• Tartalom

91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet

91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelet

az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.04.30.

A Kormány

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a bekezdés a következő 1a. és 1b. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„1. alapok alapja: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom,
1a. alapok alapját végrehajtó szervezet: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B. § szerint kijelölt szervezet,
1b. elfogadó nyilatkozat: a szállítói teljesítés megfelelőségét igazoló, a szállító, a kedvezményezett, a közreműködő és a támogató képviselői által a támogatás kifizetésének előfeltételeként aláírandó dokumentum, mely a felülvizsgálatra illetékes szervek és személyek megjelölésével a támogatási szerződés részét képezi,”

2. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet II. Fejezete a következő 9/B. alcímmel egészül ki:

„9/B. Az alapok alapja előirányzatainak felhasználási szabályai
21/I. § (1) Az alapok alapja előirányzat az operatív programokból lehívott források terhére több pénzügyi eszköznek történő támogatásnyújtásra szolgál.
(2) A pénzügyi eszközök végrehajtása az alapok alapján keresztül történik.
(3) Az alapok alapja előirányzatai a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint használhatók fel.
(4) Az alapok alapját végrehajtó szervezet az operatív programokból az alapok alapja előirányzatai számára rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag az érintett irányító hatóság által jóváhagyott program szerinti finanszírozás céljából, a finanszírozási megállapodás rendelkezései szerint használhatja fel.
(5) Az alapok alapja előirányzatain
a) bevételként az alapok alapját végrehajtó szervezet által összeállított, az irányító hatóság által jóváhagyott és átutalt lehívási értesítések összege, valamint a visszafizetett források,
b) kiadásként a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítők felé a történő kifizetések
teljesítése történik.
(6) A felszabadított vagy visszafizetett forrásokat az alapok alapját végrehajtó szervezet kizárólag az irányító hatóság előzetes írásbeli jóváhagyásával, az előirányzat céljának megfelelően használhatja fel.”

3. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet V. Fejezete a következő 12/B. alcímmel egészül ki:

„12/B. Az alapok alapja előirányzatainak hatásköri szabályai
49/H. § (1) Az alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
(2) Az alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök előirányzat (XIX. fejezet, 2. cím, 17. alcím, 2. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az alapok alapját végrehajtó szervezet gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az alapok alapját végrehajtó szervezet vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

5. § Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 6. pontjában a „2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]” szövegrész helyébe a „272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet” szöveg lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 92. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az alapok alapját végrehajtó szervezettel megkötött finanszírozási megállapodásnak az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében meghatározottakon túl tartalmaznia kell)

a) az alapok alapját végrehajtó szervezetnek a programszámla, a követelések és a kötelezettségek állományának változására vonatkozó – az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Áhsz.) meghatározott rendelkezések szerint a pénzeszközök változását eredményező gazdasági eseményeket, azoknak a követelésekre és a kötelezettségekre gyakorolt hatását a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően tartalmazó – nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét, a követelések értékelését, valamint a kapcsolódó részletező nyilvántartások Áhsz. szerinti vezetésére vonatkozó kötelezettségét,”
„(4) A pénzforgalmi számlák vezetésével és forgalmával kapcsolatban felmerült költség elszámolása a központi költségvetésből történik.”

a) 3. § (1) bekezdés 37. pontjában az „egyes operatív programokon belül pénzügyi konstrukciónként a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár) megnyitott és vezetett, a pénzügyi konstrukciók” szövegrész helyébe az „operatív programonként és pénzügyi termékenként a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár) megnyitott és vezetett, a pénzügyi termékek” szöveg,

b) 5. melléklet 3.3.3. pontjában az „államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)” szövegrész helyébe az „Áhsz.” szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 91/2016. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 46. és 47. sorral egészül ki:

 

(A)

(B)

(1.)

(Előirányzat)

(Kezelő szerv)

46.

Alapok alapja GINOP pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

47.

Alapok alapja VEKOP pénzügyi eszközök

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. május 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére