• Tartalom
Oldalmenü

90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.05.01.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartáshoz kapcsolódó elektronikus felületen a képzőhely és az egyetem havonta köteles igazolni a jelölt teljesítését.”

(2) A Kr. 26. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az ösztöndíjak folyósításának feltétele, hogy a rezidens és a szakgyógyszerész-jelölt az egyedi azonosítását követően elektronikus úton nyilatkozzon arról, hogy a képzési tervében foglaltaknak megfelelően adott hónap vonatkozásában teljesítette a szakképzését.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozattétel jogszerűségét az ENKK a (3) bekezdés szerinti képzőhelyi és egyetemi adatszolgáltatás alapján folyamatosan ellenőrzi.”

2. § (1) A Kr. 28. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az ENKK az RTP-be a (6) bekezdés alapján felvett rezidenssel és szakgyógyszerész-jelölttel szerződést köt, amely szerződés meghatározza a 26. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozattétel és az ösztöndíj kifizetésének részletes szabályait is.”

(2) A Kr. 28. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha a rezidens és a szakgyógyszerész-jelölt a (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti vállalását nem teljesíti vagy a 26. § (6) bekezdése szerinti ellenőrzése alapján az ENKK megállapítja, hogy a rezidens, illetve a szakgyógyszerész-jelölt nyilatkozata alapján jogosulatlanul került sor az ösztöndíj kifizetésére, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel a rezidens, illetve a szakgyógyszerész-jelölt a részére folyósított ösztöndíj visszafizetésére köteles.”

3. § A Kr. 35. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 90/2016. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 26. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 28. § (7) bekezdésében foglaltakat a Rezidens Támogatási Program keretében a Mód.r. hatálybalépésekor ösztöndíjban részesülő szakorvos és szakgyógyszerész-jelöltekre is alkalmazni kell.
(4) A rezidens és a szakgyógyszerész-jelölt a Mód.r.-rel megállapított 26. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát első ízben valamennyi olyan jogosultsági hónap tekintetében megteheti, amelyben az ösztöndíjra való jogosultság időtartama alatt a szakképzését teljesítette, de az ösztöndíj folyósítása részére nem történt meg.”

4. § Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 2. napjával.