• Tartalom

13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet

13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet

a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításáról1

2017.07.02.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A bizottság döntése alapján nem kerül nyilvántartásba az a javaslat,
a) amely – a 4. § (3) bekezdés c) pontja alapján biztosított hiánypótlást követően – nem felel meg az (1)–(4) bekezdésben foglalt követelményeknek,
b) amelynek megnevezése, illetve az abban szereplő szakmai végzettség megnevezése megegyezik, vagy megtévesztésig hasonló
ba) a nyilvántartásban szereplő szakmai programkövetelmény,
bb) az OKJ szerinti szakképesítés,
bc) az Fktv. szerinti hatósági jellegű képzés, vagy
bd) valamely felsőoktatási képzési és kimeneti követelmény szerinti képzés vagy szakképzettség
megnevezésével,
c) amelyben megtalálható
ca) az OKJ-ban szereplő, részszakképesítéssel nem rendelkező szakképesítés szakmai kompetenciáinak több mint hetvenöt százaléka, részszakképesítés esetén a részszakképesítés szakmai kompetenciáinak több mint hetvenöt százaléka, kivéve, ha a javaslatban szereplő szakmai kompetencia az OKJ-ban szereplő szakképesítés szakmai kompetenciájának magasabb szintű elsajátítására vagy speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek kialakítására irányul,
cb) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiben szereplő szakmai kompetenciák több mint negyven százaléka, vagy
cc) a kamara és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara mesterképzéseinek kompetencia moduljaiban szereplő szakmai kompetenciák több mint negyven százaléka,
d) amelyben megszerezhető szakmai végzettség tartalma jogszabályban meghatározásra került, vagy
e) amely alapján megszerezhető szakmai végzettség nincs összhangban a szakmai követelmények leírásával, a bemeneti feltételekkel, a legjellemzőbb tevékenység, munkaterület leírásával.”

2. § Az R. a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításáról szóló 13/2017. (VI. 29.) NGM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § (5) bekezdését a Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő, nyilvántartásba vételre irányuló ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Az R. 5. § (1a) bekezdésében az „ötödik évben” szövegrész helyébe a „harmadik évben” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. július 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére