• Tartalom

63/2016. (IX. 16.) FM rendelet

a beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás igénybevételének feltételeiről

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A támogatás célja, mértéke

1. § (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági termelő az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján, az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott mértékű támogatásra jogosult.

(2) Az átváltási árfolyamot az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkében és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikkében rögzítettek alapján kell meghatározni.

(3) A beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért járó támogatás vonatkozásában az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendeletet [a továbbiakban: 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet] kell alkalmazni.

2. A támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) E rendelet szerinti támogatásra az a mezőgazdasági termelő jogosult

a) akinek vagy amelynek a tejtermelő gazdasága az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer szerinti állatállománnyal tejet termel, és azt a 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet szerint jóváhagyott felvásárló (a továbbiakban: felvásárló) részére beszállítás útján értékesíti, és

b) aki vagy amely eleget tesz az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(2) A támogatás igénybevételére felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt álló mezőgazdasági termelő is jogosult, feltéve, hogy megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(3) A támogatás igénybevételéhez a mezőgazdasági termelőnek rendelkeznie kell a támogatási kérelemben megjelölt referencia időszakban (a továbbiakban: referencia időszak) és a kifizetési kérelemben megjelölt csökkentési időszakban (a továbbiakban: csökkentési időszak) megvalósult, a felvásárló részére történt beszállítást igazoló pénzforgalmi bizonylatokkal vagy nyilvántartással.

3. A támogatási kérelem benyújtása

3. § (1) A támogatási kérelem elektronikus benyújtása, valamint a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott és a vélelmezett örökös eljárása tekintetében az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) szabályait kell alkalmazni.

(2) A támogatási kérelemnek az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia, és ahhoz az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

(3) A támogatási kérelem benyújtása tekintetében az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott határidők az irányadóak.

4. A támogatás kifizetése iránti kérelem

4. § (1) A kifizetési kérelem elektronikus benyújtása, valamint a meghatalmazott, a kamarai meghatalmazott és a vélelmezett örökös eljárása tekintetében a miniszteri rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A kifizetési kérelemnek az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia, és ahhoz az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (3) bekezdésében meghatározott dokumentumokat kell csatolni.

(3) A kifizetési kérelem benyújtása tekintetében az (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott határidő az irányadó.

5. Ellenőrzés

5. § (1)1 A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a támogatás alapját képező, a beszállított nyerstej mennyiségét igazoló pénzforgalmi bizonylatokat, nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat, valamint a vizsgált időszakra vonatkozóan az ügyfél tehénállománya alapján tejtermelési kapacitásbecslést végez.

(2) Ha a dokumentumokkal igazolható tejmennyiség eltér a támogatási kérelem szerint a referencia időszakban beszállított vagy a kifizetési kérelem szerint a csökkentési időszakban beszállított tejmennyiségtől, akkor az ügyfél csak a referencia időszakban és a csökkentési időszakban dokumentumokkal igazoltan beszállított tejmennyiségek különbözete alapján jogosult támogatásra, figyelemmel a minimálisan támogatható tejbeszállítás-csökkentési mennyiségre. Ha a helyszíni ellenőrzés során az ügyfél nem igazolja a 2016. július hónapban történt tejbeszállítás tényét, akkor támogatásra nem jogosult.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a tejtermelés csökkentéséhez nyújtott támogatásról szóló, 2016. szeptember 8-i, (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

Az 5. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 121. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére