• Tartalom

66/2016. (X. 12.) FM rendelet

az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról

2017.02.14.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók: az Üzletszabályzatban nevesített és ott meghatározott feltételrendszer mellett igénybe vehető hiteltermékek, amelyek a Széchenyi Kártya (a továbbiakban: SZK) Program részét képező, azon belül elkülönült szabályok szerint működő konstrukciókat jelentik;

b) átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján az Európai Bizottság felhatalmazása alapján az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére nyújtott, kedvezményezettenként összesen legfeljebb 15 000 euró összegű támogatás;

c) bírálati díj: a hatályos Üzletszabályzat szerint a hitelszerződés megkötésekor és felülvizsgálatakor a hitelintézet által a hitel biztosításának ellenértékeként beszedett díjtétel (különösen: kártyadíj, bírálati díj, keretbeállítási jutalék);

d) hitelintézet: a KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.) honlapján nevesített, a KAVOSZ Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló hitelintézet;

e) igénylőlap: az Agrár Széchenyi Kártya (a továbbiakban: ASZK) Folyószámlahitel igényléséhez szükséges, Üzletszabályzatban közzétett nyomtatvány;

f) kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány;

g) mezőgazdasági csoportmentességi rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet);

h) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 6. §-a szerinti vállalkozás;

i) sertés: az ex 0103921900 vámtarifaszámú, legalább 70 kg élősúlyú vágósertés vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer szerinti tenyészsertés;

j) támogatástartalom: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 19. pontjában meghatározott támogatási egyenérték;

k) tejhasznú tehén: a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 1. § 15. pontja szerinti szarvasmarha;

l) Üzletszabályzat: az SZK Program keretében kiadott, a KAVOSZ Zrt. honlapján közzétett, az ASZK Konstrukciók részletes szabályait tartalmazó szabályzat.

2. Az átmeneti támogatás címzettje, formája és mértéke

2. § (1) Az ASZK Folyószámlahitelhez (a továbbiakban: Folyószámlahitel) az ASZK Konstrukciók keretében átmeneti támogatást vehet igénybe azon – a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kis- és középvállalkozási kritériumoknak megfelelő – vállalkozás, valamint természetes személy (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági vállalkozás), aki vagy amely

a) tejhasznú tehéntartással, illetve sertéstartással foglalkozik és

b) az átmeneti támogatás Üzletszabályzatban rögzített igénybevételi feltételeinek megfelel.

(2) A Folyószámlahitelhez biztosított átmeneti támogatás formái:

a) kamattámogatás,

b) kezességi díjtámogatás,

c) költségtámogatás.

(3) A mezőgazdasági vállalkozásnak az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység vagy tevékenységek végzését és a tenyészetében tartott, állategységben kifejezett tejhasznú tehén-, illetve sertésállományát az alábbi dokumentumok igénylőlaphoz történő csatolásával kell igazolnia:

a)1 a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet szerinti tejhasznú tehéntartás 2016. évi támogatás igénylésére vonatkozó, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez benyújtott támogatási kérelem „Összesítő kimutatás a 2016. évi egységes kérelem főbb adatairól” című dokumentum másolati példánya, amely alapján az igénylőlapon megjelölt minden egyes tejhasznú tehén egy állategységnek felel meg, valamint

b) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által üzemeltetett, ügyfélkapun keresztül elérhető webENAR felületről letölthető, a mezőgazdasági vállalkozás saját tenyészetére vonatkozó – az 1. melléklet szerinti számítási módszertan alapján meghatározott, átlagos állategységben kifejezett sertésállományról szóló, webENAR felületen közzétett – igazolás nyomtatott és a mezőgazdasági vállalkozás által aláírt példánya.

(4) A Folyószámlahitelhez a kezességvállaló intézmény kezessége kapcsolódik. Ha a kezességi díjtámogatásra a mezőgazdasági vállalkozásnak nincs szabad átmeneti támogatási kerete, a Folyószámlahitel kezességi díjtámogatás nélkül is nyújtható.

(5)2 A (2) bekezdésben meghatározott támogatás azon Folyószámlahitelhez vehető igénybe, amely hitelkérelem e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 2017. június 30-án kerül benyújtásra, és amelynek összege százezer forint pozitív egész számú többszöröse, a (3) bekezdésben foglaltak szerint igazolt, minden megkezdett egész állategység után legfeljebb 500 000 forint, de legfeljebb 50 millió forint mezőgazdasági vállalkozásonként. A Folyószámlahitel futamideje a hitelszerződés aláírásától számított legfeljebb 365 nap.

(6) Az átmeneti támogatás mértéke

a) 100% kamattámogatás a hitel teljes futamidejére;

b) 100% kezességi díjtámogatás a kezességvállalás teljes időtartamára;

c) a regisztrációs díj, a fedezetek egy alkalommal történő értékbecslésének költsége, az egyszeri közjegyzői díj, a hitel teljes futamidejére megfizetett bírálati díj (a továbbiakban együtt: kezelési költségen kívüli költség) és a kezelési költség együttes összegének 100%-ára vonatkozó költségtámogatás.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott támogatások, valamint a kezességvállaló intézmény kezességvállalásával nyújtott támogatás együttes támogatástartalma mezőgazdasági vállalkozásonként nem haladhatja meg a 15 000 eurós keretösszeget.

(8) A (6) bekezdés c) pontja szerinti költségtámogatás általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonási joggal rendelkezők esetén a költség nettó összegére, ÁFA-levonási joggal nem rendelkezők esetén a költség bruttó összegére vonatkozik.

(9) A támogatástartalom kiszámítása a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglaltak alapján történik azzal, hogy a támogatástartalom forint összegének kiszámításánál az igénylőlap benyújtásának időpontjában érvényes adatokat kell figyelembe venni.

(10) Az ASZK Konstrukciók keretében létrejött ügylet támogatástartalmának kimutatása során az átmeneti támogatás összegének euróra történő átszámításakor az igénylőlap benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(11) A (6) bekezdés c) pontja szerinti, a kezelési költségen kívüli költség támogatása esetén a támogatás összegét a kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

3. A támogatás forrása

3. §3 A támogatás forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklete XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások jogcímcsoporton elkülönített keretösszeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Igénylőlapot nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályos hitelszerződés alapján – átmeneti támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett vagy legkésőbb az igénylőlap benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az erre vonatkozó kérelmét benyújtotta;

b) nyilatkozik arról, hogy az igénylőlap benyújtásának időpontjában:

ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy lejárt esedékességű adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt és

bc) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának vagy nem áll ilyen határozat hatálya alatt;

c) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek;

d) az igénylőlapon nyilatkozik arról, hogy 2015. szeptember 1-jén nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak és

e) nem rendelkezik SZK Folyószámlahitellel, illetve Folyószámlahitellel, vagy ha rendelkezik, akkor vállalja, hogy az SZK Folyószámla hitelszerződésből, illetve Folyószámla hitelszerződésből fennálló tartozását abból a Folyószámla hitelkeretből megfizeti, amelyhez az átmeneti támogatást igénybe veszi.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a mezőgazdasági vállalkozásnak az igénylőlapon nyilatkoznia kell a nevéről és a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemméretéről.

(3) Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel ellenőrzését a KAVOSZ Zrt. végzi, a feltétel nem teljesítése esetén – támogatáshalmozódás fennállására tekintettel – a Törvény szerinti, jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. Az intézkedés lebonyolítása, az átmeneti támogatás igénylése

5. § (1)4 Az ASZK Konstrukciók lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és a KAVOSZ Zrt. látja el.

(2)5 A Kincstár

a) teljesíti a KAVOSZ Zrt., valamint a kezességvállaló intézmény részére a mezőgazdasági vállalkozás nyilvántartott átmeneti támogatási keretének ellenőrzéséhez kapcsolódó (elektronikus) adatszolgáltatást,

b) ellátja a mezőgazdasági vállalkozások vonatkozásában az átmeneti támogatási keretek ellenőrzéséhez és nyilvántartásához szükséges feladatokat,

c) ellátja a mezőgazdasági vállalkozások vonatkozásában az átmeneti támogatási keretekhez kapcsolódó zárolási, lekötési, továbbá szükség esetén az átmeneti támogatási keret felszabadítási műveletet,

d) kiállítja a kamat- és kezességi díjtámogatásról, valamint a költségtámogatásról a támogatástartalom-igazolást,

e) elvégzi a támogatáslehívási és a kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelmekkel kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint

f) intézkedik az átmeneti támogatás folyósításáról.

(3) A KAVOSZ Zrt. ellátja az ASZK Konstrukciók koordinálásával és lebonyolításával – ennek keretében a támogatások elszámolásával, az informatikai rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével – kapcsolatos feladatokat.

6. § (1)6 A mezőgazdasági vállalkozás az igénylőlapot az Üzletszabályzatban nevesített szervezetek területileg illetékes irodáiban folyamatosan nyújthatja be azzal, hogy a 2. § (2) bekezdésében foglalt támogatások kizárólag a 2017. június 30-áig benyújtott hitelkérelmek alapján létrejött hitelszerződésekkel összefüggésben folyósíthatók. A kezelési költségtámogatást a mezőgazdasági vállalkozásnak az igénylőlapon kell igényelnie, továbbá az igénylőlaphoz csatolnia kell az Üzletszabályzatban meghatározott dokumentumokat, és nyilatkoznia kell az Üzletszabályzatban előírt feltételek elfogadásáról.

(2)7 A 2. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kezelési költségen kívüli költség iránti támogatás igénybevételéhez a mezőgazdasági vállalkozásnak a hitelszerződés hatálybalépését követő harminc napon belül, de legkésőbb 2017. június 30-áig – a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon – kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelmet kell benyújtania a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez. A kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelemhez a mezőgazdasági vállalkozásnak csatolnia kell az általa igényelt átmeneti támogatás összegét alátámasztó számlák, számviteli bizonylatok, valamint a költségek és díjak megfizetését igazoló bizonylatok másolatát.

(3)8 A KAVOSZ Zrt. a hitelszerződés létrejöttére vonatkozó banki adatszolgáltatást követő tíz napon belül adatot szolgáltat a Kincstár részére a kamattámogatás, a kezességi díjtámogatás és a kezelési költségtámogatás támogatástartalmáról.

(4)9 A Kincstár az átmeneti támogatás megállapítása esetén a kamattámogatásról, kezességi díjtámogatásról és a kezelési költségtámogatásról támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a KAVOSZ Zrt.-től kapott adatok beérkezésétől számított harminc napon belül megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére.

(5)10 A Kincstár a (2) bekezdés szerinti kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelem Kincstárhoz történő beérkezésétől számított hatvan napon belül tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a kezelési költségen kívüli költségtámogatás támogatástartalmáról.

6. Kifizetés

7. § (1)11 A hitelintézet a támogatáslehívási kérelmet a teljes mértékben megelőlegezett kamattámogatásra és kezelési költségtámogatásra vonatkozóan naptári negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végéig, a teljes mértékben megelőlegezett kezességi díjtámogatásra vonatkozóan a hitelszerződés hatálybalépését követő hónap végéig a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon nyújthatja be a KAVOSZ Zrt. részére, amely azt – a támogatáslehívási igény adminisztratív ellenőrzését követően – továbbítja a Kincstár részére.

(2)12 Az (1) bekezdés szerinti támogatáslehívási kérelmek Kincstárhoz történő beérkezésétől számított tizenöt napon belül meghozott döntést követően a Kincstár haladéktalanul folyósítja a hitelösszeghez kapcsolódó kamat- és kezességi díjtámogatást, valamint kezelési költségtámogatást a hitelintézet részére.

(3)13 A Kincstár a 6. § (2) bekezdése szerinti kezelési költségen kívüli költségtámogatás iránti kérelemről az igénylő rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keret figyelembevételével hoz döntést, és átmeneti támogatás megállapítása esetén intézkedik annak a mezőgazdasági vállalkozás részére történő folyósítása iránt.

(4)14 Ha az ASZK Konstrukciók keretében létrejött hitelszerződéshez kapcsolódóan a hitelszerződés futamidejének lejárta előtt

a) a hitelszerződés hitelintézet vagy mezőgazdasági vállalkozás általi felmondására vagy a hitelszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére,

b) a hitelkeret összegének csökkentésére vagy

c) a hitelkeret ütemezett visszafizetésére

kerül sor, akkor a hitelintézet az a) pont szerinti esetben legkésőbb a hitelszerződés felmondását vagy megszüntetését, a b) és c) pont szerinti esetekben legkésőbb a módosítást rögzítő hitelszerződés hatálybalépését követő negyven napon belül elszámol, és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által korábban folyósított kezességi díjtámogatás hitelintézetet meg nem illető részét a Kincstár 10032000-00287560-00000031 számú, Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára visszafizeti.

(5)15 Az átmeneti támogatás (4) bekezdés szerinti visszafizetésével egyidejűleg a hitelintézet – a kapcsolódó támogatástartalom módosításának KAVOSZ Zrt. felé történő kezdeményezése mellett – írásban tájékoztatja a Kincstárt a visszafizetéssel érintett ügyletről, valamint a visszafizetés indokáról.

(6) A hitelintézet vonatkozásában a Törvény 56. § (2) bekezdés i) pontját nem kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Ez a rendelet a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás (30) pontjának hatálya alá tartozó támogatásokat tartalmaz.

1. melléklet a 66/2016. (X. 12.) FM rendelethez

A NÉBIH honlapján elérhető számítási módszertan a sertéstenyészetekben megállapítható átlagos állategység meghatározására
SZÁE: az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatásról szóló 66/2016 (X. 12.) FM rendelet alapján számított átlagos állategység
t: adott termelő
H: a sertés ENAR-ba hiánytalan adatszolgáltatással lejelentett és berögzített, a vizsgált időszakban havonta kiszállított hízólétszám
K: a sertés ENAR-ba hiánytalan adatszolgáltatással bejelentett és élőként nyilvántartott, jelölt tenyészsertés létszám 2016. június 30-i napra vonatkozóan
Vizsgált időszak: 2015. július 1. – 2016. június 30. (i=1-12)
1

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 123. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (5) bekezdése a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 39. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 123. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 123. § c) pontjával megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a 6/2017. (II. 13.) FM rendelet 39. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 123. § e) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 123. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 123. § c) és f) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 123. § g) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 123. § e)–f) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 123. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 122. §-ával megállapított szöveg.

15

A 7. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 123. § h) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére