• Tartalom

80/2016. (XII. 13.) FM rendelet

az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.04.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1–2. §2

2. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

3–4. §3

3. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása

5. § (1)4

(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

d) támogatási kérelem: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: jövedéki törvény) 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves, b) pontja szerinti negyedik negyedévre vonatkozó, valamint c) pontja szerinti tizenkettedik hónapra vonatkozó adóbevallási nyomtatvány részeként benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem;”

(3)5

6. § (1) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelem kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer,
a) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves adóbevallási nyomtatvány részeként,
b) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés b) pontja szerinti negyedik negyedéves adóbevallási nyomtatvány részeként, vagy
c) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tizenkettedik havi adóbevallási nyomtatvány részeként
nyújtható be.”

(2) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mezőgazdasági termelőnek az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmén nyilatkoznia kell arról, hogy)

e) hozzájárul, hogy a támogatási kérelemhez kapcsolódó eljárás során a vámhatóság a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki vhr.) alapján a támogatási kérelme adatait és a részére folyósított adó-visszatérítéssel kapcsolatos adatokat további felhasználás és az eljáráshoz kapcsolódó ellenőrzés céljából átadja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére,”

(3)6

7. § (1) A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kincstár a vámhatóság által a támogatási összeg kiszámításához szükséges, a jövedéki vhr. alapján továbbított, az 1. melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelmek adatai és a vámhatóság 2. melléklet szerinti adatokra is kiterjedő – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. § (1) bekezdés a) pontjával és a (3) bekezdésével összhangban nyújtott – adatszolgáltatása alapján ellenőrzi a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági csekély összegű támogatásra való jogosultságát.”

(2)7

8. §8

9. § A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § E rendeletnek az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 80/2016. (XII. 13.) FM rendelettel megállapított, a 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási összeget a jövedéki törvény
a) 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves és a b) pontja szerinti negyedik negyedéves bevallás részeként benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 2016. tárgyévtől kezdődően,
b) 82. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tizenkettedik havi bevallás részeként benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 2017. tárgyévtől kezdődően
kell alkalmazni.”

a)9

c)10

d) 4. § (2) bekezdésében a „jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában” szövegrész helyébe a „jövedéki törvény 117. §-ában” szöveg,

e)–n)11

lép.

12. §12

4. A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló
9/2016. (II. 15.) FM rendelet módosítása

13. §13

5. Záró rendelkezés

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) E rendelet 5. § (2) bekezdése, 6. § (1) és (2) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 9. §-a, 10. §-a, valamint 11. § b) és d) pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 80/2016. (XII. 13.) FM rendelethez

A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklet 5. és 6. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik negyedéves és a tizenkettedik havi adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját képező számlaadatok [a jövedéki törvény 117. §-a szerinti, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszaigénylés alapján történő jövedéki adó visszaigényléséhez a szőlő- és gyümölcsös ágazatban felhasznált számlák alapján a vámhatóság által igazolt]:
a) a számla száma;
b) a számla kelte;
c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;
d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;
e) a visszatérítés alapját képző gázolaj mennyisége literben.
6. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik negyedéves és a tizenkettedik havi adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját képező gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár).”

2. melléklet a 80/2016. (XII. 13.) FM rendelethez

A támogatás kiszámításának módja
T = t (ha) x Q (l/ha) x 105 (Ft/l)
ahol
T: a támogatás számított összege;
t: az ültetvény területe hektárban (két tizedesjegy pontossággal);
Q: a tárgyévben ténylegesen felhasznált üzemanyag mennyisége csökkentve a jövedéki törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározott 97 liter/hektár/év mennyiséggel, de legfeljebb 100 liter/hektár/év.
A támogatás összege nem haladhatja meg a folyó, valamint a megelőző kettő üzleti év vonatkozásában a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, így a támogatási összeg kiszámításakor a korábban kapott mezőgazdasági csekély összegű támogatások összegét is figyelembe kell venni és szükség szerint azokkal a támogatás összegét csökkenteni kell.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § e)–n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére