• Tartalom

60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

60/2016. (XII. 29.) NGM rendelet

az egyes önkormányzati adózási és illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím, valamint az 1–6. melléklet tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

1. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya)

a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal), illetve a 2. § (3) bekezdés szerinti pénzügyi elszámolás megtörténtét igazoló szervre (a továbbiakban: igazoló szerv),”

(terjed ki.)

2. § Az R1. 2. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A járási hivatal a mellékletben meghatározott adatállományt naponta megküldi az igazoló szervnek, amely a kérelemazonosítóból ügyszámot képez, és még aznap elektronikus úton megkeresi a Kincstárt, hogy igazolja a pénzügyi elszámolás megtörténtét. A (2) bekezdésben foglalt esetben a járási hivatal megkeresésében az eljárási illeték összegét egy kérelemazonosító alatt összevontan kell feltüntetni. Az ügyazonosító a Kincstár által rendelkezésre bocsátott intézményazonosítóból és az ügyszámból áll. A Kincstár a megkereséstől számított 15 napon belül az igazoló szerv által közölt ügyazonosítóra és a bizonylat gyártójának kódjára (a továbbiakban: gyártókódra) hivatkozással közli az igazoló szervvel a megfizetett illeték összegét, a megfizetés időpontját és azt a tényt, hogy az adott készpénzátutalási megbízás azonosító számára és gyártókódjára érkezett-e korábban más szervtől megkeresés.
(4) A járási hivatal az (1) és a (2) bekezdésben említett hiányos befizetés esetén, valamint ha az igazoló szerv értesítése szerint a megfizetés nem vagy csak részben történt meg, haladéktalanul felhívja az ügyfelet, hogy 8 napon belül fizesse meg az eljárási illetéket. A fizetési kötelezettség mértékéről, módjáról és határidejéről, valamint a mulasztás jogkövetkezményéről az ügyfelet egyidejűleg tájékoztatja. A hiányzó illetéket azon az – igazoló szerv értesítése alapján történő felhívás esetén ügyazonosítóval ellátott – készpénzátutalási megbízáson kell megfizetni, amelyet a járási hivatal a hiánypótlási felhívással egyidejűleg ad át vagy küld az ügyfél részére. A tájékoztatás, felhívás megtörténtét a kérelemre fel kell vezetni, illetőleg az igazoló szerv értesítése alapján történő hiánypótlás esetén a nyilvántartásban rögzíteni kell.
(5) Az eljárási illeték hiánypótlási felhívásra történő megfizetésének ellenőrzése iránt a járási hivatal a felhívás közlésétől számított 8 nap elteltével a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ha az igazoló szerv értesítése szerint a megfizetés nem történt meg, a járási hivatal az eljárást megszünteti. Amennyiben az illetékfizetés csak részben történt meg, a járási hivatal az illetékhiányról leletet állít ki.”

3. § Az R1.

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában, 2. § (1) bekezdésében, továbbá a 4. § (1) bekezdésében az „az okmányirodánál, járási hivatalnál” szövegrész helyébe az „a járási hivatalnál” szöveg,

b) Az eljárási illeték megfizetése és a megfizetés ellenőrzése az okmányirodánál, járási hivataloknál alcímben az „az okmányirodánál, járási hivataloknál” szövegrész helyébe az „a járási hivataloknál” szöveg,

c) 3. §-ában az „Az okmányirodánál, járási hivatalnál” szövegrész helyébe az „A járási hivatalnál” szöveg,

d) 4. § (2) bekezdésében az „Az okmányiroda és a járási hivatal” szövegrész helyébe az „A járási hivatal” szöveg

lép.

4. § Hatályát veszti az R1.

a) 2. § (2) bekezdésében az „okmányirodánál,” szövegrész,

b) 4. § (3) bekezdésében „az okmányiroda és” szövegrész.

2. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illeték kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása

5. § Hatályát veszti az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illeték kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „ , az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében” szövegrész,

b) 4. §-a,

3. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

6. § Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R2. rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően]

b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évre a 18. melléklet, a 2017. évre és az azt követő évekre a 23. melléklet,”

(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

7. § (1) Az R2. rendelet

szerint módosul.

(2) Az R2. rendelet a 6. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.

4. Az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosítása

8. § (1) Az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3. rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati adóhatóság 7–18. § és 20. §, valamint az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutató szerint teljesíti adatszolgáltatását.”

(2) Az R3. rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az adatszolgáltatás során a települési önkormányzat elnevezését, a törzskönyvi azonosító számát (PIR), a székhelyét, adószámát, KSH-statisztikai számjelét, államháztartási egyedi azonosító számát (ÁHTI), a települési önkormányzat fekvése szerinti megyét, pénzügyi körzetét, településtípusát is fel kell tüntetni.”

(3) Az R3. rendelet „6. Adatszolgáltatás az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek fajtájáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerén keresztül adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott iparűzési adóbevallási nyomtatvány fogadására szolgáló Hivatali Kapu
a) létesítésének időpontjáról, KRID azonosítójáról,
b) azonosító adatában bekövetkezett változásról
a létesítést, illetve a változást követő hónap tizedik napjáig.
(2) A Kincstár a hozzá beérkezett adatokat tíz munkanapon belül feldolgozza és települések szerinti bontásban (a településhez tartozó KSH kód hozzárendelésével) elektronikus úton feldolgozható formátumban az állami adó- és vámhatóság részére elektronikus úton megküldi.”

(4) Az R3. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építményadó, a telekadó kivetési összesítőket településsorosan az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium holnapján közzétett útmutatóban meghatározottak szerint kell elkészíteni.”

(5) Az R3. rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § Az e rendelet szerinti, 2016. évről szóló, 2017. évben teljesítendő adatszolgáltatást az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett útmutató alapján kell teljesíteni.”

9. § Hatályát veszti az R3. rendelet

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

2. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

3. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez


1.    Az R2. rendelet 7. melléklet „A” jelű betétlap I. pont 5. alpontjában az „5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák száma:” szövegrész helyébe az „5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő, illetve a hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák száma:” szöveg lép.

2.    Az R2. rendelet 7. melléklet „B” jelű betétlap II. pont 5. alpontjában az „5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:” szövegrész helyébe az „5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő, illetve a hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:” szöveg lép.

4. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

5. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

6. melléklet a 60/2016. (XII. 29.) NGM rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére