• Tartalom

100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet

az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.05.01.

A Kormány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„2. alkalmazásüzemeltetés: az alkalmazások elérhetővé tétele és működtetése, az alkalmazásokkal kapcsolatos képzési feladatok elvégzése, jogosultságkezelés, hibakezelés; a rendszertámogatási szerződések megkötése;”

2. § Az R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az iratkezelő rendszer – a Kincstár által közzétett formátumban – fogadja a helyi önkormányzatnak az iratkezelő rendszerhez történő csatlakozását megelőző napon használt iratkezelő rendszerében tárolt teljes adatállományt.”

3. § Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati ASP rendszer ügyféltámogatói feladatait, valamint az egyes elemei, szakrendszerei alkalmazásüzemeltetési és rendszertámogatási feladatait a Kincstár és a központi szolgáltató, valamint a KINCSINFO Nonprofit Kft. látják el az 1. mellékletben meghatározottak szerint.”

4. § Az R. 12. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(2) 2018. január 1-jéig – a (3)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes helyi önkormányzat.
(3) A megyei önkormányzat 2019. január 1-jéig a 3. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott szakrendszerekhez csatlakozik.
(4) Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, a 3. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott szakrendszerhez a 13. § (3) bekezdése, valamint a (6) bekezdés szerint csatlakozik.
(5) Az 5. melléklet szerinti helyi önkormányzatok – a (4) és a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jéig csatlakoznak az önkormányzati ASP rendszer valamennyi szakrendszeréhez.
(6) Interfészes csatlakozás esetén a 3. melléklet szerinti adatok teljes körének automatizált elektronikus átadását legkésőbb 2019. január 1-jéig kell biztosítani.
(7) Az e §-ban megjelölt végső csatlakozási időpontnál korábbi csatlakozásra a Kincstár és a helyi önkormányzat megállapodása alapján van lehetőség.
(8) Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati ASP központhoz csatlakozott önkormányzatokat e rendelet alkalmazásában csatlakozott önkormányzatnak kell tekinteni.”

5. § Az R. 13. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a helyi önkormányzat nem a Kincstár adófeldolgozó programrendszerét használja, akkor az önkormányzati adórendszer által támogatott funkciók vonatkozásában a Htv. 44. § (2) bekezdésében rögzített határnapig interfésszel, ettől az időponttól rendszercsatlakozással csatlakozik az önkormányzati ASP rendszerhez.
(4) Az Mötv. 114. § (3) bekezdése alkalmazásában a csatlakozás végső időpontjának a rendszercsatlakozás határidejét kell tekinteni.”

6. § Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulás iránt kérelmet a helyi önkormányzat az e-közigazgatásért felelős miniszterhez legkésőbb 2017. május 31-ig nyújthat be.”

7. § Az R. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

14/A. § (1) Az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételére e § rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a települési honlapok jellemzőivel kapcsolatosan felmérést végez, amelynek keretében a települési önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeket a 12. § (2), (5) vagy (6) bekezdésében megjelölt határidőig
a) önálló honlap fenntartásával vagy
b) az önkormányzati települési portál rendszer igénybevételével
teljesíti.
(3) Az önkormányzat az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén – ha a jogszabályi követelményeket teljesíti – bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban önálló honlapot tart fenn.
(4) A feltöltött tartalmakért az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén is az önkormányzat felel.”

8. § Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) Az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszeréhez való csatlakozásra köteles önkormányzatok a 3. mellékletben foglalt táblázat 1. sora szerinti, a 2018. évre vonatkozó végleges adataikat 2019. március 31-ig az önkormányzati adattárházba feltöltik.
(2) Az önkormányzat által alapított költségvetési szerv (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv) azon feladatait, amelyek támogatására az önkormányzati ASP rendszer gazdálkodási rendszere is képes (a továbbiakban: gazdálkodási feladatok), a gazdálkodási szakrendszer azon önkormányzati költségvetési szervek vonatkozásában támogatja,
a) amelyek esetében a gazdálkodási feladatokat 2016. szeptember 1. napján is a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal látta el,
b) amelyek 2016. szeptember 1. napját követően jöttek létre, jogszabály alapján önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezhetnek, és a gazdasági szervezet feladatait esetükben a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal látja el,
c) amelyek esetében az önkormányzat a gazdálkodási feladatok támogatását 2017. június 15-ig az e-közigazgatásért felelős minisztertől – annak megkeresése alapján – kéri, és e kérelme alapján az e-közigazgatásért felelős miniszter az önkormányzati költségvetési szerv csatlakozásához hozzájárult.
(3) Az e-közigazgatásért felelős miniszter a (2) bekezdés c) pontja szerinti döntését – a Kincstár véleményének kikérése mellett – a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevétele alapján, 45 napon belül hozza meg. Döntését indokolni nem köteles.”

9. § Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:

18. § E rendeletnek az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 14. § (2) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

10. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép

(2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

11. § Az R.

a) 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „feladatok elvégzése” szövegrész helyébe a „feladatok koordinációja”,

b) 13. § (2) bekezdésében az „egyedi hozzájárulása” szövegrész helyébe az „egyedi hozzájárulása (a továbbiakban: interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulás)”,

c) 14. § (2) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „45 napon belül”,

d) 14. § (3) bekezdésében az „a 13. § (2) bekezdésében foglalt hozzájárulását” szövegrész helyébe az „az interfészes csatlakozáshoz történő hozzájárulását”,

e) 1. mellékletében foglalt táblázat C:6 és D:6 mezőjében a „Kincstár” szövegrész helyébe a „KINCSINFO Nonprofit Kft.”

szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az R.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

14. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 3. és 9. §-a, valamint 1. melléklete tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges felhasználói (önkormányzati) munkaállomásokkal szembeni minimális elvárások
1.     Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan MS Windows környezetben

Munkaállomások MS Windows környezetben

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

□ min. 1 GHz 32 bites processzor

□ min. 2 GB RAM

□ minimális HDD 50 GB

□ min. 4 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Minimum szoftverkövetelmények

□ Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb

□ Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

□ Táblázatkezelő: MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

□ Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió

□ Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil verzió

□ Tűzfal és vírusvédelem (naprakész vírusadatbázissal)

2.     Az önkormányzati munkaállomásokra vonatkozóan Linux környezetben

Munkaállomások Linux környezetben

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

□ min. 1 GHz 32 bites processzor

□ min. 2 GB RAM

□ minimális HDD 50 GB

□ min. 4 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Minimum szoftverkövetelmények

□ Operációs rendszer: Ubuntu Linux

□ Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb

□ Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb

□ Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió

□ Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

3.     Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan MS Windows környezetben

Laptopok MS Windows környezetben

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

□ min. 15” HD kijelző (1366 x 768)

□ min. 1 GHz 32 bites processzor

□ min. 2 GB RAM

□ minimális HDD 50 GB

□ min. 2 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Minimum szoftverkövetelmények

□ Operációs rendszer: Windows 7, Windows 8 vagy újabb

□ Szövegszerkesztő: MS Word 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

□ Táblázatkezelő: MS Excel 2010 vagy újabb, Libre Office 4.3 vagy újabb

□ Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió

□ Levelező: MS Outlook 2010 vagy újabb, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Sumatra PDF utolsó stabil verzió

4.     Az önkormányzati laptopokra vonatkozóan Linux környezetben

Laptop alapkonfiguráció II.

Szükséges darabszám

Minimum hardverkövetelmények

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

□ min. 15” HD kijelző (1366 x 768)

□ min. 1 GHz 32 bites processzor

□ min. 2 GB RAM

□ minimális HDD 50 GB

□ min. 2 db nem tiltott, szabad USB 2.0 foglalat

Minimum szoftverkövetelmények

□ Operációs rendszer: Ubuntu Linux

□ Szövegszerkesztő: Libre Office 4.3 vagy újabb

□ Táblázatkezelő: Libre Office 4.3 vagy újabb

□ Böngésző: Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió

□ Levelező: Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió

□ PDF-olvasó: Adobe Reader utolsó stabil verzió vagy Foxit Reader utolsó stabil verzió

5.     Az önkormányzati monitorokra vonatkozó alapkonfiguráció

Monitor alapkonfiguráció

Szükséges darabszám

17”-os eszköz, minimum 1024 x 768 felbontású

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

6.     Kártyaolvasó

Kártyaolvasó alapkonfiguráció

Szükséges darabszám

Új típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására alkalmas eszköz

Az önkormányzati ASP szakrendszer felhasználók számához és a munkaállomások megoszlásához igazodóan

7.     Az önkormányzati multifunkciós nyomatkészítő eszközökre vonatkozó alapkonfiguráció

Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció

Szükséges darabszám

Az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest méretgazdaságosan üzemeltethető, központi, multifunkcionális (A3/A4-es szkennelés, fénymásolás, nyomtatás) nyomtató, amely tértivevények és a készpénz-átutalási megbízások nyomtatására is alkalmas

minimum 1 db

8.     Az informatikai biztonságra és hálózati elérésre vonatkozó minimális és ajánlott feltételek

Informatikai biztonság – Hálózati elérés biztosítása

IT biztonság

Elvárt informatikai biztonsági megfelelés:
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról történő megfelelésről szóló 2013. évi L. törvény, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet rendelkezéseiből következő, a rendszer biztonsági osztályba sorolása alapján megállapított információbiztonsági követelményeknek történő megfelelés

Sávszélesség és szükséges hálózati eszközök

Interneteléréshez és helyi hálózat kiépítéséhez, bővítéséhez szükséges eszközök, pl. router, switch, kábelek.
Minimum feltételek:

 

Lakos szám:

ASP minimumelvárás:

 

 

500 alatt

4 Mbit/sec néveleges sávszélesség

 

 

500-10 1000 között

8 Mbit/sec néveleges sávszélesség

 

 

10 000 felett

30 Mbit/sec néveleges sávszélesség

 

Ajánlott feltételek:
A kormányzati hálózatfejlesztési koncepciókkal összhangban valamennyi településtípus ajánlott sávszélessége minimum 30/30 Mbit/sec szimmetrikus sávszélesség

2. melléklet a 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez

Az önkormányzati adattárház forrásai és adatkörei

 

A

B

Adatforrás

Adatkör

1.

gazdálkodási rendszer

Az államháztartás számviteléről szóló Korm. rendeletben előírt adattartalom

2.

önkormányzati
adórendszer

A települési önkormányzatok által nyilvántartott, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) szerinti adatok

3.

ingatlanvagyon-kataszter
rendszer

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló Korm. rendeletben meghatározott adatok

4.

iratkezelő rendszer

Ügyiratforgalmi adatok

5.

ipar- és kereskedelmi
szakrendszer

Az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek egyes adatai:
a) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet,
b) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló Korm. rendelet,
c) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló Korm. rendelet,
d) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló Korm. rendelet,
e) a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló Korm. rendelet,
f) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló Korm. rendelet
szerinti adatok

6.

Kincstár Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartása

Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.),
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a Magyar Államkincstárról szóló Korm. rendelet szerinti adatok

7.

Kincstár Önkormányzati Előirányzat Gazdálkodási Modul

Önkormányzatok állami támogatásának nyilvántartó rendszere az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet, az Áht., az Ávr., az NGM rendelet szerinti adatok

3. melléklet a 100/2017. (IV. 28.) Korm. rendelethez

2019. január 1-jével csatlakozó önkormányzatok
BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA*
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA
BELVÁROS-LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA*
BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA*
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA
BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZATA
MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PIRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
HARKAKÖTÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELSŐLAJOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HUNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSÁRDASZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖRÖSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GYULA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SÁNDORFALVA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
DÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MÓRAHALOM VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
CSONGRÁD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
HORTOBÁGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KOMÁDI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÚJIRÁZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
BERETTYÓÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KEREKHARASZT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DÖMÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DUNASZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
DUNAALMÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NESZMÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MIKEBUDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
VECSÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZÁZHALOMBATTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BALATONLELLE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉKCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KARCAG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MESTERI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
OSTFFYASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
NEMESKOCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MERSEVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BÖGÖT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SITKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BALATONALMÁDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉCSELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BALATONSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
DÖRGICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VÁSZOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
* A 12. § (4) és (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére