• Tartalom

1/2017. (III. 7.) IM rendelet

1/2017. (III. 7.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról1

2017.04.01.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével,

a 2. § tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

1. § (1) A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 7. §-sal egészül ki:

7. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 1/2017. (III. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr2.) Melléklete szerinti, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességi területén létrehozott 2. közjegyzői álláshelyet – az érintett közjegyző hozzájárulásával – a Ráckevei Járásbíróság illetékességi területén működő 2. sz. közjegyző áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a Módr2. hatálybalépése napjával tölti be.
(2) Az illetékesség hiányára nem lehet hivatkozni, ha a Szigetszentmiklós székhelyre kinevezett közjegyző a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvénynek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 1. melléklet 14/13. pontja hatálybalépését követően, a Módr2. hatálybalépéséig a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességi területén járt el.”

(2) Az R1. Melléklete a Melléklet szerint módosul.

2. A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

2. §2

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

Melléklet az 1/2017. (III. 7.) IM rendelethez

    1.     Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. Ráckevei Járásbíróság

egy körzet

egész év”

    2.     Az R1. Melléklet I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN cím, Pest megye alcím 13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. Szigetszentmiklósi Járásbíróság    1. sz. közjegyző    január, március, május, július,
        szeptember, november

    2. sz. közjegyző    február, április, június, augusztus,
        október, december”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. április 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére