• Tartalom

2017. évi CLXXXVI. törvény

2017. évi CLXXXVI. törvény

a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról1

2020.12.19.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. § (1)2

(2)3

(3)4

(4)5

(5)6

2. §7

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

3. §8

3. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

4–5. §9

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosítása

6. §10

5. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

7. §11

6. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

8. § (1)12

(2)13

7. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

9. §14

8. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

10. §15

9. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

11. §16

10. A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosítása

12. §17

11. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

13–14. §18

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

15. § (1)–(4)19

(5)20

16–17. §21

13. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

18. §22

14. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

19. §23

15. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

20. § (1)24

(2)25

16. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

21. §26

17. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

22. §27

18. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

23–25. §28

19. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

26. §29

20. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

27–29. §30

21. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

30. §31

22. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

31. §32

23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

32. § (1)33

(2)34

(3)35

(4)36

(5)37

24. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

33. §38

25. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítása

34–41. §39

42. § A Ctv.

1–23.40

24–25.41

lép.

43. §42

26. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

44. §43

27. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

45. §44

28. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

46–47. §45

29. A Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény módosítása

48–49. §46

30. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

50. §47

31. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

51–52. §48

32. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

53–55. §49

33. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

56. §50

34. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

57–60. §51

35. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvény módosítása

61. §52

36. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

62. §53

37. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása

63. §54

38. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény módosítása

64–66. §55

39. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

67. §56

40. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

68–75. §57

41. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

76. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 42. §-a a következő szöveggel lép hatályba:

42. § [Kérelem teljes eljárásban való elbírálása]
Ha az automatikus döntéshozatali eljárásban és a sommás eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a döntés közlését követő öt napon belül az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét ismételten, teljes eljárásban bírálja el.”

(2) Az Ákr. 116. §-a a következő (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) A (2) bekezdésben foglalt esetekben sincs helye fellebbezésnek, ha törvény a fellebbezést kizárja.”

42. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

77. § (1) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi L. törvény (a továbbiakban: Ákr. módtv.) 135. § (16) bekezdésének a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95. § (1) bekezdését módosító rendelkezése a „kijelölt másodfokú szerv” szövegrész helyett a „helye fellebbezésnek” szöveggel lép hatályba.

(2) Az Ákr. módtv. 141. § (6) bekezdésének a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 77. § (2) bekezdését módosító rendelkezése a „döntést” szövegrész helyett a „döntés ellen fellebbezésnek nincs helye, és azt” szöveggel lép hatályba.

(4) Az Ákr. módtv. 248. § (3) bekezdésének a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 7. § (2) bekezdését módosító rendelkezése a „két hónap” szövegrész helyett „két hónap. Az önkormányzat jegyzőjének döntése ellen nincs helye fellebbezésnek” szöveggel lép hatályba.

(5) Az Ákr. módtv. 444. § a) pontjának a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 4. § (2) bekezdését módosító rendelkezése az „Az (1) bekezdés szerinti szakértői vélemény beszerzése érdekében a szakértői bizottság tagjait” szövegrész helyett a „Szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak tagjait” szöveggel lép hatályba.

(6) Az Ákr. módtv. 444. § c) pontjának a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 20. § (4a) bekezdését módosító rendelkezése az „A (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény beszerzése érdekében a szakértői bizottság tagjait” szövegrész helyett az „Az ellenőrzés során szakértői bizottság közreműködésének igénybevétele esetén annak tagjait” szöveggel lép hatályba.

78. § Nem lép hatályba az Ákr. módtv.

11. 196. §-a,

18. 492. §-a.

43. Záró rendelkezések

79. § (1)58 Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31-én lép hatályba.

(3) Az 1. § (1) és (5) bekezdés, a 15. § (5) bekezdése, a 30. §, a 34–41. §, a 42. § 1–23. pontja, a 43. §, a 45–47. §, az 50. §, valamint a 64–66. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

(4)59 Az 1. § (3) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § és a 27–29. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

(5)60 A 32. § (1)–(4) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

80. § E törvény

a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelvnek,

b) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelveknek a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történő módosításáról szóló 2007. december 11-i 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a koncessziós szerződésekről szóló 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2017. december 18.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 13–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 15. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 15. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 32. § (1) bekezdése a 79. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

34

A 32. § (2) bekezdése a 79. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

35

A 32. § (3) bekezdése a 79. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

36

A 32. § (4) bekezdése a 79. § (5) bekezdése alapján 2023. január 1-jén lép hatályba.

37

A 32. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 34–41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 42. § 1–23. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 42. § 24–25. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 46–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 51–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 53–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

Az 57–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 64–66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 68–75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 79. § (1) bekezdése a 2018: CXXIII. törvény 10. §-a szerint módosított szöveg.

59

A 79. § (4) bekezdése a 2018: CXXIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

60

A 79. § (5) bekezdését a 2018: CXXIII. törvény 9. §-a iktatta be, szövege a 2020: CXLVI. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére