• Tartalom

89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.04.30.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5., 9. és 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23. § (1) A Kormány részére a céltartalékok felhasználására vonatkozó előterjesztést az államháztartásért felelős miniszter nyújthat be.
(2) A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék felhasználására vonatkozó előterjesztésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére átcsoportosítandó előirányzat mértéke nem lehet kevesebb, mint 50 millió forint. Az előterjesztésben
a) nyilatkozni kell arról, hogy a benyújtást megelőzően elvégzett felülvizsgálat alapján a közfeladat ellátására felhasználható szabad előirányzat nem áll rendelkezésre,
b) be kell mutatni, hogy a közfeladat ellátásával összefüggésben várhatóan milyen költségek, milyen ütemezésben merülnek fel,
c) visszatérítési kötelezettséggel igényelt rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék esetén meg kell jelölni a visszatérítés tervezett időpontját, továbbá
d) tájékoztatást kell adni a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék szabad előirányzatának mértékéről.
(3) A Kormány Áht. 21. § (6) bekezdése szerinti
a) egyedi határozatában fel kell tüntetni
aa) a tartalék biztosításának célját,
ab) az átcsoportosítással érintett előirányzatok címrendi besorolását,
ac) az átcsoportosítással érintett előirányzat mértékét,
ad) az átcsoportosítás egyszeri vagy tartós jellegét,
ae) az elszámolás és – a visszatérítési kötelezettséggel biztosított előirányzat esetében – a visszatérítés időpontját,
b) egyedi határozata mellékletét a 2. melléklet szerinti formában kell elkészíteni.
(4) A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból visszatérítési kötelezettséggel biztosított előirányzat visszatérülését, valamint a nem visszatérítési kötelezettséggel biztosított előirányzat fel nem használt, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált részét a Kincstár által megjelölt fizetési számlára kell befizetni, amely az adott évi rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék előirányzatát növeli. Ha a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére átcsoportosított előirányzat egészére vagy annak legalább egy részére az átcsoportosításról, illetve – az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti esetben – a kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló kormányhatározat közzétételét követő hatvan napon belül a kötelezettségvállaló mulasztásából kötelezettségvállalásra nem kerül sor, az átcsoportosított előirányzat egészét vissza kell téríteni, illetve az előirányzat-átcsoportosítás iránt nem kell intézkedni. A visszatérítésre és a további felhasználásra e bekezdést kell alkalmazni.”

2. § Az R. a következő alcímmel egészül ki:

45/A. § (1) A Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyedi határozatában fel kell tüntetni
a) a kötelezettségvállalás célját,
b) a kötelezettségvállalás összegének felső korlátját,
c) azon előirányzat címrendi besorolását, amely terhére a kötelezettségvállalásra sor kerül,
d) azt a határidőt, amelyen belül az államháztartásért felelős miniszternek az előirányzat-átcsoportosításról gondoskodnia kell.
(2) Ha az előirányzat-átcsoportosítás tárgyévi előirányzattal nem rendelkező közfeladathoz kapcsolódik, a címrend ezzel összefüggő kiegészítéséről a Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyedi határozatában kell rendelkezni.
(3) A Kormány Áht. 36. § (2) bekezdés szerinti egyedi határozatának elfogadására vonatkozó előterjesztés az államháztartásért felelős miniszter álláspontjának beszerzését követően nyújtható be a Kormány részére.
(4) Az előirányzat-átcsoportosításról az államháztartásért felelős miniszter a Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyedi határozatában megállapított határidőn belül, egy összegben gondoskodik. Az átcsoportosított előirányzat kizárólag a Kormány Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti egyedi határozatában megjelölt kötelezettségvállalás fedezetéül szolgálhat, annak terhére más kötelezettség nem vállalható.
(5) Az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti kötelezettség úgy vállalható, hogy az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség teljesítésének legkorábbi időpontja az előirányzat-átcsoportosítás (4) bekezdés szerinti időpontjánál későbbi időpontra essen.”

3. § Az R. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R.

1. 34. § (1) bekezdésében a „(2) és (2b)” szövegrész helyébe a „(2)” szöveg,

2. 41. § (1) bekezdésében a „határozat mellékletét a 2. melléklet szerinti formában kell elkészíteni” szövegrész helyébe a „határozatra a 23. § (3) bekezdését kell alkalmazni” szöveg,

3. 45. § (3) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében, 56. § (5) bekezdésében és 57. § (3) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe az „(1)” szöveg,

4. 47. §-ában a „tartalék terhére” szövegrész helyébe a „tartalékból átcsoportosított előirányzat terhére” szöveg,

5. 53. § (1) bekezdés c) pontjában a „(2) bekezdése szerinti egyéb” szövegrész helyébe az „(1) bekezdése szerinti más” szöveg,

6. 53/A. §-ában a „32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás” szövegrész helyébe a „32. §-a szerinti előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalás és a 36. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás” szöveg,

7. 54. § (3) bekezdésében a „bekezdésében” szövegrész helyébe a „bekezdésében, illetve az 53/A. §-ában” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 89/2016. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 14b. sorral egészül ki:

 

(A

B

C

D

E

1

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés)

„14b

a kötelezettséget vállaló szerv

az Áht. 36. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalás létrejöttére, összegére, fizetési ütemezésére, valamint adatainak módosítására, a kötelezettségvállalás megszűnésére vonatkozó információk

Kincstár

a kötelezettségvállalás létrejöttét, módosítását követő öt napon belül”

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszettte 2016. május 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére