• Tartalom

7/2016. (II. 9.) Korm. rendelet

az Európai Unió tagállamainak a tengeri hajók újrafeldolgozása területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről

2017.01.01.

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya az 500 tonna vagy azt meghaladó bruttó űrtartalmú, tengeri környezetben üzemelő, bármilyen típusú hajóval (a továbbiakban: hajó) kapcsolatban végzett hajó-újrafeldolgozó tevékenységre, a hajó tulajdonosára, valamint az újrafeldolgozó tevékenységet végzőre terjed ki.

a)1 9. pontja szerinti, hazai lobogó alatt közlekedő, vagy hazai joghatóság alatt üzemelő hajókkal kapcsolatos feladatokat közlekedési hatóságként ellátó Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: hajózási hatóság),

b) 11. pontja szerinti, a hajó-újrafeldolgozással kapcsolatos feladatokat ellátó hatóságként a hajóbontás helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot

jelöli ki.

3. § (1) A ShipR-rendelet 14. cikke szerinti hajó-újrafeldolgozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) az újrafeldolgozó-létesítményben hasznosítható hajó típusát, méretét,

b) a hasznosítandó hajó éves számát, valamint

c) annak bemutatását, hogy a ShipR-rendelet 13. cikke szerinti feltételek teljesülnek.

(2) A környezetvédelmi hatóság a hajó-újrafeldolgozó létesítmény engedélyezése iránti kérelmet a környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati, hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárással egyesítve bírálja el.

(3) A környezetvédelmi hatóság a jogerős engedélyt a környezetvédelemért felelős miniszter részére a Bizottság ShipR-rendelet 14. cikk (5) bekezdése szerinti értesítése érdekében megküldi.

4. § A ShipR-rendelet 7. cikke szerinti hajó újrafeldolgozási terv elfogadásáról vagy elutasításáról a környezetvédelmi hatóság határozattal dönt, és arról értesítést küld a hajó-újrafeldolgozó létesítmény üzemeltetőjének, a hajótulajdonosnak és a hajózási hatóságnak.

5. § (1) A hajó-újrafeldolgozásra vonatkozó előírások megsértése esetén a környezetvédelmi hatóság felszólítja a hajó-újrafeldolgozó létesítmény üzemeltetőjét, a hajótulajdonost a ShipR-rendeletben, valamint az e rendelet szerint kiadott határozatban foglaltak betartására. A felszólítás eredménytelensége esetén a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet szerint szab ki bírságot.

(2) Jogosulatlan hajó-újrafeldolgozás megállapítása esetén a környezetvédelmi hatóság értesíti a hajózási hatóságot és a környezetvédelemért felelős minisztert.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. november 20-i 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1

A 2. § a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 320. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére