• Tartalom

6/2016. (X. 12.) KKM rendelet

6/2016. (X. 12.) KKM rendelet

a rangadományozás és ranghasználat részletes szabályairól

2022.12.23.

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 5a. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 E rendelet hatálya

a) Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteire, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseleteire, Magyarország kereskedelmi képviseleteire, továbbá

b) Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletére (a továbbiakban: EU ÁK)

kihelyezett kormánytisztviselő (a továbbiakban: kihelyezett) részére történő rangadományozásra és ranghasználat engedélyezésére terjed ki, ide nem értve a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben (a továbbiakban: Külszoltv.) a köztársasági elnök hatáskörébe utalt rangadományozások körét.

2. A diplomáciai rangok, valamint az első diplomáciai rang adományozása

2. § (1) A kormánytisztviselő részére a külpolitikáért felelős miniszter, az EU ÁK vonatkozásában az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter adományozhat rangot meghatározott feltételek fennállása esetén.

(2) A Külszoltv.-ben és a (3)–(7) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a kormánytisztviselő részére a (3)–(7) bekezdésben meghatározott rangok adományozhatók.

(3) Segédattaséi rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott, harmincadik életévét be nem töltött kormánytisztviselő, ha a Külszoltv. szerinti kihelyező szerv (a továbbiakban: kihelyező szerv) vezetője által rendeletben meghatározott szakmai vizsgakövetelményeket (a továbbiakban: szakmai vizsga) legalább „megfelelt” eredménnyel teljesítette.

(4) Attaséi rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott, harmincadik életévét be nem töltött kormánytisztviselő, ha

a) a szakmai vizsgát „kiválóan megfelelt” eredménnyel teljesítette, vagy

b) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama a két évet meghaladja.

(5) III. osztályú titkári rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő,

a) aki harmincadik életévét betöltötte, vagy

b) aki a huszonnyolcadik életévét betöltötte, és

ba) a szakmai vizsgán „kiválóan megfelelt” eredményt ért el, vagy

bb) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama az öt évet meghaladja.

(6) II. osztályú titkári rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő,

a) aki a harmincötödik életévét betöltötte, vagy

b) aki a harmincharmadik életévét betöltötte, és

ba) a szakmai vizsgán „kiválóan megfelelt” eredményt ért el, vagy

bb) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama a kilenc évet meghaladja.

(7) I. osztályú titkári rangot kap a diplomata munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselő,

a) aki a negyvenedik életévét betöltötte, vagy

b) aki a harmincnyolcadik életévét betöltötte, és

ba) a szakmai vizsgán „kiválóan megfelelt” eredményt ért el, vagy

bb) kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartama a tizennégy évet meghaladja.

3. Az előmenetel általános rendje, valamint a soros előléptetés

3. § (1) A diplomáciai rangokban való soros előmenetel – függetlenül attól, hogy a kormánytisztviselő külföldön vagy a kihelyező szervnél teljesít szolgálatot – folyamatos.

(2) A segédattaséi, az attaséi, a III. osztályú titkári, a II. osztályú titkári és az I. osztályú titkári rang az előmenetelhez kapcsolódik.

(3) A kormánytisztviselő

a) segédattaséi rangban két év,

b) attaséi rangban három év,

c) III. osztályú titkári rangban négy év,

d) II. osztályú titkári rangban öt év

elteltével a soron következő rangba lép.

(4) A kihelyező szervvel ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő korábbi legmagasabb diplomáciai rangját kapja, kivéve, ha a (3) bekezdés alapján adományozható rang számára kedvezőbb.

4. Soron kívüli előléptetés

4. § (1) Soron kívüli előléptetésnek minősül a 3. § (3) bekezdésben meghatározott várakozási idő eltelte előtti következő, illetve magasabb rang adományozása. Soron kívüli előléptetés keretében a Külszoltv. 13. § (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott bármely rang adományozható.

(2) Attaséi és III. osztályú titkári rangba történő soron kívüli előléptetésre a Külszoltv. 32. § (1) bekezdése alapján legkorábban a soros előléptetés esedékessége előtt egy évvel, II. osztályú és I. osztályú titkári rangba a soros előléptetés esedékessége előtt legkorábban két évvel kerülhet sor.

5. Tanácsosi rangok adományozása

5. § (1) II. osztályú tanácsosi rang adományozható annak az I. osztályú titkári rangban levő kormánytisztviselőnek, aki munkáját tartósan magas színvonalon látja el.

(2) I. osztályú tanácsosi rang annak a II. osztályú tanácsosi rangban levő kormánytisztviselőnek adományozható, aki munkáját tartósan kimagasló színvonalon látja el.

6. A diplomáciai ranghasználat engedélyezése

6. §2 Ha hivatali, vagy diplomáciai feladat ellátása indokolja, az ilyen feladat ellátásának idejére a kihelyezett részére diplomáciai rang használata, illetve magasabb diplomáciai rang használata engedélyezhető, ugyanakkor a kihelyezettet adminisztratív és technikai munkakör betöltése esetén a Külszoltv. 1. melléklete alapján a munkakörhöz tartozó szorzó szerinti devizailletmény, diplomata munkakör betöltése esetén a részére adományozott diplomáciai rang szerinti devizailletmény illeti meg.

7. A diplomáciai rang visszavonása

7. § (1) A diplomáciai rangot a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésével – ide nem értve a kihelyező szerv állományából történő nyugdíjba vonulás esetét – automatikusan visszavontnak kell tekinteni.

(2)3 A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának fenntartása mellett a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyével más kormányzati igazgatási, illetve közigazgatási szervvel történő jogviszony létesítés, fizetés nélküli, szabadság, tartós külszolgálati vagy kormányzati kirendelés esetén meglévő diplomáciai rangját megtartja, az előmeneteli rendben történő előrehaladásra, illetve a rang használatára azonban csak a kihelyező vezető ezirányú döntése esetén van lehetőség.

(3) A külpolitikáért felelős miniszter, valamint az EU ÁK tekintetében az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter – fegyelmi büntetés kiszabását követően, minősítés vagy teljesítményértékelés eredményeképpen, indokolás mellett – bármely kormánytisztviselőt diplomáciai, illetve konzuli rangjában visszaléptetheti, illetve e rangokat bármikor visszavonhatja.

8. Konzuli rangok adományozása és használatuk engedélyezése

8. § (1) A külpolitikáért felelős miniszter – megbízatásának időtartamára – főkonzullá nevezi ki az önálló főkonzulátus vezetésével általa megbízott kormánytisztviselőt.

(2) Önálló konzuli képviseletre kihelyezett, konzuli feladatokat ellátó kormánytisztviselő számára tartós külszolgálatának időtartamára a külpolitikáért felelős miniszter hivatásos konzuli rangként alkonzuli, konzuli, valamint főkonzuli rangot adományoz, ha a kormánytisztviselő eredményes konzuli szakmai vizsgát tett. A konzuli rangokban nem lehetséges soros előmenetel.

(3) A kormánytisztviselő konzuli rangja nem érinti a diplomáciai rangban való folyamatos előmenetelét.

9. A konzuli rang visszavonása, a használatára való jogosultság megszűnése

9. § A hivatásos konzuli rang, illetve a használatára való jogosultság a külszolgálat befejezésével egyidejűleg szűnik meg. A főkonzuli rangot a megbízatás alóli felmentéssel egyidejűleg a külpolitikáért felelős miniszter vonja vissza.

10. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § a) pontja, a 8–9. § és a 12. § 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.

11. § Az e rendelet hatálybalépésekor diplomáciai ranghasználatra jogosult, munkaviszony keretében tartós külszolgálatot teljesítő kiküldött diplomáciai ranghasználatra való jogosultságát e rendelet hatálybalépése nem érinti.

12. §4

1

Az 1. § záró szövegrésze a 21/2022. (XII. 22.) KKM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 6. § a 12. §-sal megállapított szöveg.

3

A 7. § (2) bekezdése a 21/2022. (XII. 22.) KKM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére