• Tartalom
Oldalmenü

113/2017. (V. 2.) Korm. rendelet

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2017.05.03.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés e) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 27. pontjában, valamint a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 15. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 6/B. §-sal egészül ki:

6/B. § (1) A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal összefüggésben Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon ideiglenes jelleggel tervezett pavilonok, így különösen elsősegély pavilon, információs pavilon, nemzeti pavilon, illemhely pavilon, jegyárusító pavilon, ajándék pavilon, bankjegykiadó automatát tartalmazó pavilon, csomagmegőrző pavilon, készpénzmentes fizetési célt szolgáló pavilon, muzeális céllal működő pavilon, szponzori pavilon, talált tárgyak pavilonja és további kiszolgáló pavilonok az építési helyre és beépítési paraméterekre vonatkozó előírások figyelembe vétele nélkül – a tűzvédelmi előírások betartása és a kiürítési feltételek biztosítása mellett – bárhol elhelyezhetőek azzal, hogy azokat 2018. január 31-ig el kell bontani.
(2) A beruházással összefüggésben Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon a felújítás alatt álló strand épülete a világbajnokság ideje alatt használatba vehető azzal, hogy a kivitelezési munkát ezen időtartam alatt szüneteltetni kell, valamint a felelős műszaki vezetőnek nyilatkozatban igazolnia kell a használatbavétellel érintett épületrészek rendeltetésszerű és biztonságos használatát.
(3) A beruházással összefüggésben Budapest Margitsziget 23800/7 helyrajzi számú ingatlanon a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda üzemeltetéséhez kapcsolódóan építési helyen kívül legfeljebb 150 m2 bruttó alapterületű vegyszertároló épület is elhelyezhető.
(4) A beruházással összefüggésben Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezésre kerülő ideiglenes jelleggel tervezett építmények, valamint a Budapest Margitsziget 23800/7 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezésre kerülő vegyszertároló épület esetében, az építési engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően legalább 5 nappal előzetes tervegyeztetést kell tartani a tűzvédelmi, valamint a vízügyi és vízvédelmi hatósággal. A tervegyeztetésről készült jegyzőkönyvet az építési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell.”
9/A. § A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2017. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/B. §-t a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § A Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában az „építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési” szövegrész helyébe az „építésügyi engedélyezési” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. május 4. napjával.