• Tartalom

86/2016. (XII. 20.) FM rendelet

86/2016. (XII. 20.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról1

2017.03.15.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1/A. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(A Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 20/03/36/00 „Agrármarketing Célelőirányzat” előirányzatából)

g) az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 1.1.11. pontja szerinti, a mezőgazdasági ágazatban folytatott együttműködés céljából,”

[az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás is nyújtható.]

2. § (1)–(3)2

3. § Az R.

a)3

b) 1/A. § f) pontjában a „kapcsolódó,” szövegrész helyébe a „kapcsolódó, valamint” szöveg,

c)4

lép.

4. § Hatályát veszti az R. 1/A. § e) pontjában a „valamint” szövegrész.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) és (3) bekezdése, a 3. § a) és c) pontja, valamint a 2–3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 3. § b) pontja, valamint a 4. § 2017. március 15-én lép hatályba.

1–3. melléklet a 86/2016. (XII. 20.) FM rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX, törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 16. napjával.

2

A 2. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére