• Tartalom
Oldalmenü

17/2017. (V. 26.) NFM rendelet

a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről

2021.07.16.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. és 9. § tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 16. § tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet – a gépjárműmotorok műszaki követelményeire figyelemmel, az egészség- és a környezetvédelmi érdekek érvényesülése, valamint a teljes életciklusra számított üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése céljából – meghatározza a közúti gépjárművek, a nem közúti mozgó gépek, a mezőgazdasági és erdészeti traktorok, a belvízi hajók és a kedvtelési célú vízi járművek motorhajtóanyagainak minőségi követelményeit, valamint az azokkal kapcsolatos számítási módszereket és jelentéstételi követelményeket.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. dízelgázolaj: minden olyan ásványolajtermék, amelynek rendeltetése kompressziós gyújtású belső égésű motorok működtetése (KN-kód 2710 19 43-2710 19 48 és 2710 20 11-2710 20 19), beleértve a nem közúti mozgó gépekben és belvízi hajókban, valamint a mezőgazdasági és erdészeti traktorokban és a kedvtelési célú vízi járművekben történő felhasználásra szánt gázolajat is;

2. forgalmazó: a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) tartalma szerint

a) motorhajtóanyagot szabad forgalomba bocsátó személy és

b) az Európai Unió más tagállamában szabad forgalomba bocsátott motorhajtóanyagot a tagállamból beszerző, közösségi kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jövedéki engedélyes kereskedő;

3. forgalomba hozatal: a 2. pont a) alpontjában meghatározott forgalmazó esetében a szabad forgalomba bocsátás, ideértve az importálással szabad forgalomba bocsátást is, a 2. pont b) alpontjában meghatározott forgalmazó esetében az Európai Unió más tagállamából történő beszerzés;

4.1 gyártó: a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1020 rendelet] 3. cikk 8. pontja szerinti gyártó;

5. hagyományos nyersolaj: bármely, származási helyén a tárolórétegben az Amerikai Anyagvizsgáló Társaság (a továbbiakban: ASTM) D287 vizsgálati módszere szerint mérve az Amerikai Kőolajipari Intézet (a továbbiakban: API) sűrűségbesorolása szerint 10-nél magasabb fokozatú, 2714 KN-kóddal jelölt meghatározás alá nem tartozó kőolaj-finomítói nyersanyag;

6. határérték: az egyes motorhajtóanyagok adott műszaki paraméterének, fizikai vagy kémiai jellemzőjének mérőszámmal és mértékegységgel meghatározott – minőségileg megfelelő – értéke, amely alsó vagy felső határérték lehet;

7. kiskereskedelmi motorhajtóanyag-forgalmazó: az a gazdálkodó szervezet, amely motorhajtóanyagot üzemanyagtöltő állomáson fogyasztónak kiszolgál;

8.2 meghatalmazott képviselő: az (EU) 2019/1020 rendelet 3. cikk 12. pontja szerinti meghatalmazott képviselő;

9.3 motorhajtóanyag: a motorbenzin, a dízelgázolaj, a biodízel, az E85, a sűrített földgáz és a cseppfolyósított szénhidrogéngáz, a közlekedésben felhasznált villamos energia;

10. motorhajtóanyagokra vonatkozó kiindulási érték: motorhajtóanyagokra vonatkozó, fosszilis motorhajtóanyagokból származó, teljes életciklusra és energiaegységre számított, 2010. évi üvegházhatású gázkibocsátáson alapuló kiindulási érték;

11. olajpala-nyersanyag: szilárd kerogént tartalmazó kőzetformációban található bármely, 2714 KN-kóddal jelölt olajpala meghatározása alá tartozó kőolaj-finomítói nyersanyagforrás, amelynek kinyerése bányászati kitermeléssel vagy termikusan segített gravitációs lecsapolással történik;

12. termelésoldali kibocsátás: a nyersanyagoknak a motorhajtóanyagot előállító kőolaj-finomítóba vagy feldolgozóüzembe történő beérkezése előtt keletkező üvegházhatású gázkibocsátás;

13. természetes bitumen: a kőolaj-finomítás nyersanyagforrása, amely:

a) kitermelési helyén a tárolórétegben az ASTM D287 vizsgálati módszerében meghatározottak szerint az API sűrűségbesorolása szerint 10-es vagy alacsonyabb fokozatú,

b) tárolórétegbeli hőmérsékleten az alábbi egyenlettel számított értéknél magasabb éves átlagos viszkozitással rendelkezik: Viszkozitás (Centipoise) = 518,98e-0,038T; ahol T a Celsius-fokban kifejezett hőmérséklet,

c) a 2714 KN-kóddal jelölt kátrányos homok meghatározása alá tartozik, és

d) kinyerése bányászati kitermeléssel vagy termikusan segített gravitációs lecsapolással történik, amely esetben a hőenergiát elsősorban nem magából a nyersanyagforrásból nyerik.

(2) A motorbenzin, valamint a bioüzemanyag fogalmát a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Büat.), az E85 és a KN-kód fogalmát a Jöt.-ben, továbbá a biodízel fogalmát a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Büat. Vhr.) meghatározottak szerint kell értelmezni.

(3) Ahol e rendelet szabvány alkalmazását írja elő, azon a szabvánnyal egyenértékű más műszaki megoldást is érteni kell.

2. Minőségi követelmények

3. § (1) Motorhajtóanyagot akkor lehet forgalomba hozni, ha minősége megfelel

a) motorbenzin esetében az 1. melléklet,

b) dízelgázolaj esetében a 2. melléklet,

c) biodízel esetében a 3. melléklet,

d) E85 esetében a 4. melléklet,

e) a sűrített földgáz esetében az MSZ EN ISO 15403-1 legkésőbbi évjelzetű termékszabvány,

f) a cseppfolyósított szénhidrogéngáz esetében az MSZ EN 589 legkésőbbi évjelzetű termékszabvány,

g)4 a közlekedésben felhasznált villamos energia esetében az MSZ EN 50160 legkésőbbi évjelzetű termékszabvány

- szerinti követelményeknek.

(2) Az 1–4. mellékletekben meghatározott minőségi követelményeknek történő megfelelés vizsgálata során az egyes mérési eredményeket az MSZ EN ISO 4259 szabványban meghatározott kritériumok alapján kell értelmezni.

(3) Azt a motorhajtóanyagot, amely a mindenkor érvényes nemzeti szabvány vagy az azzal egyenértékű európai szabvány – az 1–4. mellékletekben foglalt határértékekkel összhangban álló – követelményeinek megfelel, úgy kell tekinteni, mint amely megfelel e rendelet követelményeinek.

(4) A motorhajtóanyag metilciklopentadienil-mangán-trikarbonil adalékának mangántartalma nem haladhatja meg a 2 mg/liter értéket.

(5) Ha a kőolaj-finomítók esetében a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 1. § 5. pontjában meghatározott kőolaj- és kőolajtermék-ellátási válsághelyzet az (1) és (4) bekezdésben foglalt minőségi követelmények betartását időlegesen akadályozza, a minőségi követelmények teljesüléséről az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja az Európai Bizottságot.

3. Vizsgálat és tanúsítás

4. § (1) A minőségi követelményeknek való megfelelés ellenőrzését és tanúsítását

a) motorbenzin esetében az MSZ EN 228,

b) dízelgázolaj esetében az MSZ EN 590,

c) biodízel esetében az MSZ EN 14214,

d) E85 esetében a CEN/TS 15293,

e) a sűrített földgáz esetében az MSZ EN ISO 15403-1,

f) a cseppfolyósított szénhidrogéngáz esetében az MSZ EN 589,

g)5 a közlekedésben felhasznált villamos energia esetében az MSZ EN 50160

legkésőbbi évjelzetű termékszabványban megadott analitikai módszer alkalmazásával kell elvégezni.

(2) Az a gyártó, amely tanúsított minőségirányítási rendszert alkalmaz, a motorhajtóanyag minőségi követelményeknek való megfelelését minőségbiztosítási rendszerének keretében biztosítja és bizonylatolja.

(3) Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokon (a továbbiakban: EGT) kívüli harmadik országban vagy EGT-n belüli, tanúsított minőségirányítási rendszert nem alkalmazó gyártó által előállított motorhajtóanyag esetében a motorhajtóanyag minőségi követelményeknek való megfelelését a miniszter által a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló rendeletnek megfelelően kijelölt szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) tanúsítja.

(4) A megfelelőség tanúsítására tanúsító szervezetet kell igénybe venni, ha a tanúsítást kérő nem bizonyítja, hogy

a) a vizsgálati eredményeket kiállító laboratórium rendelkezik az adott vizsgálati módszerekre történő akkreditációval, vagy

b) a vizsgálati jegyzőkönyv a tanúsítási kérelem tárgyát képező motorhajtóanyag vonatkozásában tanúsítja az e rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést.

(5) A tanúsítást kérő a (4) bekezdés szerinti kötelezettségének a (4) bekezdés a) pontja esetében az akkreditált laboratórium azonosításához szükséges adatok, a (4) bekezdés b) pontja esetében a szállítási dokumentáció (fuvarokmány és minőségi bizonyítvány) rendelkezésre bocsátásával tesz eleget.

5. § (1) A tanúsító szervezet a motorhajtóanyag 4. § (3) bekezdése szerinti vizsgálatáért és a megfelelőség tanúsításáért jogosult díjat szedni.

(2) A tanúsító szervezet a vizsgálat során

a) ellenőrzi a tanúsítást kérő által a motorhajtóanyag minőségére vonatkozóan benyújtott dokumentumokat, valamint

b) vizsgálatokkal ellenőrzi, hogy a motorhajtóanyag megfelel-e az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

(3) A tanúsító szervezet az Európai Unió valamelyik tagállamában a szakterületre akkreditált laboratórium vizsgálati eredménye alapján vizsgálat nélkül tanúsítja a motorhajtóanyag megfelelőségét.

6. § A tanúsítvány tartalmazza

a) a tanúsító szervezet nevét, kijelölési okiratának számát és címét;

b) a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét;

c) a vizsgált motorhajtóanyag megnevezését és típusát;

d) a motorhajtóanyag biokomponens tartalmát és a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésére vonatkozó nyilatkozatot;

e) a vizsgálat során alkalmazott szabványokat, vagy ha nem teljesen a szabványok szerint történt a vizsgálat, az attól eltérő feltételeket annak bizonyítására, hogy az alkalmazott analitikai módszer legalább ugyanakkora pontosságú, mint az az analitikai módszer, amelynek helyébe lépett;

f) azon szabvány megnevezését, amelynek a motorhajtóanyag megfelel;

g) a vizsgálat eredményeit;

h) egyedi motorhajtóanyag-tételek tanúsítása esetén a tanúsított motorhajtóanyag mennyiségét.

4. Jelentés

7. § (1) A motorhajtóanyagok minőségi adatairól szóló jelentést a miniszter készíti el és küldi meg az Európai Bizottság részére. A jelentés a minőségi adatok mellett a következőket tartalmazza:

a) az ország területén forgalmazott motorbenzin és dízelgázolaj teljes mennyiségét,

b) a legfeljebb 10 mg/kg kéntartalmú ólmozatlan motorbenzin és dízelgázolaj forgalmazott mennyiségét, és

c) a b) pontban meghatározott motorhajtóanyagok földrajzilag megfelelően kiegyensúlyozott eloszlásban való hozzáférhetőségét.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében közreműködő szervezetet bíz meg.

(3) A közreműködő szervezet a forgalmazótól a jelentéshez a motorbenzin, valamint a dízelgázolaj esetében mintát vesz.

(4) A közreműködő szervezet

a) a mintavételezést az MSZ EN 14275 szabvány;

b) a minőségi jellemzők vizsgálatát

ba) motorbenzin esetében az MSZ EN 228 termékszabvány,

bb) dízelgázolaj esetében az MSZ EN 590 termékszabvány;

c) a jelentés összeállítását az MSZ EN 14274 szabvány

szerint végzi.

(5) A jelentést az üzemanyagok minőségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról szóló, 2002. február 18-i 2002/159/EK bizottsági határozat mellékletének megfelelően kell elkészíteni.

(6) Ha a közreműködő szervezet a mintavételezés vagy a vizsgálat során jogsértést észlel, erről – a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges adatok megküldésével – értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot, valamint az állami adó- és vámhatóságot.

8. § (1) A Büat. 10. § (1) bekezdésének alkalmazásában a forgalmazók az 5. mellékletben előírt számítási módszert használják az általuk forgalmazott motorhajtóanyagok üvegházhatású gázkibocsátási intenzitásának meghatározására.

(2)6 A Büat. 9. § (2) bekezdésének alkalmazásában a forgalmazó

a) a motorhajtóanyag típusára,

b) a motorhajtóanyag mennyiségére,

c) az üvegházhatásúgáz-intenzitására,

d) a termelésoldali kibocsátás csökkentésekre,

e) a származási helyre és

f) a beszerzési helyre

vonatkozó adatokat az 5. mellékletben meghatározott fogalommeghatározások és számítási módszer használatával évente, az Európai Bizottság számára az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által rendelkezésre bocsátott ReportNet eszközök vagy a 6. mellékletben meghatározott minta alapulvételével, az ott nem szerepeltethető információk egyedi úton történő megküldésével jelenti az állami adó- és vámhatóságnak.

(3) Amennyiben a forgalmazók csoportja együttesen tesz eleget a Büat. 10. § (1) bekezdés szerinti csökkentési kötelezettségnek, a forgalmazói csoport a Büat. 9. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének közös jelentés benyújtásával tesz eleget.

(4) A kis- és középvállalkozásnak minősülő forgalmazó az 5. mellékletben meghatározott egyszerűsített módszert alkalmazza a jelentés elkészítéséhez.

(5) Az állami adó- és vámhatóság a forgalmazók által jelentett adatokat összesítve megküldi a miniszternek.

(6)7 A miniszter a motorhajtóanyagok tekintetében a forgalmazók által az állami adó- és vámhatóságnak szolgáltatott, összesített adatokat szolgáltatja az Európai Bizottság számára az Európai Környezetvédelmi Ügynökség által rendelkezésre bocsátott ReportNet eszközök felhasználásával.

9. § A forgalmazókra vonatkozó, Büat. 10. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségeknek való megfelelés ellenőrzéséhez a forgalmazók a motorhajtóanyagok terén elért, a teljes életciklusra számított üvegházhatású gázkibocsátásukra vonatkozó csökkentéseket összevetik a 7. mellékletben meghatározott, motorhajtóanyagokra vonatkozó kiindulási értékkel.

5. A fogyasztók tájékoztatása

10. § (1) A motorhajtóanyagot kiszolgáló kútoszlopot

a) 5 térfogatszázaléknál több etanolt tartalmazó, 2,7 tömegszázaléknál magasabb oxigéntartalmú motorbenzin esetében az „E10”, „E10 motorbenzin” vagy „magas etanoltartalmú motorbenzin”;

b) 100%-os biodízel esetében „Biodízel”;

c) E85 esetében „E85”;

d) fémtartalmú adalékot tartalmazó motorhajtóanyag esetében „Fémtartalmú adalékot tartalmaz”

jelöléssel kell ellátni, és fel kell hívni a figyelmet a motorhajtóanyagok rendeltetésszerű használatára.

(1a)8 A motorhajtóanyagot kiszolgáló kútoszlopon és annak töltőpisztolyán az MSZ EN 16942 legkésőbbi évjelzetű szabványban meghatározott jelöléseket kell elhelyezni.

(2)9 Az (1) és (1a) bekezdés szerinti jelölésnek jól láthatónak és könnyen olvashatónak kell lennie.

11. § (1) A kiskereskedelmi motorhajtóanyag-forgalmazó töltőállomásán köteles tájékoztatást adni arról, ha az általa forgalmazott motorhajtóanyagban a hozzákevert bioüzemanyag részaránya nem éri el a 10 térfogatszázalékot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dízelgázolaj esetében a kiskereskedelmi motorhajtóanyag-forgalmazó figyelemfelkeltő módon köteles tájékoztatást adni a töltőállomáson a dízelgázolaj zsírsav-metil-észter (FAME) tartalmának e rendelet 2. melléklet szerinti határértéknek való megfeleléséről.

(3) Ha a kiskereskedelmi motorhajtóanyag-forgalmazó töltőállomásán a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti motorbenzint, bioüzemanyagot vagy olyan motorhajtóanyagot forgalmaz, amelyben a hozzákevert bioüzemanyag a 10 térfogatszázalékot eléri vagy meghaladja, akkor figyelemfelkeltő módon köteles tájékoztatást adni a töltőállomáson a motorhajtóanyag

a) megnevezéséről;

b) bioüzemanyag-tartalmáról, különös tekintettel a zsírsav-metil-észter (FAME) tartalomra; és

c) a környezetre és a gépjármű üzemeltetésére gyakorolt hatásairól.

12. § A 10. és 11. §-okban foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jogosult az ott meghatározott szabályok szerint.

6. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

14. § A forgalmazó a 8. § (2) bekezdése szerinti, a 2017. május és december közötti adatokkal feltöltött jelentést 2018. március 31-ig küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak.

15. § (1) Ez a rendelet

a) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

b) a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., II., III. és IV. mellékletében meghatározott mérési módszereknek a műszaki haladáshoz való – az irányelv 10. cikkének megfelelő – hozzáigazításáról szóló, 2000. november 7-i 2000/71/EK bizottsági irányelvnek;

c) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv módosításáról szóló, 2003. március 3-i 2003/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 1–4., 7–8. és 13. pontjának, valamint 3. cikkének;

e) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében történő módosításáról szóló, 2011. június 1-i 2011/63/EU bizottsági irányelvnek;

f) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének módosításáról szóló, 2014. június 10-i 2014/77/EU bizottsági irányelvnek;

g) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról szóló, 2015. április 20-i (EU) 2015/652/EU tanácsi irányelvnek;

h)10 az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 2014. október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet az üzemanyagok minőségére vonatkozó nemzeti adatokat összefoglaló beadvány egységes formájáról szóló, 2002. február 18-i 2002/159/EK bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3)11 A 8. § az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU
és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. §12

17. §13

1. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A forgalmazott motorbenzin minőségi követelményei

 

A

B

C

D

1

Jellemző

Mértékegység

Határérték

2

Minimum

Maximum

3

Kísérleti oktánszám

95

4

Motoroktánszám

85

5

Gőznyomás, május 1. és szeptember 30. közötti nyári időszakban

kPa

60,0

6

Desztilláció:

 

 

 

7

100 °C-ig elpárologtatott

% (V/V)

46,0

8

150 °C-ig elpárologtatott

% (V/V)

75,0

9

Szénhidrogén-összetétel:

10

– Olefintartalom

% (V/V)

18,0

11

– Aromás anyag-tartalom

% (V/V)

35,0

12

– Benzoltartalom

% (V/V)

1,0

13

Oxigéntartalom

% (m/m)

3,7

14

Oxigenátok:

15

– Metanol (stabilizáló adalékok hozzáadása szükséges)

% (V/V)

3

16

– Etanol (stabilizáló adalékok hozzáadására lehet szükség)

% (V/V)

10

17

– Izopropil-alkohol

% (V/V)

12

18

– Tercier-butil-alkohol

% (V/V)

15

19

– Izobutil-alkohol

% (V/V)

15

20

– Molekulánként öt vagy több szénatomot tartalmazó éterek

% (V/V)

22

21

– Egyéb oxigenátok [az MSZ EN 228:2012 szabvány szerinti értéknél nem magasabb végső forráspontú egyéb monoalkoholok és éterek]

% (V/V)

15

22

Kéntartalom

mg/kg

10

23

Ólomtartalom

g/l

0,005

2. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A forgalmazott dízelgázolaj minőségi követelményei

 

A

B

C

D

1

Jellemző

Mértékegység

Határérték

2

Minimum

Maximum

3

Cetánszám

51,0

4

Sűrűség 15 °C-on

kg/m3

845

5

Desztilláció: 95% (V/V) átdesztillált

°C

360

6

Policiklikus aromás szénhidrogének

% (m/m)

8

7

Kéntartalom

mg/kg

10

8

Zsírsav-metil-észter tartalom – MSZ EN 14078

% (V/V)

7*

* A FAME-nek ki kell elégítenie az MSZ EN 14214 szabvány követelményeit.

3. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A forgalmazott biodízel minőségi követelményei

 

A

B

C

D

1

Jellemző

Mértékegység

Határértékek

2

Minimum

Maximum

3

FAME-tartalom

% (m/m)

96,5

4

Sűrűség 15 °C-on

kg/m3

860

900

5

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on

mm2/s

3,50

5,00

6

Lobbanáspont

°C

101

7

Kéntartalom

mg/kg

10,0

8

Kokszosodási maradék (10%-os lepárlási maradékból)

% (m/m)

0,30

9

Cetánszám

51,0

10

Szulfáthamu-tartalom

% (m/m)

0,02

11

Víztartalom

mg/kg

500

12

Összes szennyeződés

mg/kg

24

13

Rézlemez-korrózió (3 óra, 50 °C)

fokozat

1. osztály

14

Oxidációs stabilitás, 110 °C

óra

8,0

15

Savszám

mg KOH/g

0,50

16

Jódszám

g jód/100 g

120

17

Linolénsav-metil-észter

% (m/m)

12,0

18

Politelítetlen metil-észter (≥ 4 kettős kötés)

% (m/m)

1

19

Metanoltartalom

% (m/m)

0,20

20

Monogliceridtartalom

% (m/m)

0,70

21

Digliceridtartalom

% (m/m)

0,20

22

Trigliceridtartalom

% (m/m)

0,20

23

Szabad glicerin

% (m/m)

0,02

24

Összes glicerin

% (m/m)

0,25

25

I. főcsoport fémei (Na+K)

mg/kg

5,0

26

II. főcsoport fémei (Ca+Mg)

mg/kg

5,0

27

Foszfortartalom

mg/kg

4,0

4. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A forgalmazott E85 minőségi követelményei

A

B

C

D

1.

Jellemző

Mértékegység

Határértékek

2.

Minimum

Maximum

3.

Sűrűség 15 °C-on

kg/m3

760,0

800,0

4.

Oxidációs stabilitás

perc

360

5.

Gyantatartalom (oldószerrel mosott)

mg/100 ml

5

6.

Rézkorrózió (3 óra 50 °C-on)

fokozat

1. osztály

7.

Savasság (ecetsavban kifejezve)

% (m/m)

-

0,005

8.

Elektromos vezetőképesség

μS/cm

1,5

9.

Metanoltartalom

% (V/V)

1,0

10.

Nagyobb szénatomszámú (C3–C5) alkoholok

% (V/V)

6,0

11.

Éterek (5 vagy nagyobb szénatomszámúak)

% (V/V)

11,0

12.

Víztartalom

% (m/m)

0,400

13.

Szervetlen klorid-tartalom

mg/kg

1,2

14.

Réztartalom

mg/kg

0,10

15.

Foszfortartalom

mg/l

0,15

16.

Kéntartalom

mg/kg

10,0

17.

Szulfáttartalom

mg/kg

4,0

5. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez14

A MOTORHAJTÓANYAGOK TELJES ÉLETCIKLUSRA SZÁMÍTOTT ÜVEGHÁZHATÁSÚGÁZ-INTENZITÁSA FORGALMAZÓK ÁLTALI KISZÁMÍTÁSÁNAK ÉS JELENTÉSÉNEK MÓDSZERE

I.        A forgalmazók által forgalmazott motorhajtóanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitásának kiszámítása

    1.    A motorhajtóanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitását az egy megajoule motorhajtóanyagra jutó szén-dioxid egyenérték grammjában (gCO2eq/MJ) kell kifejezni.
    2.    A motorhajtóanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása kiszámításának alkalmazásában a következő üvegházhatású gázokat kell figyelembe venni: szén-dioxid (CO2), dinitrogén-oxid (N2O) és metán (CH4). A CO2-egyenérték kiszámításához e gázok kibocsátásait a következő CO2-egyenértékű kibocsátási értékekkel kell figyelembe venni:

 

 

A

B

 

1

CO2

1

 

2

CH4

25

 

3

N2O

298

    3.    A fosszilis motorhajtóanyagok kitermeléséhez, gyártásához, finomításához és fogyasztásához használt gépek és berendezések gyártásához kapcsolódó kibocsátások az üvegházhatású gázok mennyiségének számításában nem kerülnek figyelembevételre.
    4.    A forgalmazó által forgalmazott összes motorhajtóanyag teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitását az alábbi képlet segítségével kell kiszámítani:

A forgalmazó üvegházhatásúgáz-intenzitása(i) =

ahol:
4.1.    Az „i” jelölés a forgalmazó azonosítására (azaz a jövedéki adó megfizetésére kötelezett személy azonosítására) szolgál, és a 684/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározottak szerint a kereskedő jövedéki számát [az 1–5 és 8 rendeltetésihely-típuskódra vonatkozó, az említett rendelet I. melléklete 1. táblázata 5. pontjának a) alpontja szerinti, jövedékiadatcsere-rendszer (SEED) szerinti nyilvántartási számot vagy hozzáadottértékadó-azonosítószámot] jelenti, amely alapján a forgalmazó a jövedéki adó fizetésére köteles személyként azonosítható a jövedékiadó-kötelezettség keletkezésének időpontjában.
4.2.    Az „x” jelölés az e rendelet hatáskörébe tartozó, KN-kód szerinti motorhajtóanyagot jelöli.
4.3.    Az „MJx” jelölés a forgalmazott, az x motorhajtóanyag bejelentett mennyiségeiből átszámított, megajoule-ban kifejezett összes energiát jelöli. Kiszámítása a következőképpen történik:
4.3.1.    Az egyes motorhajtóanyagok mennyisége típusonként
    A 684/2009/EK rendelet I. melléklete 1. táblázata 17. pontjának d), f) és o) alpontja szerint bejelentett adatok alapján kell meghatározni. A bioüzemanyag-mennyiségek alsó fűtőértékkel számolt energiatartalomra váltása a Büat. Vhr. 1. mellékletében meghatározott üzemanyag-energiasűrűségeknek megfelelően történik. A nem biológiai eredetű motorhajtóanyagok mennyiségének alsó fűtőértékkel számolt energiatartalomra váltása a Közös Kutatóközpont-EUCAR-CONCAWE (JEC) 2013. júliusi Well-to-tank jelentésének (4. változat) 1. függeléke alapján történik.
4.3.2.    Fosszilis motorhajtóanyagok és bioüzemanyagok egyidejű feldolgozása
4.3.2.1.    A feldolgozás a forgalmazott motorhajtóanyag életciklusa során történő, a termék molekulaszerkezetének megváltozásával járó módosítást jelenti. A denaturálószer hozzáadása nem tartozik a feldolgozáshoz. A nem biológiai eredetű motorhajtóanyagokkal egyidejűleg előállított bioüzemanyagok mennyiségének tükröznie kell a bioüzemanyag feldolgozás utáni állapotát. Az egyidejűleg feldolgozott bioüzemanyag mennyiségét az energiamérleg és az egyidejű feldolgozási folyamat hatékonysága alapján kell meghatározni a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatásúgázkibocsátás-elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet [a továbbiakban: 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet] 1. melléklet 17. pontjában foglaltaknak megfelelően.
4.3.2.2.    Amennyiben a fosszilis motorhajtóanyagokba többfajta bioüzemanyagot is bekevernek, minden egyes bioüzemanyag mennyiségét és típusát bele kell venni a számításba és a forgalmazó által elküldött jelentésbe.
4.3.2.3.    A forgalmazott, a Büat. Vhr. 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő bioüzemanyag-mennyiség fosszilis motorhajtóanyagnak számít.
4.3.2.4.    Az E85 benzin-etanol keverék mennyiségét a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének alkalmazásában külön motorhajtóanyagként kell számítani.
4.3.3.    A villamosenergia-fogyasztás mennyisége
4.3.3.1.    Az elektromos gépjárművek által fogyasztott villamosenergia-mennyiség, amely érintett energiamennyiséget a forgalmazó az állami adó- és vámhatóság részére az alábbi képlet szerint jelenti be:
Villamosenergia-fogyasztás = megtett út (km) × villamosenergia-fogyasztási hatékonyság (MJ/km);
4.4.    Termelésoldali kibocsátáscsökkentés (UER)
    A „termelésoldali kibocsátáscsökkentés” a termelésoldali üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentésnek a forgalmazó javára jóváírandó, gCO2eq egységben kifejezett értéke, amennyiben az alábbi feltételeknek megfelelően számszerűsítik és jelentik be:
4.4.1.    Jogosultsági feltételek
4.4.1.1.    A termelésoldali kibocsátáscsökkentések kizárólag a benzinre, a dízelolajra, a sűrített földgázra és a cseppfolyósított szénhidrogéngázra vonatkozó átlagos alapértékek termelésoldali kibocsátási részére alkalmazandók, amely átlagos alapértékek termelésoldali kibocsátási része:

 

 

A

B

 

1

Üzemanyag típus

Átlagos alapérték termelésoldali kibocsátás része
[gCO2eq/MJ]

 

2

benzin

11,0

 

3

dízelgázolaj

11,3

 

4

sűrített földgáz

9,1

 

5

cseppfolyósított propán-bután gáz

6,2

 

6

cseppfolyósított földgáz

15,0

4.4.1.2.    A valamely országban bekövetkezett termelésoldali kibocsátáscsökkentések bármely forgalmazó által forgalmazott bármely nyersanyagforrásból előállított motorhajtóanyag üvegházhatásúgáz-kibocsátásának csökkentéseként beszámítható.
4.4.1.3.    A termelésoldali kibocsátáscsökkentések kizárólag a 2011. január 1. után indult projektek esetében számíthatók be.
4.4.1.4.    Nem szükséges bizonyítani, hogy az e rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott jelentéstételi követelmény hiányában a termelésoldali kibocsátáscsökkentések nem következtek volna be.
4.4.2.    Számítás
4.4.2.1.    A termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket a nemzetközi szabványokban, konkrétan az ISO 14064, ISO 14065 és ISO 14066 szabványban meghatározott, önkéntes alapú rendszerek keretében alkalmazott elvekkel összhangban és normák szerint kell megbecsülni és értékelni.
4.4.2.2.    A termelésoldali kibocsátáscsökkentéseket és a kibocsátási referenciaértékeket az ISO 14064 szabványnak megfelelően kell jelenteni, hitelesíteni és nyomon követni, és az eredményeknek a 600/2012/EU és a 601/2012/EU bizottsági rendeletben előírttal egyenértékű megbízhatóságúaknak kell lenniük. A termelésoldali kibocsátáscsökkentések megbecslésekor használt módszerek hitelesítésének meg kell felelnie az ISO 14064-3 szabványnak, a hitelesítést végző szervezetnek pedig az ISO 14065 szabványban leírtaknak megfelelő akkreditációval kell rendelkeznie.
4.5.    A „GHGix” az „x” motorhajtóanyag egy egységére jutó, gCO2eq/MJ egységben kifejezett üvegházhatásúgáz-intenzitás. A forgalmazónak az egyes motorhajtóanyagok egységnyi üvegházhatásúgáz-intenzitását az alábbi módon kell meghatároznia:
4.5.1.    a nem biológiai eredetű motorhajtóanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása az e melléklet II. részének 5. pontjában található táblázat utolsó oszlopában felsorolt motorhajtóanyag-típusokra vonatkozó „súlyozott, teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitás”;
4.5.2.    a bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása;
    A Büat. Vhr. 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitását a 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. mellékletének megfelelően kell kiszámítani. Amennyiben a bioüzemanyagok teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátására vonatkozó adatok egy, a Büat. Vhr. 2. § (3) és (4) bekezdésére vonatkozó megállapodásnak vagy rendszernek megfelelően lettek összegyűjtve, az adatok felhasználandók a bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitásának e rendelet céljaira történő megállapítására is. A Büat. Vhr. 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott fenntarthatósági kritériumoknak meg nem felelő bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitása megegyezik a megfelelő, hagyományos kőolajból vagy földgázból származó fosszilis motorhajtóanyagokéval;
4.5.3.    nem biológiai eredetű motorhajtóanyagok és bioüzemanyagok egyidejű feldolgozása
    A fosszilis motorhajtóanyagokkal egyidejűleg feldolgozott bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-intenzitásának tükröznie kell a bioüzemanyagok feldolgozás utáni állapotát.
4.5.4.    a villamos energia a II. rész 7. pontjában leírtak alapján számítandó.
4.6.    Az „AF” a hajtáslánc hatékonyságára vonatkozó kiigazítási együtthatókat jelöli:

 

 

A

B

 

1

Jellemző átalakítási technológia

Hatékonysági együttható

 

2

Belső égésű motor

1

 

3

Akkumulátoros, elektromos hajtáslánc

0,4

 

4

Hidrogén-üzemanyagcellás elektromos hajtáslánc

0,4

II.        Forgalmazói jelentéstétel a bioüzemanyagoktól eltérő motorhajtóanyagok tekintetében
    1.    Fosszilis motorhajtóanyagok termelésoldali kibocsátáscsökkentései
Ahhoz, hogy a termelésoldali kibocsátáscsökkentések a jelentéstételi és számítási módszer célkitűzéseinek megfeleljenek, a forgalmazónak jelentenie kell a következőket közreműködő szervezetnek:
1.1.    a projekt kezdetének időpontját, amelynek 2011. január 1-jénél későbbinek kell lennie;
1.2.    a gCO2eq-ként kifejezett éves kibocsátáscsökkentést;
1.3.    azt az időszakot, amelyben a jóváírandó csökkentések történtek;
1.4.    a kibocsátások forrásához legközelebb eső projekthelyszín földrajzi szélességét és hosszúságát fokokban, négy tizedesnyi pontossággal meghatározva;
1.5.    az éves kibocsátási alapértékeket a kibocsátáscsökkentési intézkedések bevezetése előtt, valamint az ilyen intézkedések bevezetését követő éves kibocsátásokat az előállított nyersanyag gCO2eq/MJ-jában kifejezve;
1.6.    a program és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás jóváírandó csökkentésének egyedi azonosítására szolgáló, egyszer felhasználható tanúsítványszámot;
1.7.    a számítási módszer és az ahhoz kapcsolódó rendszer egyedi azonosítására szolgáló, egyszer felhasználható számot;
1.8.    amennyiben a projekt olajkitermeléssel kapcsolatos, az oldat átlagos gáz-olaj arányát (GOR) a korábbi évek és a jelentéstételi év vonatkozásában, a tárolórétegbeli nyomást, a mélységet és a kút kőolajkitermelési sebességét.
    2.    Származás
2.1.    A „származás” a nyersanyag e melléklet II. rész 6. pontjában szereplő kereskedelmi neve, de kizárólag azon esetekben, ahol a fogalmazó rendelkezik a szükséges információkkal, mivel:
2.1.1.    olyan személy, vagy vállalkozás, amely kőolajat importál harmadik országokból, vagy a 2964/95/EK tanácsi rendelet 1. cikke alapján kőolajszállítmányt kap egy másik tagállamtól; vagy
2.1.2.    megállapodással rendelkezik más forgalmazókkal a megosztandó információkkal kapcsolatban.
2.2.    Minden egyéb esetben a származás arra utal, hogy a motorhajtóanyag uniós vagy nem uniós eredetű.
2.3.    A forgalmazók által gyűjtött és a tagállamoknak bejelentett, a motorhajtóanyagok származására vonatkozó információ bizalmas jellegű.
2.4.    Bioüzemanyagok esetén a származás a 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 1. mellékletében meghatározott bioüzemanyag-előállítási folyamatot jelenti.
2.5.    Amennyiben többfajta nyersanyag kerül felhasználásra, a forgalmazók az adott feldolgozó üzemben a jelentés évében feldolgozott nyersanyagtípusonként jelentést tesznek a késztermék tonnában megadott mennyiségéről.
    3.    Beszerzési hely
A „beszerzési hely” azon országot és azon feldolgozóüzem nevét jelenti, amelyben a motorhajtóanyag a Bizottság 2454/93/EGK rendelete alapján a motorhajtóanyag származását meghatározó utolsó alapvető változáson átmegy.
    4.    Kis- és középvállalkozások
A 2. és 3. pontban foglaltaktól eltérően azon forgalmazók esetében, amelyek kis- és középvállalkozások, a „származás” vagy a „beszerzési hely” – esettől függően – EU vagy nem EU, függetlenül attól, hogy a forgalmazók kőolajat importálnak vagy kőolajszármazékokat és bitumenes ásványokból nyert kőolajat forgalmaznak.
    5.    A bioüzemanyagoktól és villamos energiától eltérő motorhajtóanyagok átlagos teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-intenzitási alapértékei

 

 

A

B

C

D

 

1

Nyersanyagforrás és folyamat

Forgalomba hozott motorhajtóanyag

Teljes életciklusra számított ÜHG-intenzitás
(gCO2eq/MJ)

Súlyozott, teljes életciklusra számított ÜHG-intenzitás
(gCO2eq/MJ)

 

2

Hagyományos nyersolaj

Benzin

93,2

93,3

 

3

Természetes gáz-folyadék

94,3

 

4

Szén-folyadék

172

 

5

Természetes bitumen

107

 

6

Olajpala

131,3

 

7

Hagyományos nyersolaj

Dízelolaj vagy gázolaj

95

95,1

 

8

Természetes gáz-folyadék

94,3

 

9

Szén-folyadék

172

 

10

Természetes bitumen

108,5

 

11

Olajpala

133,7

 

12

Bármilyen fosszilis energiaforrás

Cseppfolyósított szénhidrogéngáz szikragyújtású motorban

73,6

73,6

 

13

Földgáz, EU-mix

Sűrített földgáz szikragyújtású motorban

69,3

69,3

 

14

Földgáz, EU-mix

Cseppfolyósított földgáz szikragyújtású motorban

74,5

74,5

 

15

Hidrogén Sabatier-reakciója nem biológiai eredetű megújuló energiaforrás elektrolíziséből

Sűrített szintetikus metángáz szikragyújtású motorban

3,3

3,3

 

16

Gőzreformálással átalakított földgáz

Sűrített hidrogén üzemanyagcellában

104,3

104,3

 

17

Teljes mértékben nem biológiai eredetű megújuló energiaforrással táplált elektrolízis

Sűrített hidrogén üzemanyagcellában

9,1

9,1

 

18

Szén

Sűrített hidrogén üzemanyagcellában

234,4

234,4

 

19

A technológiai kibocsátások szén-dioxid-tartalmának leválasztása és tárolása mellett átalakított szén

Sűrített hidrogén üzemanyagcellában

52,7

52,7

 

20

Fosszilis nyersanyagokból származó műanyaghulladék

Benzin, dízelolaj vagy gázolaj

86

86

    6.    Nyersanyag kereskedelmi neve

 

 

A

B

C

D

 

1

Ország

Nyersanyag kereskedelmi neve

API

Kén (tömeg%)

 

2

Abu-Dzabi

Al Bunduq

38,5

1,1

 

3

Abu-Dzabi

Mubarraz

38,1

0,9

 

4

Abu-Dzabi

Murban

40,5

0,8

 

5

Abu-Dzabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

 

6

Abu-Dzabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

 

7

Abu-Dzabi

Arzanah

44

0

 

8

Abu-Dzabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

 

9

Abu-Dzabi

Murban Bottoms

21,4

nincs adat (n.a.)

 

10

Abu-Dzabi

Top Murban

21

n.a.

 

11

Abu-Dzabi

Upper Zakum

34,4

1,7

 

12

Algéria

Arzew

44,3

0,1

 

13

Algéria

Hassi Messaoud

42,8

0,2

 

14

Algéria

Zarzaitine

43

0,1

 

15

Algéria

Algerian

44

0,1

 

16

Algéria

Skikda

44,3

0,1

 

17

Algéria

Saharan Blend

45,5

0,1

 

18

Algéria

Hassi Ramal

60

0,1

 

19

Algéria

Algerian Condensate

64,5

n.a.

 

20

Algéria

Algerian Mix

45,6

0,2

 

21

Algéria

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

 

22

Algéria

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

 

23

Algéria

Top Algerian

24,6

n.a.

 

24

Angola

Cabinda

31,7

0,2

 

25

Angola

Takula

33,7

0,1

 

26

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

 

27

Angola

Mandji

29,5

1,3

 

28

Angola

Malongo (West)

26

n.a.

 

29

Angola

Cavala-1

42,3

n.a.

 

30

Angola

Sulele (South-1)

38,7

n.a.

 

31

Angola

Palanca

40

0,14

 

32

Angola

Malongo (North)

30

n.a.

 

33

Angola

Malongo (South)

25

n.a.

 

34

Angola

Nemba

38,5

0

 

35

Angola

Girassol

31,3

n.a.

 

36

Angola

Kuito

20

n.a.

 

37

Angola

Hungo

28,8

n.a.

 

38

Angola

Kissinje

30,5

0,37

 

39

Angola

Dalia

23,6

1,48

 

40

Angola

Gimboa

23,7

0,65

 

41

Angola

Mondo

28,8

0,44

 

42

Angola

Plutonio

33,2

0,036

 

43

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

 

44

Angola

Xikomba

34,4

0,41

 

45

Argentína

Tierra del Fuego

42,4

n.a.

 

46

Argentína

Santa Cruz

26,9

n.a.

 

47

Argentína

Escalante

24

0,2

 

48

Argentína

Canadon Seco

27

0,2

 

49

Argentína

Hidra

51,7

0,05

 

50

Argentína

Medanito

34,93

0,48

 

51

Örményország

Armenian Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

52

Ausztrália

Jabiru

42,3

0,03

 

53

Ausztrália

Kooroopa (Jurassic)

42

n.a.

 

54

Ausztrália

Talgeberry (Jurassic)

43

n.a.

 

55

Ausztrália

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

n.a.

 

56

Ausztrália

Woodside Condensate

51,8

n.a.

 

57

Ausztrália

Saladin-3 (Top Barrow)

49

n.a.

 

58

Ausztrália

Harriet

38

n.a.

 

59

Ausztrália

Skua-3 (Challis Field)

43

n.a.

 

60

Ausztrália

Barrow Island

36,8

0,1

 

61

Ausztrália

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

 

62

Ausztrália

Jackson Blend

41,9

0

 

63

Ausztrália

Cooper Basin

45,2

0,02

 

64

Ausztrália

Griffin

55

0,03

 

65

Ausztrália

Buffalo Crude

53

n.a.

 

66

Ausztrália

Cossack

48,2

0,04

 

67

Ausztrália

Elang

56,2

n.a.

 

68

Ausztrália

Enfield

21,7

0,13

 

69

Ausztrália

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

 

70

Azerbajdzsán

Azeri Light

34,8

0,15

 

71

Bahrein

Bahrain Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

72

Fehéroroszország

Belarus Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

73

Benin

Seme

22,6

0,5

 

74

Benin

Benin Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

75

Belize

Belize Light Crude

40

n.a.

 

76

Belize

Belize Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

77

Bolívia

Bolivian Condensate

58,8

0,1

 

78

Brazília

Garoupa

30,5

0,1

 

79

Brazília

Sergipano

25,1

0,4

 

80

Brazília

Campos Basin

20

n.a.

 

81

Brazília

Urucu (Upper Amazon)

42

n.a.

 

82

Brazília

Marlim

20

n.a.

 

83

Brazília

Brazil Polvo

19,6

1,14

 

84

Brazília

Roncador

28,3

0,58

 

85

Brazília

Roncador Heavy

18

n.a.

 

86

Brazília

Albacora East

19,8

0,52

 

87

Brunei

Seria Light

36,2

0,1

 

88

Brunei

Champion

24,4

0,1

 

89

Brunei

Champion Condensate

65

0,1

 

90

Brunei

Brunei LS Blend

32

0,1

 

91

Brunei

Brunei Condensate

65

n.a.

 

92

Brunei

Champion Export

23,9

0,12

 

93

Kamerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

 

94

Kamerun

Lokele

21,5

0,5

 

95

Kamerun

Moudi Light

40

n.a.

 

96

Kamerun

Moudi Heavy

21,3

n.a.

 

97

Kamerun

Ebome

32,1

0,35

 

98

Kamerun

Cameroon Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

99

Kanada

Peace River Light

41

n.a.

 

100

Kanada

Peace River Medium

33

n.a.

 

101

Kanada

Peace River Heavy

23

n.a.

 

102

Kanada

Manyberries

36,5

n.a.

 

103

Kanada

Rainbow Light and Medium

40,7

n.a.

 

104

Kanada

Pembina

33

n.a.

 

105

Kanada

Bells Hill Lake

32

n.a.

 

106

Kanada

Fosterton Condensate

63

n.a.

 

107

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

n.a.

 

108

Kanada

Redwater

35

n.a.

 

109

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

 

110

Kanada

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

 

111

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

 

112

Kanada

Fosterton

21,4

3

 

113

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

 

114

Kanada

Midale

29

2,4

 

115

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

 

116

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

 

117

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

 

118

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

 

119

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

 

120

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

 

121

Kanada

Reagan Field

35

0,2

 

122

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

 

123

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

 

124

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

 

125

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

 

126

Kanada

Chauvin

22

2,7

 

127

Kanada

Gcos

23

n.a.

 

128

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

 

129

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

 

130

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

 

131

Kanada

Peace River Condensate

54,9

n.a.

 

132

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

n.a.

 

133

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

n.a.

 

134

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

 

135

Kanada

Syncrude

32

0,1

 

136

Kanada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

 

137

Kanada

Northblend Nevis

34

n.a.

 

138

Kanada

Canadian Common Condensate

55

n.a.

 

139

Kanada

Canadian Common

39

0,3

 

140

Kanada

Waterton Condensate

65,1

n.a.

 

141

Kanada

Panuke Condensate

56

n.a.

 

142

Kanada

Federated Light and Medium

39,7

2

 

143

Kanada

Wabasca

23

n.a.

 

144

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

 

145

Kanada

BC Light

40

n.a.

 

146

Kanada

Boundary

39

n.a.

 

147

Kanada

Albian Heavy

21

n.a.

 

148

Kanada

Koch Alberta

34

n.a.

 

149

Kanada

Terra Nova

32,3

n.a.

 

150

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

 

151

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

 

152

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

 

153

Kanada

White Rose

31,0

0,31

 

154

Kanada

Access

22

n.a.

 

155

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

n.a.

 

156

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

 

157

Kanada

Christina Lake

20,5

3

 

158

Kanada

CNRL

34

n.a.

 

159

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

 

160

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

 

161

Kanada

Seal Heavy (SH)

19,89

4,54

 

162

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

 

163

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

 

164

Kanada

Peace Sour

33

n.a.

 

165

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

n.a.

 

166

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

n.a.

 

167

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

 

168

Chile

Chile Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

169

Csád

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

 

170

Csád

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

 

171

Kína

Taching (Daqing)

33

0,1

 

172

Kína

Shengli

24,2

1

 

173

Kína

Beibu

n.a.

n.a.

 

174

Kína

Chengbei

17

n.a.

 

175

Kína

Lufeng

34,4

n.a.

 

176

Kína

Xijiang

28

n.a.

 

177

Kína

Wei Zhou

39,9

n.a.

 

178

Kína

Liu Hua

21

n.a.

 

179

Kína

Boz Hong

17

0,282

 

180

Kína

Peng Lai

21,8

0,29

 

181

Kína

Xi Xiang

32,18

0,09

 

182

Kolumbia

Onto

35,3

0,5

 

183

Kolumbia

Putamayo

35

0,5

 

184

Kolumbia

Rio Zulia

40,4

0,3

 

185

Kolumbia

Orito

34,9

0,5

 

186

Kolumbia

Cano-Limon

30,8

0,5

 

187

Kolumbia

Lasmo

30

n.a.

 

188

Kolumbia

Cano Duya-1

28

n.a.

 

189

Kolumbia

Corocora-1

31,6

n.a.

 

190

Kolumbia

Suria Sur-1

32

n.a.

 

191

Kolumbia

Tunane-1

29

n.a.

 

192

Kolumbia

Casanare

23

n.a.

 

193

Kolumbia

Cusiana

44,4

0,2

 

194

Kolumbia

Vasconia

27,3

0,6

 

195

Kolumbia

Castilla Blend

20,8

1,72

 

196

Kolumbia

Cupiaga

43,11

0,082

 

197

Kolumbia

South Blend

28,6

0,72

 

198

Kongó (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

 

199

Kongó (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

 

200

Kongó (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

n.a.

 

201

Kongó (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

 

202

Kongó (Kinshasa)

Muanda

34

0,1

 

203

Kongó (Kinshasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

 

204

Kongó (Kinshasa)

Coco

30,4

0,15

 

205

Elefántcsontpart

Espoir

31,4

0,3

 

206

Elefántcsontpart

Lion Cote

41,1

0,101

 

207

Dánia

Dan

30,4

0,3

 

208

Dánia

Gorm

33,9

0,2

 

209

Dánia

Danish North Sea

34,5

0,26

 

210

Dubaj

Dubai (Fateh)

31,1

2

 

211

Dubaj

Margham Light

50,3

0

 

212

Ecuador

Oriente

29,2

1

 

213

Ecuador

Quito

29,5

0,7

 

214

Ecuador

Santa Elena

35

0,1

 

215

Ecuador

Limoncoha-1

28

n.a.

 

216

Ecuador

Frontera-1

30,7

n.a.

 

217

Ecuador

Bogi-1

21,2

n.a.

 

218

Ecuador

Napo

19

2

 

219

Ecuador

Napo Light

19,3

n.a.

 

220

Egyiptom

Belayim

27,5

2,2

 

221

Egyiptom

El Morgan

29,4

1,7

 

222

Egyiptom

Rhas Gharib

24,3

3,3

 

223

Egyiptom

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

 

224

Egyiptom

Geysum

19,5

n.a.

 

225

Egyiptom

East Gharib (J-1)

37,9

n.a.

 

226

Egyiptom

Mango-1

35,1

n.a.

 

227

Egyiptom

Rhas Budran

25

n.a.

 

228

Egyiptom

Zeit Bay

34,1

0,1

 

229

Egyiptom

East Zeit Mix

39

0,87

 

230

Egyenlítői-Guinea

Zafiro

30,3

n.a.

 

231

Egyenlítői-Guinea

Alba Condensate

55

n.a.

 

232

Egyenlítői-Guinea

Ceiba

30,1

0,42

 

233

Gabon

Gamba

31,8

0,1

 

234

Gabon

Mandji

30,5

1,1

 

235

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

 

236

Gabon

Oguendjo

35

n.a.

 

237

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

 

238

Gabon

T’Catamba

44,3

0,21

 

239

Gabon

Rabi

33,4

0,06

 

240

Gabon

Rabi Blend

34

n.a.

 

241

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

 

242

Gabon

Etame Marin

36

n.a.

 

243

Gabon

Olende

17,6

1,54

 

244

Gabon

Gabonian Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

245

Grúzia

Georgian Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

246

Ghána

Bonsu

32

0,1

 

247

Ghána

Salt Pond

37,4

0,1

 

248

Guatemala

Coban

27,7

n.a.

 

249

Guatemala

Rubelsanto

27

n.a.

 

250

India

Bombay High

39,4

0,2

 

251

Indonézia

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

 

252

Indonézia

Ardjuna

35,2

0,1

 

253

Indonézia

Attaka

42,3

0,1

 

254

Indonézia

Suri

18,4

0,2

 

255

Indonézia

Sanga Sanga

25,7

0,2

 

256

Indonézia

Sepinggan

37,9

0,9

 

257

Indonézia

Walio

34,1

0,7

 

258

Indonézia

Arimbi

31,8

0,2

 

259

Indonézia

Poleng

43,2

0,2

 

260

Indonézia

Handil

32,8

0,1

 

261

Indonézia

Jatibarang

29

0,1

 

262

Indonézia

Cinta

33,4

0,1

 

263

Indonézia

Bekapai

40

0,1

 

264

Indonézia

Katapa

52

0,1

 

265

Indonézia

Salawati

38

0,5

 

266

Indonézia

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

 

267

Indonézia

Sembakung

37,5

0,1

 

268

Indonézia

Badak

41,3

0,1

 

269

Indonézia

Arun Condensate

54,5

n.a.

 

270

Indonézia

Udang

38

0,1

 

271

Indonézia

Klamono

18,7

1

 

272

Indonézia

Bunya

31,7

0,1

 

273

Indonézia

Pamusian

18,1

0,2

 

274

Indonézia

Kerindigan

21,6

0,3

 

275

Indonézia

Melahin

24,7

0,3

 

276

Indonézia

Bunyu

31,7

0,1

 

277

Indonézia

Camar

36,3

n.a.

 

278

Indonézia

Cinta Heavy

27

n.a.

 

279

Indonézia

Lalang

40,4

n.a.

 

280

Indonézia

Kakap

46,6

n.a.

 

281

Indonézia

Sisi-1

40

n.a.

 

282

Indonézia

Giti-1

33,6

n.a.

 

283

Indonézia

Ayu-1

34,3

n.a.

 

284

Indonézia

Bima

22,5

n.a.

 

285

Indonézia

Padang Isle

34,7

n.a.

 

286

Indonézia

Intan

32,8

n.a.

 

287

Indonézia

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

 

288

Indonézia

Widuri

32

0,1

 

289

Indonézia

Belida

45,9

0

 

290

Indonézia

Senipah

51,9

0,03

 

291

Irán

Iranian Light

33,8

1,4

 

292

Irán

Iranian Heavy

31

1,7

 

293

Irán

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

 

294

Irán

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

 

295

Irán

Rostam

35,9

1,55

 

296

Irán

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

 

297

Irán

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

 

298

Irán

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

 

299

Irán

Sirri

30,9

2,3

 

300

Irán

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

 

301

Irán

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

 

302

Irán

Iranian Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

303

Irak

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

 

304

Irak

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

 

305

Irak

Mishrif (Pers. Gulf)

28

n.a.

 

306

Irak

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

 

307

Irak

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

 

308

Irak

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

 

309

Irak

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

 

310

Irak

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

 

311

Irak

Ras el Behar

33

n.a.

 

312

Irak

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

 

313

Irak

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

 

314

Irak

Mishrif (Red Sea)

28

n.a.

 

315

Irak

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

 

316

Irak

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

 

317

Irak

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

 

318

Irak

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

 

319

Irak

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

 

320

Irak

Ratawi

23,5

4,1

 

321

Irak

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

 

322

Irak

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

 

323

Irak

Mishrif (Turkey)

28

n.a.

 

324

Irak

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

 

325

Irak

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

 

326

Irak

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

 

327

Irak

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

 

328

Irak

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

 

329

Irak

FAO Blend

27,7

3,6

 

330

Kazahsztán

Kumkol

42,5

0,07

 

331

Kazahsztán

CPC Blend

44,2

0,54

 

332

Kuvait

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

 

333

Kuvait

Magwa (Lower Jurassic)

38

n.a.

 

334

Kuvait

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

 

335

Líbia

Bu Attifel

43,6

0

 

336

Líbia

Amna (high pour)

36,1

0,2

 

337

Líbia

Brega

40,4

0,2

 

338

Líbia

Sirtica

43,3

0,43

 

339

Líbia

Zueitina

41,3

0,3

 

340

Líbia

Bunker Hunt

37,6

0,2

 

341

Líbia

El Hofra

42,3

0,3

 

342

Líbia

Dahra

41

0,4

 

343

Líbia

Sarir

38,3

0,2

 

344

Líbia

Zueitina Condensate

65

0,1

 

345

Líbia

El Sharara

42,1

0,07

 

346

Malajzia

Miri Light

36,3

0,1

 

347

Malajzia

Tembungo

37,5

n.a.

 

348

Malajzia

Labuan Blend

33,2

0,1

 

349

Malajzia

Tapis

44,3

0,1

 

350

Malajzia

Tembungo

37,4

0

 

351

Malajzia

Bintulu

26,5

0,1

 

352

Malajzia

Bekok

49

n.a.

 

353

Malajzia

Pulai

42,6

n.a.

 

354

Malajzia

Dulang

39

0,037

 

355

Mauritánia

Chinguetti

28,2

0,51

 

356

Mexikó

Isthmus

32,8

1,5

 

357

Mexikó

Maya

22

3,3

 

358

Mexikó

Olmeca

39

n.a.

 

359

Mexikó

Altamira

16

n.a.

 

360

Mexikó

Topped Isthmus

26,1

1,72

 

361

Hollandia

Alba

19,59

n.a.

 

362

Semleges terület

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

 

363

Semleges terület

Hout

32,8

1,9

 

364

Semleges terület

Khafji

28,5

2,9

 

365

Semleges terület

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

 

366

Semleges terület

Ratawi

23,5

4,1

 

367

Semleges terület

Neutral Zone Mix

23,1

n.a.

 

368

Semleges terület

Khafji Blend

23,4

3,8

 

369

Nigéria

Forcados Blend

29,7

0,3

 

370

Nigéria

Escravos

36,2

0,1

 

371

Nigéria

Brass River

40,9

0,1

 

372

Nigéria

Qua Iboe

35,8

0,1

 

373

Nigéria

Bonny Medium

25,2

0,2

 

374

Nigéria

Pennington

36,6

0,1

 

375

Nigéria

Bomu

33

0,2

 

376

Nigéria

Bonny Light

36,7

0,1

 

377

Nigéria

Brass Blend

40,9

0,1

 

378

Nigéria

Gilli Gilli

47,3

n.a.

 

379

Nigéria

Adanga

35,1

n.a.

 

380

Nigéria

Iyak-3

36

n.a.

 

381

Nigéria

Antan

35,2

n.a.

 

382

Nigéria

OSO

47

0,06

 

383

Nigéria

Ukpokiti

42,3

0,01

 

384

Nigéria

Yoho

39,6

n.a.

 

385

Nigéria

Okwori

36,9

n.a.

 

386

Nigéria

Bonga

28,1

n.a.

 

387

Nigéria

ERHA

31,7

0,21

 

388

Nigéria

Amenam Blend

39

0,09

 

389

Nigéria

Akpo

45,17

0,06

 

390

Nigéria

EA

38

n.a.

 

391

Nigéria

Agbami

47,2

0,044

 

392

Norvégia

Ekofisk

43,4

0,2

 

393

Norvégia

Tor

42

0,1

 

394

Norvégia

Statfjord

38,4

0,3

 

395

Norvégia

Heidrun

29

n.a.

 

396

Norvégia

Norwegian Forties

37,1

n.a.

 

397

Norvégia

Gullfaks

28,6

0,4

 

398

Norvégia

Oseberg

32,5

0,2

 

399

Norvégia

Norne

33,1

0,19

 

400

Norvégia

Troll

28,3

0,31

 

401

Norvégia

Draugen

39,6

n.a.

 

402

Norvégia

Sleipner Condensate

62

0,02

 

403

Omán

Oman Export

36,3

0,8

 

404

Pápua Új-Guinea

Kutubu

44

0,04

 

405

Peru

Loreto

34

0,3

 

406

Peru

Talara

32,7

0,1

 

407

Peru

High Cold Test

37,5

n.a.

 

408

Peru

Bayovar

22,6

n.a.

 

409

Peru

Low Cold Test

34,3

n.a.

 

410

Peru

Carmen Central-5

20,7

n.a.

 

411

Peru

Shiviyacu-23

20,8

n.a.

 

412

Peru

Mayna

25,7

n.a.

 

413

Fülöp-szigetek

Nido

26,5

n.a.

 

414

Fülöp-szigetek

Philippines Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

415

Katar

Dukhan

41,7

1,3

 

416

Katar

Qatar Marine

35,3

1,6

 

417

Katar

Qatar Land

41,4

n.a.

 

418

Rász el-Haima

Rak Condensate

54,1

n.a.

 

419

Rász el-Haima

Ras Al Khaimah Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

420

Oroszország

Urals

31

2

 

421

Oroszország

Russian Export Blend

32,5

1,4

 

422

Oroszország

M100

17,6

2,02

 

423

Oroszország

M100 Heavy

16,67

2,09

 

424

Oroszország

Siberian Light

37,8

0,4

 

425

Oroszország

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

 

426

Oroszország

E4 Heavy

18

2,35

 

427

Oroszország

Purovsky Condensate

64,1

0,01

 

428

Oroszország

Sokol

39,7

0,18

 

429

Szaúd-Arábia

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

 

430

Szaúd-Arábia

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

 

431

Szaúd-Arábia

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

 

432

Szaúd-Arábia

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

 

433

Szaúd-Arábia

Light (Yanbu)

33,4

1,2

 

434

Szaúd-Arábia

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

 

435

Szaúd-Arábia

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

 

436

Szaúd-Arábia

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

 

437

Szaúd-Arábia

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

 

438

Sardzsa

Mubarek Sardzsa

37

0,6

 

439

Sardzsa

Sharjah Condensate

49,7

0,1

 

440

Szingapúr

Rantau

50,5

0,1

 

441

Spanyolország

Amposta Marina North

37

n.a.

 

442

Spanyolország

Casablanca

34

n.a.

 

443

Spanyolország

El Dorado

26,6

n.a.

 

444

Szíria

Syrian Straight

15

n.a.

 

445

Szíria

Thayyem

35

n.a.

 

446

Szíria

Omar Blend

38

n.a.

 

447

Szíria

Omar

36,5

0,1

 

448

Szíria

Syrian Light

36

0,6

 

449

Szíria

Souedie

24,9

3,8

 

450

Thaiföld

Erawan Condensate

54,1

n.a.

 

451

Thaiföld

Sirikit

41

n.a.

 

452

Thaiföld

Nang Nuan

30

n.a.

 

453

Thaiföld

Bualuang

27

n.a.

 

454

Thaiföld

Benchamas

42,4

0,12

 

455

Trinidad és Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

 

456

Trinidad és Tobago

Trintopec

24,8

n.a.

 

457

Trinidad és Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

 

458

Trinidad és Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

 

459

Tunézia

Zarzaitine

41,9

0,1

 

460

Tunézia

Ashtart

29

1

 

461

Tunézia

El Borma

43,3

0,1

 

462

Tunézia

Ezzaouia-2

41,5

n.a.

 

463

Törökország

Turkish Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

464

Ukrajna

Ukraine Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

465

Egyesült Királyság

Auk

37,2

0,5

 

466

Egyesült Királyság

Beatrice

38,7

0,05

 

467

Egyesült Királyság

Brae

33,6

0,7

 

468

Egyesült Királyság

Buchan

33,7

0,8

 

469

Egyesült Királyság

Claymore

30,5

1,6

 

470

Egyesült Királyság

S.V. (Brent)

36,7

0,3

 

471

Egyesült Királyság

Tartan

41,7

0,6

 

472

Egyesült Királyság

Tern

35

0,7

 

473

Egyesült Királyság

Magnus

39,3

0,3

 

474

Egyesült Királyság

Dunlin

34,9

0,4

 

475

Egyesült Királyság

Fulmar

40

0,3

 

476

Egyesült Királyság

Hutton

30,5

0,7

 

477

Egyesült Királyság

N.W. Hutton

36,2

0,3

 

478

Egyesült Királyság

Maureen

35,5

0,6

 

479

Egyesült Királyság

Murchison

38,8

0,3

 

480

Egyesült Királyság

Ninian Blend

35,6

0,4

 

481

Egyesült Királyság

Montrose

40,1

0,2

 

482

Egyesült Királyság

Beryl

36,5

0,4

 

483

Egyesült Királyság

Piper

35,6

0,9

 

484

Egyesült Királyság

Forties

36,6

0,3

 

485

Egyesült Királyság

Brent Blend

38

0,4

 

486

Egyesült Királyság

Flotta

35,7

1,1

 

487

Egyesült Királyság

Thistle

37

0,3

 

488

Egyesült Királyság

S.V. (Ninian)

38

0,3

 

489

Egyesült Királyság

Argyle

38,6

0,2

 

490

Egyesült Királyság

Heather

33,8

0,7

 

491

Egyesült Királyság

South Birch

38,6

n.a.

 

492

Egyesült Királyság

Wytch Farm

41,5

n.a.

 

493

Egyesült Királyság

Cormorant North

34,9

0,7

 

494

Egyesült Királyság

Cormorant South (Cormorant „A”)

35,7

0,6

 

495

Egyesült Királyság

Alba

19,2

n.a.

 

496

Egyesült Királyság

Foinhaven

26,3

0,38

 

497

Egyesült Királyság

Schiehallion

25,8

n.a.

 

498

Egyesült Királyság

Captain

19,1

0,7

 

499

Egyesült Királyság

Harding

20,7

0,59

 

500

Alaszka, USA

ANS

n.a.

n.a.

 

501

Colorado, USA

Niobrara

n.a.

n.a.

 

502

Új-Mexikó, USA

Four Corners

n.a.

n.a.

 

503

Észak-Dakota, USA

Bakken

n.a.

n.a.

 

504

Észak-Dakota, USA

North Dakota Sweet

n.a.

n.a.

 

505

Texas, USA

WTI

n.a.

n.a.

 

506

Texas, USA

Eagle Ford

n.a.

n.a.

 

507

Utah, USA

Covenant

n.a.

n.a.

 

508

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Beta

n.a.

n.a.

 

509

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Carpinteria

n.a.

n.a.

 

510

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Dos Cuadras

n.a.

n.a.

 

511

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Hondo

n.a.

n.a.

 

512

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Hueneme

n.a.

n.a.

 

513

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Pescado

n.a.

n.a.

 

514

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Point Arguello

n.a.

n.a.

 

515

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Point Pedernales

n.a.

n.a.

 

516

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Sacate

n.a.

n.a.

 

517

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Santa Clara

n.a.

n.a.

 

518

USA szövetségi külső kontinentális talapzat

Sockeye

n.a.

n.a.

 

519

Üzbegisztán

Uzbekistan Miscellaneous

n.a.

n.a.

 

520

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

 

521

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

 

522

Venezuela

Mariago

27

1,5

 

523

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

 

524

Venezuela

Tucipido

36

0,3

 

525

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

 

526

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

 

527

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

 

528

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

 

529

Venezuela

Officina

35,1

0,7

 

530

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

 

531

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

 

532

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

 

533

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

 

534

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

 

535

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

 

536

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

 

537

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

 

538

Venezuela

Leona

24,1

1,5

 

539

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

 

540

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

 

541

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

 

542

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

 

543

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

 

544

Venezuela

Tigre

24,5

n.a.

 

545

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

 

546

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

 

547

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

 

548

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

 

549

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

 

550

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

 

551

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

 

552

Venezuela

BCF-21.9

21,9

n.a.

 

553

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

 

554

Venezuela

BCF-31

31

1,2

 

555

Venezuela

BCF Blend

34

1

 

556

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

 

557

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

 

558

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

 

559

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

 

560

Venezuela

Guanipa

30

0,7

 

561

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

 

562

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

 

563

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

 

564

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

 

565

Venezuela

BCF-23

23

1,9

 

566

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

 

567

Venezuela

Pilon

13,8

2

 

568

Venezuela

Recon (Venez)

34

n.a.

 

569

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

 

570

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

 

571

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

 

572

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

 

573

Venezuela

Oritupano

19

2

 

574

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

 

575

Venezuela

Merey

17,4

2,2

 

576

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

 

577

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

 

578

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

 

579

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

 

580

Venezuela

Ceuta – 28

28

1,6

 

581

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

 

582

Venezuela

Lagomar

32

1,2

 

583

Venezuela

Taparito

17

n.a.

 

584

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

n.a.

 

585

Venezuela

BCF-Medium

22

n.a.

 

586

Venezuela

Caripito Blend

17,8

n.a.

 

587

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

n.a.

 

588

Venezuela

Morichal

10,6

n.a.

 

589

Venezuela

Pedenales

20,1

n.a.

 

590

Venezuela

Quiriquire

16,3

n.a.

 

591

Venezuela

Tucupita

17

n.a.

 

592

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

n.a.

 

593

Venezuela

Curazao Blend

18

n.a.

 

594

Venezuela

Santa Barbara

36,5

n.a.

 

595

Venezuela

Cerro Negro

15

n.a.

 

596

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

 

597

Venezuela

Hamaca

26

1,55

 

598

Venezuela

Zuata 10

15

n.a.

 

599

Venezuela

Zuata 20

25

n.a.

 

600

Venezuela

Zuata 30

35

n.a.

 

601

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

 

602

Venezuela

Corocoro

24

n.a.

 

603

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

 

604

Venezuela

Morichal 16

16

n.a.

 

605

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

 

606

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

 

607

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

 

608

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

 

609

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

 

610

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

 

611

Jemen

North Yemeni Blend

40,5

n.a.

 

612

Jemen

Alif

40,4

0,1

 

613

Jemen

Maarib Lt.

49

0,2

 

614

Jemen

Masila Blend

30–31

0,6

 

615

Jemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

 

616

Egyéb

Olajpala

n.a.

n.a.

 

617

Egyéb

Palaolaj

n.a.

n.a.

 

618

Egyéb

Földgáz: vezetéken keresztül, a forrástól

n.a.

n.a.

 

619

Egyéb

Földgáz: cseppfolyósított földgázból

n.a.

n.a.

 

620

Egyéb

Palagáz: vezetéken keresztül, a forrástól

n.a.

n.a.

 

621

Egyéb

Szén

n.a.

n.a.

    7.    Villamos energia
A forgalmazók a villamos energiára vonatkozó üvegházhatásúgáz-intenzitás (gCO2eq/MJ) értékeit a jelentett adatokból kiindulva az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nemzeti és uniós szintű bejelentésére szolgáló rendszerről, valamint a 280/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján határozzák meg.

6. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez15

A JELENTETT ADATOK KONZISZTENCIÁJÁT BIZTOSÍTÓ SABLON JELENTÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ
    1.    Motorhajtóanyag (kivéve villamos energia)– Egyedüli forgalmazók

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Bejegyzés

Közös jelentéstétel (IGEN/NEM)

Ország

Forgalmazó1

Motorhajtóanyag-
típus6

Motorhajtóanyag KN-kódja6

Mennyiség2

Átlagos ÜHG-intenzitás

Termelésoldali kibocsátás-
csökkentés5

Csökkentés a 2010-es
átlaghoz képest

2

literenként

energia alapján

3

1

4

KN-kód

ÜHG-intenzitás4

Nyersanyag

KN-kód

ÜHG-intenzitás4

fenntartható (IGEN/NEM)

5

F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

6

7

F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

8

9

10

k

11

KN-kód6

ÜHG-intenzitás4

Nyersanyag

KN-kód 6

ÜHG-intenzitás4

fenntartható (IGEN/NEM)

12

F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

13

14

F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

15

16

    2.    Motorhajtóanyag (kivéve villamos energia)– Közös forgalmazók

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Bejegyzés

Közös jelentéstétel
(IGEN/NEM)

Ország

Forgalmazó1

Motorhajtóanyag-
típus6

Motorhajtóanyag
KN-kódja6

Mennyiség2

Átlagos ÜHG-intenzitás

Termelésoldali kibocsátás-
csökkentés5

Csökkentés a 2010-es
átlaghoz képest

2

literenként

energia alapján

3

1

IGEN

4

IGEN

5

Részösszeg

6

KN-kód

ÜHG-intenzitás4

Nyersanyag

KN-kód

ÜHG-intenzitás4

fenntartható
(IGEN/NEM)

7

F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

8

9

F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

10

11

12

x

IGEN

13

IGEN

14

Részösszeg

15

KN-kód6

ÜHG-intenzitás4

Nyersanyag

KN-kód6

ÜHG-intenzitás4

fenntartható (IGEN/NEM)

16

F.1 összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.1 összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

17

18

F.n összetevő (fosszilisüzemanyag- összetevő)

B.m összetevő (bioüzemanyag-összetevő)

19

20

    2A.    Villamos energia

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Közös jelentéstétel (IGEN/NEM)

Ország

Forgalmazó1

Energiatípus6

Mennyiség10

ÜHG-intenzitás

Csökkentés
a 2010-es
átlaghoz képest

2

 

 

 

 

Energia alapján

 

 

3

NEM

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Forgalmazói csoport adatai

2

 

Ország

Forgalmazó1

Energiatípus6

Mennyiség10

ÜHG-intenzitás

Csökkentés
a 2010-es
átlaghoz képest

3

 

 

 

 

Energia alapján

 

 

4

IGEN

 

 

 

 

 

 

5

IGEN

 

 

 

 

 

 

6

 

Részösszeg

 

 

 

 

 

    3.    Származási hely – Egyedüli forgalmazó7

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

1. bejegyzés

F.1 összetevő

1. bejegyzés

F.n összetevő

k bejegyzés

F.1 összetevő

k bejegyzés

F.n összetevő

2

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség3

Tonna

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

1. bejegyzés

B.1 összetevő

1. bejegyzés

B.m összetevő

k bejegyzés

B.1 összetevő

k bejegyzés

B.m összetevő

2

Biológiai folyamat

API-sűrűség3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség3

Tonna

    4.    Származási hely – Közös forgalmazók7

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

1. bejegyzés

F.1 összetevő

1. bejegyzés

F.n összetevő

X bejegyzés

F.1 összetevő

X bejegyzés

F.n összetevő

2

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség3

Tonna

Nyersanyag kereskedelmi neve

API-sűrűség3

Tonna

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

1. bejegyzés

B.1 összetevő

1. bejegyzés

B.m összetevő

X bejegyzés

B.1 összetevő

X bejegyzés

B.m összetevő

2

Biológiai folyamat

API-sűrűség3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség3

Tonna

Biológiai folyamat

API-sűrűség3

Tonna

    5.    Beszerzési hely8

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Bejegyzés

Összetevő

Kőolaj-finomítók/ feldolgozó- üzemek neve

Ország

Kőolaj-finomítók/ feldolgozó- üzemek neve

Ország

Kőolaj-finomítók/ feldolgozó- üzemek neve

Ország

Kőolaj-finomítók/ feldolgozó- üzemek neve

Ország

Kőolaj-finomítók/ feldolgozó- üzemek neve

Ország

Kőolaj-finomítók/ feldolgozó- üzemek neve

Ország

2

1

F.1

3

1

F.n

4

1

B.1

5

1

B.m

6

k

F.1

7

k

F.n

8

k

B.1

9

k

B.m

10

l

F.1

11

l

F.n

12

l

B.1

13

l

B.m

14

X

F.1

15

X

F.n

16

X

B.1

17

X

B.m

    6.    Összes bejelentett energia és elért csökkentés tagállamonként

 

 

A

B

C

 

1

Mennyiség (energia alapján)9

ÜHG-intenzitás

Csökkentés a 2010-es átlaghoz képest

Formátummal kapcsolatos megjegyzések
A származási helyre vonatkozó táblázatoknál (mind az egyedüli forgalmazó, mind a közös forgalmazók esetében) a bioüzemanyag-összetevők esetében az API-sűrűségre vonatkozó cellákat nem kötelező kitölteni.
1.    A forgalmazó azonosítása az 5. melléklet I. rész 3. pont a) alpontjában van meghatározva.
2.    A motorhajtóanyag mennyisége az 5. melléklet I. rész 3. pont c) alpontjában van meghatározva.
3.    Az Amerikai Kőolajipari Intézet (API) szerinti sűrűség meghatározása az ASTM D287 tesztelési módszer szerint történik.
4.    Az üvegházhatásúgáz-intenzitás az 5. melléklet I. rész 3. pont e) alpontjában van meghatározva.
5.    A termelésoldali kibocsátáscsökkentés az 5. melléklet I. rész 4.4. alpontjában van meghatározva; a jelentéstételi előírások az 5. melléklet II. rész 1. pontjában vannak meghatározva.
6.    A motorhajtóanyag-típusok és a megfelelő KN-kódok az 5. melléklet I. rész 4.2. alpontjában vannak meghatározva.
7.    A származási hely az 5. melléklet II. rész 2. és 4. pontjában van meghatározva.
8.    A beszerzési hely az 5. melléklet II. rész 3. és 4. pontjában van meghatározva.
9.    A fogyasztott energia (motorhajtóanyag) teljes mennyisége.
10.    A villamos energia mennyisége az 5. melléklet II. részének 7. pontja szerint kerül meghatározásra.

7. melléklet a 17/2017. (V. 26.) NFM rendelethez

A MOTORHAJTÓANYAGOKRA VONATKOZÓ KIINDULÁSI ÉRTÉK KISZÁMÍTÁSA A FOSSZILIS MOTORHAJTÓANYAGOK TEKINTETÉBEN

1. Számítási módszer

A motorhajtóanyagokra vonatkozó kiindulási értéket a fosszilis motorhajtóanyagok közül a benzin, a dízelolaj, a gázolaj, a cseppfolyósított szénhidrogéngáz és a sűrített földgáz átlagos országos fogyasztása alapján kell kiszámítani, a következőképpen:

Motorhajtóanyagokra vonatkozó kiindulási érték =

ahol:

1.1. x az e rendelet hatálya alá tartozó, a lenti táblázatban meghatározott különböző motorhajtóanyagokat jelöli;

1.2. GHGix az e rendelet hatálya alá tartozó x motorhajtóanyag piacon értékesített éves mennyiségének
gCO2eq/MJ-ban kifejezett üvegházhatásúgáz-intenzitása. Az 5. melléklet II. rész 5. pontjában feltüntetett, fosszilis motorhajtóanyagokra vonatkozó értékeket kell alkalmazni;

1.3. MJx a forgalmazott, az x motorhajtóanyag jelentett mennyiségeiből átszámított, megajoule-ban kifejezett összes energia.

2. Fogyasztási adatok

Az érték kiszámításához használt fogyasztási adatok a következők:

 

 

A

B

C

 

1

Motorhajtóanyag

Energiafogyasztás
(MJ)

Forrás

 

2

dízel

7 894 969 × 106

2010. évi tagállami jelentés
az UNFCCC részére

 

3

nem közúti felhasználású gázolaj

240 763 × 106

 

4

benzin

3 844 356 × 106

 

5

cseppfolyósított szénhidrogéngáz

217 563 × 106

 

6

sűrített földgáz

51 037 × 106

3. Üvegházhatásúgáz-intenzitás

A 2010. évi, motorhajtóanyagokra vonatkozó kiindulási érték: 94,1 gCO2eq/MJ

1

A 2. § (1) bekezdés 4. pontja a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés 8. pontja a 25/2020. (VII. 3.) ITM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § 9. pontja a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés g) pontját a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be.

5

A 4. § (1) bekezdés g) pontját a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet 5. §-a iktatta be.

6

A 8. § (2) bekezdése a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

7

A 8. § (6) bekezdése a 4/2018. (II. 8.) NFM rendelet 1. § b) pontja, a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 10. § (1a) bekezdését a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 6. §-a iktatta be.

9

A 10. § (2) bekezdése a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 15. § (1) bekezdés h) pontját a 36/2018. (XII. 21.) ITM rendelet 8. §-a iktatta be.

11

A 15. § (3) bekezdését a 61/2020. (XII. 30.) ITM rendelet 9. §-a iktatta be.

12

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 5. melléklet a 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet 6. § b) pontja és 7. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.