• Tartalom

10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet

10/2017. (VIII. 31.) HM rendelet

egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról1

2018.01.01.

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 26. pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint az 1–4. melléklet tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1., 3., 4., 5., 7., 9., 11., 24., 37. és 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. és a 6. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 22. pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18., 20. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló
7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosítása

1. § A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet 12. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az állomány temetési segélyre jogosult tagja kérelmét írásban, papír alapon vagy elektronikus úton, a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszeren nyújthatja be. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez a 10. § (2) bekezdése szerinti számlát digitális másolatként kell csatolni.
(6) A KNBSZ főigazgatója az (5) bekezdés szerinti elektronikus ügyintézés rendjét saját hatáskörben állapítja meg.”

2. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

2–26. §2

3. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

27–30. §3

4. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet módosítása

31. § Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában
1. digitális másolat: az elektronikus ügyintézés keretében elektronikus úton továbbított, digitalizált formátumú okirat,
2. elektronikus út: a Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer Ügyfélszolgálati Rendszer, valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) nyilvántartási rendszerének alkalmazása,
3. felszámítási alap: a juttatások számításának alapját képező bázisösszeg,
4. honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a KNBSZ és a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézmény,
5. minimálbér: a juttatás folyósításának napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összege,
6. parancsnok: a honvédek vonatkozásában az állományilletékes parancsnok, a közalkalmazottak vonatkozásában pedig a munkáltatói jogkört gyakorló vezető,
7. pénzügyi és számviteli szerv: a saját pénzügyi és számviteli szervezeti elemmel
a) rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli szervezeti elem,
b) nem rendelkező honvédelmi szervezet esetében a pénzügyi és számviteli utaltsági rend szerinti pénzügyi és számviteli szervezeti elem.”

32. § Az R3. 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A családalapítási támogatás iránti kérelmet a parancsnoknak címezve – írásban, papír alapon vagy elektronikus úton – a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani az e célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával. A kérelmet a magasabb parancsnok bírálja el a parancsnok, a honvédelmi szervezet szociális munkacsoportja és a pénzügyi referens javaslata figyelembevételével. Nem folyósítható családalapítási támogatás
a) a próbaidő alatt,
b) annak a szerződéses állományú katonának, akinek a szerződéses idejéből egy évnél kevesebb van hátra, továbbá
c) annak, akinek az illetményéből a törlesztőrészletek levonására bármely ok miatt nincs lehetőség.
(5) A családalapítási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell – eredetben vagy a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által hitelesített másolatban – a házassági anyakönyvi kivonatot, bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított kivonatot, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő adatokról kiállított tanúsítványt vagy a teljes bizonyító erejű magánokirat formájában megtett élettársi nyilatkozatot – másolat benyújtása esetén a személyügyi szerv által hitelesített másolati példányt –, továbbá az igénylő házastársa vagy élettársa havi munkabéréről, illetményéről, egyéb jövedelméről, bevételéről és az abból történő levonásról szóló munkáltatói igazolást. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez az okiratok digitális másolatát kell csatolni.”

33. § Az R3. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az illetményelőleg iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával a parancsnoknak címezve – írásban, papír alapon vagy elektronikus úton – a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani.”

34. § Az R3. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó igényt az erre rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával – írásban, papír alapon vagy elektronikus úton – a tárgyév július 1-jétől szeptember 30-ig a pénzügyi és számviteli szervhez kell benyújtani, mely alapján a pénzügyi és számviteli szerv előkészíti a pénzügyi záradékkal ellátott tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó parancsnoki döntést. Az igénybejelentő lapon nyilatkozni kell a jogosultság feltételeinek fennállásáról, továbbá az igénybejelentéshez csatolni kell a köznevelési, illetve felsőoktatási intézmény tanulmányok folytatásáról szóló igazolását – elektronikus ügyintézés esetén annak digitális másolatát –, ha a gyermek már nem tanköteles, de még oktatási intézményben folytat tanulmányokat. Ha az arra jogosult a tanévindítási hozzájárulásra és a nevelési támogatásra vonatkozó igénybejelentését a tárgyév szeptember 30-ig akadályoztatás miatt nem tudja benyújtani, azt a mulasztás okának megjelölésével az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül benyújthatja.”

35. § Az R3. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A születési támogatás iránti kérelmet a parancsnoknak címezve – írásban, papír alapon vagy elektronikus úton – a honvédelmi szervezet személyügyi szervéhez kell benyújtani. A születési támogatás akkor folyósítható, ha a gyermek születését igazoló születési anyakönyvi kivonatot vagy az örökbefogadásról szóló határozatot, továbbá a gyermek lakcímét, társadalombiztosítási azonosító jelét és adóazonosító jelét igazoló hivatalos okmányt a szülő bemutatja a honvédelmi szervezet személyügyi szervének, és a gyermek saját háztartásban történő eltartásáról írásban nyilatkozik. Elektronikus ügyintézés esetén a kérelemhez az okiratok digitális másolatát kell csatolni.”

36. § Az R3. 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 19. § szerinti segélyek iránti kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával, a szolgálati út betartásával a parancsnoknak, a magasabb parancsnoknak, illetve a HM közigazgatási államtitkárának kell címezni és – írásban, papír alapon vagy elektronikus úton – a pénzügyi és számviteli szervéhez kell benyújtani.
(2) A kérelemben részletesen ki kell fejteni a segély megállapítását megalapozó körülményeket – különös tekintettel a szociális helyzetre, családtagok számára és jövedelmi viszonyaira, valamint a lakáskörülményekre –, és csatolni kell ennek alátámasztására a megfelelő igazolásokat, bizonylatokat, vagy azoknak a honvédelmi szervezet személyügyi szerve által hitelesített másolatát, elektronikus ügyintézés esetén az okiratok digitális másolatát.”

5. A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 18/2013. (IX. 5.) HM rendelet módosítása

37–47. §4

6. Az egyes költségtérítésekről szóló 19/2013. (IX. 6.) HM rendelet módosítása

48–49. §5

50. § Az R5. 33/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A napi négy órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, valamint a Péptv. szerint foglalkoztatottak részére járó ruházati költségtérítés megállapítására az (1)–(4) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ott meghatározott mértékű ruházati költségtérítésnek a teljes munkaidő és a kinevezés szerinti részmunkaidő arányának megfelelő része, de legalább 30%-a jár.”

51–52. §6

7. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.)
HM rendelet módosítása

53–72. §7

8. A honvédelmi egészségkárosodási ellátással kapcsolatos eljárásrendről szóló
24/2016. (XII. 22.) HM rendelet módosítása

73–77. §8

9. Záró rendelkezések

78. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 4. alcím, valamint az 50. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2017. (VIII. 31.) HM rendelethez9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

2

A 2–26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 27–30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 37–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 53–72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 73–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére