• Tartalom

60/2016. (IX. 14.) FM rendelet

az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosításáról1

2016.09.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet [a továbbiakban: 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet] 1. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„6. összevont termékkategória: azon termékek együttese, amelyek esetében a 15. §-ban meghatározott támogatási alap felső határa azonos.”

2. § (1) A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kérelmező a 2016/2017. tanévre új szállítási szerződést köthet olyan nevelési-oktatási intézmény ellátására, amely a program 2016/2017. tanévére vonatkozóan nem rendelkezik MVH által jóváhagyott szállítási szerződéssel. A kérelmező köteles az e célból kötött szállítási szerződés vagy szerződések jóváhagyása iránti kérelmét, a 2016. augusztus 31-e után megkötött szállítási szerződését vagy szerződéseit, valamint az e rendelet szerint csatolandó egyéb dokumentumokat 2016. október 1. és október 14. között a 6. §-ban foglaltak szerint megküldeni az MVH részére. A benyújtási határidő jogvesztő. A 2016/2017-es tanévre vonatkozó, MVH által 2016. július 31-ig jóváhagyott szerződések módosítása iránti kérelmet az MVH elutasítja.”
„(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 2016/2017-es tanévi szállítási időszakok vonatkozásában a kérelmező az (1a) bekezdésben foglaltak alapján további egy kérelmet nyújthat be.”
„(4a) Az MVH az (1a) bekezdésben foglaltak alapján benyújtott szállítási szerződés vagy szerződések jóváhagyása iránti kérelmek tárgyában 2016. december 15-éig döntést hoz.”

(4) A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A kérelmező jogosult – a szerződő partnerével történő közös megegyezés alapján – az azonos fenntartóhoz tartozó nevelési-oktatási intézmények között, azonos összevont termékkategórián belül termékmennyiséget átcsoportosítani. A kiosztott termékmennyiség nem haladhatja meg a szállítási szerződések jóváhagyására vonatkozó döntésben az egyes összevont termékkategóriákra jóváhagyott teljes tanévi mennyiséget. Az összevont termékkategóriák mennyiségi kereteinek vizsgálatakor az MVH a kifizetési kérelmek alapján jóváhagyott mennyiségeket veszi figyelembe.”
„(11) A (10) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 2016/2017. tanév augusztus 1. és október 31., valamint november 1. és december 31. közötti szállítási időszakai vonatkozásában, azon szerződés esetében, amelyet 2016. augusztus 31-e után kötöttek meg, a szállítás – a kérelmező felelősségére – az MVH szállítási szerződés jóváhagyása iránti kérelem tárgyában hozott döntése hiányában is megkezdhető, azonban kifizetési kérelem csak az MVH általi jóváhagyást követően nyújtható be.”

3. § A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet 14. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kérelmező a 2016/2017. tanév augusztus 1-től október 31-ig tartó időszakára vonatkozóan – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a 11. § (1a) bekezdésben foglaltak alapján benyújtott szállítási szerződése vagy szerződései alapján teljesített szállításokra további egy, önálló, az 5. mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelmet nyújthat be az MVH-hoz a 6. §-ban foglaltak szerint.”

4. § A 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

25. § (1) E rendeletnek az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosításáról szóló 60/2016. (IX. 14.) FM rendelettel [a továbbiakban: 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet] megállapított 1. § 6. pontját, valamint a 11. § (7) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 11. § (8) bekezdését a 60/2016. (IX. 14.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben nem kell alkalmazni.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére