• Tartalom

14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás

a szolgálatparancsnoki tevékenységről

2023.05.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálatparancsnoki tevékenységének egységes szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály
1.1 Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre (a továbbiakban: Rendőrség) terjed ki. A Rendőrségnél – a Készenléti Rendőrségnél (a továbbiakban: KR), valamint a határátkelőhelyen, a vízirendészeti rendőrkapitányságokon és az autópálya alosztályokon szolgálatot teljesítő szolgálatparancsnok kivételével – a szolgálatparancsnoki tevékenységet az utasításban foglaltak szerint kell működtetni.

2. Értelmező rendelkezések

2. Az utasítás alkalmazásában:
a) alárendelt állomány: a közterületek és nyilvános helyek – a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) vonatkozásában az RRI illetékességi területe – rendőri ellenőrzésére (a továbbiakban: közterületi feladat), valamint az államhatár védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtására (a továbbiakban: határbiztonsági feladat) vezényelt
aa) közrendvédelmi,
ab) közlekedésrendészeti,
ac) határrendészeti,
ad) a más szolgálati ághoz vagy szolgálathoz tartozó, de adott szolgálatban önálló közterületi vagy határbiztonsági feladatot ellátó,
ae) az őrszolgálati feladatot ellátó,
af) a rendőri szerv alárendeltségébe vezényelt megerősítő
állomány;
b) helyi szerv: a rendőrkapitányság és a határrendészeti kirendeltség;
c) szomszédos rendőri szerv: az adott rendőri szerv illetékességi területével határos másik rendőri szerv;
d)2 területi szerv: az RRI és a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság.

3. Az RRI vonatkozásában a szolgálatparancsnoki feladatokat a közrendvédelmi, a határrendészeti és az utasbiztonsági osztályok alosztályvezetői és a szolgálatparancsnok együttesen látják el, és az utasítás alkalmazásában az alosztályvezető szolgálatparancsnoknak tekintendő.

II. FEJEZET
A SZOLGÁLAT ELLÁTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3. A szolgálatparancsnok szolgálatának tervezése, ellátása

4. A szolgálatparancsnoki rendszert:
a) az alárendelt állomány tevékenységének közvetlen irányítása, koordinálása, ellenőrzése;
b) a rendőri szervhez beérkező, intézkedést igénylő információk alapján a halaszthatatlan döntések meghozatala, intézkedések megtétele;
c) a rendőri szervhez beérkező, intézkedést igénylő információknak a döntésre, intézkedésre jogosultak felé történő továbbítása
érdekében kell működtetni.
5.3 A szolgálatparancsnoki állomány szolgálatát – az RRI-n, valamint az őrzött szálláson és a menekültügyi őrzött befogadó központban, továbbá a Budapesti Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szerveknél szolgálatot teljesítő szolgálatparancsnoki állományt kivéve – vezényléses, vagy ha a szolgálati feladatok jellege indokolja, tömbösített szolgálati időrendszerben kell szervezni.

6. A szolgálatparancsnok szolgálatát – az RRI szolgálatparancsnoki állományát kivéve – úgy kell szervezni, hogy a szolgálata kezdetének és befejezésének időpontja ne essen egybe a tevékenység-irányítási központnak az adott rendőrkapitányság tevékenység-irányítási feladatát ellátó ügyeletese (a továbbiakban: TIK ügyeletes), a határrendészeti kirendeltség ügyeletese, valamint az alárendelt állomány szolgálatának kezdő és befejező időpontjával.
7.4 Annak érdekében, hogy minden rendelkezésére álló lehetőség felhasználásával támogatást tudjon nyújtani az alárendelt állománynak, a rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka a szolgálata megkezdésekor jelentkezik a TIK ügyeletesnél, és tájékoztatást kér azon releváns információkról, továbbá jelenti a napi szolgálatellátással kapcsolatos azon információkat, amelyek az alárendelt állomány, valamint a saját tevékenységét segítik, illetve a rendőri szerv illetékességi területét érintik. A szolgálatparancsnok a határrendészeti kirendeltségen a határrendészeti kirendeltség ügyeletesétől, az RRI-n az RRI ügyeletesétől szerzi be a szolgálat ellátásához szükséges információkat. A rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka tájékoztatja a KR-nek a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság alárendeltségében tevékenykedő bevetési csoportja vezetőjét a bevetési csoport feladatának ellátásához szükséges információkról.
8.5 A helyi feladatok ellátása érdekében a közterületi feladatot ellátó állomány – ide értve a KR-nek a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság alárendeltségében tevékenykedő bevetési csoportját is – szolgálat közbeni irányítását a szolgálatparancsnok a TIK ügyeletes felé történő jelentési kötelezettség mellett látja el. A határbiztonsági feladatot ellátó, továbbá az RRI-n szolgálatot teljesítő állomány szolgálat közbeni irányítását a szolgálatparancsnok látja el.

9. Az alárendelt állomány a szolgálatparancsnok közvetlen alárendeltségébe az eligazítás megkezdésekor kerül, és az alárendeltség a beszámoltatást követően szűnik meg.

10. Az RRI szolgálatparancsnoka kivételével a szolgálatparancsnok a szolgálatában köteles a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) Tevékenység-irányítási Rendszer (a továbbiakban: TIR) megfelelő alkalmazásában a következő napszakban szolgálatot teljesítő közterületi és határőrizeti feladatot ellátó egységeket, illetve a szolgálat közbeni változásokat rögzíteni. A határrendészeti kirendeltségen a szolgálatparancsnok helyett a határrendészeti kirendeltség ügyeletese is végrehajthatja az egységek és eszközök teljes körű rögzítését.

11. A szolgálatparancsnok az eligazítást követően haladéktalanul rögzíti a TIR-ben az alárendelt állomány szolgálatszervezésében esetlegesen bekövetkezett változásokat.

12. Az alárendelt állománynak utasítást – a TIK ügyeletesen és a szolgálatparancsnokon kívül – a szolgálatparancsnok szolgálati elöljárója is adhat, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a TIK ügyeletest és a szolgálatparancsnokot, valamint a határrendészeti kirendeltség, illetve az RRI szolgálatparancsnokát.

13. A TIK ügyeletes által kiadott utasítást a szolgálatparancsnok nem bírálhatja felül. Az irányított állomány részére a TIK ügyeletese által korábban adott utasítástól eltérő utasítást a szolgálatparancsnok csak a TIK ügyeletesével történt előzetes egyeztetést követően, annak engedélyével adhat.

14. A közterületi és határőrizeti feladatot ellátó állománnyal, a szomszédos, az alárendelt és az elöljáró rendőri egységekkel, valamint más, együttműködő szervekkel történő összeköttetés biztosítása érdekében a szolgálatparancsnokot el kell látni beépített helymeghatározó és riasztó funkcióval rendelkező kézi rádiókészülékkel, valamint szolgálati mobiltelefonnal.
15.6 A szolgálatparancsnok feladatait úgy kell szervezni, hogy napi szolgálatteljesítési idejének legalább egyharmadát – dokumentáltan és visszaellenőrizhetően – közterületen, határterületen töltse, amely időtartamot elsősorban az alárendelt állomány tevékenységének ellenőrzésére, helyszíni koordinálására, rendőri intézkedések szakmai irányítására és felügyeletére kell fordítania. A szolgálatparancsnok a közterületen töltött idejét a Robotzsaru rendszer megfelelő moduljában köteles rögzíteni.

16. Ha a szolgálatparancsnok az alárendelt állomány irányításában akadályoztatva van, ezt jelzi a TIK ügyeletesének vagy a határrendészeti kirendeltség, illetve az RRI ügyeletesének.

17. A szolgálatparancsnoknak ismernie kell a közterületi szolgálat, a határőrizeti szolgálat és az őrszolgálat ellátása szempontjából releváns adatokat, információkat, így különösen:
a) a rendőri szerv illetékességi területének bűnügyi, közbiztonsági, határbiztonsági helyzetét;
b) a végrehajtott rendőri intézkedéseket, a beszámoltatások tapasztalatait;
c) a tervezett rendezvények, egyéb események adatait;
d) a határterület határőrizetét befolyásoló eseményeket (így különösen határmenti repülés, munkavégzés, vadászat);
e) a folyamatban lévő és végrehajtandó rendőri feladatokat;
f) az alárendelt állomány által végrehajtott feladatokat;
g) az elöljáró döntéseit a feladatok végrehajtására;
h) az alárendelt állomány tartózkodási helyét;
i) a szolgálat ellátáshoz rendelkezésére álló technikai eszközöket, azok mennyiségét, alkalmazásuk lehetőségeit;
j) az alárendelt és megerősítő állomány létszámát, feladatát, szolgálati idejét;
k) az ellenőrzés alá vont járőrkörzetek, járőrútirányok, mozgóőr mozgási körzetek, őrhelyek elhelyezkedését, jellemzőit;
l) az erők és eszközök összevonásának, átcsoportosításának lehetőségeit;
m) a rendőri szerv riasztásával, a személyi állomány kiértesítésével, bevonultatásával, a körlet őrzésével és védelmével, az objektumba történő beléptetés és benttartózkodás rendjével, fokozott ellenőrzések, mélységi ellenőrzések elrendelésével kapcsolatban meghatározott feladatokat;
n) az együttműködés, az értesítés, a riasztás rendjét;
o) a csapaterőbe szervezett állomány létszámát, hadrafoghatóságát, értesítési lehetőségeit, illetőleg a rendőri csapaterővel kapcsolatos szolgálati feladatokat;
p) a rendőri szerv alárendeltségében működő határátkelőhelyek forgalmi viszonyait, a várakozási időket, azok kialakulásának okait;
q)7 a rendőri szerv illetékességi területén bűnügyi felügyelet alatt álló személyekkel kapcsolatos adatokat;
r) a szolgálatellátással kapcsolatos külön tervben foglaltakat.

18. A szolgálatparancsnok szolgálata során ellenőrzi:
a) a szolgálat átvétele során az általa átvett szolgálati okmányokat, a nyilvántartásokat, a nyilvántartott eszközök és a biológiai minták meglétét, állapotát;
b) az eligazításra jelentkező alárendelt állomány
ba) öltözetét, szolgálatra alkalmas állapotát,
bb) szolgálati igazolványának meglétét, érvényességét,
bc) jelvénye meglétét, épségét,
bd) előírt felszerelésének meglétét, a könnygázszóró palack szavatossági idejét,
be) fegyverzetének meglétét, a bilincs alkalmazhatóságát, működőképességét,
bf) megfelelő kategóriára kiállított vezetői engedélyét, illetve ügyintézői igazolványát és azok érvényességét, ha gépjárművet vezetnek,
bg) szolgálati okmányainak meglétét,
bh) meghatározott feladatainak tudomásul vételét (megértését),
bi) birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök korlátozásával kapcsolatos rendelkezések betartását;
c) az alárendelt állomány szolgálati ideje alatti tevékenységét, ezen belül
ca) az eligazításon, valamint a szolgálat közben részükre meghatározott feladatok végrehajtását,
cb) az intézkedések jogszerű, szakszerű, arányos, kulturált végrehajtását, különös tekintettel a személyi szabadság korlátozásával járó vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával végrehajtott intézkedéseket, az intézkedési aktivitást,
cc) az elkészített iratok alaki, tartalmi megfelelőségét;
d) a fegyverszobát.

4. Az eligazítás

19. Az alárendelt állományt a szolgálat megkezdésekor feladataik végrehajtására minden esetben fel kell készíteni és el kell igazítani.

20. Az eligazításon ismertetni kívánt feladatok lényegét, a meghatározandó célokat és feladatokat a Robotzsaru rendszer megfelelő alkalmazásában minden esetben az eligazítás megkezdését megelőzően dokumentálni kell.

21. Az eligazítást a szolgálatparancsnok tartja. Különösen indokolt esetben – amennyiben az eligazítás időpontjában a szolgálatparancsnok más, halaszthatatlan szolgálati feladat végrehajtása miatt akadályoztatva van – az eligazítás megtartására ideiglenes jelleggel köteles kijelölni az eligazítást végrehajtó személyt. Ha az eligazítást nem a szolgálatparancsnok hajtja végre, az eligazítást tartó személy köteles a szolgálatparancsnokot az eligazításon meghatározottakról tájékoztatni.

22. Ha nincs lehetőség személyes eligazításra, az eligazítás tartalmát az érintett rendőrrel az előző szolgálatának befejezésekor személyesen vagy szolgálatba lépésekor a rendszeresített rádiókészüléken vagy távközlési eszközön kell közölni, amit a rendőr a Robotzsaru rendszer megfelelő alkalmazásában vesz tudomásul.

23. A szolgálatparancsnok a személyes eligazítás kezdetekor az alárendelt állományt felsorakoztatja, és meggyőződik arról, hogy valamennyi eligazításra kötelezett azon megjelent, valamint végrehajtja a 18. pont b) alpontjában előírt ellenőrzési kötelezettséget és a 32. pontban meghatározottakat.

24. Az alárendelt állomány tagja a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 98. § (4) bekezdésében és 98/A. §-ában meghatározott okokon túl nem léptethető
a) szolgálatba
aa) nem megfelelő ruházatban,
ab) ha egészségügyi, pszichikai vagy más egyéb okból nem képes ellátni feladatát;
b) közterületi, határőrizeti szolgálatba
ba) a Rendőrség hivatásos állományához tartozás igazolására alkalmatlan szolgálati igazolvánnyal vagy szolgálati igazolvány hiányában,
bb) jelentős mértékben sérült vagy olvashatatlan feliratozású azonosító jelvénnyel vagy az azonosító jelvény hiányában,
bc) hiányos felszereléssel.

25. Ha a szolgálatparancsnok az ellenőrzés során az eligazításon részt vevő alárendelt állomány esetében hiányosságot tapasztal, vagy megállapítja a szolgálatra való alkalmatlanságot – lehetőség szerint – azonnal intézkedik a hiányosság megszüntetésére. Az állomány fegyelemsértést vagy bűncselekményt elkövető tagjával szemben – annak tárgyi súlyához igazodóan – javaslatot tesz az eljárás megindítására, és megteszi a hatáskörébe tartozó elsődleges intézkedéseket.

5. A beszámoltatás

26. A beszámoltatást a szolgálatparancsnok hajtja végre, amelynek során elvégzi a 33. pontban meghatározottakat. Különösen indokolt esetben – amennyiben a beszámoltatás időpontjában a szolgálatparancsnok más, halaszthatatlan szolgálati feladat végrehajtása miatt akadályoztatva van – a beszámoltatás megtartására ideiglenes jelleggel köteles kijelölni a beszámoltatást végrehajtó személyt.

27. A szolgálatparancsnok a szolgálatból bevonuló alárendelt állományt a bevonulását követően szóban (személyesen, távbeszélőn) és a Robotzsaru rendszerben e célra kialakított alkalmazásában beszámoltatja a részükre meghatározott célok megvalósulásáról és a feladatok végrehajtásáról, tapasztalataikról, intézkedéseikről, a bűnügyi, közbiztonsági, határbiztonsági helyzetre vonatkozó észrevételeikről, megfigyeléseikről, a bűnmegelőzést szolgáló javaslataikról.

28.8 A beszámoltatás végrehajtását követően az alárendelt állomány által tett intézkedéseket a szolgálatparancsnok vagy az állományilletékes parancsnok által meghatározottak alapján a szolgálatparancsnok szolgálati elöljárója a Robotzsaru rendszer erre a célra kialakított alkalmazásában hitelesíti.

29. A szolgálatparancsnoknak lehetővé kell tennie és meg kell követelnie, hogy a rendőr az intézkedéseivel, tapasztalataival összefüggő iratokat – eltérő rendelkezés hiányában – szolgálati ideje alatt készítse el, és azokat legkésőbb a beszámolással egy időben adja le.

6. A szolgálatparancsnok jogkörei, kötelességei

30.9 A szolgálatparancsnok jogosult:
a)10 a TIK ügyeletese felé történő jelentéstételi kötelezettség teljesítése vagy a határrendészeti kirendeltség ügyeletesének tájékoztatása mellett, illetve az RRI szolgálatparancsnoka saját feladatkörében eljárva
aa) az alárendelt állomány részére utasítást adni,
ab) a rendőri intézkedés végrehajtását, a járőrkörzetek, a járőrútirányok, a mozgóőr mozgási körzetek, az őrhelyek elhagyását elrendelni vagy engedélyezni,
ac) az alárendelt állományt összevonni, átcsoportosítani;
b) az alárendelt állomány erejét – az adott (kialakult) helyzetre megfelelően reagálva – szükség szerint saját elhatározásából módosítani;
c) a szolgálatteljesítés módját, az alárendelt állomány szolgálati öltözetét, felszerelését, fegyverzetét a vonatkozó jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és a szolgálati elöljárói utasításoknak megfelelően meghatározni;
d) a szolgálati gépjárművekbe szerelt eszköz használatával a kép-, valamint a kép- és hangfelvétel készítésére utasítást adni;
e) megkülönböztető jelzés használatát engedélyezni;
f) az alárendelt állomány részére a munkaközi szünet kivételének helyét és idejét a szolgálati feladatok függvényében meghatározni;
g) az alárendelt állomány helyszíni váltása esetén a váltás helyére történő ki- és bevonulás módját meghatározni;
h) jelentéseket, feljelentéseket, jegyzőkönyveket, határozatokat, egyéb iratokat az alárendelt állománytól bekérni;
i) elismerésre vagy fegyelmi felelősségre vonásra javaslatot tenni;
j) a szomszédos rendőri szervekkel, együttműködő, társ- és más szervekkel, a polgárőr egyesületekkel, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel kapcsolatot tartani, tőlük tájékoztatást kérni;
k) rendkívüli őrt kijelölni, eligazítani, feladatát meghatározni, ideiglenes őrutasítást elkészíteni, átadni.

31. A szolgálatparancsnok köteles:
a) a személyi szabadságában korlátozott személy előállítása vagy biztonsági intézkedés keretében a helyszínről történő elszállítása érdekében, amennyiben az az alárendelt állománnyal nem hajtható végre – szükség esetén más rendőri szerv állományából a TIK ügyeletesen keresztül – megerősítő erőről gondoskodni;
b) a körzeti megbízottakat informálni a bűnügyi, a közbiztonsági, a határbiztonsági szempontból releváns információkról és a szolgálat ideje alatt figyelemmel kísérni a tevékenységüket;
c) a személyi szabadságot korlátozó intézkedés esetén, ha a járőrkörzetben, járőrútvonalon vagy mozgóőr mozgási körzetében a folyamatos rendőri jelenlét fenntartása szükséges, a váltásra soron kívül intézkedni;
d) a személyi szabadság korlátozásával járó intézkedést, a kényszerítő eszköz alkalmazását kivizsgálni;
e) az RRI esetén az utasoktól a rendőr által elvett tárgyakról a lefoglaló határozatot a helyszínen elkészíteni;
f) a szolgálati lőfegyvereket, lőszereket a fegyverszobából kiadni, visszavételezni, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezetni;
g) a dokumentációs, a technikai, a híradástechnikai eszközöket és a védőfelszereléseket, valamint a helyszíni bírságtömböket, a szolgálati okmányokat – így különösen a járőr útiránytervet, a járőrkörzet-leírást, a mozgóőri őrutasítást, a rendkívüli őri őrutasítást – kiadni, visszavételezni, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat vezetni;
h) a helyszíni bírságtömböket kezelni, eligazítás és beszámoltatás során azokat ellenőrizni;
i) a biológiai minták tárolására kialakított egységdobozokat kezelni, nyilvántartani;
j) a központi nyilvántartások szolgáltatásaihoz adatkapcsolatot biztosító eszközöket kezelni, nyilvántartani;
k) a fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos őrparancsnoki feladatokat ellátni;
l)11 a végrehajtott ellenőrzéseit – amennyiben más norma nem teszi kötelezővé ellenőrzési napló kitöltését – a Robotzsaru rendszer Beszámolás moduljában beszámoláskor dokumentálni;
m)12 a rendészeti és bűnügyi információk gyors, soron kívüli cseréjét és áramlását biztosítani.

32. A szolgálatparancsnok az eligazítás során köteles:
a) ismertetni az illetékességi terület – ezen belül hangsúlyozottan a járőrkörzet (járőrútirány) – bűnügyi, közbiztonsági és határbiztonsági helyzetét;
b) meghatározni az alárendelt állomány szolgálatára vonatkozó világos, érthető célokat, elvárásokat, meggyőződni arról, hogy azokat az érintett megértette;
c) a járőr részére a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzat 1. melléklete szerinti, külön utasításra viselhető felszerelési tárgyak körét meghatározni;
d) ismertetni a feladatok ellátását elősegítő feltételeket, információkat;
e) átadni a szolgálat ellátásához szükséges okmányokat, eszközöket;
f) segítséget nyújtani a feladat ellátását szolgáló munkamódszerek kiválasztásában;
g) kérdéseket intézni az eligazításon részt vevők felé a szolgálatellátással összefüggő jogszabályokra és közjogi szervezetszabályozó eszközökre vonatkozó, továbbá intézkedéstaktikai, intézkedésbiztonsági ismereteinek felmérése céljából;
h) ismertetni a korrupciós jellegű cselekmények felismerését, illetve felfedését elősegítő külön eljárási rendet;
i) a szolgálati gépjárművekbe szerelt kép-, valamint a kép- és hangrögzítéshez szükséges hordozható háttértárolót az alárendelt állomány részére dokumentált módon átadni.

33. A szolgálatparancsnok a beszámoltatás során köteles:
a) meggyőződni az alárendelt állomány részére meghatározott feladatok teljesítéséről, a tett intézkedések jog- és szakszerűségéről, szükségességéről, arányosságáról;
b) felhívni a rendőr figyelmét a következő szolgálatba lépésének időpontjára, illetve az azzal összefüggésben meghatározott öltözetre, felszerelésre;
c) az elkészített írásos jelentéseket, feljelentéseket áttekinteni, azok elsődleges parancsnoki revízióját végrehajtani a Robotzsaru rendszer megfelelő alkalmazásának használatával, valamint a beszámoltatott által készített írásos feljelentések, jelentések és egyéb dokumentumok tartalmával összevetve;
d)13 a nyilvántartásokból történő lekérdezéseket hitelesíteni;
e) az általa és a TIK ügyeletes által engedélyezett megkülönböztető jelzés alkalmazása esetén ennek tényét utólag a gépjármű-menetlevél tömbbe bejegyezni;
f) hiányosság, ellentmondás feltárása esetén utasítani a beszámoltatottat a hiányosságok pótlására és az ellentmondások tisztázására;
g) az intézkedések során rögzített kép-, valamint a kép- és hangfelvétel adott jelentéshez történő csatolását ellenőrizni;
h) a szolgálati gépjárművekbe szerelt kép-, valamint a kép és hangrögzítéshez szükséges hordozható háttértárolót az alárendelt állománytól dokumentált módon átvenni.

34. A határrendészeti kirendeltségeken a 30. pont j) alpontjában, a 31. pont g) és i)–j) alpontjában, valamint a 33. pont d) alpontjában meghatározott feladatokat a szolgálatparancsnok helyett az ügyeletes, ahol a fegyverszoba-kezelői feladatokra kijelölt személy van, a 31. pont f) alpontjában meghatározott feladatot a kezelői feladatokra kijelölt személy is végrehajthatja.

35. A szolgálatparancsnok nem vehető igénybe:
a) fogdaőri, kísérőőri, őrszolgálati, kísérési, valamint saját észlelése esetén megtett elsődleges intézkedéseket leszámítva helyszínbiztosítási, forgalomirányítási feladatokra;
b) a TIK ügyeletes helyett a nyilvántartásokból történő lekérdezések végrehajtására;
c) a személyesen tett állampolgári panaszok, bejelentések, szabálysértési vagy büntetőfeljelentések felvételére, rögzítésére, kivéve a hivatali munkaidőn kívül az azonnalos intézkedést igénylő eseteket;
d) az előállítás időtartamának meghosszabbítására;
e) az azonnalos intézkedést igénylő esetek kivételével e-mailek, faxok kezelésére;
f)14 a városi vonalakon beérkező telefonhívások fogadására, kezelésére;
g) az ügyfelek fogadására;
h) a kulcsdobozok kiadására, visszavételezésére;
i) ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalára, őrizetbe vételi határozat elkészítésére, aláírására, kiadmányozására és kihirdetésére;
j) a szabálysértési elzárás foganatba vételéhez szükséges rendelvény kivételével a fogdai befogadáshoz szükséges rendelvény elkészítésére, a fogvatartásért felelős helyett történő aláírásra, kiadmányozásra;
k) a TIK ügyeletes hatáskörébe tartozó jelentés, hivatalos feljegyzés, egyéb adminisztráció elkészítésére;
l) a körözési és nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvényben meghatározott körözési tevékenység végrehajtására;
m) rendszeres napi statisztikai adatszolgáltatásra.

36. A szolgálatparancsnok a hiteles elektromos légalkoholmérő berendezés kezelésére és a kezelésre vonatkozó dokumentáció elkészítésére, valamint a szolgálati gépjárművek menetleveleinek kiadására, visszavételezésére, a gépjármű indítónapló vezetésére különösen indokolt esetben igénybe vehető.
37.15 Indokolással ellátott kérelem alapján a 30–33. pontban foglalt feladatok bővítését a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a feladatok szűkítését az RRI állománya tekintetében az RRI rendészeti igazgatóhelyettese, valamint a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok állománya tekintetében a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (a továbbiakban együtt: rendészeti helyettes) engedélyezheti. Az engedélyezést követően a feladatokat a rendőri szerv ügyrendjében és a szolgálatparancsnok munkaköri leírásában tételesen fel kell sorolni.

38. A 35. pontban foglaltakon túl, a szolgálatparancsnok által végre nem hajtható további feladatokat – indokolással ellátott kérelem alapján – a rendészeti helyettes, míg a 35. pontban foglalt feladatok bármelyikének szolgálatparancsnok általi végrehajtását – indokolással ellátott kérelem alapján – a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes engedélyezheti. Az engedélyezést követően a feladatokat a rendőri szerv ügyrendjében és a szolgálatparancsnok munkaköri leírásában tételesen fel kell sorolni.

39. A rendőri szerv állományának irányítása szempontjából kiemelt jelentőségű terveket és okmányokat a szolgálatparancsnoknál el kell helyezni, amelyek átadás-átvétel tárgyát képezik. A nem minősített iratok elektronikus hozzáférés útján is biztosíthatóak. A szolgálatparancsnoknál kell elhelyezni a 37–38. pont szerinti engedélyeket is.

40.16 A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló BM rendeletben meghatározott járőrparancsnok vagy annál magasabb beosztású, rendészeti szakterületen szolgálatot teljesítő hivatásos állományú eseti jelleggel megbízható a szolgálatparancsnok helyettesítésével, aki az ebből eredő feladatait az utasításban meghatározottak szerint végzi.

III. FEJEZET
A SZOLGÁLATPARANCSNOK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETE, ELLENŐRZÉSE

41. A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes felelős a szolgálatparancsnoki tevékenység országos szakmai irányításáért, ennek keretében segédletek kiadásáért, fejlesztésének felügyeletéért, a gyakorlati (ellenőrzési) tapasztalatok figyelembevételével a szükségessé váló módosítások kezdeményezéséért.

42. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály vezetője a közrendvédelmi szolgálatparancsnoki tevékenység felett, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztályának vezetője határrendészeti szolgálati ág szolgálatparancsnoki tevékenysége felett szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol.

43. A 42. pontban szereplő vezetők szakmai irányítói és felügyeleti jogkörükben eljárva:
a) jogosultak a szolgálatparancsnokok ellenőrzésére;
b) a területi rendőri szervek érintett (fő)osztályvezetőivel közösen évente egy alkalommal parancsnoki értekezleten értékelik a szolgálatellátás helyzetét, a végrehajtás tapasztalatait;
c) évente egy alkalommal a szolgálatparancsnoki tevékenység értékelése céljából országos konferenciát szerveznek, valamint
d) a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek javaslatot tesznek az értékelt évet követő év feladataira, a döntést követően kidolgozzák azokat.

44. A rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes felelős az illetékességi területén a szolgálatparancsnoki tevékenység szakmai irányításáért, a regionálisan jelentkező feladatok összehangolásáért, a területi szervek közrendvédelmi, a közlekedésrendészeti és a határrendészeti szakmai irányító feladatokat ellátó szervezeti elemei tevékenységének irányításáért.
44/A.17 A rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes a helyi szerveknél egy időben több szolgálatparancsnok együttes szolgálatteljesítése esetére köteles az utasítás szerinti szolgálatparancsnoki feladatok megosztásáról rendelkezni. A feladatok meghatározását követően azokat az érintett helyi szerv ügyrendjében tételesen fel kell sorolni.

45. A területi szervek közrendvédelmi és határrendészeti szakmai irányító feladatokat ellátó szervezeti elemeinek vezetői (a továbbiakban együtt: területi szakmai felügyeletet ellátó vezetők) folyamatosan figyelemmel kísérik, ellenőrzik és ellenőriztetik a szolgálatparancsnoki tevékenység ellátását. Az ellenőrzés tervezésekor figyelembe kell venni a helyi szerveknél tervezett ellenőrzéseket is.

46. A területi szakmai felügyeletet ellátó vezetők:
a) szakmai irányítást gyakorolnak a területi és a helyi szervek szolgálatparancsnoki szolgálattal érintett osztályvezetőinek, valamint az osztály jogállású rendőrőrsök parancsnokainak (a továbbiakban: őrsparancsnok) munkája felett;
b) a szakmai irányítói jogkörükben eljárva jogosultak a területi és a helyi szervek szolgálatparancsnoki tevékenységének ellenőrzésére;
c) negyedévente egy alkalommal megtartott parancsnoki értekezleten értékelik a szolgálatparancsnoki szolgálatellátás helyzetét, tapasztalatait, valamint egyeztetik a következő időszak fő feladatait.

47. A területi és a helyi szervek szolgálatparancsnoki szolgálattal érintett osztályvezetői, őrsparancsnokai határozzák meg az illetékességi területükön a szolgálatellátás helyi feladatait.

47/A.18 A szolgálatparancsnokot a szolgálati elöljárója a Robotzsaru rendszer megfelelő alkalmazásának használatával igazítja el a szolgálata során ellátandó feladatainak végrehajtására. Az eligazítás során a szolgálatparancsnokkal ismertetni kell a feladatok eredményes végrehajtásához szükséges valamennyi adatot, információt, meg kell határozni részére az adott szolgálata során – az általánostól eltérő – végrehajtandó konkrét feladatokat. Közölni kell a szolgálatparancsnokkal az alárendeltségébe tartozó állomány részére meghatározott – az általánostól eltérő – feladatokat.

47/B.19 A szolgálatparancsnoknak – a Robotzsaru rendszer e célra kialakított alkalmazásában – az egyéni kódjával bejelentkezve kell tudomásul vennie az eligazításra vonatkozó, informatikai alapú dokumentációt.

47/C.20 A szolgálatparancsnokot a szolgálati elöljárója beszámoltatja a részére és az általa irányított alárendelt állomány részére meghatározott feladatok végrehajtásáról, ellenőrzéseinek tapasztalatairól, intézkedéseiről, a bűnügyi, a közbiztonsági és a határbiztonsági helyzetre vonatkozó észrevételeiről, megfigyeléseiről, a bűnmegelőzést szolgáló javaslatairól. A szolgálatparancsnok beszámolási tevékenységét a Robotzsaru rendszerben köteles rögzíteni, dokumentálni.

47/D.21 A szolgálatparancsnokot havonta legalább egy alkalommal a szolgálati elöljárója köteles személyesen az elvégzett feladatairól beszámoltatni, illetve a következő időszakra vonatkozó feladatokra eligazítani. A szolgálatparancsnok szolgálati elöljárója a személyes eligazítás és beszámoltatás végrehajtásáról köteles feljegyzést készíteni.

48. A területi és a helyi szervek szolgálatparancsnoki szolgálattal érintett osztályvezetői, őrsparancsnokai vagy az általuk kijelölt személyek feladata a szolgálatparancsnoki szolgálat tervezése, szervezése.
49.22 A rendőrkapitányságok vezetői intézkednek, hogy a városi telefonvonalakra érkező hívások hivatali munkaidőn túl a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok hírközpontjaiba kerüljenek átirányításra. Ettől eltérni csak azoknál a rendőrkapitányságoknál lehet, ahol a szolgálatparancsnok részben vagy egészében tevékenység-irányítási feladatokat is ellát, vagy ahol az átirányítás technikailag nem megoldott.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50. Ez az utasítás – az 1–49. pontban és az 56. pontban foglaltak kivételével – a közzétételét követő hónap első napján lép hatályba.

51. Az 1–49. pont és az 56. pont 2017. július 1-jén lép hatályba.

52–53.23

54. A rendőri szervek vezetői intézkednek az érintett állománynak az utasításban foglaltak dokumentált módon történő oktatására, első alkalommal legkésőbb 2017. május 31-ig, majd ezt követően évente legalább egy alkalommal.

55. Az utasítás rendelkezéseiből a területi szervek által kidolgozott vizsgafeladatok (tesztlapok) alapján, a szolgálatparancsnoki, valamint azon állománynak, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel szolgálatparancsnoki feladatokat lát el, az 54. pontban meghatározott oktatást követően 2017. június 30-ig írásbeli vizsgát kell tennie.

56.24

57.25
1

Az 1. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 19. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 135. pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. pont a 11/2023. (IV. 14.) ORFK utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

4

A 7. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 135. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 8. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 135. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 15. pont a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 21. pontjával megállapított szöveg.

7

A 17. pont q) alpontja a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg.

8

A 28. pont a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

9

A 30. pont nyitó szövegrésze a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

10

A 30. pont a) alpont nyitó szövegrésze a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

11

A 31. pont l) alpontja a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított szöveg.

12

A 31. pont m) alpontja a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított szöveg.

13

A 33. pont d) alpontja a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 12. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 35. pont f) alpontja a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 8. pontjával megállapított, a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 22. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 37. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 135. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 40. pontja a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 9. pontjával megállapított szöveg.

17

A 44/A. pontját a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 10. pontja iktatta be, szövege a 2/2023. (II. 15.) ORFK utasítás 22. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 47/A. pontját a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 11. pontja iktatta be.

19

A 47/B. pontját a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 11. pontja iktatta be.

20

A 47/C. pontját a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 11. pontja iktatta be.

21

A 47/D. pontját a 21/2019. (IV. 26.) ORFK utasítás 11. pontja iktatta be.

22

A 49. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 135. pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 52–53. pont az 57. pont alapján hatályát vesztette.

24

Az 56. pont az 57. pont alapján hatályát vesztette.

25

Az 57. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére