• Tartalom

2016. évi LVI. törvény

2016. évi LVI. törvény

az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról1

2016.06.16.

1. § (1) Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Stv.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az elítélés a törvény alapján semmis, amelynek igazolása a Kúria hatáskörébe tartozik.
(2) A semmisség igazolása iránti eljárásra a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) rendelkezései irányadók az alábbi eltérésekkel:
a) a semmisség igazolását indítványozhatja a terhelt, a védő, a terhelt hozzátartozója és a legfőbb ügyész;
b) amennyiben a semmisséget a terhelt, a védő vagy a terhelt hozzátartozója indítványozza, úgy be kell szerezni a legfőbb ügyész indítványát;
c) a Kúria az indítványról tanácsülésen vagy nyilvános ülésen határoz;
d) a Kúria a semmisséget végzéssel igazolja vagy a semmisség igazolását megtagadja;
e) a Kúria határozata ellen fellebbezésnek helye nincs;
f) a Be. 555. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt megszüntetési ok nem alkalmazható;
g) a bűnügyi költséget az állam viseli.”

(2) Az Stv. a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénynek a semmisség igazolása iránti eljárás hatékonyabb működése érdekében szükséges módosításáról szóló 2016. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor folyamatban levő ügyeket az eljáró bíróságok haladéktalanul átteszik a Kúriához. A Kúria ezen ügyekben a semmisség igazolása iránti eljárást e törvénynek a Módtv.-vel megállapított szabályai alapján folytatja le.”

2. § Ez a törvény 2016. június 16-án lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 8. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére