• Tartalom

2016. évi LXXXIX. törvény

2016. évi LXXXIX. törvény

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról1

2017.01.01.

1. § (1)–(2)2

(3) A Ht. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hulladéklerakási járulékot – a 69. § (5) bekezdésében meghatározott kivételekkel – a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott D1, D2, D3, D4, D5 és D12 kóddal ellátott ártalmatlanítási művelettel ártalmatlanított hulladék után kell fizetni. A hulladéklerakási járulék megfizetésének kötelezettsége a hulladék elhelyezésével keletkezik. A járulék mértékét 6000 Ft/tonna egységár alapulvételével a negyedévenkénti járulékfizetéssel érintett hulladék tömege alapján kell meghatározni.”

(4) A Ht. 69. § (5) bekezdése a következő e)–h) pontokkal egészül ki:

(A járulékfizetésre kötelezettnek nem kell hulladéklerakási járulékot fizetni, ha)

e) azbesztet tartalmazó, lakosságnál képződött építőanyag hulladék lerakása valósul meg,
f) erőművi és hulladékégetésből származó nem veszélyes
fa) salak, pernye,
fb) egyéb füstgáz tisztításából származó hulladék
lerakása valósul meg,
g) nem veszélyes kohászati salak hulladék lerakása valósul meg,
h) a 15. § (6) bekezdése szerinti építési célú felhasználás valósul meg.”

(5)–(7)3

2. § A Ht.

a)–c)4

d) 69. § (6) bekezdésében az „az 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 4. pontjában” szövegrész helyébe a „68. § (2) bekezdésében”,

e)–g)5

3. § (1) Hatályát veszti a Ht.

a)6

(2) Hatályát veszti a Ht.

a)–c)7

d) 68. § (5) bekezdés b) pontjában a „fajtájára,” szövegrész,

e)8

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § Ez a törvény a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról szóló, 2015. július 10-i 2015/1127/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (5)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § e)–g) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére