• Tartalom

11/2017. (VI. 2.) BM rendelet

az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2017.06.03.

A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 51. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a), d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10., 11., 17. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,

a 4. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 22. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –,

az 5. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM–PM együttes rendelet módosítása

1. § (1) Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) A kihelyező szerv gondoskodik arról, hogy a (3) bekezdés alapján nyújtott információk a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban továbbításra kerüljenek a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségének is.”

(2) Az R1. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

36. § (1) E rendelet 2. § b) pontja, 9. §-a és 43. §-a a tagállamok bűnüldözési szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB tanácsi határozatnak, valamint a tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB határozat módosításáról szóló 2006/560/IB tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet 9. §-a a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

2. § A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az eljáró szabálysértési hatóság
aa) a határozatának jogerőre emelkedését követő naptól számított három napon belül,
ab) a határozata ellen benyújtott kifogást elbíráló bíróság döntésének kézhezvételét követő naptól számított három napon belül,
b) a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott adatokat a büntetések teljesítéséről szóló értesítés kézhezvételét követő naptól számított három napon belül,
c) a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, valamint a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása esetén a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés i) és n) pontjában meghatározott adatokat az iratok visszaérkezésétől számított három napon belül,
d) a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, valamint a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása esetén, az elzárás rendőrségi fogdán történő végrehajtáskor a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés l) pontjában meghatározott adatokat a rendőrségi fogda értesítésének a kézhezvételétől számított három napon belül
közli.
(2) A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére a büntetésként kiszabott szabálysértési elzárás rendőrségi fogdán történő végrehajtása esetén a szabálysértési elzárás tényleges kezdő és utolsó napjára vonatkozó adatot az előkészítő eljárást folytató szerv a rendőrségi fogda értesítésének kézhezvételétől számított három napon belül közli.”

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

3. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11/A. § (1) A Szabs. tv. 141. § (2e) bekezdésében meghatározott elektronikus hozzáférés keretében a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott szervek a központosított bevétel beszedési számláikról továbbutalt bevételekhez kapcsolódó banki kivonatokról és a Magyar Posta Elszámoló Központja által megadott adatállományokról elektronikus úton, naponta tájékoztatják a központi bírságkezelő szervet.
(2) Az általános szabálysértési hatóság a Szabs. tv. 141. § (2f) bekezdése szerinti adattovábbítást az általa használt informatikai rendszer igénybevételével automatizált informatikai megoldással teljesíti a központi bírságkezelő szerv által használt informatikai rendszer felé.”

(2) Az R2. 32. § 2. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E fejezet alkalmazásában:

szabálysértési statisztikai adatgyűjtők:)

f) a központi bírságkezelő szerv a pénzbírság- vagy a helyszínibírság-befizetések Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti ellenőrzése során a 3. melléklet 4. pont c) alpontjában meghatározott adatok tekintetében.”

(3) Az R2.

a) 11. § (5) bekezdésében az „a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdésében meghatározott szerv” szövegrész helyébe az „a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv)” szöveg,

b) 22/A. § (2) bekezdésében az „a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdésében meghatározott szerv” szövegrész helyébe az „a központi bírságkezelő szerv” szöveg

lép.

4. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

4. § A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében az „elzárását tölti” szövegrész helyébe az „elzárását – ideértve a pénzbírság, helyszíni bírság, illetve közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárást is – tölti” szöveg,

b) 5. § (4a) bekezdésében az „a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdésben meghatározott szerv” szövegrész helyébe az „a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv)” szöveg,

c) 6. § (4a) bekezdésében az „a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdésben meghatározott szerv” szövegrész helyébe az „a központi bírságkezelő szerv” szöveg

lép.

5. A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) BM rendelet módosítása

5. § A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) BM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

5/A. § A TIBEK évente az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja az utasadat-információs egységek számára szolgáltatott utasadatokról összeállított következő statisztikai információkat:
a) az olyan utasok számát, akiknek az utasadatait a TIBEK összegyűjtötte,
b) az olyan utasok számát, akiknek az utasadatait a TIBEK továbbította,
c) az olyan utasok számát, akiket további ellenőrzés céljára a TIBEK vagy más utasadat-információs egység kiválasztott.”

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) E rendelet 1. alcíme a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet 5. alcíme az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, és a vádeljárás lefolytatása érdekében történő felhasználásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére