• Tartalom

17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról1

2017.06.08.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet] 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (6) bekezdés c) pontja szerinti képzés e-Tanácsadói képzés formájában valósulhat meg.”

(2) A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A (7) bekezdésben előírt képzés megszerzése helyettesíthető legfeljebb 10 éve megszerzett főiskolai vagy egyetemi felsőfokú végzettséggel, amelynek hitelesített oklevélmásolatát az ügyfél az iratőrzési kötelezettség végéig köteles megőrizni.”

a) 2. § (1) bekezdés r) pontjában a „Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kifizető ügynökség)” szöveg,

b) 8. § (8) bekezdés a) pontjában a „megküldeni” szövegrész helyébe a „kell elkészíteni” szöveg,

c) 8. § (8) bekezdés c) pontjában az „a Herman Ottó Intézettel” szövegrész helyébe az „az IH-val” szöveg,

d) 8. § (8) bekezdés d) pontjában a „Herman Ottó Intézet képviselője” szövegrész helyébe a „kifizető ügynökség” szöveg,

e) 8. § (8) bekezdés e) pontjában az „a Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe az „az IH” szöveg,

f) 11. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „megvalósítás helye szerinti illetékes MVH kirendeltséghez, az MVH” szövegrész helyébe a „kifizető ügynökséghez, a kifizető ügynökség” szöveg,

g) 11/B. § (1) bekezdésében a „Herman Ottó Intézet” szövegrész helyébe a „kifizető ügynökség” szöveg,

h) 12. § (5) bekezdésében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a kifizető ügynökség” szöveg

lép.

3. § A 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 13/E. §-sal egészül ki:

13/E. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet]
a) megállapított 2. § (1) bekezdés r) pontját, 8. § (6a) bekezdés a) pontját, (7) és (9) bekezdését, 8. § (8) bekezdés a), c)–e) pontját, 11. § (1) bekezdését, 11/B. § (1) és (5) bekezdését, valamint 12. § (5) bekezdését a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 2. § (1) bekezdés q) és t) pontját, 7. § (14) bekezdését, 8. § (6a) bekezdés b) pontját, 8. § (6b) és (10) bekezdését, 11/B. § (4)–(4c) bekezdését, valamint 6. számú mellékletét a 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

4. § Hatályát veszti a 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet

b) 2. § (1) bekezdés r) pontjában az „elektronikus úton” szövegrész,

g) 8. § (8) bekezdés a) pontjában az „és a Herman Ottó Intézet részére jóváhagyás céljából történő megküldése” valamint az „az IKSZT szolgáltatás-tervezési és beszámolási felületen elkészítve a Herman Ottó Intézet részére jóváhagyás céljából” szövegrészek,

i) 11/B. § (1) bekezdésében a „2015. negyedik negyedévére vonatkozóan 2016. január 5. napjáig, majd azt követően” szövegrész,

k) 11/B. § (5) bekezdésében az „a (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzés során” szövegrész,

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. június 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére