• Tartalom

2017. évi CXXX. törvény

2017. évi CXXX. törvény

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról1

2018.01.03.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1–7. §2

3. A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosítása

8–9. §3

4. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

10. §4

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

11–15. §5

6. A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény módosítása

16–17. §6

7. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

18. §7

8. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

19. §8

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

20–22. §9

10. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

23. §10

11. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

24–27. §11

12. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

28–29. §12

13. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

30. §13

14. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

31. §14

15. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

32–35. §15

16. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

36. §16

17. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

37. §17

18. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

38. §18

19. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

39. §19

20. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

40–41. §20

21. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

42–44. §21

22. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

45. §22

23. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

46–47. §23

24. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosítása

48. §24

25. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény módosítása

49. §25

26. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

50–52. §26

27. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

53. §27

28. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

54–55. §28

29. Az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLVIII. törvény módosítása

56. §29

30. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
2005. évi CXXXV. törvény módosítása

57. §30

31. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

58–62. §31

32. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

63. §32

33. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

64. §33

34. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

65–66. §34

35. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

67. §35

36. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

68–73. §36

37. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

74–85. §37

38. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény módosítása

86. §38

39. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

87–88. §39

40. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

89. §40

41. A határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról szóló
2011. évi LXVII. törvény módosítása

90. §41

42. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény módosítása

91–92. §42

43. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

93. §43

44. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

94–95. §44

45. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

96. §45

46. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény módosítása

97–98. §46

47. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

99–103. §47

48. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

104. §48

49. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

105–106. §49

50. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosítása

107. §50

51. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

108. §51

52. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

109. §52

53. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása

110. §53

54. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

111–112. §54

55. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény módosítása

113–114. §55

56. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

115. §56

57. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

116. §57

58. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

117. §58

59. A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény módosítása

118–119. §59

60. A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény módosítása

120. §60

61. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

121. §61

62. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény módosítása

122–123. §62

63. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

124. §63

64. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

125. §64

65. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosítása

126. §65

66. A 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 31. cikke szerinti megfeleltetési nemperes eljárásról, valamint egyes igazságügyi tárgyú törvénymódosításokról szóló 2015. évi LXXI. törvény módosítása

127–128. §66

67. A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosítása

129–131. §67

68. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény módosítása

132–133. §68

69. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

134. §69

135. §70

70. A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló
2016. évi XCIII. törvény módosítása

136–137. §71

71. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény módosítása

138. § (1) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 10. § (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A kizárás kérdésében a Fővárosi Törvényszék dönt, ha a közigazgatási és munkaügyi bíróságnak nincs olyan bírája vagy tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, vagy ha a kizárási ok az egész bíróságra kiterjed.
(5) A kizárási kérelem bejelentésére és elintézésére egyebekben a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

(2) A Kp. 12. § (2) bekezdés b) és c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per kivételével a törvényszék hatáskörébe tartozik)

b) a vasúti igazgatási szerv,
c) a légiközlekedési hatóság és”

(közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per.)

(3) A Kp. 12. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A törvényszék dönt
a) a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban,
b) a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos bírósági eljárásban,
c) a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perben, továbbá
d) a köztestületi jogvitában.”

(4) A Kp. 84. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(3) A bíróság a határozatában megállapított összeg megfizetésére azt a szervet kötelezi, amelynek keretében a közigazgatási tevékenységet megvalósító közigazgatási szerv működik.”

(5) A Kp. 130. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Ha a keresetlevél a 38. § (1) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott kereseti kérelmet (a továbbiakban együtt: marasztalási kereseti kérelem) tartalmaz, e törvény szabályait az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A keresetlevélben fel kell tüntetni a per tárgyának értékét is.”

(6) A Kp. 131. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A pertárgy értékének meghatározására a polgári perrendtartás szabályait kell alkalmazni. Közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben a pertárgy értékének meghatározására a polgári perrendtartás munkaügyi perekre vonatkozó szabályait is alkalmazni kell.”

(7) A Kp. 131. §-a a következő (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(7) A fizetési meghagyásos eljárással indult marasztalási perben a bíróság a polgári perrendtartás fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perekre vonatkozó szabályainak megfelelő alkalmazásával jár el.”

(8) A Kp. 132. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) Az alperes legkésőbb az első tárgyaláson viszontkeresetet indíthat, ha az így érvényesíteni kívánt jog a felperes keresetével azonos vagy azzal összefüggő jogviszonyból származik, vagy a viszontkereset tárgyául szolgáló követelés a felperes kereseti követelésével szemben beszámításra alkalmas. A viszontkeresetre a keresetlevél szabályait megfelelően alkalmazni kell.”

139. § (1) A Kp. 133. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

133. § [Marasztalási ítélet]
(1) Ha a bíróság a marasztalási kereseti kérelemnek helyt ad, ítéletében a közigazgatási szervet a jogszabályi keretek között marasztalja.
(2) A marasztalási ítélet anyagi jogerejére és az utóperre a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(3) A marasztalási ítélet ellen fellebbezésnek van helye.
(4) Előzetesen végrehajtandó
a) az alperes által elismert követelésben marasztaló ítélet,
b) a közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalt kötelezettségen alapuló pénzbeli marasztalást tartalmazó ítélet, ha az annak alapjául szolgáló összes körülményt ilyen okirattal bizonyították.”

(2) A Kp. 139. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Ha a közigazgatási és munkaügyi bíróság eljárásának tárgya a helyi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata vagy a meghozatalára irányuló kötelezettség elmulasztása, e fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy ahol e fejezet a Kúriáról rendelkezik, ott a közigazgatási és munkaügyi bíróságot kell érteni.”

(3) A Kp. 151. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) E fejezet szabályait kell alkalmazni akkor is, ha a bíróság jogerős határozatában foglalt kötelezés kikényszerítése nem tartozik a bírósági végrehajtásról szóló törvény hatálya alá.”

140. § A Kp.

1. 4. § (7) bekezdés 1. pont e) alpontja a „törvény vagy kormányrendelet” szövegrész helyett „jogszabály” szöveggel,

2. 4. § (7) bekezdés 3. pontja az „általa foglalkoztatott” szövegrész helyett az „állam nevében foglalkoztatott” szöveggel,

3. 10. § (1) bekezdés a) pontja az „az aki” szövegrész helyett az „az, aki” szöveggel,

4. 11. § (4) bekezdése a „meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül” szövegrész helyett a „vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül – a bíró irányítása és felügyelete mellett –” szöveggel,

5. 15. § (3) bekezdés a) pontja az „esetén” szövegrész helyett „esetén, valamint akkor, ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el” szöveggel,

6. 17. § a) pontja az „az akinek” szövegrész helyett az „az, akinek” szöveggel,

7. 17. § c) pontja a „szerződésben részes” szövegrész helyett a „közigazgatási szerződésben részes” szöveggel,

8. 26. § (2) bekezdése a „jogi előadó” szövegrész helyett az „ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadó” szöveggel,

9. 35. § (2) bekezdése az „az érdekeltre a félre, a perbeállított félre a perbevont félre” szövegrész helyett az „az érdekeltre és a perbeállított félre a félre” szöveggel,

10. 49. § (1) bekezdése a „jogi hatályai fennmaradnak” szövegrész helyett a „joghatásai fennmaradnak” szöveggel,

11. 49. § (2) bekezdése a „jogi hatályai fennmaradnak” szövegrész helyett a „joghatásai fennmaradnak” szöveggel,

12. 58. § (4) bekezdése a „legalább nyolc nappal” szövegrész helyett a „legalább tizenöt nappal” szöveggel,

13. 81. § (3) bekezdése a „jogi hatályai fennmaradnak” szövegrész helyett a „joghatásai fennmaradnak” szöveggel,

14. 94. § (1) bekezdése az „érdekelt felek” szövegrész helyett az „érintettek” szöveggel,

15. 113. § (3) bekezdése a „kézhezvételétől” szövegrész helyett a „közlésétől” szöveggel,

16. 124. § (4) bekezdése az „elrendeli per” szövegrész helyett az „elrendeli a per” szöveggel,

17. 132. § (3) bekezdése az „a fél” szövegrész helyett az „az alperes” szöveggel,

18. 137. § (3) bekezdése a „törvényességi felügyeleti szerv” szövegrész helyett a „köztestület felett törvényességi felügyeletet gyakorló szerv” szöveggel,

19. 138. § (5) bekezdése a „törvényességi ellenőrzést gyakorló” szövegrész helyett a „köztestület felett törvényességi felügyeletet gyakorló” szöveggel,

20. 146. § (2) bekezdése az „Az Kúria” szövegrész helyett az „A Kúria” szöveggel

lép hatályba.

141. § Nem lép hatályba a Kp. 3. § (4) bekezdése.

72. A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény módosítása

142. § (1) A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 2017. évi XLIII. törvény) 6. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A bejegyző bíróság a kérelemről annak bírósághoz történő érkezésétől számított tizenöt napon belül, polgári nemperes eljárásban dönt. Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény eltérően nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános rendelkezéseit kell alkalmazni. A nyilvántartásba vett adatok megváltozása esetén a nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

(2) A 2017. évi XLIII. törvény 7. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(4) A bejegyző végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.”

(3) A 2017. évi XLIII. törvény 8. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben – ha az általános meghatalmazás még nincs a nyilvántartásba bejegyezve – a nyilvántartási eljárás hivatalból történő megszüntetésének van helye, azzal, hogy a megszüntetésről hozott végzést az elhunyt vagy megszűnt személynek nem kell kézbesíteni.”

(4) A 2017. évi XLIII. törvény 10. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(2) A bejegyző bíróság általános meghatalmazás törléséről rendelkező végzése elleni fellebbezésnek e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.”

143. § A 2017. évi XLIII. törvény 1. §-a és 14. § (1) bekezdése a „közigazgatási peres és egyéb közigazgatási bírósági” szövegrész helyett a „közigazgatási peres, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági” szöveggel lép hatályba.

73. Záró rendelkezések

144. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31. napján lép hatályba.

(2) Az 1–62. §, a 64–107. §, a 109–133. §, a 136. §, a 137. §, a 145. § és a 146. § 2018. január 1. napján lép hatályba.

(3) A 63. §, a 108. §, a 134. § és a 135. § 2018. január 2. napján lép hatályba.

145. § A 20. § (5) bekezdése és a 68. § (4) bekezdése a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

146. §72

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. október 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. október 27.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8–9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 20–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 24–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 28–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 32–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 40–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 42–44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 58–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 65–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 68–73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 74–85. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 87–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 91–92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 97–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 99–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 105–106. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 107. § a 2017: CLXXIX. törvény 38. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

51

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 111–112. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 113–114. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 115. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 116. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 117. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 118–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 120. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 121. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 122–123. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 124. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 125. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 126. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 127–128. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 129–131. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 132–133. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 135. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 136–137. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 146. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére