• Tartalom

72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

72/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.04.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 7a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő 7b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„7a. megelőlegezési szerződés: a 15. § (1a) bekezdése szerinti célból, likviditás biztosítása érdekében a megyei önkormányzat részére nyújtott visszatérítendő hazai támogatás (a továbbiakban: megelőlegezés) folyósítása és visszafizetése tárgyában kötött támogatási szerződés,
7b. mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szerv,”

2. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„5. Az EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzat, valamint a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat felhasználási szabályai”

3. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat célja a Nemzeti Fejlesztési Terv, az Új Széchenyi Terv, az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok, az EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek, a Svájci Alap támogatásból megvalósuló projektek, valamint az Európai Területi Együttműködés lebonyolításához kapcsolódó, közreműködő szervezetek által ellátott tevékenységek finanszírozása lebonyolítási vagy támogatási szerződés útján.”

4. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. alcímének címe helyébe a következő cím lép:

„6. A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat felhasználási szabályai”

5. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) célja a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozása a fővárosi önkormányzat és az állam közötti – a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: 2005. évi LXVII. törvény) 5. §-a szerint – módosított finanszírozási szerződés alapján.
(2) Az előirányzat
a) a Budapest 4-es metróvonal projekt Közlekedés Operatív Program keretében el nem számolható költségeinek finanszírozására, és
b) az állami kontrollpozíció gyakorlását segítő szakértői szolgáltatás költségeinek finanszírozására
használható fel.”
„(1a) Az előirányzat célja a 2014–2020 programozási időszakban a megyei önkormányzatok részére a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.8.2.3. és 3.12.1. pontja szerinti tevékenység ellátása érdekében megelőlegezési szerződés keretében megelőlegezés biztosítása.”
27/A. § (1) A megyei önkormányzat a megelőlegezést kérelemmel igényelheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a megyei önkormányzat
aa) nevét,
ab) székhelyét,
ac) adószámát,
ad) fizetési számla számát,
b) a megelőlegezéssel érintett tevékenységet,
c) a megelőlegezéssel érintett tevékenység időtartamát és a megelőlegezés felhasználásának határidejét,
d) a megelőlegezés igényelt összegét,
e) a pénzügyi tervet, valamint
f) a megelőlegezés igénylése indokainak részletes, számszerűsített bemutatását.
(3) A megelőlegezés összege nem haladhatja meg megyei önkormányzatonként az évi 200 000 000 forintot.
(4) A megelőlegezési szerződést írásba kell foglalni.
(5) A megelőlegezés rendelkezésre bocsátása egy összegben történik.
(6) A megelőlegezés vonatkozásában nem kell biztosítékot nyújtani.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására és a megelőlegezési szerződés megkötésére sor kerülhet a megyei önkormányzat részvételével, a települési önkormányzat által megvalósított közfeladat fejlesztési projekt európai uniós támogatási szerződése megkötését megelőzően is. Ebben az esetben a megyei önkormányzat köteles az európai uniós támogatási szerződés másolatát – annak megkötését követő 30 napon belül – a megelőlegezést nyújtó támogató részére benyújtani.
(8) A megyei önkormányzat köteles a települési önkormányzat közfeladat fejlesztési projektjének megvalósítása érdekében fel nem használt, valamint a felhasznált, de a közfeladat fejlesztési projekt európai uniós támogatási szerződése terhére el nem számolható megelőlegezést a megelőlegezés nyújtása évének december 31. napjáig visszafizetni a megelőlegezést nyújtó támogató részére.
(9) Ha a megelőlegezés összege vagy annak egy része a települési önkormányzat közfeladat fejlesztési projektjének európai uniós támogatási szerződése alapján elszámolhatóvá válik, továbbá azt a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti támogató kifizette, ennek összegét a kedvezményezett megyei önkormányzat köteles a támogatási előleg kedvezményezetti számlára történő megérkezését követő öt munkanapon belül a megelőlegezést nyújtó támogató részére visszafizetni.
(10) Szabálytalansággal érintett összeg visszafizetésére és el nem számolható költségek finanszírozására a megelőlegezés nem használható fel.”

8. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 7. alcím 8. jogcímcsoport) vonatkozásában]

c) teljesítés igazoló:
ca) az érintett, európai uniós forrással rendelkező program irányító hatóságának vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
cb) a kijelölt közreműködő szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, vagy
cc) a 15. § (1a) bekezdése szerinti esetben a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,”

a) 15. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „előirányzat” szövegrész helyébe az „előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat)” szöveg,

b) III. Fejezete címében az „ÖNERŐ-TÁMOGATÁS” szövegrész helyébe a „TÁMOGATÁSOK” szöveg,

c) 32. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „bekezdésben” szövegrész helyébe a „bekezdésben, valamint a 40/A. §-ban” szöveg,

d) 40/A. § nyitó szövegrészében a „6. alcím 7. jogcímcsoport” szövegrész helyébe a „9. alcím 8. jogcímcsoport” szöveg,

e) 42. § nyitó szövegrészében a „Közreműködői intézményrendszer” szövegrész helyébe a „Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak” szöveg, valamint

f) 46. § nyitó szövegrészében a „Budapest 4-es metróvonal építésének” szövegrész helyébe a „Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének” szöveg

lép.

10. § Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 14. § (4) bekezdésében a „budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló” szövegrész,

b) 15. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére