• Tartalom

59/2016. (XII. 27.) BM rendelet

59/2016. (XII. 27.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról1

2016.12.30.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5., 8., 21., 22. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. §, valamint az 1. melléklet 3. és 5. pontja tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az R. 1. melléklet 2. pontjának 2.1. alpontja.

3. § Ez a rendelet 2016. december 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 59/2016. (XII. 27.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 1. pontjának 1.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.11. az EKOP 2.2.1 „Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő)” című projekt keretei között megvalósított IAAS számítási-, és tárolókapacitást nyújtó „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer üzemeltetése;”
2. Az R. 1. melléklet 1. pontjának 1.17. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.17. az önkormányzati ASP rendszer – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerinti – üzemeltetése az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján;”
3. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.51–1.52. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.51. az állami adó- és vámhatóság, számlák elektronikus adatszolgáltatását befogadó rendszerének informatikai üzemeltetése;
1.52. a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című projekt keretében megvalósuló Kormányzati Adatközpont infrastruktúra rendszer üzemeltetése, beleértve az informatikai és kommunikációs infrastruktúra üzemeltetésére alkalmas létesítmény – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozatban nevesített felhő alapú szolgáltatásokat is nyújtani képes Kormányzati Adatközpont – alapinfrastruktúrájának és rendszerelemeinek üzemeltetése is.”
4. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.14. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.14. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött egyedi szolgáltatási megállapodás vagy közszolgáltatási szerződés alapján, az 1.52. pont szerinti Kormányzati Adatközpont infrastruktúra rendszer üzemeltetéséhez és – üzemeltetési időszakban – további kapacitásbővítéséhez szükséges fejlesztési feladatok ellátása, beleértve az informatikai és kommunikációs infrastruktúra üzemeltetésére alkalmas – az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról szóló 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozatban nevesített felhő alapú szolgáltatásokat is nyújtani képes Kormányzati Adatközpont – létesítményi környezetének, alapinfrastruktúrájának és rendszerelemeinek fejlesztése is.”
5. Az R. 1. melléklet 3. pontja a következő 3.13. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztésében működik közre:)
„3.13. Az 1.51. pont szerinti számla elektronikus adatszolgáltatását befogadó állami adó- és vámhatósági rendszer.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 31-én.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére