• Tartalom

12/2017. (VI. 7.) BM rendelet

12/2017. (VI. 7.) BM rendelet

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet módosításáról1

2017.06.15.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

d) technológiai létesítmény: az atomerőművön, a kutatóreaktoron, a kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolóján, vagy az egyéb tároló létesítményen belüli nukleáris, radioaktív technológiát, az ezekkel a rendszerekkel technológiai kapcsolatban álló gépek, berendezések és építményeik, valamint a nukleáris, radioaktív technológia működéséhez szükséges kiszolgáló gépet, berendezést tartalmazó helyiség, épület, építmény;”

2. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az üzemelő atomerőmű létesítményei vonatkozásában a tűzvédelmi hatóság 5 éves ciklusidejű átfogó ellenőrzési ütemtervet (a továbbiakban: ütemterv) készít éves bontásban.”

3. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti

a) az R. 1. melléklet I. fejezet 6.4. pontja, 6.8. pontja, 7.2. pont e) alpontja, 8.2. pontja és 9.2. pontja,

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2017. (VI. 7.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet I. fejezet 2.4. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tervezés során a tűzkockázat csökkentése, a tűzbiztonság növelése érdekében az alábbiakat szükséges figyelembe venni:)
d) legalább A2 tűzvédelmi osztályú építési terméket, építményszerkezetet kell alkalmazni – ideértve a hő- és hangszigeteléseket, bevonatokat és burkolatokat is – kivéve a dekontaminálhatóságot biztosító bevonatokat és vízszigeteléseket, valamint a kültéri vízszigeteléseket és homlokzati nyílászárókat, amelyek tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan, alacsonyabb tűzvédelmi osztályúak is lehetnek, továbbá a technológiához közvetlenül nem kapcsolódó létesítményekben tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan B tűzvédelmi osztályú építési termék, építményszerkezet is alkalmazható,”
2. Az R. 1. melléklet I. fejezet 2.4. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tervezés során a tűzkockázat csökkentése, a tűzbiztonság növelése érdekében az alábbiakat szükséges figyelembe venni:)
i) az egymás melletti villamos elosztószekrényeket egymástól legalább A2 tűzvédelmi osztályú szerkezettel kell elválasztani, kivéve a gyűjtősín tereket,”
3. Az R. 1. melléklet I. fejezet 3.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.7. A redundáns biztonsági rendszereket a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nukleáris Biztonsági Szabályzatok) 3. melléklet 3.3.7. alcím 3.3.7.0100. pontjában, valamint 3a.3.7. alcím 3a.3.7.0100. pontjában foglaltakra figyelemmel kell kialakítani.”
4. Az R. 1. melléklet I. fejezet 3.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.10. A technológiai létesítményben – a homlokzati nyílászárók kivételével – a tűzszakaszokat, továbbá a másodlagos tűzszakaszokat határoló függőleges vagy vízszintes beépítésű nyílászáró szerkezetnek
a) nem technológiai tűzszakasz esetében 500 MJ/m2 tűzterhelésig legalább A2 tűzvédelmi osztályú, EI2 30 tűzállósági teljesítményűnek kell lennie,
b) nem technológiai tűzszakasz esetében 501–1500 MJ/m2 tűzterhelésnél vagy technológiai tűzszakasz esetében legalább A2 tűzvédelmi osztályú EI2 60 tűzállósági teljesítményűnek kell lennie,
c) nem technológiai tűzszakasz esetében 1500 MJ/m2-nél nagyobb tűzterhelésnél, valamint a vezénylőknél, a biztonsági rendszerek helyiségeinél, a kábeltereknél, az olajos technológiájú tűzszakaszoknál legalább A2 tűzvédelmi osztályú EI2 90 tűzállósági teljesítményűnek kell lennie.”
5. Az R. 1. melléklet I. fejezet 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.2. A tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő, tűzálló, működőképesség-megtartó kábeleket, kábelrendszereket kell alkalmazni. A működőképesség-megtartás követelményével nem érintett kábelek esetében a kábeleket úgy kell megválasztani, hogy a tűzterjedés, füstfejlődés, égve csepegés kockázata minimális legyen.”
6. Az R. 1. melléklet I. fejezet 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.2. A tűz megfelelő ellenőrzés alatt tartásán a beépített tűzjelző- és oltóberendezések alkalmazásának és a manuális tűzoltási képességnek a kombinációját kell érteni.”
7. Az R. 1. melléklet I. fejezet 6.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.9. A technológiai helyiségeket tartalmazó tűzszakaszoknak teljes körű tűzjelzéssel kell rendelkeznie. Másodlagos tűzszakaszok esetében a tűzjelzés kiépítésének szükségességét egyedileg kell megállapítani. Nem szükséges azokon a területeken érzékelőt elhelyezni, ahol a sugárzási viszonyok vagy a klimatikus viszonyok nem teszik lehetővé az éghető anyag paramétereinek megfelelő érzékelők telepítését.”
„6.18. Azon területekre telepített tűzjelző- és oltórendszerek esetében, melyekhez csak a technológia ütemezett, vagy üzemzavar miatti leállítását követően lehetséges a bejutás, a tűzjelző- és oltórendszerek felülvizsgálatára, karbantartására, javítására vonatkozó kötelezettségektől történő eltérést esetileg kell meghatározni a tűzkockázat-elemzéssel összhangban.”
9. Az R. 1. melléklet I. fejezet 7.2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vonatkozó építésügyi jogszabályokban meghatározottakon túlmenően az építészeti tűzvédelmi dokumentációnak tartalmaznia kell:)
b) az alkalmazott passzív vagy reaktív tűzvédő rendszer, bevonat, burkolat karbantartására, felülvizsgálatára, felújítására, valamint az alkalmazása során betartandó technológiára vonatkozó terveket és műszaki leírásokat, amennyiben jogszabály követelményeket támaszt, ezen passzív vagy reaktív elemek ellenőrzési-karbantartási ciklusa alkalmazkodjon azon területekhez, ahol a sugárzási viszonyok, hőmérséklet vagy más technológiai okok miatt a terület kiszolgálása akadályokba ütközik.”
10. Az R. 1. melléklet I. fejezet 8.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.4. A tűzkockázat-elemzést az új atomerőművi blokk tervezése során első alkalommal a rendelkezésre álló adatok alapján előzetes formában az építési engedélyezési dokumentáció részeként kell elvégezni, ezt követően a kiviteli tervek részeként, majd – üzemelő atomerőműre is vonatkoztatva – a biztonságra kiható átalakítások, valamint a kötelező biztonsági felülvizsgálatok során.”
11. Az R. 1. melléklet I. fejezet 10.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.7. Az atomerőmű szabályozási rendszerében meg kell határozni a beépített tűzvédelmi berendezések, eszközök, készülékek időszakos ellenőrzésének, tesztelésének és karbantartásának követelményeit, összhangban a jogszabályi követelményekkel, valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban meghatározott biztonsági normák előírásaival. Ahol jogszabály követelményeket támaszt, ezen ellenőrzési-karbantartási ciklus alkalmazkodjon azon területekhez, ahol a sugárzási viszonyok, hőmérséklet, vagy más technológiai okok miatt a terület kiszolgálása akadályokba ütközik.”
12. Az R. 1. melléklet II. fejezet 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.2. A tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő, tűzálló, működőképesség-megtartó kábeleket, kábelrendszereket kell alkalmazni. A működőképesség-megtartás követelményével nem érintett kábelek esetében a kábeleket úgy kell megválasztani, hogy a tűzterjedés, füstfejlődés, égve csepegés kockázata minimális legyen.”
„6.14. Azon területekre telepített tűzjelző- és oltórendszerek esetében, melyekhez csak a technológia ütemezett, vagy üzemzavar miatti leállítását követően lehetséges a bejutás, a tűzjelző- és oltórendszerek felülvizsgálatára, karbantartására, javítására vonatkozó kötelezettségektől történő eltérést esetileg kell meghatározni a tűzkockázat-elemzéssel összhangban.”
14. Az R. 1. melléklet III. fejezet 2.3. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tervezés során a tűzkockázat csökkentése, a tűzbiztonság növelése érdekében az alábbiakat kell figyelembe venni:)
d) legalább A2 tűzvédelmi osztályú építési terméket, építményszerkezetet kell alkalmazni – ideértve a hő- és hangszigeteléseket, bevonatokat és burkolatokat is – kivéve a dekontaminálhatóságot biztosító bevonatokat és vízszigeteléseket, valamint a kültéri vízszigeteléseket és homlokzati nyílászárókat, amelyek tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan, alacsonyabb tűzvédelmi osztályúak is lehetnek, továbbá a technológiához közvetlenül nem kapcsolódó létesítményekben tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan B tűzvédelmi osztályú építési termék, építményszerkezet is alkalmazható,”
15. Az R. 1. melléklet III. fejezet 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.2. A tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő, tűzálló, működőképesség-megtartó kábeleket, kábelrendszereket kell alkalmazni. A működőképesség-megtartás követelményével nem érintett kábelek esetében a kábeleket úgy kell megválasztani, hogy a tűzterjedés, füstfejlődés, égve csepegés kockázata minimális legyen.”
„6.11. Azon területekre telepített tűzjelző- és oltórendszerek esetében, melyekhez csak a technológia ütemezett, vagy üzemzavar miatti leállítását követően lehetséges a bejutás, a tűzjelző- és oltórendszerek felülvizsgálatára, karbantartására, javítására vonatkozó kötelezettségektől történő eltérést esetileg kell meghatározni a tűzkockázat-elemzéssel összhangban.”
„9.8. A tároló létesítmény üzemeltetéséhez a mélységi védelem és a tűzkockázat-elemzés figyelembevételével, a tűzbiztonság fenntartása érdekében elkészített tűzvédelmi szabályzatot folyamatosan karban kell tartani, és az abban foglaltak megtartását rendszeresen ellenőrizni.”

2. melléklet a 12/2017. (VI. 7.) BM rendelethez

1. Az R. 2. melléklet I. fejezet 2.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tervezés időszakában a tűzkockázat csökkentése, a tűzbiztonság növelése érdekében az alábbiakat kell figyelembe venni:)
a) legalább A2 tűzvédelmi osztályú építési terméket, építményszerkezetet kell alkalmazni – ideértve a hő- és hangszigeteléseket, bevonatokat és burkolatokat is – kivéve a dekontaminálhatóságot biztosító bevonatokat és vízszigeteléseket, valamint a kültéri vízszigeteléseket és homlokzati nyílászárókat, amelyek tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan, alacsonyabb tűzvédelmi osztályúak is lehetnek, továbbá a technológiához közvetlenül nem kapcsolódó létesítményekben tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan B tűzvédelmi osztályú építési termék, építményszerkezet is alkalmazható,”
2. Az R. 2. melléklet I. fejezet 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.2. A tűzvédelmi jogszabályoknak megfelelő, tűzálló, működőképesség-megtartó kábeleket, kábelrendszereket kell alkalmazni. A működőképesség-megtartás követelményével nem érintett kábelek esetében a kábeleket úgy kell megválasztani, hogy a tűzterjedés, füstfejlődés, égve csepegés kockázata minimális legyen.”
„6.10. Azon területekre telepített tűzjelző- és oltórendszerek esetében, melyekhez csak a technológia ütemezett, vagy üzemzavar miatti leállítását követően lehetséges a bejutás, a tűzjelző- és oltórendszerek felülvizsgálatára, karbantartására, javítására vonatkozó kötelezettségektől történő eltérést esetileg kell meghatározni a tűzkockázat-elemzéssel összhangban.”
„9.7. A tároló létesítmény üzemeltetéséhez a mélységi védelem és a tűzkockázat-elemzés figyelembevételével, a tűzbiztonság fenntartása érdekében elkészített tűzvédelmi szabályzatot folyamatosan karban kell tartani, és az abban foglaltak megtartását rendszeresen ellenőrizni.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére