• Tartalom

11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet

11/2017. (VI. 28.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról1

2018.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

1.2

módosul.

2. § A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet

1–4.3

5. 5. mellékletében foglalt táblázatban a „889120 Családi napközis ellátás” szövegrész helyébe a „889120 Napközbeni gyermekfelügyelet” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 5. mellékletében foglalt táblázatban a „879010 Bentlakásos bölcsődei ellátás” szövegrész.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2. pontja, 2. § 5. pontja, a 3. § és a 2. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelethez4

2. melléklet a 11/2017. (VI. 28.) NGM rendelethez

1.     A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 76–77f sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(

A

B

C)

„76

 

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

77

 

 

Ide tartozik:
– a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsődével és a munkahelyi bölcsődével, a napközbeni gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, valamint a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
– a bölcsődei ellátások közül a bölcsőde és mini bölcsőde szervezeti keretei között megvalósuló feladatok ellátását (104031),
– a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101 és 889102 szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77a

 

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

77b

 

 

Ide tartozik:
– a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint – a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszócsoporttal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése, amennyiben a fenti feladatok bölcsőde vagy mini bölcsőde keretei között kerül megvalósításra.
Nem itt kell elszámolni:
– a bölcsődei ellátások közül a családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde szervezeti keretek között megvalósuló feladatok ellátását (104030),
– a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait (104035).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101 szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77c

 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

77d

 

 

Ide tartozik:
– a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása. Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889103 szakfeladaton kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77e

 

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

77f

 

 

Ide tartozik:
– a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben dolgozók és más munkavállalók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton kell elszámolni.”

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszttte 2018. január 2. napjával.

2

Az 1. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § 1–4. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére