• Tartalom
Oldalmenü

67/2016. (XII. 30.) NGM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet 2017. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról1

2017.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 14. alpontjában és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 16/2015. (V. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § A 2. melléklet tartalmazza az „Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok” fejezeti kezelésű előirányzatból kártalanításra jogosult személyek fizetendő éves díját.”

2. § (1) A Rendelet 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:]

„1. 12d. sora, 12e. sora, 20a. sor 1. pontja, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28. sora, 28a. sor 3. pontja, 28b. sora, 28c. sora, 35. sora, 38–40. sora és 42. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás,”

(nyújtható.)

(2) A Rendelet 3. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat:]

„24. 12e. sora, 28c. sora és 42. sora alapján 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás,”

(nyújtható.)

3. § A Rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. mellékletében foglalt táblázat 8a. sora alkalmazásában:
1. az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett terület: az a terület, amelyet a felgyülemlett víz által felszíni elöntés veszélyeztethet;
2. hullámtér: a folyók, vízfolyások partvonala és az elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés (fal) közötti terület;
3. nyílt ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére nem épült árvízvédelmi töltés, így azokat a mederből kilépő víz szabadon elöntheti;
4. mentesített ártér: a folyók és egyéb vízfolyások melletti olyan területek (völgyek), amelyek védelmére elsőrendű árvízvédelmi műnek minősített árvízvédelmi töltés épült.”

4. § A Rendelet 43. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)

b) 12d. sora, 12e. sora, 20a. sor 1. pontja, 22. sor a)–c), e)–i) pontja, 28. sora, 28a. sora, 28b. sora, 28c. sora,
35. sora, 38–40. sora és 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
c) 12e. sora, 28c. sora és 42. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),”

(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

5. § A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § A Rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

7. § A Rendelet

a) 3. § 2–3., 11., 14–16., 19–20., 21. pontjában a „20a. sor a)” szövegrész helyébe a „20a. sor 1.” szöveg,

b) 43. § d) pontjában a „20a sor a)” szövegrész helyébe a „20a. sor 1.” szöveg,

c) 8/B. § (8) bekezdésében a „Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg,

d) 1. mellékletben foglalt táblázat M:6 mezőjében a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe a „Kincstár” szöveg,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat DE:28 mezőjében a „Nemzetgazdasági támogatások” szövegrész helyébe a „Nagyvállalati beruházási támogatások” szöveg,

f) 1. mellékletében foglalt táblázat G:35 mezőjében a „szövetkezet” szövegrész helyébe a „szakszervezet” szöveg,

g) 1. mellékletében foglalt táblázat H:4, H:10, H:26, H27, H:30 és H:33 mezőjében az „egyedi döntés alapján” szövegrész helyébe az „Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.” szöveg,

h) 1. mellékletében foglalt táblázat H:12b mezőjében az „egyedi döntés útján” szövegrész helyébe az „Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.” szöveg,

i) 1. mellékletében foglalt táblázat H:9 és H:24 mezőjében az „alapján” szövegrész helyébe az „alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján” szöveg,

j) 1. mellékletében foglalt táblázat H:12a mezőjében a „pályázati úton” szövegrész helyébe a „Pályázat alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.” szöveg,

k) 1. mellékletében foglalt táblázat H:12c, H:22 és H:34 mezőjében az „egyedi döntés” szövegrész helyébe az „egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján;” szöveg,

l) 1. mellékletében foglalt táblázat H:12d mezőjében az „egyedi döntés alapján” szövegrész helyébe az „Egyedi döntés alapján a megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján.” szöveg,

m) 1. mellékletében foglalt táblázat H:25 mezőjében az „a honvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szempontból stratégiai érdekű kapacitásokról, valamint a hadiipari kapacitások rögzítéséről szóló 3028/2014. Korm. határozat szerint” szövegrész helyébe az „Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.” szöveg,

n) 1. mellékletében foglalt táblázat H:28 és H:35 mezőjében a „pályázati úton, egyedi döntés alapján” szövegrész helyébe az „Egyedi döntés vagy pályázat alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 14. sora.

9. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

10. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1. melléklet a 67/2016. (XII. 30.) NGM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

 

 

 

 

 

 

 

 

„XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Áht. Azonosító

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
cím-
cso-
port név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolí-
tó szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a.

359817

 

 

Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 2016. évi megszüntetésével az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönző előirányzat, amelybe a Magyarország hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett területen vagy mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.
Az előirányzat terhére a kártalanítás mértéke legfeljebb 15 millió forint lehet. A kezelő szerv a bejelentést követő 30 napon belül felméri a károkat és további 15 napon belül a megállapított kártalanítási összeget ezen előirányzatról teljesíti. Amennyiben a kárkifizetés megalapozásához a szokásos és általánosan alkalmazott eljráshoz képest további eljárás és ezzel járó dokumentáció szükséges, úgy a kártalanítási összeg megállapítása és ennek kifizetése az utolsó irat beérkezését követő 15 napon belül történik az előirányzat terhére.

1. Magyarországon hullámtérben, nyílt ártérben, az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett területen vagy mentesített ártérben lakóingatlan tulajdonnal rendelkező természetes személy,
a) aki 2016. december 31-ig a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kezelőjével szerződést kötött,
b) aki az a) pont szerinti szerződés alapján befizetést teljesít,
c) akinek a tulajdonában lévő lakóingatlanban víztöbblet következtében kára keletkezett,
d) akinek a szerződéses jogviszonya a kár bekövetkezését megelőzően legalább 30 napja fennállt,
e) aki a káresemény bekövetkezését megelőzően 6 hónapnál rövidebb ideig teljesített rendszeres befizetést a kártalanítás 50%-ára jogosult,
f) aki a káreseményt - illetve vészhelyzettel egyidejűleg bekövetkező káresemény esetén a vészhelyzet elmúltát - követő 15 napon belül a káreseményt írásban bejelenti (Vészhelyzet esetén a bejelentési határidő azon a napon kezdődik, amikor a káresemény helyszíne biztonságosan és hatóságilag engedélyezett módon megközelíthetővé vált.).
2. Nem jogosult kártalanításra az 1. pontban foglalt személy,
a) ha a szerződése megszűnik, mivel
aa) a szerződést 30 napos felmondási idővel, a szerződést írásban felmondja,
ab) a befizetés esedékességétől számított 60. napig a hátralékos díjat nem fizette meg és halasztást nem kapott,
ac) súlyosan szerződésszegő magatartást tanusít.
b) ha késedelmes kárbejelentés esetén az időmúlás következtében nem igazolható a kára.

-

-

egyösszegű kifizetéssel

-

-

Kincstár

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

3. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9a.

359417

 

 

Felelős játékszervezési tevékenység támogatása

Az előirányzat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 35. § (4) bekezdésében foglaltakra nyújt fedezetet és felhasználható a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet végrehajtására.

gazdasági társaság, civil szervezet, szakszervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat

Egyedi döntés alapján a kedvezményezettel kötött támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítményarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

4. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

346706

 

 

Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

Az előirányzat fedezetet biztosíthat
a) a területfejlesztési intézményrendszeri feladatokra
aa) a területi önkormányzatok,
ab) a térségi fejlesztési tanácsok részére a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeikhez és egyes szakmai projektjeik végrehajtásához;
b) területfejlesztési szakmai háttérfeladatokra
ba) a Nemzeti Programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához és fejlesztéséhez.
bb) az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer működéséhez és szakmai feladatai ellátásához,
c) a Kincstár területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének finanszírozásához, valamint
d) egyéb területfejlesztéshez, fejlesztéspolitikához kapcsolódó feladatok ellátásához és kapcsolódó projektekhez.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

helyi önkormányzat, gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, Balaton Fejlesztési Tanács, Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, költségvetési szerv

Egyedi döntés vagy pályázat alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

-

igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszterhes polgári jogi szerződés alapján.

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

5. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20a. sora helyébe a következő rendelkezés lép::

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20a.

359684

 

 

Pest megyei fejlesztések

Az előirányzat fedezetet biztosíthat:
1. Pest megye területén megvalósuló alábbi fejlesztésekhez:
a) közvetlen vállalkozásfejlesztést szolgáló, a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztésekhez:
aa) mikro, kis-és középvállalkozások telephely feltételeinek javításához,
ab) üzleti infrastuktúrális fejlesztések támogatásához, kiemelten ipari parkok, iparterületek, logisztikai és technológiai parkok fejlesztéséhez,
ac) barnamezős területek újrahasznosításához,
ad) vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzéséhez,
ae) ipari kapacitások és technológiák fejlesztéséhez,
af) befektetés-ösztönző tevékenység támogatásához,
b) turizmus, mint stratégiai ágazat fejlesztéséhez,
ba) turisztikai látványosságok, vonzerőkhöz,
bc) szálláshely kapacitás fejlesztéséhez,
c) Pest megyei lemaradó térségek komplex fejlesztéséhez,
d) munkaerő mobilitását elősegítő közlekedésfejlesztés, kiemelten önkormányzati tulajdonú belterületi utak, kerékpárutak, fejlesztéséhez,
e) önkormányzati közfeladat-ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása, fejlesztése, kiemelten önkormányzati tulajdonú intézmények energetikai megújításához,
ea)gyermekellátás feltételeinek javításához, önkormányzati ingatlanban működő nevelési, oktatási intézmények - kiemelten óvodák és általános iskolák - infrastuktúrális fejlesztéséhez,
eb) önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátás intézményeinek fejlesztéséhez,
f) települések infrastrukturális ellátottságának javítása, fejlesztéséhez,
fa) felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztéséhez, élővízek és környezetük revitalizációjához.
2. Az előirányzat felhasználásához kapcsolódó Kincstár által végzett feladatokhoz.

1. pont tekintetében Pest megye területén működő helyi önkormányzat, költségvetési szerv, Pest megye területén telephellyel rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, szövetkezet, egyház, köztestület
2. pont tekintetében Kincstár.

Egyedi döntés vagy pályázat alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítményarányosan

támogatási szerződésben előírt határidő

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) zálogjog,
c) garancia,
d) kezesség,
e) óvadék.

-

igénybe vehető (Kincstár)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

6. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 28a. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28a.

359662

 

 

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai

Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.
1. A támogatandó tevékenység az alábbi TEÁOR '08 körébe tartozik:
a) élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.
b) egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11., Q86., Q87.
c) járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.
d) védelmi ipar: C25.4., C30.4., C32.99.
e) zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.
f) IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2., J61.1.- J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12.
g) speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19.
h) az a)-g) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben meghatározott célokkal való összhangját.
2. Az előirányzat által maximum 400 millió forint, minimum 50 millió forint összegű támogatás nyújtható, melyek a projekt összköltségének (ÁFA levonásra jogosultak esetén nettó összköltségének) legfeljebb 50%-a lehet.
Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás.

3.Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók a 4. pontban foglaltak szerint:
a) kapacitásbővítés,
b) új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon,
c) termékkínálat bővítése,
d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
e) termékek piacra vitele,
f) kutatási és fejlesztési tevékenység,
g) az f) és h) pontokhoz kapcsolódó iparjogvédelem,
h) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 95-97. § szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának a megvalósítása,
i) az a)- e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
j) az a)-e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás.
4. Az előirányzat terhére azon 3. pontban foglalt tevékenységek támogathatók, melyek eredménye az alábbiak legalább egyike:
a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási folyamat,
g) a termékfejlesztés rendszerébe integrált ipari szolgáltatások kiépítésére és bővítésére irányulnak,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztése,
i) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

1. Az F:28a 3. pont a)-g) és i)- j) alpontjában foglalt tevékenységek tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti kis- és középvállalkozásoknak minősülő gazdasági társaság, amennyiben
a) fejlesztendő tevékenysége F:28a 1. pontjában meghatározott ágazat valamelyikébe esik,
b) létszáma – a foglalkoztatási adatok meghatározásánál a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében rögzített módszertan szerint a kapcsolt- és partnervállalkozások adatait, továbbá kizárólag a támogatást igénylő esetében a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi átlagállományát is figyelembe véve – nem haladja meg a 249 főt,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának - kivéve induló vállalkozásoknak - a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél - kivéve induló vállalkozásoknak - az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) támogatást igénylő vállalja, hogy amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja és a támogatott fejlesztéseket a megvalósítás helyszínén üzemelteti,
h) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 50%-át saját forrásból kell, hogy biztosítsa és a támogatási tevékenység megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára be kell mutassa,
i) támogatás csak akkor nyújtható, ha ösztönző hatásokkal bír.
2. A F:28a 3. pont h) alpontja szerinti tevékenység esetén olyan gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet is támogatható, amennyiben megfelel az 1. pont a), c)-f) és h)-i) alpontjában foglaltaknak.
3.Nem nyújtható támogatás az 1. és 2. pontban meghatározottak részére, ha a támogatási igény:
a) vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
b) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
c) a benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül jogerősen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező az igényjogosultja, vagy az igény a beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az ingatlant a helyi önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a helyi önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,
e) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
f) benyújtója vagy kapcsolt vállalkozása az Európai Bizottság korábbi döntése alapján jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
g) a benyújtóval szemben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya áll fenn.

Egyedi döntés, pályázat vagy a Kbt. 95.§-97.§ szerinti innovációs partnerség kialakítására vonatkozó egyedi kérelem alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítésarányosan

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
b) garancia.

-

igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

7. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 28b. sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28b.

359728

 

 

Jedlik Terv

Az előirányzat fedezetet biztosít a tisztán elektromos gépkocsik megvásárlásának támogatására.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat

pályázat alapján a megkötött támogatási szerződés vagy kiadott támogatói okirat útján

-

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítményarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

-

igénybe vehető

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

8. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 28c. sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28c.

342573

 

 

Intézményi kezességi díjtámogatások

Az előirányzat célja, hogy a Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában meghatározott támogatási mértékek figyelembevételével forrást biztosítson
a) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a támogatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi intézmény által 2013. június 15-től kibocsátott forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, vállalkozások részére nyújtott új hitelekhez és forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására, vállalkozások részére nyújtott hitel kiváltására irányuló új hitelszerződéshez vagy szerződésmódosításhoz (ide nem értve a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukcióit), a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mint kezességvállaló intézmény által vállalt kezességi díjhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,
b) a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény által 2013. június 15-től - a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói és az a) pont szerinti ügyletek kivételével - az egyéb ügyletkörbe tartozó, vállalkozások részére nyújtott új hitelekhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz kapcsolódó kezességi díjtámogatásra,
c) a 2013. június 15-től vállalkozások részére kibocsátott új bankgarancia-szerződésből, és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá legfeljebb egyéves futamidejű faktoringszerződésből eredő kötelezettségekhez, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezességekhez kapcsolódó kezességi díjtámogatásra
[az a)-c) pont szerinti jogcímek e sor alkalmazásában együtt: kezességi díjtámogatás], amely nem biztosítható az állami viszontgarancia nélküli kezességi ügyletekhez és a piaci kezességi díjon vállalt kezességi ügyletekhez és nem vehető igénybe kamathoz.

A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási szolgáltatását igénybe vevő vállalkozás lehet, amelynek a támogatási igény benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása és adósként vagy adóstársként nem áll a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás hatálya alatt.

A kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézmény a kezességi díjtámogatásra való jogosultság fennállása esetén a kedvezményezettől a kezességi díjnak csak a kezességi díjtámogatással csökkentett részét szedi be, a különbözetet a támogató a kezességi díjtámogatás rendszerének működtetésében résztvevő pénzügyi intézménynek az általa a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére megküldött beszámoló alapján fizeti meg. A kezességi díjtámogatás a támogatói okirat kiállítása és a Kormány honlapján, a kedvezményezett nevére, székhelyére és az elméleti maximális támogatás összegére vonatkozó adattartalommal, havonkénti bontásban való közzététele alapján - amely a támogatói okirat kedvezményezettel való közlésének minősül -, a kezességvállalási szerződés hatályba-lépésének napjától illeti meg a kedvezményezettet.
A kezességvállalási szerződés megszűnése - az Ávr. 96. §-ában meghatározott esetek kivételével - a kezességvállalási szerződés lejáratának vagy megszűnésének időpontjáig esedékes, már kifizetett vagy a kezességvállalási szerződés megszűnéséig járó, még kifizetendő kezességi díjtámogatást nem érinti.
Ha a tőkére vállalt kezesség mértéke nem éri el a Kormány kezességvállalási díjakhoz nyújtandó költségvetési támogatásról szóló egyedi határozatában meghatározott mértéket, a kezességi díjtámogatás mértékét arányosan csökkentve kell megállapítani.

-

egyösszegű kifizetéssel vagy részletekben történő kifizetéssel - időarányosan

-

A pénzügyi intézmény a támogató megbízásából a kezességi díjtámogatás Ávr. 98. § szerinti összegével megterhelheti a kedvezményezettnek a pénzügyi intézménynél vezetett számláját.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

9. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 36a. sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36a.

359073

 

 

Munkaügyi alternatív vitarendezési eljárások támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít a munkaügyi tanácsadó és vitarendező szolgálat működtetésére, koordinálására, a tagjainak díjazására, képzésére, egyéb feladatellátással kapcsolatos költségeinek a megtérítésére és a kapcsolódó szakmai kiadványok megjelentetésére a Közép-Magyarország régióban. A szolgálat működtetése segíti a munkáltatók, munkáltatói érdekképviseletek és a munkavállalói érdekképviseletek, illetve az üzemi tanács közötti kollektív munkaügyi viták rendezését hatékony alternatív vitarendezési mechanizmusokkal.

természetes személy, költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet

Egyedi döntés vagy pályázat alapján a kedvezményezett részére megkötött támogatási szerződés útján, előirányzat-átcsoportosítás alapján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részeletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítményarányosan

-

A kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata.

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Visszterhes polgári jogi szerződés alapján.

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

10. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 36b. sorral egészül ki:

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36b.

359084

 

 

Szakképzési Centrumok által ellátott felnőtt oktatási-tevékenység finanszírozása

Az előirányzat forrást biztosít a Szakképzési Centrumok részére felnőttoktatás keretében megszervezett képzések kapcsán felmerült kiadásokhoz.

költségvetési szerv

Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére megkötött támogatási szerződés útján.

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel, részletekben történő kifizetéssel - időarányosan vagy teljesítmény-
arányosan

-

-

-

igénybe vehető

-

2. melléklet a 67/2016. (XII. 30.) NGM rendelethez

Az Ár- és belvízvédelmi kártalanítási feladatok előirányzatból kártalanításra jogosult személyek fizetendő éves díja

 

 

 

 

A lakóingatlan (lakás céljára szolgáló felépítmény) szerződésben meghatározott értéke (Ft)

A lakóingatlan helye szerinti település veszélyeztetettségi besorolása és a fizetendő éves díj (Ft)

"A" kategória

"B" kategória

"C" kategória

0-1 000 000

5 000

4 000

3 000

1 000 001 - 2 000 000

6 500

5 200

3 900

2 000 001 - 3 000 000

8 000

6 400

4 800

3 000 001 - 4 000 000

9 500

7 600

5 700

4 000 001- 5 000 000

11 000

8 800

6 600

5 000 001 - 6 000 000

12 500

10 000

7 500

6 000 001 - 7 000 000

14 000

11 200

8 400

7 000 001- 8 000 000

15 500

12 400

9 300

8 000 001 - 9 000 000

17 000

13 600

10 200

9 000 001 - 10 000 000

18 500

14 800

11 100

10 000 001 - 11 000 000

20 000

16 000

12 000

11 000 001- 12 000 000

21 500

17 200

12 900

12 000 001 - 13 000 000

23 000

18 400

13 800

13 000 001 - 14 000 000

24 500

19 600

14 700

14 000 001 - 15 000 000

26 000

20 800

15 600

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás