• Tartalom

2017. évi CLIV. törvény

2017. évi CLIV. törvény

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról1

2018.01.01.

1. § A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Szftv.) 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az adóhatóság a 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett részére a rendelkező nyilatkozatot az újabb kedvezményezett megjelöléséig vagy a rendelkező nyilatkozat visszavonására irányuló nyilatkozat benyújtásáig veszi figyelembe. Az újabb kedvezményezett megjelölésére vagy a nyilatkozat visszavonására a nyilatkozattétel évét követően évente egy alkalommal, az 5. § (1) bekezdésben meghatározott határidőig kerülhet sor.”

2. § (1) Az Szftv. 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a rendelkező nyilatkozat a kedvezményezett érdekkörében meglévő körülmény miatt érvénytelennek minősül, az adóhatóság e tényről a rendelkező nyilatkozatot tévő adózót az érvénytelenség okának megjelölésével legkorábban a rendelkező nyilatkozat éve november 30-ától elektronikus úton, megfelelő elektronikus tárhely hiányában, illetve amennyiben az adózó az elektronikus ügyintézést a rendelkezési nyilvántartásban kizárta, postai úton értesíti.”

(2) Az Szftv. 5/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az adóhatóság a nyilatkozattétel évét követően minden év január 31-ig elektronikus úton, megfelelő elektronikus tárhely hiányában, illetve amennyiben az adózó az elektronikus ügyintézést a rendelkezési nyilvántartásban kizárta, postai úton értesíti azon magánszemélyeket, akiknek a 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet javára tett nyilatkozata a kedvezményezett érdekköréből kifolyólag érvénytelen volt, vagy a nyilvántartás adatai alapján az értesítés évében érvénytelen lenne.”

3. § (1) Az Szftv. 5/C. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adóhatóság csak)

b) az 1. § (7) bekezdés szerinti eljárásban, a 2. § (1) bekezdésében meghatározott többlet kiutalásakor, a 2. § (3) bekezdésében, az 5/A. § (4)–(6) bekezdésében, valamint a 6/A. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott eljárás során”

[engedélyezheti az egymástól az (1) és (2) bekezdés szerint elkülönített adatok kódjel alapján történő összekapcsolását.]

(2) Az Szftv. 5/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az adóhatóság őrzési kötelezettsége a rendelkező nyilatkozat évét követő évtől számított ötödik év végéig, az 1. § (7) bekezdés szerinti megváltoztatásának, visszavonásának évét követő évtől számított ötödik év végéig – ezt meghaladóan a rendelkező nyilatkozattal összefüggésben ezen időpontig indított peres eljárás esetén annak jogerős befejezéséig – áll fenn. E határidő elteltét követően az adóhatóság a borítékokat és a rendelkező nyilatkozatokat, illetve az elektronikus űrlap adatait, továbbá az adatbázisa rendelkező nyilatkozatokkal kapcsolatos adatait megsemmisíti oly módon, hogy helyreállításuk többé ne legyen lehetséges.”

4. § Az Szfvt. 6/A. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezményezettet elektronikus úton benyújtott kérelmére, az állami adóhatóság a kérelem benyújtását követő 30 napon belül, de legkorábban október 15-től elektronikus úton térítésmentesen tájékoztatja a javára rendelkező nyilatkozatot tevők számának településenkénti megoszlásáról.”

5. § Az Szftv. a következő 8/H–K. §-sal egészül ki:

8/H. § (1) E törvénynek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CLIV. törvénnyel megállapított 1. § (7) bekezdését, valamint az 5/A. § (4) és 5/C. § (3)–(4) bekezdéseket első alkalommal a 2018. évi rendelkező nyilatkozatnál kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CLIV. törvénnyel megállapított 1. § (7) bekezdésével összefüggésben rendelkező év alatt minden esetben az adóévet követő évet kell érteni, függetlenül attól, hogy a magánszemély melyik évben tette meg rendelkező nyilatkozatát.
8/I. § E törvénynek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CLIV. törvénnyel megállapított 5/A. § (6) bekezdését első alkalommal a 2019. évben kell alkalmazni.
8/J. § E törvénynek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CLIV. törvénnyel megállapított 6/A. § (5) bekezdése szerinti elektronikus adatszolgáltatást az állami adóhatóság első alkalommal 2018. szeptember 1-jét követően teljesíti.
8/K. § E törvénynek a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2017. évi CLIV. törvénnyel megállapított 6/A. § (5a) bekezdését első alkalommal a 2018. rendelkező évi nyilatkozatoknál kell alkalmazni.”

6. § Az Szftv.

a) 5/A. § (2) bekezdésében a „hiányában postai” szövegrész helyébe a „hiányában, illetve amennyiben az adózó az elektronikus ügyintézést a rendelkezési nyilvántartásban kizárta, postai” szöveg,

b) 5/A. § (3) bekezdésében a „úton, ügyfélkapu hiányában postai” szövegrész helyébe az „úton, megfelelő elektronikus tárhely hiányában, illetve amennyiben az adózó az elektronikus ügyintézést a rendelkezési nyilvántartásban kizárta, postai” szöveg,

c) 6/A. § (5) bekezdésében az „adóhatóság térítésmentesen” szövegrész helyébe az „adóhatóság elektronikus úton térítésmentesen” szöveg

lép.

7. § Ez a törvény 2018. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. november 14-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. november 23. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2018. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére