• Tartalom

53/2016. (VII. 21.) FM rendelet

53/2016. (VII. 21.) FM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek kiegészítő nemzeti támogatásáról1

2018.06.25.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A támogatás célja

1. § (1) A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti Közép-Magyarország (HU1), Alföld és Észak (HU3), valamint a Dunántúl (HU2) NUTS1 régióban működő zöldség-gyümölcs termelői szervezetek (a továbbiakban: termelői szervezet) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkében meghatározott és az alapján engedélyezett kiegészítő nemzeti támogatást (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) vehetnek igénybe működési alapjuk kiegészítésére.

(2) A termelői szervezetek kiegészítő támogatása vonatkozásában az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről szóló 150/2012. (XII. 28.) VM rendeletet [a továbbiakban: 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet] kell alkalmazni.

2. A támogatás forrása

2. §2

3. A támogatás mértéke és igénybevételének feltételei

3. § (1)3 A kiegészítő támogatás a 891/2017/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti értesítés alapján jóváhagyott működési alapot egészíti ki, és összege nem haladhatja meg az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a 891/2017/EU bizottsági rendelet 26. cikke szerinti értesítés alapján jóváhagyott és ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás 80%-át és a termelői szervezet által a referenciaévben forgalmazott termék értékének 10%-át.

(2) A 2016. évben végrehajtott működési programok tekintetében a kiegészítő támogatás legalább 40%-ának, az azt követő években az 50%-ának megfelelő összeget az 1. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelő kutatási, szaktanácsadási, termékmarketing tevékenységre, minőségtanúsító védjegyek és azok ellenőrzési rendszere kialakítására, valamint az értéklánc-folyamat irányításának, menedzsmentjének fejlesztésére kell fordítani. Adott tevékenység vonatkozásában a végrehajtott intézkedés elszámolható költségeit az 1. melléklet tartalmazza.

(3)4 A kiegészítő támogatás igénybevételének feltétele, hogy a (2) bekezdésben meghatározott összegen felül

a) a 2. melléklet szerinti feltételeknek megfelelő, a zöldség-gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi szervezet közreműködésével kidolgozott és a szakmaközi szervezet honlapján legkésőbb a megelőző év augusztus 31-ig közzétett termékmarketing-program végrehajtását szolgáló tevékenységek költsége érje el a termelői szervezet által igénybe vett kiegészítő támogatás 10%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb tíz millió forintot, és

b) a termelői szervezet szaktanácsadóinak, tagjainak, alkalmazottainak, a zöldség-gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi szervezet közreműködésével kidolgozott és a szakmaközi szervezet honlapján legkésőbb a megelőző év augusztus 31-ig közzétett képzési programnak megfelelő képzésére fordított összeg érje el az igénybe vett kiegészítő támogatás 2%-ának megfelelő összeget.

(4)5 Azon termelői szervezet esetében, amelynél a referenciaévben a forgalmazott termék értékén belül a feldolgozóipar részére értékesített termék aránya a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 50/2017. (X. 10.) FM rendelet] 26. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás alapján meghaladja a 70%-ot – a (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően –, a (3) bekezdés a) pontja szerinti termékmarketing-program költségeiből a termelői szervezet által vállalt résznek a termelői szervezet által igénybe vett kiegészítő támogatás 3%-ának megfelelő összeget kell elérnie.

4. §6 (1) A kiegészítő támogatás igénybevétele érdekében az operatív program módosítására vonatkozó, a 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti kérelmet és 16. § (5) bekezdése szerinti bejelentést a 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 5. melléklet 6.3. táblázatának csatolásával kell benyújtani az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. A kérelemben vagy bejelentésben külön meg kell jelölni a 3. § (2) és (3) bekezdése tekintetében figyelembe veendő tevékenységeket és azok költségeit.

(2)7

4. A támogatás kifizetése iránti kérelem

5. §8 (1) A kiegészítő támogatás kifizetése iránti kérelmet a 892/2017/EU bizottsági rendelet 19. cikkének megfelelően – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkében hivatkozott támogatás igénylésével együtt – a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti kérelemben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból származó kifizetésekért felelős, akkreditált kifizető ügynökség (a továbbiakban: kifizető ügynökség) által rendszeresített és a honlapján közzétett, a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú nyomtatványon kell benyújtani a kifizető ügynökséghez.

(2) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. és 35. cikkében meghatározott, a támogatás mértékére vonatkozó követelményeknek a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti kérelem egészét tekintve kell teljesülniük. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. és 35. cikkében meghatározott támogatás – a 89/2017/EU bizottsági végrehajtási rendelet 9. cikke szerinti kérelem egészét tekintve – a működési programban jóváhagyott, egymáshoz viszonyított arányában vehető igénybe.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

Stratégiai feladatokhoz kapcsolódó intézkedések
1. Kutatási tevékenységek
Gyakorlatorientált kutatás-fejlesztési és innovációs programok végrehajtása. A termelési folyamatok és a környezet kapcsolatrendszerének elemzése. Értékes magyar fajták, valamint a Magyarországon termesztésbe vonható piacképes külföldi fajták használatát elősegítő technológiák kialakítása. Ellenőrzési és monitoring módszerek kidolgozása.
Az intézkedés keretében elszámolható költségek: alkalmazott kutatási tevékenység intenzitásának növeléséhez szükséges projektköltségek biztosítása, fajtakísérletek, tápanyagkísérletek költségei, laborköltségek, műszerek, mint mikroszkóp, refraktométer, kísérleti „kert” kialakításának specifikus költségei szerződés, költségkalkuláció és kísérleti dokumentáció alapján. Meteorológiai állomás, web alapú rovarcsapda, termelői web kamera, a kutatási eredmények hasznosulását elősegítő ismeretátadás költségei.
2. Korszerű szaktanácsadói hálózat kialakítása
A kor követelményeinek megfelelő, a zöldség-gyümölcs ágazat fejlesztését szolgáló szaktanácsadási rendszer kialakítása. Az innovációk hasznosításának feltétele egy működőképes ágazati szaktanácsadói hálózat, amelyen keresztül a legújabb eredmények el tudnak jutni a termelőhöz, amelyhez szükséges a szaktanácsadók képzése az erre szakosodott felsőoktatási intézményekben, valamint rendszeres továbbképzés biztosítása a kutatóhelyeken. Ezen képzések lebonyolításához biztosítani kell külföldi és belföldi gyakorlati helyszíneket.
Az intézkedés keretében elszámolható költségek: zöldség-gyümölcs termesztéstechnológia, talaj- és növényvédelmi, valamint „post harvest” tevékenységet érintő szaktanácsadáshoz kapcsolódó külföldi és belföldi külső szaktanácsadó igénybevételével kapcsolatos költségek; belső szaktanácsadók képzési költségei; szerződéshez kapcsolódó költségkalkuláció a tevékenység dokumentációja és szakmai teljesítésigazolás alapján.
3. Az ágazati termékmarketing-tevékenység ösztönzése
A zöldség-gyümölcs fogyasztás ösztönző programok felvilágosítják a fogyasztókat a zöldség- és gyümölcsfélék fogyasztásának egészségmegőrző hatásairól és ösztönzik a napi többszöri fogyasztást, ezáltal az egészségesebb táplálkozást. A hazai termékek fogyasztásának ösztönzése a termelésbővítést is szolgálja. A termelési szezonhoz igazított termékpromóció az egyik leghatékonyabb fogyasztás ösztönző eszköz. A zöldség-gyümölcs, mint vezető export ágazat külpiaci jelenlétét meglévő és leendő célpiacainkon információgyűjtésre és -elemzésre alapozott üzletember- és partnertalálkozók szervezésével, valamint a tervszerű kiállítási jelenlét biztosításával kell erősíteni. A várható termelésbővülés levezetésére fel kell mérni a meglévő és a potenciális belföldi és külföldi piaci igényeket (termékkör, minőség, ár), a jelenlegi értékesítési csatornákat és azok fejlesztési lehetőségeit, továbbá az új értékesítési csatornák kialakításának lehetőségeit.
Az intézkedés keretében elszámolható költségek: A szakmaközi szervezet által elfogadott marketingstratégia végrehajtásához kötődő belpiaci marketing és külpiaci marketing költsége, termékpályák szerinti piackutatás a külföldi és a belföldi piacokról, üzletember találkozó egyes költségei. Szóróanyagok, kiállítás, kóstoltatás, a kóstoltatásra szánt termék értékének elszámolása (a felhasznált mennyiség külső fél általi igazolása mellett, az érintett időpontban igazolt értékesítési árak figyelembevételével), egyéni marketing megjelenés, belföldi piackutatás, weboldal kialakítása, fejlesztése, termékreklám.
4. Egységes ágazati minőségrendszer: minőségtanúsítási rendszer keretében előállított minőségellenőrzött vegyszermentes termék
A minőségellenőrzésekhez és a költséghatékonyság fokozásához fejleszteni kell a műszerellátottságot és egységesíteni kell az ellenőrzési folyamatokat. A forgalmazás tekintetében egy egységes zöldség-gyümölcs védjegy- és minőségtanúsítási rendszert kell létrehozni. Az eredetvédelem uniós oltalmára (OEM/OFJ) való bejelentéshez szükséges termékleírásokat kell készíteni. A minőségrendszerhez történő csatlakozás feltételeiről megfelelően kell tájékoztatni a termelőket, és ösztönözni kell az ahhoz való csatlakozást.
Az intézkedés keretében elszámolható költségek: a minőségügyi rendszer, eredetvédett és földrajzi árujelző szakmai és formai követelményeknek megfelelő termékleírások elkészítése, védjegy kidolgozása (tanúsítási költségek, ellenőrzési rendszer kiépítése és fenntartása, és termék érzékszervi és analitikai, mikrobiológiai bevizsgálásának költségei talajvizsgálat költségei szermaradvány ellenőrzés költségei), laborfejlesztés. Szermaradék vizsgálatok költségei, minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, meglévők fejlesztése, új tagok bevonása, tanúsítványok, vállalati védjegyek, minőségtanúsítási rendszerek kialakítása, fenntartása, a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó vállalatirányítási rendszer kialakítása, fejlesztésének költségei, az egységes minőség érdekében végzett folyamatos monitoring, vizsgálatok költségei.
5. Az értéklánc-menedzsment fejlesztése
Az egyes termékek esetében a termelés és a kínálat összehangolása alapvető jelentőségű a piaci igények kielégítése szempontjából. A termelés, tárolás, áruvá készítés technológiai színvonala sok esetben nem tesz lehetővé egy tervezhetően stabil, magas hozamelérést és egész évben megfelelő árumennyiségnek a piacon történő biztosítását. A megváltozott piaci keresletre a hiányos „post-harvest” technológia okán a magyar termelés csak késve tud reagálni. A termékek, a költségek és az információ áramlása a termeléstől a fogyasztásig tartó értéklánc során eltérő mértékű, sok esetben hiányos. A hiányos raktározási, logisztikai eszközök és az elavult feldolgozói technológia fejlesztésének első lépéseként szükséges a termelői és feldolgozói kapacitások felmérése (tárolókapacitás, hűtőkapacitás stb.), azok hatékony rendszerbe foglalt hasznosítása. Egyes termékek vonatkozásában történő modell kidolgozása kedvező hatással lenne az értéklánc-menedzsment fejlesztésére és a termelők alkupozíciójának megerősödésére. Az értéklánc modellek kidolgozása a logisztikai rendszerek alkalmazására irányuló beruházások hatékonyságát is növeli.
Az intézkedés keretében elszámolható költségek: termelői és feldolgozói kapacitások felmérésének költsége, termékpálya elemzéseken alapuló értéklánc-menedzsment modellek kidolgozása, a végrehajtáshoz szükséges fejlesztési és beruházási költségek (válogatás, osztályozás és csomagolás gépesítettségének növelése, tárolás feltételeinek bővítése első szintű feldolgozás eszközeinek beszerzése, kapacitásuk növelése, informatikai rendszerek fejlesztése). A nyomon követéshez, illetve a kapacitás és értéklánc-menedzsment modellek működéséhez szükséges szoftver- és eszközbeszerzés, részvételi költségek, ahol a bérleti költség nem haladja meg az adott időszakra elszámolt amortizáció mértékét.

2. melléklet az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelethez9

Termékmarketing-program
Célja a magyar zöldség-gyümölcs termékek népszerűsítése a piaci többletértékesítés elérése érdekében.
Elsődleges cél a fogyasztásösztönzés, a friss és feldolgozott zöldség, és gyümölcs termékek ismertségének növelése, megbízhatóságuk megjelenítése
Másodlagos célok a
1. belföldi fogyasztásösztönzés háttértámogatása;
2. belföldi fogyasztói szokások aktív változtatása;
3. külföldi fogyasztásösztönzés és értékesítés-növelés;
4. külföldi fogyasztásösztönző médiakampány;
5. külföldi partnerkapcsolat-fejlesztés.
A zöldség-gyümölcs termékmarketing-program kiemelt tevékenységelemei a következők:
A) Nemzetközi termékpromóció:
1.) Nemzetközi kiállításokon való aktív magyar kiállítói részvétel
2.) Exportpiacokon fogyasztásösztönző médiakampány megvalósítása
3.) Nemzetközi szakember találkozók szervezése
B) Belföldi termékpromóció:
1.) Termékkóstoltatások
2.) Országos fogyasztásösztönző médiakampány
3.) Hazai kiállításokon aktív zöldség-gyümölcs kiállítói részvétel
4.) Termékspecifikus szakmai konferenciák megvalósítása
Kiemelt termékek: paprika, paradicsom, dinnye, torma, gomba, meggy, kajszibarack, alma, szilva, bodza, szamóca, konzerv zöldség- és gyümölcstermékek, gyorsfagyasztott zöldség- és gyümölcstermékek
A működési programhoz csatolandó akciótervnek a következőket kell tartalmaznia:
1. a termékmarketing-programba bevont zöldség-gyümölcstermékek és piacaik ismertetése,
2. a termékspecifikus marketingcélok felsorolása,
3. a célcsoportok és célterületek bemutatása,
4. a reklám, promóció tartalmának leírása,
5. a tervezett tevékenységek, üzenetek, kommunikációs és értékesítési csatornák bemutatása,
6. az időpontok, helyszínek felsorolása,
7. a költségtípusok és költségkalkulációk bemutatása,
8. a megvalósításban részt vevő személyek felsorolása.

3. melléklet az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelethez10

4. melléklet az 53/2016. (VII. 21.) FM rendelethez

A működési alap kiegészítő nemzeti támogatása és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikkében hivatkozott támogatás kifizetése iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása
1. A kérelmező azonosító adatai.
1.1. A kérelmező ügyfél-azonosítója.
2. Kapcsolattartási információk.
3. A jogosultság évének megjelölése, az érintett időszak pontos behatárolásával.
3.1. A működési program tárgyévi kiadásai alapján igényelt támogatás összegének pontos megjelölése, a támogatás alapját képező kiadások, a hozzájuk tartozó számlák.
4. A termelői szervezet és tagok által befizetett működési hozzájárulás összege.
5. A jóváhagyott működési programnak a termelői szervezet befolyásán kívül eső, a kérelemben megjelölt okokból a program évét követő április 30-ig megvalósítani kívánt intézkedésének megjelölése, ezen intézkedések alapján igényelt támogatás összege.
6. Az igényelt támogatás összegének intézkedésenként történő feltüntetése.
6.1. A be nem takarítás intézkedés adatai, ideértve annak működési program szerinti megnevezését, a be nem takarított zöldség-gyümölcs megjelölését, a betakarítás módjának, időpontjának, helyszínének, területnagyságának, és a kérelmezett kompenzáció összegének feltüntetésével, továbbá a be nem takarítást engedélyező döntés számát.
6.2. Az árukivonás adatai, különösen az ingyenes szétosztással történő piacról történő árukivonás intézkedéssel érintett termék megnevezése, a kivonni szándékozott termék mennyisége, a fogadó szervezet neve, azonosító adata, az áru csomagolására, szállítására és kivonására vonatkozó adatok.
7. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
8.11 Csatolt dokumentumok [az értékesített termék értékét alátámasztó számlák, illetve a bérköltségek főbb adatait tartalmazó, a Magyar Államkincstár általa honlapján közzétett nyomtatványok; a 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 26. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatás; a megvalósított intézkedések kapcsán a szerződések, teljesítésigazolások, számlák, a megvalósítást igazoló dokumentumok, kifizetést igazoló dokumentumok másolatai].
9. Keltezés, a kérelmező (cégszerű) aláírása.
1

A rendeletet a 30/2019. (VI. 25.) AM rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte 2019. szeptember 1. napjával.

2

A 2. §-t az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (1) bekezdése a 6/2018. (VI. 22.) AM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése a 6/2018. (VI. 22.) AM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (4) bkeezdését az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 36. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 4. § az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 36. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdését a 6/2018. (VI. 22.) AM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. § az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 36. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a 6/2018. (VI. 22.) AM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 3. mellékletet az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte.

11

A 4. melléklet 8. pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 118. §-a, az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére