• Tartalom

57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról1

2016.09.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a § a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 2015/2016 borpiaci év során és azt követően benyújtott és jóváhagyott egyéni tervben csak olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely esetében az ültetést és a támrendszer létesítését legkésőbb 2018. július 15-ig elvégzik.
(10) A 2016/2017 borpiaci év során egyéni terv legfeljebb 10 hektár területre nyújtható be.”

2. § Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Egyéni tervet benyújtani a 2016/2017 borpiaci évben 2016. november 2. és 2016. november 30. között lehet. A benyújtás időpontjának az egyéni terv postára adásának napja minősül.”

3. § Az R. 10. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem igényelhető támogatás az olyan területre)

b) amelyre vonatkozóan 2004. május 1. után szerkezetátalakítási támogatás kifizetése történt;”

4. § Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az MVH az egyéni terveket 124 077 000 euró összeg erejéig hagyja jóvá.”

5. § Az R. 13. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az MVH az egyéni tervet részben elutasítja, ha)

i) a 2016/2017 borpiaci év során benyújtott egyéni tervben megjelölt területnagyság meghaladja a 10 hektárt.”

6. § Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben a támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton az MVH részére kell benyújtani. A támogatási kérelem legvégső benyújtási határideje 2018. július 15.”

7. § Az R. 17. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(Az MVH a támogatási kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha)

l) azt a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci év után nyújtották be.”

8. § Az R. 16. alcíme a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § (1) Azon kérelmező, akinek a 2015/2016 borpiaci évben benyújtott egyéni terve e rendeletnek a benyújtás időpontjában hatályos 11. § (3) bekezdésében meghatározott keretösszeg kimerülése miatt végzéssel érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került és annak bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban, a 7. melléklet szerinti fenntartó vagy a 8. melléklet szerinti részben fenntartó nyilatkozatot nyújthat be a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról szóló 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet hatálybalépésétől számított 21 napon belül az MVH részére.
(2) A fenntartó vagy a részben fenntartó nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg lehetőség van az (1) bekezdés szerinti egyéni terv módosítására azzal, hogy
a) az eredetileg igényelt, a tevékenységgel érintett területnagyságnál nagyobb igény nem jelölhető meg;
b) a módosítást alátámasztó dokumentumokat (módosított egyéni terv betétlap, tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély másolata, eredeti hozzájáruló nyilatkozat) a fenntartó vagy a részben fenntartó nyilatkozathoz csatolni kell;
c) amennyiben a megvalósítás tervezett borpiaci éve változik, úgy azt a módosított egyéni terv betétlap benyújtásával kell kérelmezni, továbbá az ültetési munkák tekintetében nyilatkozat benyújtásával a 2017/2018 borpiaci év is megjelölhető.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti egyéni tervben a jóváhagyható összterület nagysága meghaladta a 10 hektárt, a kérelmező kizárólag részben fenntartó nyilatkozatot nyújthat be. A részben fenntartó nyilatkozatban megjelölt jóváhagyható összterület nagysága nem haladhatja meg a 10 hektárt.”

9. § Az R. 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg)

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103q. cikke, valamint”

10. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

1. melléklet az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelethez

Szőlőültetvény szerkezetátalakítás és -átállítás esetén a beruházással kapcsolatban felmerülő költségek tekintetében támogatható összegek
I.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen kívül, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Hektáronkénti támogatási összegek

2.

Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén

Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén

3.

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

4.

A szaporítóanyag típusa

A szaporítóanyag mennyisége

A szaporítóanyag kategóriája

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

5.

ültetési munka

oltvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

5085

4815

3390

3120

6.

standard

4448

4178

2963

2693

7.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

4148

3878

2760

2490

8.

standard

3705

3435

2468

2198

9.

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

4320

4050

2880

2610

10.

standard

3975

3705

2648

2378

11.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

3615

3345

2408

2138

12.

standard

3443

3173

2295

2025

13.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)

3705

3435

2468

2198

14.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)

4410

4140

2940

2670

15.

támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával

2625

2355

1748

1478

16.

kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és
10% vagy az alatti

225

225

225

225

17.

kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 10% feletti

450

450

450

450

18.

támogatás csökkentés, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik

413

413

413

413

19.

kompenzáció kieső termelés miatt

1350

1350

1350

1350

II.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen kívül, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

+

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Hektáronkénti támogatási összegek

2.

Borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén

Borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén

3.

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

4.

A szaporítóanyag típusa

A szaporítóanyag mennyisége

A szaporítóanyag kategóriája

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

5.

ültetési munka

oltvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

4065

3795

2708

2438

6.

standard

3555

3285

2963

2693

7.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

3315

3045

2760

2490

8.

standard

2963

2693

2468

2198

9.

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

3450

3180

2295

2025

10.

standard

3180

2910

2648

2378

11.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

2888

2618

2408

2138

12.

standard

2753

2483

1830

1560

13.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)

2963

2693

1973

1703

14.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)

3525

3255

2348

2078

15.

támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával

2100

1830

1395

1125

16.

kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
5% feletti és
10% vagy az alatti

225

225

225

225

17.

a támogatási összeg növelésének mértéke tevékeny-
ségenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
10% feletti

450

450

450

450

18.

támogatás csökkentés, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik

413

413

413

413

19.

kompenzáció kieső termelés miatt

1350

1350

1350

1350

III.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Hektáronkénti támogatási összegek

2.

Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén

Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén

3.

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

4.

A szaporítóanyag típusa

A szaporítóanyag mennyisége

A szaporítóanyag kategóriája

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

5.

ültetési munka

oltvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

6780

6420

4520

4160

6.

standard

5930

5570

3950

3590

7.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

5530

5170

3680

3320

8.

standard

4940

4580

3290

2930

9.

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

5760

5400

3840

3480

10.

standard

5300

4940

3530

3170

11.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

4820

4460

3210

2850

12.

standard

4590

4230

3060

2700

13.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)

4940

4580

3290

2930

14.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)

5880

5520

3920

3560

15.

támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával

3500

3140

2330

1970

16.

kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és
10% vagy az alatti

300

300

300

300

17.

kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 10% feletti

600

600

600

600

18.

támogatás csökkentés, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik

550

550

550

550

19.

kompenzáció kieső termelés miatt

1800

1800

1800

1800

IV.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén, a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Hektáronkénti támogatási összegek

2.

Borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén

Borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén

3.

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

4.

A szaporítóanyag típusa

A szaporítóanyag mennyisége

A szaporítóanyag kategóriája

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

5.

ültetési munka

oltvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

5420

5060

3610

3250

6.

standard

4740

4380

3950

3590

7.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

4420

4060

3680

3320

8.

standard

3950

3590

3290

2930

9.

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

4600

4240

3060

2700

10.

standard

4240

3880

3530

3170

11.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

3850

3490

3210

2850

12.

standard

3670

3310

2440

2080

13.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)

3950

3590

2630

2270

14.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)

4700

4340

3130

2770

15.

támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával

2800

2440

1860

1500

16.

kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
5% feletti és
10% vagy az alatti

300

300

300

300

17.

a támogatási összeg növelésének mértéke tevékeny-
ségenként, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése
10% feletti

600

600

600

600

18.

támogatás csökkentés, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik

550

550

550

550

19.

kompenzáció kieső termelés miatt

1800

1800

1800

1800

V.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén, a 2016/2017 borpiaci évben benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Hektáronkénti támogatási összegek

2.

Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén

Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén

3.

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

4.

A szaporítóanyag típusa

A szaporítóanyag mennyisége

A szaporítóanyag kategóriája

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

5.

ültetési munka

oltvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

4470

4240

2980

2750

6.

standard

3910

3680

2610

2370

7.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

3650

3410

2430

2190

8.

standard

3260

3020

2170

1930

9.

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

3800

3560

2530

2300

10.

standard

3500

3260

2330

2090

11.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

3180

2940

2120

1880

12.

standard

3030

2790

2020

1780

13.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)

3260

3020

2170

1930

14.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)

3880

3640

2590

2350

15.

támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával

2310

2070

1540

1300

16.

kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és
10% vagy az alatti

200

200

200

200

17.

kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 10% feletti

400

400

400

400

18.

támogatás csökkentés, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik

360

360

360

360

19.

kompenzáció kieső termelés miatt

1190

1190

1190

1190

VI.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén, a 2016/2017 borpiaci évben benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Hektáronkénti támogatási összegek

2.

Borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén

Borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén

3.

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

FAJTAVÁLTÁS

ÁTTELEPÍTÉS

4.

A szaporítóanyag típusa

A szaporítóanyag mennyisége

A szaporítóanyag kategóriája

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

Igénybe vehető maximális támogatási összegek nem konvergencia régió esetében (EUR/ha)

5.

ültetési munka

oltvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

3580

3340

2380

2150

6.

standard

3130

2890

2610

2370

7.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

2920

2680

2430

2190

8.

standard

2610

2370

2170

1930

9.

dugvány

5000 tő/ha és a felett

bázis, certifikált

3040

2800

2020

1780

10.

standard

2800

2560

2330

2090

11.

5000 tő/ha alatt

bázis, certifikált

2540

2300

2120

1880

12.

standard

2420

2180

1610

1370

13.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett)

2610

2370

1740

1500

14.

támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság és az alatt)

3100

2860

2070

1830

15.

támrendszer létesítés
5 huzalnál kevesebb kialakításával

1850

1610

1230

990

16.

kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 5% feletti és
10% vagy az alatti

200

200

200

200

17.

kiegészítő támogatás, ha a támogatással érintett terület átlagos lejtése 10% feletti

400

400

400

400

18.

támogatás csökkentés, ha a telepítendő szaporítóanyag házi szőlőiskolából származik

360

360

360

360

19.

kompenzáció kieső termelés miatt

1190

1190

1190

1190

VII.        Az I–VI. pontokban megjelölt támogatások esetén:
    1.    a terület nagyfokú lejtéséért járó kiegészítő támogatás kifizetése az ültetési munka művelet kifizetésével együtt történik,
    2.    a pénzbeli kompenzáció kifizetése az ültetési munka művelet kifizetésével együtt történik,
    3.    a házi szőlőiskolából származó szaporítóanyag telepítése esetén a táblázatban megjelölt összeg az ültetési munka műveletből kerül levonásra.

2. melléklet az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelethez

Fenntartó nyilatkozat
Alulírott ............................................................................ (név), ......................................... (MVH ügyfél-azonosító) nyilatkozom, hogy az MVH által ............................. iktatószámon jogerősen, kizárólag a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 11. § (4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasított egyéni tervemet az egyéni tervben szereplő valamennyi összefüggő terület tekintetében fenntartom. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH döntésével kapcsolatosan bírósági felülvizsgálat van folyamatban, úgy nem vagyok jogosult fenntartó nyilatkozatot benyújtani.
Kelt: .................................................... (helység, dátum)
..............................................................
aláírás1.

3. melléklet az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelethez

Részben fenntartó nyilatkozat
Alulírott ............................................................. (név), ...................................................... (MVH ügyfél-azonosító) nyilatkozom, hogy az MVH által ………….……. iktatószámon jogerősen, kizárólag a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 11. § (4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasított egyéni tervemet az alábbi összefüggő terület(ek) tekintetében fenntartom:

Helység

Helyrajzi szám

A tevékenységgel érintett területnagyság
(ha)

 

 

 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az MVH döntésével kapcsolatosan bírósági felülvizsgálat van folyamatban, úgy nem vagyok jogosult részben fenntartó nyilatkozatot benyújtani.
Kelt: .................................................... (helység, dátum)
..............................................................
aláírás2.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 2. napjával.

1.

    Figyelem! A fenntartó nyilatkozat alapján az egyéni tervben a jóváhagyható összterület nagysága nem haladhatja meg a 10 hektárt.
    Fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a kérelmező jogosult, akinek a 2015. november 16. és december 15. közötti időszakban benyújtott egyéni tervét
–    az MVH a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint
–    az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban.

2.

    Figyelem! A részben fenntartó nyilatkozat alapján az egyéni tervben jóváhagyható összterület nagysága nem haladhatja meg a 10 hektárt.
    Részben fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a kérelmező jogosult, akinek a 2015. november 16. és december 15. közötti időszakban benyújtott egyéni tervét
–     az MVH a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint
–    az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére