• Tartalom

10/2017. (III. 10.) FM rendelet

10/2017. (III. 10.) FM rendelet

a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról1

2017.03.11.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az R. 1. mellékletében foglalt táblázat M:43, O:38, O:39, O:40, O:41, O:42, O:58, O:59 mezőjében a „Magyar Államkincstár” szövegrész.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2017. (III. 10.) FM rendelethez

    1.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 38/a. sorral egészül ki:

(Sor-
szám)

(Áht.
azonosító)

(Cím-
név)

(Alcím-
név)

(Jogcím-
csoport név)

(Jogcím-
név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosításának módja)

(Támogatási előleg)

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(Visszafizetés határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyolító szerv)

(Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„38/a

363673

 

 

38_Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatainak támogatása

 

A Nemzeti Földalapba tartozó földvagyon hasznosítási feladatok megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása a Kvtv.
1. melléklet XLIV.
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet részére.
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is.

Nemzeti Földalap

egyedi döntés alapján

egy összegben történő kifizetés

–”

    2.    Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 56/a. sorral egészül ki:

(Sor-
szám)

(Áht.
azonosító)

(Cím-
név)

(Alcím-
név)

(Jogcím-
csoport név)

(Jogcím-
név)

(Előirányzat célja)

(Kifizetésben részesülők köre)

(Támogatás biztosítá-
sának módja)

(Támoga-
tási előleg)

(Rendelkezésre bocsátás módja)

(Visszafizetés határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő szerv)

(Lebonyo-
lító szerv)

(Európai uniós forrásból finanszírozott költségvetési támogatás közreműködő szervezete)

„56/a

348195

 

 

1_Állami ménes-
birtokok szakmai feladatainak támogatása

 

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtoknak és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nek:
1. a védett őshonos, jelentős genetikai értéket képviselő lófajtáinak az eredeti állapotukban történő megőrzésének,
2. a lótenyésztéssel, lovassporttal, lovaskultúra ápolásával kapcsolatos szakmai feladatainak, és
3. a szakképzésben való részvételével, valamint a kezelésükben lévő műemlékegyüttesek fenntartásával kapcsolatos szakmai feladatainak
támogatása.
4. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi
XCI. törvény alapján, a korábbi Mezőhegyesi Állami Ménes 2016. évi átalakulásával kapcsolatban a jogutód számlára történő befizetések kezelésével, pénzügyi rendezésével összefüggő feladatok ellátása.

1. költség-
vetési szerv,
2. gazda-
sági társaság

egyedi döntés alapján

indokolt esetben nyújtható

1. egy összegben, vagy
2. részletek-
ben
történő kifizetéssel

1. A kedvezmé-
nyezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési megbízással megter-
helhető –
fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat,
2. zálogjog,
3. garancia,
4. kezesség, vagy
5. óvadék.

–”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. március 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére