• Tartalom

181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól

2022.01.01.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 24. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vizsgálóállomás csak járműfenntartó szervezetnél, annak telephelyén és csak a közlekedési hatóság által kiadott engedély és sikeres auditálás vagy a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditált státusz alapján működhet.

(2) Az auditálás 2 évig, az akkreditált státusz 5 évig hatályos.

1/A. §1 (1) Az auditálási tevékenységet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

(2) Az auditálási tevékenységet a közlekedési hatóság ellenőrzi.

(3) Az 1. §-ban meghatározott engedélyezési és auditálási eljárást nem kell lefolytatni a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek által üzemeltetett olyan vizsgálóállomásnál, amelynél kizárólag a szervezetük üzemeltetésében levő járművek műszaki vizsgálatát végzik, ha a vizsgálóállomás teljesíti az engedélyezéshez és az auditáláshoz szükséges, e rendeletben meghatározott feltételeket.

2. § Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, amelyet elbírálás céljából a kérelmező szervezet telephelyenként nyújt be. A kérelemről a telephely szerint illetékes közlekedési hatóság dönt.

2/A. §2 (1) Az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás elismerése iránti kérelemről a közlekedésért felelős miniszter dönt.

(2) A kérelem legalább a következőket tartalmazza:

a) a kérelmező szervezet megnevezését székhelyének címét, elektronikus levelezési címét, telefonos elérhetőségét, adószámát, valamint képviselőjének nevét,

b) az országosan működtetett és a közlekedési hatóság érvényes engedélyével rendelkező műszaki vizsgáló állomásokat, azok címét,

c) a kérelem benyújtását megelőző egy naptári év tekintetében a b) pont szerinti vizsgálóállomások tevékenysége szüneteltetésének napjait.

(3) Ha az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomást működtető szervezet minden megyében és a fővárosban (a továbbiakban: közigazgatási terület) legalább egy, a közlekedési hatóság engedélyével rendelkező műszaki vizsgálóállomást működtet, – úgy, hogy egy időben legfeljebb két közigazgatási területen nem teljesíti a feltételt – a szervezetet országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomásként kell elismerni.

(3a)3 Az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomást működtető szervezet az elismeréshez kapcsolódó tevékenységét hatályos hatósági elismerés alapján, a 9. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül végzi.

(4) Az elismerés a döntés véglegessé válásától számított egy évig érvényes, amely évenként meghosszabbítható, ha az elismerésre vonatkozó feltételek nem változtak.

(5) Az elismert országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás minden, az elismerés szempontjából jelentős adatváltozást nyolc napon belül bejelent a közlekedésért felelős miniszternek.

(6) A közlekedési hatóság a lefolytatott ellenőrzése alapján, az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson elkövetett jogsértés esetén az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert.

(7) A közlekedésért felelős miniszter az elismerést visszavonja, ha

a) az elismerés feltételei már nem állnak fenn,

b) azt az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás kéri,

c) az (5) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettségének az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás nem tesz eleget,

d) a közlekedési hatóság ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomások részét képező műszaki vizsgálóállomások bármelyike a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeit az első megszegéstől számított 2 éven belül további 4 esetben megszegte, vagy a vizsgálatok során a mérőműszereket jogellenesen befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített.

3. § (1) Az engedély iránti kérelem tartalmazza:

a) annak a telephelynek a címét, amelyen a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja,

b) a kérelmező szervezet elektronikus levelezési címét, telefonos elérhetőségét, pénzforgalmi számlájának számát és az azt vezető pénzügyi intézmény nevét, valamint képviselőjének és telephelyvezetőjének a nevét,

c) annak a járműkategóriának az 1. melléklet szerinti megnevezését, amelyre a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja,

d) annak a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben nevesített eljárásnak a megjelölését, amely szerint a kérelmező szervezet a vizsgálóállomást működtetni kívánja, valamint

e)4

(2) A díjat telephelyenként kell megfizetni.

4. § (1)5 A kérelmező szervezetnek igazolnia kell, hogy megfelelő pénzügyi helyzettel rendelkezik.

(2) A kérelmező szervezet pénzügyi helyzete abban az esetben megfelelő, ha a kérelem benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül.

(3)6 A megfelelő pénzügyi helyzet igazolható különösen

a) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával;

b) nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával;

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis vagy a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adataival.

(4) A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet számvitelről szóló törvény alapján készített beszámolója (beszámoló hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás) alapján kell tanúsítania a (2) bekezdésben foglaltak – egy évnél nem régebbi időpontban való – teljesülését. A közlekedési hatóság a kérelmező szervezettől kérheti a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló bármely dokumentum bemutatását is.

5. §7 A kérelem tartalmazza:

a) a kérelmező szervezetnél rendelkezésre álló technikai eszközökre és az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó adatokat a 2. melléklet szerint,

b) a telephelyvezetőre, kapcsolattartásra jogosult és az ügyintéző személyekre vonatkozó adatokat a 3. melléklet szerint,

c) az alkalmazni kívánt műszaki vizsgabiztosoknak, a telephelyvezetőnek, a kapcsolattartásra jogosult és az ügyintéző személyeknek a személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulását a 4. melléklet szerint,

d)8 annak igazolását, hogy a kérelmező szervezet rendelkezik auditált vagy akkreditált státusszal,

e)9 a kérelmező szervezet által írásban meghatározott műszaki vizsgálattal kapcsolatos ügyviteli és vizsgálati technológiai eljárást, amely tartalmazza az ügyfélpanasz kezelését, továbbá a jótállási igény rendezésének leírását is.

6. §10

7. §11 (1) A közlekedési hatóság az engedélyt akkor adja ki, ha a telephely megfelel a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről, továbbá a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletekben foglalt – a kérelmező szervezet által a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feladat elvégzéséhez szükséges – személyi és tárgyi feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megfelelőséget – a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló rendeletben foglaltak szerint –

a) az auditált státusz vagy

b) az akkreditált státusz

tanúsítja.

8. §12 Az engedély – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti határozatban foglaltakon túl – tartalmazza:

a) a vizsgálóállomás üzemeltetőjének megnevezését, székhelyét, a kérelemben megjelölt telephelyének címét, adószámát, cégjegyzékszámát, pénzforgalmi számlájának számát és a számláját vezető pénzügyi intézmény megnevezését, elektronikus levélcímét, valamint képviselőjének nevét,

b) annak a járműkategóriának és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben nevesített eljárásnak a megjelölését, amelyre vonatkozóan a kérelmező szervezet vizsgálóállomásként kíván közreműködni a közlekedési hatóság eljárásában,

c)13 az auditálás és az akkreditálás alapján megállapított járművizsgálati időszükségleteket és további feltételeket.

9. § (1) Az engedély jogosultja a vizsgálóállomással kapcsolatos – az engedélyben szereplő – bármely adat változását annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelenti a közlekedési hatóságnak. A közlekedési hatóság a változást átvezeti, és ennek megfelelően új engedélyt ad ki.

(2)14 Ha olyan engedélyköteles változás történik, amelynek következtében a vizsgálóállomás tevékenységi körébe tartozó járműkategóriák vagy az alkalmazható vizsgálatok bővülnek – ide nem értve az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomás számára jogszabály alapján biztosított eljárásokban való közreműködést –, vagy a vizsgálóállomás a korábbi vizsgasorok számát növeli, a vizsgálóállomás az engedélye módosítását kérheti.

10. § (1) A vizsgálóállomás a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit folyamatosan biztosítja.

(2)15

(3)16

(4)17 A vizsgálóállomás – az audit érvényességének lejárata előtt legalább 60 nappal – kérelmezheti az auditáló szervtől az auditált státusz felülvizsgálatát.

(5)18 Ha a kérelemre indult auditálás során az auditáló szerv azt állapítja meg, hogy a vizsgálóállomás nem felel meg az auditálási feltételeknek, úgy – a tevékenység szünetelése mellett – a vizsgálóállomás jogosult egyszeri alkalommal, 30 napon belül – a hiányosságok megszüntetése után – újbóli auditálást kérelmezni.

11. §19 A közlekedési hatóság rendszeresen ellenőrzi, és az auditáló szerv kérelemre auditálja a vizsgálóállomás tevékenységét.

12. §20 Ha a vizsgálóállomás

a) akadályozza a hatósági ellenőrzést,

b) az információs rendszerekben rögzítendő, vállalkozásokra vonatkozó adatokban bekövetkezett változást nem jelenti be, vagy a bejelentést késedelmesen teljesíti,

c) az engedélyben szereplőtől eltérő kategóriájú járművet tanúsít, vagy az engedélyben szereplőtől eltérő eljárástípussal működteti a vizsgálóállomást,

d) műszerei mérésügyi szempontból nem megfelelőek,

e) a pénzügyi helyzete nem megfelelő, vagy

f) az auditált vagy akkreditált státusz megszűnése, visszavonása esetén a tevékenységét nem szünetelteti, vagy annak bejelentését elmulasztja,

a közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését 30 napra, a d) pont esetében a hiányosság megszüntetéséig felfüggeszti.

13. § (1) Ha a vizsgálóállomás a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit már nem tudja biztosítani, a tevékenységét köteles szüneteltetni. A szüneteltetést a közlekedési hatósághoz 3 munkanapon belül – a szüneteltetés várható időtartamának megjelölésével – be kell jelentenie.

(2) A közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését a feltételek teljesítéséig – de legfeljebb 6 hónapra – felfüggeszti.

(3)21 Ha az auditált vagy akkreditált státusz megszűnése vagy visszavonása miatt került sor a tevékenység felfüggesztésre, úgy tevékenység csak sikeres auditálást vagy akkreditálást követően folytatható.

14. § (1) A közlekedési hatóság az engedélyt visszavonja, ha

a) az engedély jogosultja a vizsgálóállomásra vonatkozó engedély visszavonására irányuló kérelmet nyújt be,

b) az engedély jogosultja tanúsító szervezetként jogutóddal vagy jogutód nélkül megszűnik, vagy ellene felszámolási eljárás indult,

c) a közlekedési hatóság megállapította, hogy az engedély jogosultja a korábbi engedélyezési feltételeknek nem felel meg, és az erre irányuló felszólításában meghatározott határidő eredménytelenül telik el,

d) a közlekedési hatóság a vizsgálóállomás működését – annak kérelmére – szünetelés miatt felfüggesztette, és a vizsgálóállomás a felfüggesztés megkezdésétől számított 6 hónap elteltével sem tudja biztosítani a kérelem benyújtásának és az engedélyezésnek a feltételeit,

e) a vizsgálóállomás valamely tevékenységét nem az engedélyben arra meghatározott személy végzi,

f) a közlekedési hatóság a vizsgálóállomással szemben két éven belül harmadik alkalommal alkalmazott szankciót, vagy

g) két egymást követő auditálás nem megfelelő minősítéssel zárult.

(2) Amennyiben az engedélyt a közlekedési hatóság az (1) bekezdés e) vagy f) pontja alapján vonja vissza, a vizsgálóállomás részére újabb engedély a visszavonás napját követő 3 év elteltével adható.

15. § Ez a rendelet 2018. május 20-án lép hatályba.

16. § (1) A vizsgáló állomás engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a vizsgáló állomással kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 302/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint megkötött, e rendelet hatálybalépésekor hatályos hatósági szerződéssel rendelkező vizsgálóállomások tekintetében – a feltételek vizsgálata és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül – az engedélyt megadottnak kell tekinteni.

(2) A közlekedési hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül a vizsgálóállomást működtető szervezetek részére átadja.

(3) Az engedély átadásával a korábbi hatósági szerződés megszűnik.

(4)22

(5)23 Azon engedéllyel rendelkező vizsgálóállomások, amelyek auditált státusszal kívánnak működni, 2021. március 31-ig az auditált státusz megszerzésére irányuló kérelmet terjeszthetnek elő a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról szóló rendelet szerint az auditáló szervnél. Azon vizsgáló állomások, amelyek jelen jogszabály hatálybalépése előtt érvényes auditált vagy akkreditált státusszal rendelkeznek, státuszuk az ezt igazoló dokumentumban feltüntetett határidő lejártáig hatályban maradnak, kérelmükhöz ezen dokumentum másolatát csatolni kell.

(6)24 A határidőig beérkezett kérelmekről az auditáló szerv 30 napon belül értesíti az engedélyező hatóságot. A kérelmet határidőben előterjesztő vizsgálóállomások auditált státuszát a feltételek vizsgálata nélkül elfogadottnak kell tekinteni a feltételeket vizsgáló, valós auditált státusz megszerzéséig, legfeljebb 2022. december 31-ig. A vizsgálóállomásnak a valós auditált státusz megszerzését a hatóságnál igazolnia kell.

(7)25 Azon engedéllyel rendelkező vizsgálóállomások, melyek akkreditált státusszal kívánnak működni, ezt 2021. március 31-ig bejelentik az engedélyező hatóságnak. A határidőben megtett bejelentés alapján az akkreditált státuszt 2022. december 31-ig az akkreditáció alapjául szolgáló feltételek vizsgálata nélkül is megadottnak kell tekinteni. A vizsgálóállomásnak a feltételeket vizsgáló, valós akkreditált státusz megszerzését a hatóságnál igazolnia kell.

(8)26 A közlekedési hatóság az engedélyt visszavonja azon vizsgálóállomás esetében, amely az (5) vagy (7) bekezdésében meghatározott feltételeknek a megadott határidőig nem tesz eleget.

(9)27 Az új vizsgálóállomás tevékenységének megkezdéséhez szükséges engedélyezési eljárás során 2021. március 31-ig az auditált státuszt a feltételek vizsgálata nélkül elfogadottnak kell tekinteni, és a vizsgálóállomásnak
az (5) vagy (7) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni attól függően, hogy auditált vagy akkreditált státusszal kíván működni.

(10)28 Az új vizsgálóállomás tevékenységének megkezdéséhez 2021. április 1-től kezdődően az auditált vagy akkreditált státuszt igazolni kell.

16/A. §29 (1) A 16. § (8) bekezdésében foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható azon vizsgálóállomás tekintetében, amely az e rendeletnek az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségnek az ott meghatározott határidőben nem tett eleget.

(2) A 16. § (8) bekezdése szerinti jogkövetkezmény első alkalommal e rendeletnek az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 9/2021. (I. 18.) Korm. rendelettel megállapított 16. § (5) bekezdésében foglalt határidő leteltét követően alkalmazható.

17. §30 Ez a rendelet

a) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/45/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 27-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.

18. §31

1. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez32

1. Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálat keretében érvényes általános forgalomba helyezési engedély (ÁFE) vagy típusbizonyítvány alapján kiadott megfelelőségi nyilatkozat felhasználásával végzett műszaki megvizsgálás)

 

A

B

1.

Kategóriák

Alkalmazható alvizsgák

2.

M1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

N2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

N3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

O1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

O2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

O3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

O4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

L3e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

L4e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

L5e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

L7e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

LJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

T3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

T4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

T5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Ra1, Rb1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Ra2, Rb2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Ra3, Rb3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Ra4, Rb4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Sb2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

További, kérelmezett alvizsgák:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Magyarázat:

V4*4 (összkerékhajtás vizsgálata)

V2T (2-nél több tengely)

VTACHO (mentíró, illetve sebességkorlátozó berendezés)

További kérelmezett alvizsgák:…

2. Időszakos műszaki vizsgálat keretében végzett műszaki megvizsgálás, valamint időszakos műszaki vizsgálathoz kapcsolódó adatmódosítás, amennyiben a hatósági elírás következménye és az elírás ténye a vizsgaanyagban egyértelműen dokumentálásra kerül (a módosítható adatok felsorolása a HKR rendszerben található)

 

A

B

1.

Kategóriák

Alkalmazható alvizsgák

2.

M1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

N2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

N3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

O1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

O2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

O3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

O4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

L3e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

L4e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

L5e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

L7e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

LJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

T3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

T4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

T5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Ra1, Rb1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Ra2, Rb2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Ra3, Rb3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Ra4, Rb4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Sb2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Magyarázat:

V4×4 (Összkerékhajtás vizsgálata)

V2T (2-nél több tengely)

MNK (Autóbusz minősítése nemzetközi forgalomra)

MKOZ (Autóbusz minősítése közforgalmú személyszállításra)

LVR (Légfékrendszer vizsgálata)

VTACHO (Menetíró, valamint sebességkorlátozó berendezés)

MADR (Veszélyesáru-szállításra minősítés)

VKÜL (Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 20. § (2) bekezdés szerinti különleges felépítmények vizsgálata, kivéve ADR hatálya alá tartozó, valamint az üzemeltetés szempontjából külön engedélyhez kötött járművek /pl. sportcélú, megkülönböztetett jelzéssel ellátott/)

CEMT (Közlekedésbiztonsági igazolás)

NK (N2/N3 M2/M3 jármű minősítése nemzetközi forgalomra)

VÁE (Műszaki vizsga veszélyes anyagot szállító /ADR hatálya alá tartozó/ járműre)

MUND (Undort keltő anyag szállítására alkalmasság minősítése)

GAZ (Gáz-benzin kettős üzemű járművek vizsgálata)

MEGKÜL (megkülönböztető és/vagy figyelmeztető jelzéssel ellátott járművek vizsgálata)

További kérelmezett alvizsgák:

* (Kivéve az első minősítő vizsgálat)

3. Korlátozott időszakos műszaki vizsgálat keretében végzett műszaki megvizsgálás

 

A

B

1-.

Kategóriák

Alkalmazható alvizsgák

2.

M1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

N1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

N2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

N3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

O1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

O2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

O3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

O4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

L3e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

L4e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

L5e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

L7e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

LJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

T3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

T4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

T5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Ra1, Rb1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Ra2, Rb2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Ra3, Rb3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Ra4, Rb4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Sb2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Magyarázat:

MEGKÜL (megkülönböztető és/vagy figyelmeztető jelzéssel ellátott járművek vizsgálata)

VON (vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságának típusbizonyítvány

alapján történő megállapítása)”

4. Jármű honosítási eljárás lefolytatása

 

A

B

1.

Kategóriák

 

2.

M1

 

3.

M2

 

4.

M3

 

5.

N1

 

6.

N2

 

7.

N3

 

8.

O1

 

9.

O2

 

10.

O3

 

11.

O4

 

12.

L3e

 

13.

L4e

 

14.

L5e

 

15.

L7e

 

16.

LJ

 

17.

T1

 

18.

T2

 

19.

T3

 

20.

T4

 

21.

T5

 

22.

Ra1, Rb1

 

23.

Ra2, Rb2

 

24.

Ra3, Rb3

 

25.

Ra4, Rb4

 

26.

Sb2

 

2. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. Vizsgabiztosok felsorolása

Telephely címe:

Név:

Nyilvántartási szám:

Név:

Nyilvántartási szám:

2. A vizsgálóállomás tulajdonában álló technikai eszközök

Telephely címe:

Műszer rendeltetése:

Gyártmány:

Típus:

Műszer rendeltetése:

Gyártmány:

Típus:

3. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

1. A vizsgálóállomás részéről a közlekedési hatósággal történő kapcsolattartásra, ügyintézésre, illetve telephely vezetésére jogosult személyek:

1.1. Székhely megnevezése:

Kapcsolattartó neve:

telefonszáma:

Ügyintéző neve:

telefonszáma:

1.2. Telephely megnevezése:

Telephelyvezető neve, telefonszáma:

Kapcsolattartó neve, telefonszáma:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

4. melléklet a 181/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott XY (lakcím: ......................, szül. hely, idő: ..................) mint a telephelyű vizsgálóállomás vizsgabiztosa/kapcsolattartója/ügyintézője, hozzájárulok az alábbi személyes adataimnak a közlekedési hatóság Hatósági Keret Rendszerében (HKR) történő kezeléséhez.

1. Családi név:
2. Születési név:
3. Keresztnév:
4. Születési hely:
5. Születési idő:
6. Személyi igazolvány száma:
7. Telefonszám:
8. Faxszám:
9. E-mail-cím:

Lakcímadatok:
1. Irányítószám:
2. Település:
3. Közterület neve:
4. Közterület típusa:
5. Házszám:
6. Épület:
7. Lépcsőház:
8. Emelet:
9. Ajtó:
A hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásig érvényes.

Aláírás helye és ideje:

Aláírás
1

Az 1/A. §-t a 245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2/A. § (3a) bekezdését a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 60. §-a iktatta be.

4

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 611. §-a alapján nem lép hatályba.

5

A 4. § (1) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 609. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 610. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § d) pontja a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § e) pontja a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. §-t a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 7. § a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. §-ával megállapított szöveg.

13

A 8. § c) pontja a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 40. §-ával megállapított szöveg.

14

A 9. § (2) bekezdése a 789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet 61. §-ával megállapított szöveg.

15

A 10. § (2) bekezdését a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 10. § (3) bekezdését a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 10. § (4) bekezdése a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

18

A 10. § (5) bekezdése a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. §-ával megállapított szöveg.

19

A 11. § a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ával megállapított szöveg.

20

A 12. § a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 43. §-ával megállapított szöveg.

21

A 13. § (3) bekezdése a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. §-ával megállapított szöveg.

22

A 16. § (4) bekezdését a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 16. § (5) bekezdését a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a iktatta be, szövege a 9/2021. (I. 18.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 16. § (6) bekezdését a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a iktatta be.

25

A 16. § (7) bekezdését a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a iktatta be, szövege a 9/2021. (I. 18.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 16. § (8) bekezdését a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a iktatta be, szövege a 9/2021. (I. 18.) Korm. rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 16. § (9) bekezdését a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a iktatta be, szövege a 9/2021. (I. 18.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 16. § (10) bekezdését a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 45. §-a iktatta be, szövege a 9/2021. (I. 18.) Korm. rendelet 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 16/A. §-t a 9/2021. (I. 18.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

30

A 17. § a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. §-ával megállapított szöveg.

31

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 1. melléklet a 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 47. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére