• Tartalom
Oldalmenü

8/2016. (III. 25.) MvM rendelet

a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

2021.10.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a)1 a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe, illetve a XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű előirányzatra (a továbbiakban: előirányzat) terjed ki, amely esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 1. melléklet I. pont 10. alpontja és I. pont 41. alpont d) pontja szerint a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter),

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényeiben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett minisztérium és annak jogelődjei költségvetési fejezetében megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára, és

c)2 az Ávr. alapján az a) pont szerinti XI. Miniszterelnökség költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra és központi kezelésű előirányzatokra, valamint az a) pont szerinti XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetben a költségvetési év során megállapított új Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

II. Fejezet

FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

2. Közös szabályok

2. §3 Az egyes előirányzatok különös felhasználási szabályait az 1. és a 2. melléklet tartalmazza. Az 1. és a 2. mellékletben meghatározott különös felhasználási szabályokat az egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal (a továbbiakban: ÁHT azonosító) azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától vagy címrendi módosításától függetlenül.

3. §4 Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj és a postaköltség fedezetét az előirányzat terhére vagy az előirányzat tekintetében kötelezettségvállalásra jogosult, szakmai felügyeletet ellátó állami vezető vagy a miniszter által meghatározott előirányzat terhére kell biztosítani.

3/A. §5 A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási és lektorálási tevékenységet az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. végzi.

3/B. §6 A központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe sorolt Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) nemzeti tervvagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve a Lechner Tudásközpont.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

3. Közös szabályok

4. § E fejezet alkalmazásában

1. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,

2. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

3. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

4. belső energiapiaci szabályozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 131. pontja szerinti szabályok,

5. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás igényeihez igazítottan jön létre,

6. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

7. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti fejlesztés,

8. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,

9. energetikai infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 130. pontja szerinti fizikai berendezés vagy létesítmény,

10. energiahatékonyság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103. pontja szerinti megtakarított energiamennyiség,

11. energiahatékonysági alap: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 105. pontja szerinti beruházási eszköz,

12. energiahatékonysági alap kezelője: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 106. pontja szerinti személy,

13. ésszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,

14. független magánbefektető: olyan magánbefektető, amely a befektetés tárgyát képező kis- és középvállalkozásnak nem tulajdonosa, például a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és a pénzügyi közvetítő, ha az teljes mértékben viseli befektetése kockázatát,

15. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,

16. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez,

17. hitel: olyan megállapodás, amelyben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott időre a hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon belül visszafizesse az összeget, például kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható,

18. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,

19. innovációs klaszter: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti csoport,

20. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás,

21. innovációs tanácsadás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 94. pontja szerinti tanácsadás, segítségnyújtás és képzés,

22. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,

23. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás,

24. kilépési stratégia: adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi megszüntetésére vonatkozó terv, például kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök visszafizetése, más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő eladás, valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés,

25. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti tevékenység,

26. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,

27. környezetvédelem: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 101. pontja szerinti tevékenység,

28. közszolgáltatás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás,

29. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti entitás,

30. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti létesítmények, erőforrások és szolgáltatások,

31. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,

32. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,

33. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő,

34. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti elemzés,

35. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti munkavállaló,

36. multifunkcionális szabadidős létesítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikk (3) bekezdése szerinti létesítmény,

37. működési eredmény: a beruházás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt diszkontált bevétele és diszkontált működési költsége – például személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek – közötti pozitív előjelű különbség,

38. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,

39.7 nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott vállalkozás,

40. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény,

41. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,

42. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás,

43. szennyezett terület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 121. pontja szerinti terület,

44. szennyező: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 125. pontja szerinti személy,

45. szennyező fizet elv: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 122. pontja szerinti szabály,

46. szervezési innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 96. pontja szerinti fejlesztés,

47. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti elv,

48. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerint meghatározott fogalom,

49. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerint meghatározott fogalom,

50. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,

51. újrafeldolgozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 128. pontja szerinti tevékenység,

52. újrahasználat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 126. pontja szerinti művelet,

53. uniós szabvány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102. pontja szerinti szabvány.

5. § (1) A támogató az állami támogatás odaítélésekor tájékoztatja a kedvezményezettet a nyújtott támogatás támogatástartalmáról, a támogatásra vonatkozó 8–39. § szerinti támogatási jogcímről és annak szabályairól.

(2) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és a 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.

(3) Nem ítélhető meg támogatás

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve a 8. § (4) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett nyújtott csekély összegű támogatásokat.

(4) Nem ítélhető meg

a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a 4–5., valamint a 8–23. alcím szerinti támogatás,

b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a 4–5., valamint 8–23. alcím szerinti támogatás,

c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére a 4. alcím szerinti támogatás, illetve az 5. alcím szerinti támogatás, ha

ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatás, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

e) import áru helyett hazai áru használatától függővé tett támogatás, és

f) olyan feltétellel nyújtott támogatás, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

(5) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet értelmében vett kulturális célú támogatás kivételével csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.

(6) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

(7) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

(8) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

(9) A 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

(10) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell figyelembe venni. Ha a támogatást visszatérítendő formában nyújtják, a támogatás összegének a támogatástartalmat kell tekinteni.

(11) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.

(12) Az általános forgalmi adó nem támogatható, kivéve, ha az általános forgalmi adóra vonatkozó nemzeti jogszabályok értelmében az nem igényelhető vissza.

6. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege

a) eljárási és szervezési innováció támogatása esetében meghaladja a vállalkozásonként és projektenként 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

b) energiahatékonysági projektekhez nyújtott beruházási támogatás esetében meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget a 651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk (5) bekezdésében foglaltak szerint;

c) energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

d) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget;

e) innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetében meghaladja klaszterenként a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

f) kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén

fa) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fb) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt elszámolható költségeinek több, mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,

fd) meghaladja az fa)–fc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy 187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,

fe) meghaladja az fa)–fd) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és, ha az intézkedés biztosítja, hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül visszafizetésre,

ff) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

g) a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén infrastruktúránként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

h) képzési támogatás esetében meghaladja képzési projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

i) környezetvédelmi beruházási támogatás esetében – amennyiben ezen szakasz eltérően nem rendelkezik – meghaladja vállalkozásonként és beruházási projektenként a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

j) sportlétesítményekre és multifunkcionális létesítményekre nyújtott beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 15 millió eurónak vagy 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg összköltséget vagy sportlétesítményekhez nyújtott működési támogatás esetében meghaladja a létesítményenként évente 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

k) szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetében a támogatás meghaladja vállalkozásonként és beruházási projektenként a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

l) kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetében meghaladja vállalkozásonként és projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

m) kkv-knak nyújtott innovációs támogatás esetében meghaladja vállalkozásonként és projektenként az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget;

n) az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás, jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás, energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén vállalkozásonként és beruházásonként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

o)8 a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító

oa) beruházási támogatás esetében meghaladja a projektenként 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

ob) működési támogatás esetében meghaladja a vállalkozásonként évente 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

7. § E fejezet alapján

a)9 az e rendeletben szereplő, a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,

b)10 csekély összegű támogatások esetén 2024. június 30-ig,

c)11 csekély összegű közszolgáltatási támogatások esetén 2024. június 30-ig,

d)12

lehet támogatási döntést hozni.

4. A csekély összegű (de minimis) támogatás

8. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt, csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

5. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás

9. § (1) Egy vállalkozás részére odaítélt, a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű közszolgáltatási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely a támogatást a 360/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(3) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

(4) A támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.

(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

(7) A támogatás kedvezményezettjének a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

6. A közszolgáltatásért járó ellentételezés

10. § (1) A közszolgáltatásért járó ellentételezést (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott kedvezményezett részére nyújtható.

(2) A támogatás csak olyan mértékben korlátoztathatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó költséget, ideértve az ésszerű nyereséget is. A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.

(4) Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, köteles a túlkompenzációt visszafizetni. Ha a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből.

(5) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a (2)–(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

7.13

11. §

8. A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás

12. § (1) A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatás keretében a külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás költsége számolható el, azzal, hogy az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (például folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez).

9. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás

13. § (1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.

(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:

a) alapkutatás,

b) ipari kutatás,

c) kísérleti fejlesztés,

d) megvalósíthatósági tanulmány.

(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.

14. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.

(2) A 13. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható

a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való foglalkoztatásuk mértékéig,

b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére, azzal, hogy ahol ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,

c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,

d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,

e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.

(3) A 13. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége számolható el.

15. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg

a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,

b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,

c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,

d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás

a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,

b) 15 százalékponttal növelhető, ha

ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy

bb) ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.

(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ideértve a (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.

10. Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

16. § (1) A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében az immateriális javak és a tárgyi eszköz költsége számolható el.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) A kutatási infrastruktúra üzemeltetéséért vagy használatáért a szokásos piaci árat kell fizetni.

(4) A kutatási infrastruktúrának több felhasználó számára hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. A kutatási infrastruktúra beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezőbb feltételekkel járó kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(5) Az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit csak a gazdasági tevékenység folytatására használt kutatási infrastruktúra megépítése vagy korszerűsítése esetén lehet alkalmazni. Ha a kutatási infrastruktúra gazdasági és nem gazdasági tevékenységre vonatkozóan egyaránt részesül állami finanszírozásban, az egyes tevékenységekhez kapcsolódó finanszírozást, költségeket és az azokból származó bevételeket külön kell elszámolni, következetesen alkalmazott és objektíven indokolható számviteli elvek alapján.

(6) A támogatási intenzitás túllépésének elkerülése érdekében ellenőrzési és visszakövetelési mechanizmust kell alkalmazni.

11. Innovációs klaszterre nyújtott támogatás

17. § (1) Az innovációs klaszterre nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) kizárólag a klasztert működtető klaszterszervezet részére nyújtható.

(2) Az innovációs klaszter létrehozására vagy korszerűsítésére beruházási támogatás nyújtható, melynek keretében az immateriális javakra és a tárgyi eszközre irányuló beruházási költség számolható el.

(3) Az innovációs klaszter működtetésére működési támogatás nyújtható, melynek időtartama nem haladhatja meg a 10 évet.

(4) A (3) bekezdés szerinti támogatás esetén a következő tevékenységekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások és az általános költségeket is tartalmazó adminisztratív költségek számolhatók el:

a) az együttműködés és információ-megosztás elősegítésére, illetve a specializált, személyre szabott üzleti szolgáltatás nyújtásának vagy közvetítésének javítására szolgáló klaszterélénkítés,

b) az újabb vállalkozások és szervezetek klaszterhez történő csatlakozása, valamint a klaszter ismertségének növelése érdekében végzett marketingtevékenység,

c) a klaszter létesítményeinek kezelése, az ismeretmegosztás, kapcsolatépítés és nemzetközi együttműködés támogatására szolgáló képzési programok, műhelytalálkozók és konferenciák szervezése.

18. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) Beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás 15 százalékponttal növelhető az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban található innovációs klaszter és 5 százalékponttal az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen található innovációs klaszter esetén.

19. § (1) A klaszter irodaterületéhez, létesítményeihez és tevékenységeihez való hozzáférést több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell biztosítani. Az innovációs klaszter beruházási költségeit legalább 10%-ban finanszírozó vállalkozás kedvezményes hozzáférési lehetőséget kaphat. A túlkompenzáció elkerülése érdekében a hozzáférési lehetőségnek arányban kell állnia a beruházási költséghez való hozzájárulás mértékével és a hozzáférés feltételeit közzé kell tenni.

(2) A klaszter létesítményeinek használatáért és a klasztertevékenységben való részvételért fizetendő díj megállapítása piaci vagy költségalapon történik.

12. A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás

20. § (1) A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,

b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem helyettesítő munkakörben dolgozik,

c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-ig növelhető, ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

13. Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása

21. § (1) Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható

a) a személyi jellegű ráfordítás,

b) a tárgyi eszköz, immateriális javak, berendezés, épület és földterület költsége, a projektben való használatuk mértékéig és idejére,

c) a szerződéses kutatás, a külső forrásból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát képező ismeret és szabadalom költsége,

d) a további általános és egyéb működési költség, ideértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek költségeit, amelyek közvetlenül a projekt eredményeként merülnek fel.

(2) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.

(3) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség legalább 30%-át.

14. A képzési támogatás

22. § (1) A képzési támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás

a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,

c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal

növelhető.

(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.

(4) A támogatás keretében elszámolható

a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,

b) az oktatók és a képzésben résztvevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (például útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),

c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,

d) a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (például adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben résztvevők részt vesznek a képzésen,

e) a képzésben résztvevő megváltozott munkaképességű munkavállalók minimálisan szükséges szállásköltsége.

(5) Nem nyújtható támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.

15. Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás

23. § (1) Az uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emelését szolgáló beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) akkor nyújtható, ha a beruházás

a) az uniós szabvány túlteljesítése révén lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó uniós szabványoknál szigorúbb, kötelező nemzeti szabványok meglététől,

b) uniós szabvány hiányában lehetővé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységéből eredő környezetvédelmi szint emelését,

c) az elfogadott uniós szabványnak megfelelő új közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri járművek beszerzésére irányul, feltéve, hogy a beszerzés a vonatkozó uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, és annak kötelezővé válásakor nem válnak alkalmazandóvá a hatálybalépést megelőzően már megvásárolt járművekre, vagy

d) meglévő közúti, vasúti, belvízi vagy tengeri jármű felújítására irányul, feltéve, hogy az uniós szabvány a jármű forgalomba helyezésekor még nem volt hatályban, és kötelezővé válásakor nem válik visszamenőleges hatállyal alkalmazandóvá az érintett járműre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatás nem nyújtható már elfogadott, de még hatályba nem lépett uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

24. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40%-át.

(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.

(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.

25. § (1) A támogatás keretében

a) az alkalmazandó uniós szabvány túlteljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség,

b) uniós szabvány hiányában a környezetvédelem szintjének emeléséhez közvetlenül kapcsolódó beruházási költség

számolható el.

(2) Ha a környezetvédelmi beruházáshoz kapcsolódó költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként meghatározható, ezen beruházás költsége számolható el.

(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés alapján nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

16. Jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás

26. § (1) A jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) olyan beruházáshoz nyújtható, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás megfeleljen a környezetvédelem szintjét emelő, de még nem hatályos uniós szabványnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházást az uniós szabvány hatálybalépése előtt legalább egy évvel be kell fejezni.

(3) Ha a beruházás befejezése több mint három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 20%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át.

(4) Ha a beruházás befejezése legalább egy, de legfeljebb három évvel az uniós szabvány hatálybalépése előtt történik, a támogatási intenzitás nem haladhatja meg kisvállalkozás esetén az elszámolható költségek 15%-át, középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 10%-át, nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek 5%-át.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 24. § (3) bekezdése szerint növelhető.

(6) A támogatás keretében a jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz közvetlenül kapcsolódó, a 25. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

17. Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás

27. § (1) A vállalkozások energia-megtakarítást eredményező beruházásaihoz kapcsolódó energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át.

(2) Nem nyújtható támogatás már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás a 24. § (2) és (3) bekezdése szerint növelhető.

(4) A támogatás keretében a magasabb energiatakarékossági szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó, a 25. § (2) és (3) bekezdése szerinti beruházási költség számolható el.

18. Szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás

28. § (1) A szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) a környezeti károk (például a talaj, a felszíni vagy felszín alatti vizek károsodása) helyreállításához nyújtható.

(2) A támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.

(3) A szennyező fizet elvvel összhangban támogatás akkor nyújtható, ha – az uniós környezetvédelmi felelősségi szabályok sérelme nélkül – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. §-a alapján nem állapítható meg a szennyezésért felelős személy kiléte vagy az nem kötelezhető a költségek viselésére. A támogatás a helyreállítási vagy szennyezés-mentesítési munkák elvégzéséért felelős személy részére nyújtható.

(4) A támogatás keretében a terület szennyeződésmentesítéséhez kapcsolódó, a szennyeződésmentesített földterület független szakértő által meghatározott értéknövekedésével csökkentett költsége számolható el, függetlenül attól, hogy az adott költség tárgyi eszközként feltüntethető-e a kedvezményezett mérlegében.

19. Energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

29. § (1) Az energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatott területeken energetikai célú infrastruktúra létrehozásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez nyújtható.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a támogatott infrastruktúra működési eredménye közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(4) A támogatás keretében a beruházás költsége számolható el.

(5) Az energetikai célú infrastruktúrának a belső energiapiaci szabályozással összhangban lévő teljes körű tarifa- és hozzáférési szabályozás hatálya alá kell tartoznia.

(6) Nem nyújtható támogatás villamosenergia- és gáztározó projektekhez, valamint kőolaj-infrastruktúrához kapcsolódó beruházáshoz.

20. Környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás

30. § (1) A 17. alcím szerinti beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

(2) A támogatási intenzitás a 24. § (2) bekezdése szerint növelhető.

(3) A támogatás keretében környezetvédelmi tanulmány (például energiaaudit) költsége számolható el.

(4) Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) által kötelezően előírt energiaauditon felül végrehajtott energiaaudit kivételével nem nyújtható támogatás nagyvállalkozás részére a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdése szerinti energiaaudithoz.

21. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás

31. § (1) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.

(2) A támogatás – a nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kivételével – a következőkhöz nyújtható:

a) muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény – ideértve a közösségi teret –, koncertterem,

b) tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított örökség,

c) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (beleértve népi hagyományok, kézművesség),

d) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,

e) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,

f) zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és fordítása.

32. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője – a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult ésszerű nyereséget szerezni.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) A beruházási támogatás elszámolható költségei az immateriális javak és a tárgyi eszköz következő költségei:

a) az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%-ban kulturális célra használják,

b) a kulturális örökség megszerzésének költsége (például a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális örökség áthelyezésének költsége),

c) a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és helyreállításának költsége (például a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási, digitalizálási és publikációs költség),

d) a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (például a digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),

e) a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak költsége (például a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül felmerülő költség).

33. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget.

(2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is.

(3) A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (3) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(5) A működési támogatás elszámolható költségei:

a) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (például kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,

b) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok költsége (például az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),

c) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (például a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),

d) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen

da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,

db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási, anyag- és felszerelési költség,

dc) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,

dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,

de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,

df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,

dg) a marketing költsége,

dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,

e) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,

f) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.

34. § Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén a támogatás összege a 32. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 33. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

35. § (1) A 31. § (2) bekezdés f) pontja szerinti zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás esetén

a) a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át, vagy

b) a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a projektből származó bevételek jelenértékének különbségét azzal, hogy a bevételeket az elszámolható költségekből előzetesen vagy visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

(2) A zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatás keretében

a) a szerző díjazása (például szerzői joggal kapcsolatos költség),

b) a fordító díjazása,

c) a szerkesztő díjazása,

d) az egyéb szerkesztési költség (például korrektúrázás, javítás, lektorálás),

e) az elrendezés és nyomdai előkészítés költsége, és

f) a nyomtatás vagy elektronikus közzététel költsége

számolható el.

22. A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás

36. § (1) A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)

a) beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,

b) működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez

nyújtható.

(2) A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.

(3) A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.

(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

37. § (1) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(2) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

(3) Működési támogatás esetén a támogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.

(4) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.

(5) A (3) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (4) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag is biztosítható.

(6) Az 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege az (1)–(5) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.

38. § (1) A beruházási támogatás keretében a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A működési támogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő működési költség (például az igénybevett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj, a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség) számolható el.

(3) Működési támogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.

23. A helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

39. § (1) Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás (ezen alcím tekintetében a továbbiakban: támogatás) a helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.

(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével – nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás repülőtéri infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.

(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.

(4) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

40. § (1) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége számolható el.

(2) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.

(3) A működési eredmény mértékét

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag

kell levonni az elszámolható költségekből.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Hatályba léptető rendelkezés

41. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

25. Átmeneti rendelkezés

42. §14 (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet 2018. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2018. (II. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépése15 napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet lebonyolító szervek igénybevételével kapcsolatos és egyéb módosításáról szóló 7/2018. (III. 28.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) módosított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépése16 napján folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(4) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelettel összefüggő módosításáról szóló 9/2018. (VII. 20.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) módosított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépése17 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 11/2018. (IX. 13.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépése18 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(6) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 12/2018. (XI. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépése19 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(7) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról szóló 1600/2018. (XI. 26.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 14/2018. (XII. 15.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépése20 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 13/2018. (XII. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított rendelkezéseit a Módr6. hatálybalépése21 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(9) E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozattal összefüggő módosításáról szóló 3/2019. (II. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr7.) megállapított rendelkezéseit a Módr7. hatálybalépése22 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(10)23 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2019. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásával összefüggő módosításáról szóló 4/2019. (III. 12.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított rendelkezéseit a Módr8. hatálybalépése24 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(11)25 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 7/2019. (V. 7.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr9.) megállapított rendelkezéseit a Módr9. hatálybalépése26 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(12)27 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Budapest Főváros fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított rendelkezéseit a Módr10. hatálybalépése28 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(13)29 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a kormányzati szerkezetátalakítással kapcsolatos módosításáról szóló 13/2019. (X. 22.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr11.) megállapított rendelkezéseit a Módr11. hatálybalépése30 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(14)31 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps programmal kapcsolatos módosításáról szóló 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított rendelkezéseit a Módr12. hatálybalépése32 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(15)33 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2020. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 2/2020. (II. 18.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr13.) megállapított rendelkezéseit a Módr13. hatálybalépésekor34 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(16)35 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet Magyar Falu Programmal, valamint a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. névváltozásával kapcsolatos módosításáról szóló 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr14.) megállapított rendelkezéseit a Módr14. hatálybalépése36 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(17)37 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a központi költségvetés címrendjének módosításával kapcsolatos módosításáról szóló 12/2020. (VII. 8.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított rendelkezéseit a Módr15. hatálybalépése38 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(18)39 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos módosításáról szóló 15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr16.) megállapított rendelkezéseit a Módr16. hatálybalépése40 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(19)41 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet kiemelt budapesti közösségi fejlesztésekkel, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai alkalmazások üzemeltetési feladatainak ellátásával, továbbá a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatásával kapcsolatos módosításáról szóló 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr17.) megállapított rendelkezéseit a Módr17. hatálybalépése42 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(20)43 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2021. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról szóló 1/2021. (II. 9.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr18.) megállapított rendelkezéseit a Módr18. hatálybalépése44 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(21)45 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a nemzeti tervvagyonnal, a kistelepülési üzletek támogatásával, valamint a Nemzeti Hauszmann Programmal kapcsolatos módosításáról szóló 3/2021. (IV. 23.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr19.) megállapított rendelkezéseit a Módr19. hatálybalépése46 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(22)47 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos módosításáról szóló 9/2021. (VI. 22.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr20.) megállapított rendelkezéseit a Módr20. hatálybalépése48 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(23)49 E rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról szóló 12/2021. (X. 29.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr21.) megállapított rendelkezéseit a Módr21. hatálybalépése50 napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

26. Az Európai Unió jogának való megfelelés

43. § Ez a rendelet

a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

b) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),

c) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),

d) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.), és

e) az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozata

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

27. Hatályon kívül helyező rendelkezés

44. §51

1. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez52

XI. Miniszterelnökség fejezet 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

6

ÁHT azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport-
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

296635

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

334706

30/1 Célelőirányzatok

3a

391417

 

 

30/1/3 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása

Az előirányzat célja
a rendszerváltozást megelőző időszakban működő állami tervezőintézetek által létrehozott építészeti alkotások szerzői vagyoni jogának magyar állam általi kezelése mint közfeladat ellátásához szükséges forrás biztosítása.

Lechner Tudás-
központ

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

-

4

302213

 

 

30/1/4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

Az előirányzaton kerül sor a fejezeti általános tartalék közvetlen fejezeti kifizetéseinek a kimutatására.

Magyar Államkincstár

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

5

331684

 

 

30/1/6 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

Az előirányzat
a nemzeti sírkert és a történelmi, nemzeti és kiemelt nemzeti emlékhelyek gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza.

Az előirányzat fedezetet biztosít
a kiemelt jelentőségű, a nemzeti sírkert
részeként megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott –
egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

6

353695

30/1/10 BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak támogatása

Az előirányzat forrást biztosít a BFK Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
(a továbbiakban: BFK NZrt.) szakmai feladatainak ellátására és az annak kapcsán felmerülő működési költségeire. Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

BFK NZrt.

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

7

385540

 

 

30/1/14 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok

a) Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás működtetése
Az előirányzat az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.)
Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósításának finanszírozására, valamint
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés d)–e) pontjával összefüggésben
az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszerének fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban felmerült feladatokra, valamint a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott egyéb feladatok megvalósításának finanszírozására szolgál.
b) Építésügyi, építészeti és településügyi feladatok
Az előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 50. §
(2) bekezdésében meghatározott építésügyi feladatok, a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet], a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet], továbbá a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról szóló 1060/2021. (II. 19.)
Korm. határozat 5. pontja alapján ellátott feladatok támogatására szolgál.
c) Dokumentációs Központ működtetése, fenntartása és fejlesztése
Az előirányzat a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és
a területfejlesztéssel és
a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010.
(II. 5.) Korm. rendelet szabályozási tárgykörébe tartozó dokumentumgyűjtési,
-nyilvántartási, -hasznosítási,
-kezelési és -archiválási és
az ezekkel kapcsolatos fejlesztési feladatok finanszírozására szolgál.
d) Területrendezési feladatok
Az előirányzat célja
a területrendezési közfeladatok támogatása, valamint e szakmai feladatokhoz kapcsolódó egyéb projektek és feladatarányos működési költségek támogatása.
e) Településképi és Okos Város feladatok
Az előirányzat terhére
a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben
az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvényben és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
43/A. §-ában és a 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet
25. §-ában meghatározott településképi arculati kézikönyv elkészítésének a Magyar Építész Kamara által történő szakmai véleményezésének finanszírozása támogatható. Az előirányzat
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
1/A. Országos településkép-védelem alcíméhez kapcsolódó tanulmány, rendezvény, projekt támogatására, továbbá
a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 2. § 5a. és
5b. pontja szerinti okos városhoz és okos város módszertanhoz, valamint 6. § (2b) bekezdése szerinti okos város stratégiájához kapcsolódó tanulmány, szakértés, oktatás és rendezvény, projekt támogatására és a 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet szerinti okos város feladatok ellátására szolgál.
Az előirányzat továbbá a Lechner Tudásközpont által a 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet kijelölései alapján az okos városfejlesztések koordinálásával kapcsolatos fejlesztési módszertani, szemléletformáló és konzultációs feladatok ellátásával,
a településértékelés és monitoringrendszer működtetésével kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatok elvégzésének finanszírozásához biztosít forrást.
a)–e): A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Lechner Tudásközpont, Magyar Építész Kamara, jogi személy, különösen központi költségvetési szerv, megyei önkormányzat, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, gazdasági társaság

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 48. §
(1) bekezdése szerinti jogszabály vagy pályázati úton meghozott döntés vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, költségvetési megállapodással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

8

385551

30/1/15 Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok

a) Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

Az előirányzat
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kulturális örökség ingó és ingatlan elemeinek védelmével, megóvásával, fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos állami feladatok ellátásának támogatására is szolgál, beleértve a szakmai rendezvényeket is.
Az előirányzatból indokolt esetben helyi védettség alatt álló ingatlannal kapcsolatos feladatok is támogathatóak.
Az előirányzat biztosítja az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kulturális tárgyú egyezményeinek, valamint az Európai
Unió és az Európa Tanács kulturális örökséggel összefüggő kezdeményezéseinek végrehajtásából fakadó szakmai feladatok támogatását, az egyéb kulturális közfeladatok, szakmai feladatok ellátását és ahhoz kapcsolódó működés elősegítését.

b) Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

költségvetési szerv, közgyűjtemény, muzeális intézmény, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, helyi nemzetiségi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás, egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, civil szervezet

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

 

 

 

 

 

Az előirányzat
a világörökségről szóló 2011. évi
LXXVII. törvény
12. § (3) bekezdésében foglalt feladatok, továbbá
a magyarországi világörökségi és világörökségi várományos helyszínek védelmével, megóvásával, kezelésével, fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatok (különösen világörökségi gondnokságok támogatása, világörökségi helyszínek védelme, megóvása, bemutatása, ismertté tétele, világörökségi kezelési tervek elkészítése) ellátásának támogatására szolgál.

c) Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

Az előirányzat a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvényben meghatározott, a nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatban felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét biztosító állami feladatok ellátásának támogatására szolgál.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása

A kulturális örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő örökségvédelmi civil szervezetek támogatása.

a)–d): A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

385562

30/1/16 Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása

Az előirányzat célja költségvetési forrás biztosítása a nonprofit, civil szervezetek és köztestületek működési és szakmai feladatainak támogatására, valamint az előirányzat terhére a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vatv.) szerinti pénzbeli vagyoni juttatás nyújtható.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyesület, alapítvány, közalapítvány, határon túli civil szervezet, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, köztestület, vagyonkezelő alapítvány

jogszabály vagy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel, támogatói okirattal,
vagy a Kormány a Vatv. szerinti vagyonjuttatásra vonatkozó egyedi döntése alapján megállapodással

előleg biztosítható, kivéve
a Kormány
a Vatv. szerinti vagyonjuttatásra vonatkozó egyedi döntése alapján

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint,
a Kormány
a Vatv. szerinti vagyon-
juttatásra vonatkozó egyedi döntése szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, kivéve
a Kormány
a Vatv. szerinti vagyonjuttatásra vonatkozó egyedi
döntése esetében.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

10

367206

30/1/28 Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások

a) Ösztöndíjprogram támogatása

Az előirányzat lehetőséget biztosít
a felsőfokú tanulmányok folytatására magyarországi képzési helyeken olyan keresztény fiatalok (18–30 év) számára, akik saját országukban vallási üldöztetésnek vagy fenyegetésnek vannak kitéve. Az előirányzat felhasználása az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet rendelkezései szerint történik.

b) HungaryHelps Program

Az előirányzat fedezetet nyújt a Hungary Helps Programmal összefüggésben történő nemzetközi humanitárius segítségnyújtás keretében ellenérték, valamint elszámolási és visszafizetési kötelezettség nélkül, adományként biztosított forrás biztosítására azzal a céllal,
hogy közvetlen és azonnali segítségnyújtásra kerülhessen sor
a szükséget szenvedő, üldöztetésnek kitett vagy humanitárius katasztrófák sújtotta területen élő emberek és közösségek részére, hogy segítse a helyben megmaradásukat támogató, a szabad vallásgyakorlás védelmét előmozdító projektek, különös tekintettel az üldözött keresztény és más vallási kisebbségek, továbbá veszélyeztetett közösségek értékmegőrzése, helyben maradása érdekében.
Az előirányzat terhére támogatás nyújtható, valamint adomány ajánlható fel különösen:
1. válság következtében lerombolt épületek, így különösen iskolák, kórházak, templomok, lakóházak újjáépítésére és üzemeltetésére;
2. krízisközpontok és menekülttáborok építésére, üzemeltetésére;

költségvetési szerv, magyar felsőoktatási intézmény, keresztény, egyéb egyházi, hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális, valamint szociális tevékenységet ellátó intézmény vagy közösség, valamint civil szervezet, gazdasági társaság, alapítvány, segélyszervezet és az általuk alapított, valamint fenntartott intézmény, valamint más lokális együttműködések, továbbá külföldi kormányzati szervek,
egyesület, közalapítvány, köztestület, egyházi jogi személy, bevett egyház, belső egyházi jogi személy, határon túli egyház, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező külföldi szervezet (a továbbiakban: határon túli szervezet), nem magyarországi székhelyű jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: külföldi szervezet), valamint jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással
egyedi döntés alapján, adománylevéllel

előleg biztosítható, kivéve
adománylevél esetében

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint, kivéve
adománylevél esetében

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül, kivéve
adománylevél esetében.

Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.

 

 

 

 

 

3. orvosi ellátásokkal kapcsolatos költségekre, elsősorban orvosi, ápolói személyzet, valamint gyógyszerek, gyógyászati eszközök biztosítására, traumatizált áldozatok részére történő pszichológiai kezelések nyújtására;
4. az elmenekült családok visszatérését segítő programok létrehozására, működtetésére;
5. nevelés, oktatás, képzés, továbbképzés, ösztöndíj, továbbá tankönyv- és taneszköz-támogatás biztosítására;
6. tárgyi eszközök beszerzése céljából, amelyek a krízishelyzet elhárításával, következményeinek enyhítésével összefüggésben felhasználhatók.

c) Keresztényüldözés témakörével összefüggő pályázatok és szakmai feladatok támogatása

A keresztényüldözéssel sújtott térségek bemutatásával kapcsolatos szakmai feladatok, programok támogatása, pályázatok meghirdetése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)–c): A támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

332995

30/1/29 Nemzeti Együttműködési Alap

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (a továbbiakban:
Civil törvény) 56. § (1) bekezdése alapján meghatározott célokra támogatás biztosítása.

civil szervezet, határon túli civil szervezet, központi költségvetési szerv

jogszabály vagy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel, támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

a kötelezettség-
vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

12

248012

 

 

30/1/34 Nemzeti Civil
Alapprogram

Az előirányzat a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény hatályon kívül helyezését megelőzően az előirányzat terhére nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény hatályon kívül helyezését követően is ellátandó kezelői feladatok és a még le nem zárt támogatási szerződésekkel kapcsolatos, volt kollégiumi hatáskörök – e feladatra kijelölt szerv által történő – ellátása során keletkező fizetési kötelezettségek teljesítéséhez biztosít forrást.

központi költségvetési szerv, civil szervezet

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

13

341751

 

 

30/1/41 Magyar Falu Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

384117

 

 

 

30/1/41/3 Magyar Falu Program civil szervezetek támogatása

Az előirányzat célja a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil program elemeként a civil közösségi tevékenységek és azok végzése feltételeinek támogatása.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet

jogszabály vagy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül hozott döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

15

347773

30/1/50 Határon túli műemlék-felújítási program

Az előirányzat célja a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló
1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat alapján a Rómer Flóris Terv végrehajtásának támogatása.
A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Teleki László Alapítvány

jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott –
egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján, a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

igénybe vehető

16

384640

30/1/52 Kiemelt nemzeti emlékhely településkép-védelmi környezetében álló ingatlanokhoz kapcsolódó örökségvédelmi célú beruházások

Az előirányzat forrást biztosít a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendeletben meghatározott támogatási rendszer működéséhez.

természetes személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, köztestület, költségvetési szerv, helyi önkormányzat, társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi személy, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtói iroda, egyéni közjegyző, közjegyzői iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda, központi költségvetési szerv

jogszabály vagy kérelem alapján, pályázati úton támogatási szerződéssel, megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

kötelezettség-
vállalás dokumentu-
mában jelzett határidőig

a támogatásban részesített projekthez hitelt nyújtó hitelintézet általános szerződési feltételei szerinti bankári biztosítékok

Lechner Tudásköz-
pont

17

348617

30/1/57 Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

Az előirányzat gazdasági társaságok által ellátott kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb szakmai feladatok, valamint azzal kapcsolatos általános (működési, felhalmozási) költségeinek támogatásához biztosít forrást.

A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.


igénybe vehető

18

388339

30/1/58 HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ támogatása

Az előirányzat célja:

a) a HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány létrehozásához szükséges alapító okirat szerinti pénzbeli vagyonrendelés biztosítása;

b) a HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány szakmai feladatainak és működésének támogatása. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható.

A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

HAYDNEUM – Magyar Régizenei Központ Alapítvány

a) –
b) jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

a) –
b) előleg biztosítható

a) alapítói okirat alapján
b) egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

a) –
b) szerződés szerint

a) –
b) Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

19

348351

 

 

30/1/60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok

Az előirányzat célja:

a) a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
8. § (14) bekezdése szerinti felügyeleti díj fogadásának és továbbutalásának, valamint
a fővárosi és megyei kormányhivatalokat megillető felügyeleti díjak átutalásának biztosítása, azzal, hogy fővárosi és megyei kormányhivatalokat, mint az élelmiszerlánc- felügyeleti szerveket megillető díjak az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 47/B. § (10) bekezdésében meghatározott felhasználási célokra használhatók fel;

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019.
(IV. 23.) Korm. rendelet
9/A. §-a alapján a kormányhivatalokat érintő informatikai alkalmazások üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő költségek biztosítása.

A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

a) központi költségvetési szerv
b) Lechner Tudásközpont

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

okirat vagy szerződés szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

20

384651

 

 

30/1/61 Az államhatárral és az alapponthálózati pontokkal összefüggő geodéziai feladatok

Az előirányzat célja a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 10. § (1) bekezdésében és 37. §-ában,
a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.)
VM rendelet 36. §-ában, az államhatárról szóló 2007. évi
LXXXIX. törvény 4. §-ában,
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés
11. és 15. pontjában foglaltak fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban felmerült feladatok, valamint a tulajdonosi joggyakorló által meghatározott egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása.

Lechner Tudásközpont

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

 

 

 

 

 

A Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának (DAS) részletes intézkedési tervéről és
a feladatok teljes körű ellátása érdekében célja a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény 37. §-a és
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdés 10. pontja alapján, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, az állam által fenntartott aktív GNSS (Global Navigation Satellite Systems) hazai munkaállomások és az alapponthálózati pontokkal kapcsolatos szabályokról szóló 51/2014. (IV. 29.) VM rendelet
3. § (1) bekezdés b) pontja és a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módjáról,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

és az állami átvétel rendjéről szóló 15/2013. (III. 11.) VM rendelet
IV. rész 9. alcíme alapján a műholdas helymeghatározási szolgáltatás és referenciaállomás-hálózat korszerűsítésével és bővítésével, valamint a helymeghatározási szolgáltatás hozzáférhetőségének kiterjesztésével, annak ingyenessé tételével kapcsolatos feladatok ellátására biztosít forrást.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20a

349617

 

 

30/1/66 Kormányablak program
megvalósítása

Az előirányzat célja
a Kormányablak Program fizikai megvalósítása, új kormányablak teljes körű kialakítása, okmányirodák kormányablakká történő átalakítása.
A költségvetési támogatás valamennyi esetben a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

központi költségvetési szerv

az Áht. 48. §
(1) bekezdése szerinti jogszabály vagy
– pályázati rendszeren kívül, kérelemre
hozott – egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

szerződés szerint

20b

391840

 

 

30/1/69 Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása

Az előirányzat célja:
a) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez szükséges,
a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény
(a továbbiakban: KEKVA tv.)
18. § (1) bekezdés a) pontja alapján a KEKVA tv.
4. § (1) bekezdése szerinti vagyonjuttatás (tőkeminimum) biztosítása;
b) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére
a KEKVA tv. 18. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a KEKVA tv.
19. § (1) bekezdése szerinti vagyoni juttatás nyújtása
a Kormány egyedi döntésén alapuló megállapodás alapján;
c) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz való csatlakozás érdekében
a KEKVA tv. 18. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a KEKVA tv.
19. § (1) bekezdése szerinti vagyoni juttatás biztosítása,
a KEKVA tv. által előzetesen közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá minősített közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz való csatlakozás érdekében a KEKVA tv. által előzetesen közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá minősített alapítvány, közalapítvány, közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére
a KEKVA tv. szerinti vagyonjuttatás biztosítása;
d) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére
a KEKVA tv. 18. § (1) bekezdés
a) pontja alapján a KEKVA tv. 4. §
(6) bekezdése szerinti
vagyonnövelési célú vagyonjuttatás biztosítása.

a) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXXXI. törvény) 49. §
(1) bekezdés
b) pont
ba) alpontjában megjelölt célból
a 2011. évi CLXXXI. törvény 49. §
(1) bekezdés
b) pont
ba) alpontjában megjelöltek részére,
a 2011. évi CLXXXI. törvény 49. §
(1) bekezdés
b) pont
ba) alpontjában foglaltak szerint;
b) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány;
c) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, illetve a KEKVA tv. alapján előzetesen azzá minősített közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány;
d) közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány

 

21

359506

 

 

30/1/80 Borsi Rákóczi-
kastély helyreállítása

Az előirányzat célja
a borsi Rákóczi-kastély helyreállítása, a borsi Rákóczi-kastély közös hasznosítása érdekében az épületegyüttes helyreállításának folytatása.
A helyreállítással összefüggő kiadások finanszírozása, beleértve különösen az előkészítést, tervezést és
a megvalósításhoz kapcsolódó művezetést és egyéb kötelező tevékenységeket is.

A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

hazai és külföldi jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, alapítvány, gazdasági társaság

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívüli kérelemre hozott –
egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, előirányzat-
átcsoportosítással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül azzal, hogy a határon túli szervezetnek és a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

igénybe vehető

22

360584

30/1/88 Nemzeti Kastélyprogram

Az előirányzat célja – különös tekintettel a Nemzeti Kastélyprogram és
a Nemzeti Várprogram felülvizsgálatáról szóló 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozatra [a továbbiakban: 1773/2016. (XII. 15.) Korm. határozat] –
a Nemzeti Kastélyprogramhoz kapcsolódó fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek,
de európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, helyi önkormányzat, gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

23

360606

 

 

30/1/90 Nemzeti Várprogram

Az előirányzat célja
– különös tekintettel az 1773/2016. (XII. 15.)
Korm. határozatra –
a Nemzeti Várprogramhoz kapcsolódó várak megőrzése, bemutatása, turisztikai célú fejlesztése és a fejlesztések finanszírozása, melyek az egyes helyszínek fenntartható működtetéséhez szükségesek,
de európai uniós forrásból nem biztosíthatóak.
A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

jogi személy, helyi önkormányzat, gazdasági társaság

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

igénybe vehető

24

296668

30/2 Fejezeti általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető év közbeni kiadások finanszírozására nyújt fedezetet.

központi költségvetési szerv, fejezeti és központi kezelésű előirányzat

jogszabály vagy egyoldalú jognyilatkozattal

előirányzat-
átcsoportosítással

25.

258767

 

30/3 Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása

a) Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Az előirányzat terhére
a következő nemzetpolitikai felhasználási célok bármelyikére nyújtható vissza nem térítendő költségvetési támogatás feladatfinanszírozás és az ahhoz kapcsolódó arányos működési költség támogatására:
1. a külhoni magyarok kiemelt jelentőségű programjainak,
a külhoni magyarság támogatásához kapcsolódó tevékenységeknek, valamint
a külhoni média vagy könyvkiadás támogatása céljából,
2. a nemzetpolitikai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységek, beruházások és fejlesztési célok támogatására,
3. a határon túli magyarsággal együttműködő, magyarországi székhelyű, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet határon túli, valamint külföldi szervezet megerősítését szolgáló tevékenységének támogatására,
4. a diaszpóra magyarsága vonatkozásában a Kőrösi Csoma Sándor Program,
a szórványmagyarság vonatkozásában a Petőfi Sándor Program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítására,
5. a diaszpórában élő magyar közösségek identitásának megerősítését szolgáló tevékenységek támogatására:
a hétvégi magyar iskolák szakmai színvonalának emelése,
a cserkészcsapatok munkájának segítése, a magyar néptánc és népzenei hagyományok ápolása, a magán- és közösségi gyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok) szakmai munkájának támogatása,
az egyházi közösségek munkájának segítése, a diaszpóra történetét kutató munka végzése,
a többedik generáció bátorítása magyar gyökereik megismerésére,
6. a Mikes Kelemen Program keretében a program célkitűzéseivel összhangban lévő tevékenységek megvalósítására,
7. határon túli szervezetek tevékenységeinek támogatására, amelyek elősegítik a magyar igazolvánnyal, magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező ukrán állampolgárok oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civil társadalmi, helyi önkormányzati együttműködési, magyar–magyar együttműködési, valamint kegyeleti okokból Magyarországra történő utazásait,
8. a Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítása, látogató- és oktatásmódszertani központja kialakítása, valamint a Magyarság Háza egyéb járulékos felújítása céljából.
b) Magyarország Barátai Alapítvány támogatása
Az előirányzat továbbá
a Magyarország Barátai Alapítvány szakmai feladatainak és működésének nemzetpolitikai célú támogatására biztosít fedezetet. Az éves szakmai programban nem szereplő tevékenység a Civil törvényben foglaltak szerint támogatható.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
Az előirányzat továbbá
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok megvalósításának támogatására szolgál.
d) Az előirányzat terhére
a tevékenységhez kapcsolódó működési költségek támogatása érdekében vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtható.
a)–d): A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

magyarországi székhelyű jogi személy, külföldi szervezet, Magyarországgal szomszédos országban székhellyel rendelkező, határon túli szervezet, egyházi jogi személy, határon túli egyház, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

Áht. 48. §
(1) bekezdése szerinti jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal vagy megállapodással

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel, költségvetési megállapodással

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig, vagy összeghatár megjelölése nélkül, azzal, hogy
a határon túli szervezetnek és
a külföldi szervezetnek támogatási kérelem alapján nyújtott határon túli költségvetési támogatás esetén biztosíték kikötésére nem kerül sor.

igénybe vehető

26

344762

30/5 Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei

Az előirányzat a miniszter egyedi döntése alapján a fővárosi és megyei kormányhivatallal –
ideértve a fővárosi és megyei kormányhivatal önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységét – vagy annak jogelődjével szemben 9,0 millió forint pertárgyértéket meghaladó peres vagy nemperes eljárásban hozott jogerős bírósági döntés alapján megállapított fizetési kötelezettség ellentételezésére, valamint teljesítésére használható fel, ha annak viselése a költségvetése terhére nem biztosítható, és a marasztalást tartalmazó döntéssel összefüggő bírósági eljárásban eljárási hiba vagy mulasztás a fővárosi és megyei kormányhivatalt nem terheli.

központi költségvetési szerv

jogszabály vagy – pályázati rendszeren kívül kérelemre – meghozott egyedi döntés alapján

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel

 

 

 

 

Az 50,0 millió forint pertárgyértéket meg nem haladó peres vagy nemperes eljárás esetén a kifizetés feltétele a fizetési kötelezettség fővárosi és megyei kormányhivatal általi teljesítése. Az előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, kivéve, ha a per tárgyát képező vitatott munkáltatói intézkedés meghozatalára a fővárosi és megyei kormányhivatalok létrehozását megelőzően került sor.

A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

359251

32 Központi kezelésű előirányzatok

28

378551

32/7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

29

361951

 

 

32/7/1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése.

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság

Alapítói határozatban foglaltak szerint tőkeemelés jogcímén

30

376562

 

 

32/7/2 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás

A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi támogatása.

Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaság

pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

támogatói okirat szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül.

31

391428

 

32/8 A Lechner Tudásközpont NKft. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

391439

 

 

32/8/1 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó kiadások

Az előirányzatról a Lechner Tudásközpont teljesíti a kiadott felhasználási engedélyek kapcsán fizetendő felhasználási díjak áfatartalmát.

Lechner Tudás-
központ

2. melléklet a 8/2016. (III. 25.) MvM rendelethez53

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve a Miniszterelnökség fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

ÁHT azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete

2

387051

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3

387662

2/1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

4

376273

 

 

2/1/1 Magyar Falu Program

a) Falusi Útalap
Az előirányzat nyújt fedezetet a Magyar Falu Program keretében megvalósuló alsóbbrendű utak felújítására.
b) Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása
Az előirányzat a magyar kistelepülések népességmegtartó erejének növelése érdekében,
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló programelemek támogatására használható fel.
c) Kistelepülési üzletek támogatása
Az előirányzat nyújt fedezetet a Magyar Falu Program keretében a gazdasági tevékenységet végző vállalkozások támogatására a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló
62/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet alapján.
d) Falusi Civil Alap
Az előirányzat célja
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló civil program elemeként a civil közösségi tevékenységek és azok végzése feltételeinek támogatása.
a)–d): A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet,
helyi önkor-
mányzatok társulásai, egyházi jogi személy, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet

jogszabály vagy pályázati úton meghozott döntés vagy pályázati rendszeren kívül kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

a kötelezettség-
vállalási dokumen-
tumban meghatáro-
zottak szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

5

358951

2/1/2 Modern Városok Program

Az előirányzat célja a Modern Városok Program megvalósítása, a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.

A költségvetési támogatás
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint

a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint támogatói okirattal

a Modern Városok Program megvalósítá-
sáról szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos részletekben történő kifizetéssel
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint

támogatói okirat szerint

a Modern Városok Program megvalósításáról
szóló kormány-
rendeletben foglaltak szerint

6.

388217

 

 

2/1/4 Kulturális értékmegőrző beruházások

a) Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok
A Lakitelek Népfőiskola fejlesztésének támogatása
a fenntartó Népfőiskola Alapítványon keresztül.
b) Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása
Az előirányzat támogatást nyújt az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatására.
c) Nemzeti Hauszmann Terv
Az előirányzat célja a Nemzeti Hauszmann Terv, valamint a Nemzeti Hauszmann Program előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok, valamint
a Budai Palotanegyed és a Polgárváros nagyszabású rekonstrukciója, továbbá Hauszmann Alajos építészeti és kulturális hagyatékához, annak fenntartásához kapcsolódó egyéb feladatok és beruházások támogatása.
d) Népi Építészeti Program
Az előirányzat célja a Népi Építészeti Program keretében műemléki értékkel rendelkező népi építészeti emlék támogatása. A Népi Építészeti Program támogatási kerete révén elősegíti a nemzet közös örökségéhez tartozó népi műemlékállomány és népi építészetünk egyéb hiteles emlékeinek fennmaradását.
A támogatásnak nem feltétele a műemléki védettség fennállása.
e) A Hauszmann Alapítvány részére, mint közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére a KEKVA tv., az alapító okirat, és a Kormány egyedi döntésében meghatározott feladatok, célok és beruházások megvalósítása, és az azzal kapcsolatos, működéshez szükséges kiadások finanszírozása érdekében pénzbeli vagyoni juttatás rendelkezésre bocsátása.
a)–d): A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

a)–d) civil szervezet, jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv, gazdasági társaság;
e) Hauszmann Alapítvány

a)–d) jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján vagy pályázati úton támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal
e) –

a)–d) előleg biztosítható

e) –

a)–d) egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

e) –

a)–d) szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

e) –

a)–d) az Ávr.
84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

e) –

a)–d) igénybe vehető
e) –

7

387806

2/1/5 Fővárosi fejlesztések

a) Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások előkészítése

Az előirányzat biztosít fedezetet az alábbi projektek előkészítéséhez:
1. Budapest-Kelenföld és Ferencváros vasútállomások között háromvágányú kapcsolat, Danubius, Népliget-Fradiváros elővárosi megállók kialakítása és a Déli összekötő vasúti Duna-híd átépítése;
2. Budapest-
Ferencváros–Kelebia vasútvonal fővárosi nyomvonal-korrekciója;
3. Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építése;
4. a ráckevei HÉV-vonal fejlesztése és az egységes fővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési hálózatba való integrálása;
5. a csepeli HÉV fővárosi villamos hálózatba integrálása;
6. a Földalatti rekonstrukciója és járműbeszerzés;
7. Budapest Főváros településszerkezeti tervében a Pók utca és a Váci út között megépítendő új dunai átkelő (Aquincum híd) előkészítése;
8. Városliget és környezetének egyes közlekedési fejlesztései.

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., MÁV Magyar Államvasutak Zrt., Budapest Főváros Önkormányzata, fővárosi kerületi önkormányzat, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, BFK NZrt.,
a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaság, a BFK NZrt. tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság, NSK, Magyar Testgyakorlók Köre Budapest,
jogi személy, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzat által fenntartott intézmény, köztestület, egyesület, sportegyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet, költségvetési szerv

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

 

 

 

 

 


b) Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése
Az előirányzat támogatást nyújt Budapest Főváros fejlesztéséhez kapcsolódóan és a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban
a Budapest Bozsik Stadion fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásához.

c) Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

Az előirányzat finanszírozza
– Budapest Főváros fejlesztésének
részeként – a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1098/2017. (III. 6.)
Korm. határozatban foglalt sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve a Nemzeti Sportközpontoknak
(a továbbiakban: NSK) és a BFK NZrt.-nek
a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit, valamint az UEFA 2020. évi labdarúgó Európa-bajnokság megrendezése, az Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó szerződésekben előírt,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a rendezvényhelyszín tágabb környezetében
multifunkciós, nyilvános sport- és kulturális célú park kialakításához szükséges beruházásokkal, valamint ideiglenes létesítmények megvalósításával, illetve eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésének megvalósításával összefüggő feladatokat, beleértve az NSK-nak és a BFK NZrt.-nek a projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségeit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Kemény
Ferenc Program

Az előirányzat finanszírozza
– Budapest Főváros fejlesztésének részeként –
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016.
(XII. 23.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő létesítmények, valamint a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél- pesti és észak-csepeli beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 2. pontja szerinti projektelemek előkészítésével, megtervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Nemzeti Korcsolyázó Központ fejlesztése

Az előirányzat finanszírozza
– Budapest Főváros fejlesztésének részeként – a Nemzeti Korcsolyázó Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1596/2017. (VIII. 28.)
Korm. határozat alapján,
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten
a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény
1. § b) pontjában meghatározott ingatlanokkal kapcsolatos beruházás előkészítésével, megtervezésével és megvalósításával összefüggő feladatokat.

f) Egyes városi infrastruktúra-
elemek megújítása

Az előirányzat fedezetül szolgál a városi infrastruktúra-elemek megújítását szolgáló egyes beruházások megvalósításához.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása

Az előirányzat fedezetül szolgál a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a főváros közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására.

h) Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása

Az előirányzat támogatást nyújt Budapest Főváros fejlesztéséhez kapcsolódóan a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott egyes fejlesztésekre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának előkészítése

Az előirányzat célja különösen a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló sportlétesítmények és környezetük fejlesztésére irányuló beruházás előkészítésének finanszírozása.

j) Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása

Az előirányzat célja különösen a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok és egyéb, más forrásból nem finanszírozható feladatok támogatása.

a)–j): A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

376217

2/1/6 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

Az előirányzat fedezetül szolgál
a kiemelt budapesti beruházásokért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos feladatkörébe tartozó kiemelt nemzetközi sportesemények megpályázásával, lebonyolításával és támogatásával, valamint a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

Az előirányzat fedezetül szolgál a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnoksághoz kapcsolódó egyes infrastruktúra-fejlesztések megvalósításával és az Európa-bajnokság szervezésével kapcsolatos kormányzati koordinációval és kommunikációval összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztosnak a 2022. évben megrendezendő férfi kézilabda Európa-bajnokság szervezésével, az ahhoz kapcsolódó kormányzati koordinációval és kommunikációval összefüggő feladataival kapcsolatos költségekre.

hazai és nemzetközi sportszövetség, költségvetési szerv, gazdasági társaság, Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Versenysport Szövetség, Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség, sportköztestület, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, fogyatékosok országos szövetsége, sportszervezet, felsőoktatási intézmény, köznevelési intézmény, szakképző intézmény, civil szervezet

jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül vagy meghívásos pályázat útján, kérelemre hozott egyedi döntés alapján támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

támogatási szerződés vagy támogatói okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

 

Az előirányzat finanszírozza
a költségvetési támogatással megrendezendő, a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.)
Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai esemény megrendezésének megpályázásával, illetve megrendezésével összefüggő feladatok költségeit.

Az előirányzat terhére támogatás már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

9.

393417

 

 

2/1/9 Kistelepülési
fejlesztési támogatások

Az előirányzat célja az 5000 fő feletti lakosságszámú települések érdekében felmerülő, kiemelt társadalmi igényekkel összefüggő beruházások, települési fejlesztések támogatása.

helyi önkormányzat, költségvetési szerv, gazdasági társaság, továbbá egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb szervezet, helyi önkormányzatok társulásai, egyházi jogi személy, egyesület, alapítvány, nonprofit, valamint közhasznú jogállású szervezet

Áht. 48. §
(1) bekezdése szerinti jogszabály vagy pályázati rendszeren kívül, kérelemre hozott egyedi döntés alapján, támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal

előleg biztosítható

egyösszegű kifizetéssel vagy időarányos vagy teljesítésarányos részletekben történő kifizetéssel

szerződés vagy okirat vagy megállapodás szerint

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése alapján,
a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig vagy összeghatár megjelölése nélkül

igénybe vehető

1

Az 1. § a) pontja az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § c) pontja az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § a 4/2019. (III. 12.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított, az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3/A. §-t a 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

6

A 3/B. §-t az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be.

7

A 4. § 39. pontja a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § o) pontját a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be.

9

A 7. § a) pontja a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. § b) pontja a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 7. § c) pontja a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 7. § d) pontját a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 7. alcímet (11. §) a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 42. § a 3/2019. (II. 27.) MvM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

15

A hatálybalépés időpontja 2018. február 16.

16

A hatálybalépés időpontja 2018. március 29.

17

A hatálybalépés időpontja 2018. június 21.

18

A hatálybalépés időpontja 2018. szeptember 14.

19

A hatálybalépés időpontja 2018. november 13.

20

A hatálybalépés időpontja 2018. december 16.

21

A hatálybalépés időpontja 2019. január 1.

22

A hatálybalépés időpontja 2019. február 28.

23

A 42. § (10) bekezdését a 4/2019. (III. 12.) MvM rendelet 2. §-a iktatta be.

24

A hatálybalépés időpontja 2019. március 13.

25

A 42. § (11) bekezdését a 7/2019. (V. 7.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

26

A hatálybalépés időpontja 2019. május 8.

27

A 42. § (12) bekezdését a 11/2019. (VIII. 5.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

28

A hatálybalépés időpontja 2019. augusztus 8.

29

A 42. § (13) bekezdését a 13/2019. (X. 22.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

30

A hatálybalépés időpontja 2019. október 25.

31

A 42. § (14) bekezdését a 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

32

A hatálybalépés időpontja 2019. december 13.

33

A 42. § (15) bekezdését a 2/2020. (II. 18.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

34

A hatálybalépés időpontja 2020. február 19.

35

A 42. § (16) bekezdését a 6/2020. (IV. 27.) MvM rendelet 5. §-a iktatta be.

36

A hatálybalépés időpontja 2020. április 28.

37

A 42. § (17) bekezdését a 12/2020. (VII. 8.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

38

A hatálybalépés időpontja 2020. július 9.

39

A 42. § (18) bekezdését a 15/2020. (VIII. 25.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

40

A hatálybalépés időpontja 2020. augusztus 26.

41

A 42. § (19) bekezdését a 18/2020. (XII. 8.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

42

A hatálybalépés napja 2020. december 9.

43

A 42. § (20) bekezdését az 1/2021. (II. 9.) MvM rendelet 3. §-a iktatta be.

44

A hatálybalépés időpontja 2021. február 10.

45

A 42. § (21) bekezdését a 3/2021. (IV. 23.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

46

A hatálybalépés időpontja 2021. április 24.

47

A 42. § (22) bekezdését a 9/2021. (VI. 22.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

48

A hatálybalépés időpontja 2021. június 23.

49

A 42. § (23) bekezdését a 12/2021. (X. 29.) MvM rendelet 1. §-a iktatta be.

50

A hatálybalépés időpontja 2021. október 30.

51

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.