• Tartalom

13/2017. (VI. 8.) BM rendelet

13/2017. (VI. 8.) BM rendelet

egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról1

2017.06.23.

A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 3. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

1. § Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés e) pont ej) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kijelölés iránti kérelmet a bizottságnak címezve, az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal, a BM OKF-hez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell

a kérelmezett szakterület megnevezését:)

ej) egyéb tűzoltó-technikai termék (tűzcsap vagy fali tűzcsap tartozékai, szerelvényszekrény, tűzoltó kapcsok, szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, tűzoltó sugárcső, habsugárcső, hordozható hab-, víz- vagy porágyú, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, az építési termék fogalmába nem tartozó, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés).”

2. § Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Az R1. 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „megnevezését” szövegrész helyébe az „és termékcsoport megnevezését” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R1.

c) 4. § (1) bekezdés e) pont ef) alpontjában a „kézi hordozható vagy szállítható” szövegrész,

d) 4. § (1) bekezdés e) pont eh) alpontjában a „vagy azokból álló technológiai rendszer” szövegrész,

2. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosítása

6. § (1) A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékek körét az 1. melléklet tartalmazza.”

(2) Az R2. 1. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet követelményeit nem kell alkalmazni:

az olyan tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések esetében,)

bf) amelyekben az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP-rendelet) szerint tűzveszélyes gázok vagy nyomás alatt lévő gázok veszélyességi osztályba tartozó gázt zárt rendszerben, kizárólag hűtésre használnak,”

(3) Az R2. 1. § (3) bekezdés b) pontja a következő bg) és bh) alponttal egészül ki:

(E rendelet követelményeit nem kell alkalmazni:

az olyan tűz-vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések esetében,)

bg) amelyek megfelelnek a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv előírásainak, vagy
bh) amelyekben kizárólag a CLP-rendelet szerinti tűzveszélyes folyadékok veszélyességi osztályba tartozó folyadék tárolása történik.”

7. § Az R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, hoztak forgalomba vagy az európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme tekintetében a termékre vonatkozó magyarországi előírásokkal egyenértékű védelmet nyújtanak. Az emberi egészség és élet védelmének érdekében az egyenértékűség vizsgálatára a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve jogosult.”

8. § (1) Az R2. 4. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A hazai vizsgálat és tanúsítás elvégzésére vonatkozó megrendelésnek tartalmaznia kell)

f) ismételt tanúsítás esetén a korábban kiadott tanúsítvány számát, kiadóját.”

(2) Az R2. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a termék, valamint annak műszaki dokumentációja nem tér el a korábban már tanúsított termék vizsgálati mintájától, műszaki dokumentációjától, a tanúsító szervezet a termékre vonatkozó megváltozott tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelőséget vizsgálja a korábban elvégzett vizsgálatok figyelembevételével.”

9. § Az R2. 5. § (2) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:

(A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:)

p) a termék ismételt tanúsítása esetén a korábban kiadott tanúsítvány számára, kiadójára való hivatkozást.”

10. § (1) Az R2. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a termék megfelel a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelmények előírásainak.”

(2) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha piacfelügyeleti hatóság vagy kijelölt tanúsító szervezet megállapítja, hogy a termék a vizsgálati mintadarabtól vagy a vizsgálati dokumentációtól eltér, a tanúsítvány érvényét veszti.”

11. § (1) Az R2. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanúsító szervezet köteles a tanúsítványt és a tanúsítványhoz tartozó dokumentáció egy példányát megőrizni, amely dokumentumok nem selejtezhetőek.”

(2) Az R2. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A tanúsító szervezet az általa tanúsított termékekről a tanúsítvány kiadását követő 30 napon belül, internetes honlapján az alábbi – személyes adatokat nem tartalmazó – információkat közzéteszi:
a) a tanúsítvány azonosító jelét,
b) a tanúsított termék megnevezését,
c) a tanúsított termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét,
d) a gyártó és a tanúsítványt megrendelő gazdálkodó szervezet nevét, értesítési címét,
e) a tanúsítvány kiadásának napját, érvényességének határidejét,
f) a tanúsított terméket egyértelműen azonosító legalább két fényképfelvételt.”

12. § Az R2. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. § Az R2.

a) 1. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „nyomásszabályozó funkciója van” szövegrész helyébe a „nyomásszabályozó, térfogat- vagy tömegárammérő funkciója van” szöveg,

b) 2. §-ában a „tűzvédelmi biztonságossági” szövegrészek helyébe a „tűzvédelmi, biztonságossági” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében a „gyártó vagy forgalmazó” szövegrész helyébe a „gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr vagy a forgalmazó” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyártó nevét, címét” szövegrész helyébe a „gyártó nevét, értesítési címét” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „tanúsítványt megrendelő nevét, címét” szövegrész helyébe a „tanúsítványt megrendelő gazdálkodó szervezet nevét, értesítési címét” szöveg,

f) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „jelét, engedély számát” szövegrész helyébe a „jelét, kijelölési okirat számát” szöveg,

g) 5. § (2) bekezdés d) pontjában a „tanúsítást megrendelő nevét, címét” szövegrész helyébe a „tanúsítványt megrendelő gazdálkodó szervezet nevét, értesítési címét” szöveg,

h) 5. § (2) bekezdés g) pontjában a „gyártó nevét, címét” szövegrész helyébe a „gyártó nevét, értesítési címét” szöveg,

i) 5. § (2) bekezdés h) pontjában a „tűzvédelmi biztonságossági” szövegrész helyébe a „tűzvédelmi, biztonságossági” szöveg,

j) 5. § (2) bekezdés o) pontjában a „nevét, beosztását.” szövegrész helyébe a „nevét, beosztását és aláírását,” szöveg,

k) 7. § (2) bekezdésében a „tanúsítványban foglaltak” szövegrész helyébe a „tanúsítványban és a hozzá tartozó dokumentációban foglaltak” szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az R2.

b) 1. § (3) bekezdés b) pont be) alpontjában a „vagy” szövegrész,

c) 2. §-ában a „ ,vagy technológiai rendszer” és a „ ,vagy technológai rendszerre” szövegrész,

d) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , vagy technológiai rendszer” szövegrész,

e) 5. § (1) bekezdésében a „ , vagy a technológiai rendszer” szövegrész,

f) 5. § (2) bekezdés e) pontjában a „ ,vagy technológiai rendszer” szövegrész,

h) 5. § (2) bekezdés m) pontjában a „ , vagy technológiai rendszer” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

16. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikkében előírt előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelethez

Szám: .................
Kijelölési okirat
Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet alapján megállapítom, hogy a .......................................................................................... (szervezet megnevezése) ............................................................................................................................ (szervezet székhelye) megfelel a hivatkozott jogszabályban előírt feltételeknek, ezért írásban előterjesztett kérelme alapján kijelölöm a következő tevékenységek elvégzésére:
szakterület:     
tevékenység jellege:     
a tevékenységre vonatkozó jogszabály(ok):
A kijelölt szervezet a kijelölést képező tevékenységét mindenkor az arra vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásainak következetes és pontos betartásával, az ilyen tevékenységet ellátó szervezettől elvárható pontossággal és színvonalon köteles ellátni.
Budapest, 20......... év ..................... hó ......... nap
.............................................
belügyminiszter

2. melléklet a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelethez

A felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet káreseményenkénti legkisebb mértéke szakterületenként

 

A

B

1.

Szakterület megnevezése

Fedezet legkisebb mértéke
(forint)

2.

Tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények)

30 000 000

3.

Tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések)

20 000 000

4.

Tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök)

10 000 000

5.

Tűzoltó készülékek

2 000 000

6.

Tűzálló kábelrendszer és tartozékai

5 000 000

7.

Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés

10 000 000

8.

Egyéb tűzoltó-technikai termék

2 000 000

3. melléklet a 13/2017. (VI. 8.) BM rendelethez

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékek
1. tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények)
2. tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések)
3. tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök)
4. tűzoltó készülékek
5. tűzálló kábelrendszer és tartozékai
6. tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés
7. egyéb tűzoltó-technikai termék (tűzcsap vagy fali tűzcsap tartozékai, szerelvényszekrény, tűzoltó kapcsok, szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, tűzoltó sugárcső, habsugárcső, hordozható hab-, víz- vagy porágyú, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, az építési termék fogalmába nem tartozó, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére