• Tartalom

64/2016. (IX. 19.) FM rendelet

64/2016. (IX. 19.) FM rendelet

egyes állategészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.09.24.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3. és 4. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 4., 17. és 20. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

1. § Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet [a továbbiakban: 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya alá tartozó járványügyi intézkedésekhez kapcsolódó állami kártalanítás összegét a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott előirányzat biztosítja.”

2. § (1) A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 5. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állat, anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer vagy takarmány káreseménykori forgalmi értéke megállapításának alapja:)

a) tenyészállatoknál – az adott fertőző állatbetegség megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendeletben foglaltakat is figyelembe véve – a számlákkal igazolt, három hónapnál nem régebbi beszerzési ár, beleértve az importárat is, vagy a megelőző három hónapban az üzem által értékesített állatok számlákkal igazolt, átlagos tenyészállat-értékesítési súly- vagy egyedenkénti átlagára,”

(2) A 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet 5. § (6) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állat, anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer vagy takarmány káreseménykori forgalmi értéke megállapításának alapja:)

d) az a)–c) pontban megnevezettek hiánya esetén a kárbecslésben érintett állathoz hasonló, azzal azonos fajú, fajtájú, ivarú, korú és hasznosítású állatra vonatkozó, az adott fertőző állatbetegség megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendeletben foglaltak figyelembevételével, szakértő által megadott, az adott területen a káresemény időszakában kialakult piaci árak átlaga,”

2. A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosítása

3. § A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet [a továbbiakban: 3/2014. (I. 16.) VM rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fertőzött állományt a betegségtől mentesíteni kell. A fertőzött állományt a mentesítés befejezéséig forgalmi korlátozás alatt kell tartani.”

4. § (1) A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 9. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és egyidejűleg a 9. § a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Fertőzött nagylétszámú állomány esetében az állattartónak mentesítési tervet kell készítenie és azt a megyei kormányhivatalhoz jóváhagyásra be kell nyújtania. A megyei kormányhivatal a mentesítési tervet határozattal hagyja jóvá. Az állományok mentesítését azonnali állománycsere módszerével csak az országos főállatorvos engedélyével lehet végrehajtani. A mentesítési terv végrehajtásának valamennyi költsége – beleértve a vakcina árát is – az állattartót terheli.
(3a) A nagylétszámú tenyésztelepek esetében a fertőzött sertéseket a jóváhagyott mentesítési terv üteme szerint kell levágatni. A mentesítés során levágott állatok után – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – állami kártalanítás nem jár. A mentesítés adott telepen történő gyorsítása vagy befejezése érdekében tenyészállatok állami kártalanítás melletti levágatása csak az országos főállatorvos engedélyével rendelhető el. Az állami kártalanítás további feltétele a tulajdonos részéről két éven belül legalább hasonló nagyságú mentes tenyésztelep létrehozására vállalt kötelezettség.
(3b) Tenyészállatok járványügyi intézkedésként elrendelt levágatása esetén a tulajdonos a forgalmi érték és a vágóérték különbségének mértékében állami kártalanításra jogosult. Az állatok forgalmi értéke tenyészállatok esetében a járványügyi intézkedésként levágatott vagy leöletett egyedekkel, azok vágatásának időpontjában megegyező genetikai és állategészségügyi státuszban lévő tenyészállatok számlákkal igazolt, három hónapnál nem régebbi beszerzési ára (beleértve az importárat is), vagy a megelőző három hónapban a tenyészetből értékesített, a járványügyi intézkedésként levágatott vagy leöletett egyedekkel azok vágatásának időpontjában megegyező genetikai és állategészségügyi státuszban lévő tenyészállatok számlákkal igazolt, átlagos súly- vagy egyedenkénti átlagára. Számlákkal igazolt beszerzési vagy értékesítési ár hiányában a forgalmi érték a kárbecslésben érintett állathoz hasonló, azzal azonos fajú, fajtájú, ivarú, korú, hasznosítású és levágatás időpontjában azonos állategészségügyi státuszú állatra vonatkozó, szakértő által megadott, az adott területen a káresemény időszakában kialakult piaci árak átlaga.”

(2) A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Amennyiben egy település kislétszámú állományaiban a minősítő vagy ellenőrző vizsgálatok során pozitív egyedet találnak, a járási hivatal a település sertésállományaira vonatkozóan mentesítési tervet készít, melyet a megyei kormányhivatal hagy jóvá. A mentesítés adott településen történő gyorsítása vagy befejezése érdekében tenyészállatok állami kártalanítás melletti levágatása csak az országos főállatorvos engedélyével rendelhető el.”

(3) A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A fertőzött kislétszámú állományokban a tenyészállatok termékenyítése tilos, valamint a gazdaságba sertés nem szállítható be, amíg az utolsó állat eltávolítását követő takarítás és fertőtlenítés meg nem történik. A hatósági állatorvos az állattartó erre vonatkozó bejelentését követően az állattartó telep kiürítését és a takarítás megtörténtét a helyszínen ellenőrzi.”

5. § A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 17. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A járási hivatal köteles:)

c) a fertőzöttséget megállapítani és azt követően:
ca) az állományt helyi zárlat alá helyezni;
cb) az állomány mentesítését elrendelni és – amennyiben a mentesítés során levágatott állatok után állami kártalanítás jár – a kártalanítás megállapítása iránt intézkedni;
cc) a hatósági állatorvos útján intézkedni annak érdekében, hogy mindazon sertéstartó helyek, amelyek a helyi zárlat alatt álló állománnyal élőállat, sertéstermék vagy ragályfogó tárgyak útján kapcsolatba kerültek, megfigyelési zárlat alá kerüljenek;
cd) a megyei kormányhivatalt a megtett intézkedésekről tájékoztatni.”

a) 1. § i) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „megye területe” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés c) pontjában és 5. § (1) bekezdésében a „hatóságilag megállapították” szövegrész helyébe a „járási hivatal megállapította” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a „vizsgálatok” szövegrész helyébe a „vizsgálatok eredménye” szöveg,

d) 10. §-ában az „állomány felszámolása” szövegrész helyébe az „állattartó telep kiürítése” szöveg,

e) 11. § (1) bekezdésében az „az NRL” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Referencia Laboratórium (a továbbiakban: NRL)” szöveg,

f) 11. § (5) bekezdésében a „felszámolása” szövegrész helyébe a „mentesítése” szöveg,

g) 14. §-ában és 10. alcím címében az „ellátó állatorvos” szövegrész helyébe az „ellátó szolgáltató állatorvos” szöveg,

h) 22. § (1) bekezdésében a „felszámolásával” szövegrész helyébe az „eltávolításával” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 3/2014. (I. 16.) VM rendelet

a) 6. § (5a) és (5b) bekezdésében, valamint 17. § b) pont bc) alpontjában a „hatóságilag” szövegrész,

b) 7. § (1) bekezdésében az „évente” szövegrész,

c) 9. § (1) bekezdésében a „hatósági” szövegrész és a „felszámolása vagy” szövegrész,

3. A járványügyi intézkedés esetén járó kártalanítás felső határáról szóló 73/2003. (VI. 27.) FVM rendelet hatályon kívül helyezése

8. § Hatályát veszti a járványügyi intézkedés esetén járó kártalanítás felső határáról szóló 73/2003. (VI. 27.) FVM rendelet.

4. Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére