• Tartalom

9/2016. (IV. 5.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2016. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

2016.04.07.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában egységes kérelem az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtásra kerülő kifizetési kérelem az elektronikusan és papír alapon benyújtott kérelemrészekkel együtt.

(2) E rendelet alkalmazása során az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelemről szóló FM rendelet) 1. §-ában meghatározott rendelkezéseket is alkalmazni kell.

2. § (1) E rendelet hatálya az alábbi, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatásokra terjed ki:

1. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,

2. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

4. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás,

5. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,

6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet [a továbbiakban: 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,

7. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet] alapján igénybe vehető támogatás,

8. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás részletes szabályairól szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás.

(2) Az egységes kérelemben kell bejelenteni az (1) bekezdésben felsorolt jogcímekre vonatkozó igényléseket.

(3) Az egységes kérelem az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek esetében kifizetési kérelemnek minősül.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek alapján igényelhető támogatások tekintetében e rendeletet kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott, egyes jogcímekre vonatkozó miniszteri rendeletekben eltérően nem szabályozott tárgykörökben kell alkalmazni.

3. § (1) Az egységes kérelem tartalmára az egységes kérelemről szóló FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a bejelentett táblát az egységes kérelemről szóló FM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az ne metssze a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet esetén a kötelezettségvállalással érintett, egybefüggő területek határát sem.

(2) A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában az ügyfélnek a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti fizikai blokk (a továbbiakban: MePAR szerinti fizikai blokk) numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megjelölésével kell megadnia a területadatokat. Az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell megadnia a területadatokat.

(3) A 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet vonatkozásában az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megjelölésével kell megadnia a területadatokat. A tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával kell megadnia a területadatokat.

(4) A 2. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 6. és 7. pontja szerinti jogcímek esetén a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet vonatkozásában kizárólag az erdőállományok kézimunka-igényes ápolási célprogram részterületen történő megvalósítása esetén, a 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet vonatkozásában kizárólag a tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén az ügyfélnek a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell megadnia a területadatokat.

(5) Ha az ügyfél a támogatási döntés alapján a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet szerinti kiemelt jövedelempótló támogatásra jogosult, az egységes kérelemben köteles nyilatkozni a támogatási kérelem benyújtásának évére vonatkozó, a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 2. § 18. pontja szerinti jövedelméről és a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. számú melléklete alapján igazolható mezőgazdasági bevételéről.

4. § Az egységes kérelem benyújtásának szabályaira az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni azzal, hogy

a) az egységes kérelemről szóló FM rendelet 10. § (5) bekezdése szerinti, az ügyfélre nézve terhelő megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyvre vonatkozó észrevétel a 2. § (1) bekezdés 1., 2., 4. és 5. pontja szerinti jogcímek esetében kizárólag az elektronikus űrlapkitöltő felületen nyújtható be,

b) az egységes kérelem mellékleteit és a mellékletekre vonatkozó adatváltozást a 2. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 6., 7. és 8. pontja szerinti jogcímek esetén az ügyfélnek az elektronikus űrlapkitöltő felületen kell benyújtania.

5. § A kifizetésekre az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló miniszteri rendeletet, valamint a 2. § (1) bekezdésében felsorolt miniszteri rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. § Az egységes kérelemről szóló FM rendelet előírásait kell alkalmazni

a) az egységes kérelem késedelmes benyújtására,

b) az egységes kérelem módosítására,

c) a hiánypótlásra,

d) az adatváltozás bejelentésére,

e) a másodvetés bejelentésére,

f) az adminisztratív és helyszíni ellenőrzésekre, valamint

g) – a 4. §-ban foglalt eltéréssel – az elektronikus kapcsolattartás szabályaira.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 1310/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

c) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek,

d) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9–10. §1

1

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére