelnek az alkalmazandó forgalmazási előírásoknak.”
„(7) Az (1) bekezdés szerinti árukivonás alkalmazása esetén a bizottsági rendelet 69. cikke szerinti támogatási kérelemhez mellékelni kell a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított, a kivonásra szánt termékek forgalmazási előírásoknak való megfeleléséről szóló igazolást.”

15. § (1) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A bizottsági rendelet 78. cikkében meghatározott értesítést a termelői szervezetek és a termelői szervezetben nem tag termelők folyamatosan nyújthatják be a 19. § (3) bekezdése szerinti tartalommal és formában az MVH honlapján a benyújtáskor hatályos közleményben közzétett nyomtatványon, a közleményben megjelölt elektronikus postacímre.”

(2) A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 21/A. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) Az MVH az (5) és (6) bekezdés szerinti értesítésekben foglalt mennyiségeket az ideiglenes rendelet 2. cikkében meghatározott mennyiségek kimerüléséig az értesítések beérkezési sorrendjében hagyja jóvá a 8. mellékletben meghatározott terméshozamok figyelembevételével. Az ideiglenes rendelet 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott mennyiséget az ideiglenes rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott valamennyi termék vonatkozásában az ideiglenes rendelet 1. cikk (3) bekezdésében meghatározott időszakban végrehajtott valamennyi intézkedés elvégzésére fel lehet használni. Az ideiglenes rendelet 2. cikkében megállapított mennyiségek kimerüléséről az MVH közleményben haladéktalanul tájékoztatást tesz közzé a honlapján.
(12) Az ideiglenes rendelet 1. cikk (1) és (3) bekezdésében meghatározott időszakban végrehajtott intézkedések tekintetében, az ideiglenes rendelet 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt termékek vonatkozásában kérelmezőnként egyetlen, az ideiglenes rendelet 10. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kifizetési kérelem bírálható el. A kifizetési kérelmet az MVH által közleményben közzétett nyomtatványon az MVH-hoz kell benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolni kell az ideiglenes rendelet 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat az MVH közleménye szerinti formátumban, a 19. § (7) bekezdése szerinti igazolást, valamint a 19. § (5) bekezdése szerinti megállapodást.”

16. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 28. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

f) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 2016. június 10-i 2016/921 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

17. § A 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a következő 33. §-sal egészül ki:

33. § A zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2016. (VII. 21.) FM rendelettel megállapított 19. § (3) és (7) bekezdését, 21/A. § (1), (5) és (7)–(12) bekezdését a 2016. június 30-át követően végrehajtott ideiglenes, rendkívüli támogatási intézkedésekkel kapcsolatos eljárásokban kell alkalmazni.”

a) 21/A. § (1) bekezdésében az „Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 2014. szeptember 29-i 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szövegrész helyébe az „Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló, 2016. június 10-i 2016/921/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet” szöveg,

b) 21/A. § (7) bekezdésében az „5. cikk (5) bekezdésének” szövegrész helyébe a „6. cikk (3) bekezdésének” szöveg,

c) 21/A. § (8) bekezdésében a „6. cikk 2. pontjával” szövegrész helyébe a „7. cikk 1. pontjával” szöveg, valamint a „6. cikk (3) bekezdésének” szövegrész helyébe a „7. cikk (2) bekezdésének” szöveg,

d) 21/A. § (9) bekezdésében a „8. cikkében” szövegrész helyébe a „9. cikkében” szöveg, valamint a „10. cikk szerinti” szövegrész helyébe a „11. cikk szerinti” szöveg,

e) 21/A. § (10) bekezdésében a „10. cikk” szövegrész helyébe a „11. cikk” szöveg,

f) 8. mellékletében foglalt táblázat C:1 mezőjében a „4. cikk (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „5. cikk (3) bekezdése” szöveg, valamint az „5. cikk (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „6. cikk (2) bekezdése” szöveg,

g) 8. mellékletében foglalt táblázat D:1 mezőjében a „6. cikk (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „7. cikk (1) bekezdése” szöveg

lép.

4. A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása

20. § A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezés

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. A kóstoltatott termékek között az a termék nem szerepelhet, amely az iskolagyümölcs-program keretében az adott teljesítési időszak során támogatott termékként kiosztásra kerül.”

2. melléklet az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki:

19

Cseresznye

0809 29 00

3 860

1114,81

3. melléklet az 52/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:4. mezője helyébe a következő mező lép:

 

(Az elismerhető termékek és termékcsoportok felsorolása)

(300 millió forint)

zöldség-gyümölcs, baromfi, szántóföldi növénytermesztés, cukorrépa, tehéntej, csemegekukorica

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. július 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére