• Tartalom

75/2016. (XI. 30.) FM rendelet

75/2016. (XI. 30.) FM rendelet

a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet és az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról1

2016.12.15.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 5., 33. és 37. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.)
VM rendelet módosítása

1. § A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

25. § (1) A Hhvtv. 41. § (2) bekezdés c), d) vagy e) pontja szerinti személy az állami horgászjegy díjának megfizetése alóli mentességét (a továbbiakban: mentesség) az állami horgászjegy váltásakor az állami horgászjegy forgalmazására feljogosított szervezet számára a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazolás benyújtásával igazolja. A mentesség jogosulatlan igénybevétele esetén az állami horgászjegy jogosultja a díj pótlólagos befizetésére köteles.
(2) Az állami horgászjegy forgalmazására feljogosított szervezet az (1) bekezdés szerinti igazolás számáról és kiállításának dátumáról nyilvántartást vezet.”

2. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása

2. § Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet (a továbbiakban: Pár.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A pályázaton a következő jogi személyek vehetnek részt:
a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása,
b) az a halgazdálkodási, illetve horgászati céllal, hagyományőrző halászati céllal vagy rekreációs halászati céllal létrehozott civil szervezet,
ba) amely a pályázat benyújtását megelőző év utolsó napján legalább két éve bejegyzetten működött és nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlet útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységet folytatott, vagy
bb) amely vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben a ba) alpontban meghatározott tevékenységből fog származni, valamint
c) az a gazdálkodó szervezet,
ca) amelynek bevétele a pályázat benyújtását megelőző két adóévben több mint fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlet útján történő hasznosításával kapcsolatos tevékenységből származott, vagy
cb) amely vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben a ca) alpontban meghatározott tevékenységből fog származni.”

3. § (1) A Pár. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pár. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § A Pár.

a) 9. § (2) bekezdésében a „minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „kormányzati honlapon” szöveg,

b) 20. § (2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „60” szöveg,

c) 24. § (1) bekezdésében a „(2)–(9)” szövegrész helyébe a „(2)–(8)” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet a 75/2016 (XI. 30.) FM rendelethez

A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bruttó halárak

 

A

B

C

D

1

Faj

Korosztály

Mennyiségi egység

Mennyiségi
egységenkénti ár (Ft)

2

ponty

zsenge

db

0,5

előnevelt

db

3

1 nyaras

kg

650

2 nyaras

600

3

csuka

zsenge

db

1

előnevelt

db

15

1 nyaras

kg

1800

tenyész

1500

4

fogassüllő

zsenge

db

1

előnevelt

db

16

1 nyaras

kg

2500

tenyész

2000

5

harcsa

zsenge

db

2,5

előnevelt

db

15

1 nyaras

kg

1600

tenyész

1400

6

kecsege

zsenge

db

15

előnevelt

db

150

1 nyaras

kg

2500

tenyész

2000

7

compó

zsenge

db

0,1

előnevelt

db

10

1 nyaras

kg

1800

tenyész

1400

8

balin

zsenge

db

0,1

előnevelt

db

25

1 nyaras

kg

635

tenyész

800

9

márna

előnevelt

db

5

1 nyaras

kg

900

tenyész

kg

700

10

sebes pisztráng

zsenge

db

1,3

előnevelt

db

25

tenyész

kg

3500

11

széles kárász

1 nyaras

kg

1400

tenyész

kg

1000

2. melléklet a 75/2016 (XI. 30.) FM rendelethez

A haszonbérleti díj, valamint a vagyonkezelési díj mértéke

 

A

B

1

Víztípus

Haszonbérleti díj, illetve vagyonkezelési díj (Ft/ha/év)

2

Folyó, folyam

500

3

Kivétel:

 

4

Duna, Tisza

300

5

Ráckevei (Soroksári)-Duna

600

6

Hullámtéri holtág

1000

7

Mentett oldali holtág

2000

8

Patak, kisvízfolyás, csatorna

1000

9

Tó, bányató, víztározó

3000

10

Kivétel:

 

11

Tisza-tó, Velencei-tó

500

12

Kis-Balaton, Fertő

300

13

Balaton

200

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. december 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére